ự choọn ngữ văn 9 tuần 15-16 sửa mới .doc

7 162 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 03:11

Tuần 15-16 CỦNG CỐ KIẾN THỨC VỀ CÁC TÁC PHẨM TRUYỆN Tiết 15-16 HIỆN ĐẠI   !"#$%&'%()$%* +,-.!/0 123'45$(6!7+0/890"4'':+;< * =/!>)6?@''+A$(;B&&'%()$% C:$D EC(,!>(++023!"#+ FG?H8')$%*/890 ='$2I88I JKD8I JJL7+0$(ML7+0<:$DN0 JJJC(I F,OHướng dẫn học sinh ôn tập và khắc sâu những kiến tức về nhà văn Kim Lân FF*;I<@.&()LP E3QF+%8-  LP ROSTUTUUVW 68(1;XE)Y(9C1Z8(() ;"+;<(*/'')$',[+2I''Y'OS\] E $/(07 ^ZZLP2_"& ,8(9(%N02-Z4)TUUOZ23`%2^ 1(2I&)<6 FCảm nhân của em về truyện ngắn “Làng” của nhà văn Kim Lân. Giáo viên gợi ý +%8-E 8'Q$% 1.-Y+; a ) b P0 c $ d  a Z a e c 0 d 0,H a  d 0,0 c 4Z a e c 0 d 9 2 b 2 b E b 2 c Z4 c 0 a 0 b 0 a 0 c !0 b  b e c e c ;80 c  ?, b 920 f ,0 c  a +,e c ;2 b  c !0 b  b Ye c 0 d , b 2 c 0 , b e b +; c Z b 2 c 0, b ; d $ b  b  TY0 c Z d 0LP80 c 0 f 4f0 d e c 0 d 8e b  b ;+,2 a  d  a  Z a 0 c Z a 0 b , d Z a ,2 c  a ZF0 d ZF0e c 0 d , b 0 +, f 0 c ) b ++, f 0 b e b e d +Z b , b  0Ye c ;80 c Z a $0 d  b , b e b +; c  +,ZF0 gF02 a 0 c ,) b  c 80 c 9 =0 b 80 c , b  b 2 c Z4, b Z a ; b e f 02 a !e c 90+, a +, c Z b  a  b  0 c  c  $G00 b 0 a H,!0 b  b Z0 f , b 2 f ; d $ b  b +,e c 0 d  h2 a 0 b 0 a 0 d , b Z2 a 0 c , c ,+0 c ,0 b 0 a  d 092  a ?;42 a 80 c !0 b  b  d 09Zi0 d ?080 c Z b 90 b 0 b !Z!e b  j0 c ,2 c ) b  a ?H d 0 c ,!0 b klm+Z c Z8,j0 b , c 0 b k2 f 2 c  c $e b  Tự chọn Ngữ văn tuần 15 -16 1  a kl0 f ?,20n Y8e b 0e b H,4, f 2 b !0 b  b e b $e c 8 a 0 b ,2 b +2 b ) b  8 a  d , a j=2 b  b Zf0 c ; b Z a e b Zf!0 b Z a e b 0 d  b  f  a ;Z0; 4)! d 0 c ;04)! d e b  d 0 c 0 a 80 c e c 0 c ) c Y;!Z$2 b   b l Ye c ;80 c ) b $, b ) b  b e c ;2 b  d 0ZF0$Z a 8Z a ) b +, 8e b Z!H80 c H,) a  L b H? b , b Z2 f  c 2012!2 c 0! d +0 c +, a !Z !Z2 a Z? b Z d 80 d +0 c 1H, a e c  b Z0 b  b  c ) a ?Z b  0 c  E c  b 0 c e c  b ;0 b ,0 c e f 0 c  d Z d e c  b , b j f $ a 2 c 0+H d  + b ) b  d lg a 2 f 2 c  d 80 a 80 c 2 d ) a 2 c 2 c e c 80 a !Z , a jZ d Z b l+0 b 120 b 8e b j!Z, b 82 d 080 c 0,, b !, b l80 a $) b Z0 d  80 c , a 0 f 0 d 2 b 0 a 4 C0$Z b 0 c ;0Z!Z40 b +0,0 c =' a 0 f  b ;,0 b  b +e b Z 0 c Zf0 b 0 d ! d ! b g8Z,0 d Z b  a e c LZ!e b ) a  c $0, + c 0 d 0 c  Ye c 0 d ;2 b 0 c ;80 c , c  d  a ) b +,Z a ?Z a Z a 0; ) b h0 f , b 8 b ZZ b 90; c 80 c e c  d ; d Z d 90 b e c $ a  d ;0 c ,$ b ) b !, b  Z c !Z2 b 0 b 2 c 80 c  a o c 12e c ;2 b 8, c +0 c  b  !0 b  b 0 f 0 a e c ;80 c Z80 a 42 b !,0 b jP0 c e c ; a 2 80 c H,Y;e c 0 d  c l1, b 2 b 2 a ;22 a 8, c 02) b  Ye c 0 d Z b  b !0 b  b Z b  b  a FZ c 2 a $Z a 8Z a Z a 0 b 0 d Z a  b ! Z b Zf8, c 0 c ,8 c 2 a  b 2 b 0, b ;Y2 a  b , b 80 c 8 c 0  b  a FZ c  b 0HZ c e b 0 c 2 a  d e c +,2 f 8 b 2 d 0 b )) d 0 c ; ph2 b 0,Z$H b e b 0 c  f $ b 0; c j d Z a  a FZ c =e b Z)ql 2 f 080 c Z$Z b  d 0, b  pg,jHZ c e b $ b ,$Z b ,Z= a FZ c + c +Z d ?H b ,, $Z b ,Zl pr0, b 0 b ;+, f  Ye c ;) a Z b  b 80 c  a o c +; c Z b R2 b !Z0 d 0 b 80 c Z d Z b  H,) a W Y b 8, c +0 c ; a Z b  b 0 b 0 a  b !0 b  b 0 c $ d 2 a  d 0!0 b   b 80 c  a FZ c 2 a $78Z a + b Z a 0 a 0 c Ye c 0 d , b ) a $ c 2 f 0 c  Z c 8, b $0, c 40 b 0= b e c  b , b $0, c 40 b 0 4L0 b !02 a 0 d e b 0 b ) a 8e b  d  a 2 a + b $, d ZF0Z a   c 2 b 0 c 0 c 2 a 0 c , c 80 c  a o c  =0 b 0 b Z!,H a Y;Z b 0 a 0 c  d 0Z80 c $ d  a  a  d ; b e b jY0 c   b 0 d 2 b !Z a  b 2 b l d 02 c Z480,Z a $e c 2 c  E a Z! d +0 c +, a  c + a Z b 0 c  d 80 c  a o c  d  a +, f  c !0 b  b  0 c  c 2 a 0 c , c 80 c !0 b  b  d 0Z s16ZF0 d 80 a Z a 4 b  b !Z0 c 80 c  c  a  a 0 d 8e b  e b 0 b 0 c Z2 f  a  d 02 c Z442 b , c $ b  d 0LP Y0 b 0 d ) a  a 0 c ,2 f e c Z b 2 d 0 b $+, d  a $Z a 8Z a  c  +0 a  0 d + b  a  d  a 0 d 0 b 4f$ b Z a 90; b e f 0 c Z2 f Z b ,0 a  Tự chọn Ngữ văn tuần 15 -16 2 0 c Z a ,0 a  1Z2 f  d 0gF02 c 0, b H b  d 02 c Z480 a 2 c 00 a 0 b e b   a + b Z a  \r0+;<P(2 c oa b e b 0e c ;80 c ;2 b + b Z a 0 a  0 c 0 c Z c ) a 0,9; b +,2 f 2 c Z480,Z a $e c 2 c  G2 a  d +Z a 0 c Z b  b e c ;92+,e c ; b  b 2 b 80 c H b  b +,  a 2 b 0 c e c 0 d  d 09 c  b 0 b 0 a 0 c ), a  c !0 b  b Z b  i0 b 0 f  b +, a 80 c Z d $ a Y+; a ) b P0 c  d 0LP80 c Z a +,2 f 0 c  Z0 b 9; b   Hoạt động 2: hướng dẫn học sinh ôn tập kiến thức về : “LẶNG LẼ SA PA” ( Nguyễn Thành Long ) Bước 1Tóm tắt kiến thức cơ bản 8!"#$%&7t'%(,(%+0-' :='H!'$uE Q OY'% 1;XY(P,ROST]vOSSOW9^;<o;w;_r%10E" )[-!A!'" i'g8(;$;"+;<(!.  1;XY(P,8(;$x(+,80,< 68+B,+6y"- G''N0Z2_"& z{$A4DN0,2-(B2I 2. Tác phẩm “Lặng lẽ Sa Pa”: Y+;<“Lặng lẽ Sa Pa”8(!"9%N0;"8P(,=0+,|0}) OSVUN0'%Y+;<+[6j0+,?0l)OSVT a. Nội dung: L0(ZA%2-80,$A2-($78(0 08(Z'!.23^A+_0, b. Nghệ thuật: w;4yA 38.'!7;<y/y!"30yy+ AI$A86 c. Chủ đề: L~Dz{N0,2-80,(Q>0N0Z<8` 1&N0,2-+,80,/. Bước 2: Hướng dẫn các em các kĩ năng : FHãy tóm tắt truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long GV gợi ý , học sinh thực hiện tóm tắt , các em khác nhận xét bổ sung . 0>(+2I!_2*/;"y"^|0,Y;CY+ ;"?HZ•|("IZ!>2+z86Z'^P0=h"G0 i0$'8'?H4[88B;2I(<I<I0>j+,2- ZB"0lh/8(00+Z,+!.23+_€G T•UU@ Tự chọn Ngữ văn tuần 15 -16 3 =`‚0$'8'?H0>(Z!>2+z(004X+0+Bz %0(,#I<I!'&Z<ƒ(;N0A vZ<2Z|/., F0>('<+0 :B{„0,9QN000*'0$#4r08- !7N00'D!'…23$"&+B&2'+,80,% ?BH"<Ay<?;4y("B$%,<Yu9  Bước 3 : hướng dẫn học sinh phát biểu ý kiến nhận xét của bản thân về anh thanh niên . H: Cảm nghĩ của em về nhân vật anh thanh niên trong truyện “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long GV gợi ý  Y+;<“Lặng lẽ Sa Pa”8(!"9%N0;"8P(,=0+,|0}) OSVUN0'%Y+;<+[6“Giữa trong xanh”)OSVT 08(6+N0+;<_?B<+,;8'2x 8(7'u$6B+,$#+0('%7< F,(% (8(<A+_€G0,T•UU@IZ< j,/,20,.;,B`B4y(,<$',+2I-" ƒ(;l=Z<…5%__.?'(/+'<0, 0!uB I08(% +,,(%ZA+_ 0,('()h&B;!"0+^(+,2-jZ B"0l(}2-"†_,%%);`2-4[?H !'907`2-+…;< ‡#Z<(8…;&N0AYB;23Z<8`(;8(/ ., (,2-R7!B;8(,!'"  >m/$+&';$0;>+F(ˆ•Y0F/0WB;  (Z<N0A6/Q>06 €'(+B0'v2-;2-$ 8(,M‰( $0 !Z%B;ZA$"u#?" !,0)N ,(Z<0…),0Z((t0(8(<5? ?((!'{ Š2-0B;…/@.'(:B+B'9.y^^ (+B9.+A%,2-!0,!'`‚2- …8(2-+B! (y=%B;Z<(8-I< <AN0$'8'?H&A8(20?#'//N0A_8($A2- 5$@,I$0,2-!'LZ0> !.040[ H (I<2-!',Z„ …8(2-+B',"!'Y+0,/0B,$'8'?H" /•<(yIZ>(Z!>2`,0`8(+# 2,0D!'9.k =_90`‚N90%6N0'6!'4 N02-08(Z'!.23!68.D0*<8+‹@( ;#;"I:B {+,'&A%'  (;>&&< h/8(+,,2-80, +zu8(Z<8`8„(Z|"/.,4B2I Bước 4: Hướng dẫn học sinh về nhà làm * Đề Tự chọn Ngữ văn tuần 15 -16 4 Đóng vai nhân vật cô kĩ sư kể lại giây phút chia tay giữa ba người - anh thanh niên, ông họa sĩ và cô kĩ sư. * Gợi ý: 1H"(+0!,“Trời ơi, chỉ còn có năm phút!”(0/8( 2-2;"+zZM%B;6A$!k=00;N0 Z*"+•2nG0,0"nYZ((+0!0*/A23I0n C†(+0;+00(+•+^80;I'8(+0;1(0>( `82‚#46;YZM#83B;8$}200;`8"" +•,%"†(0>h8B;(+0!8 gq=Z…9"|,0;(;q YZ{(90;8242-2!Z 7Z%!/+^8$( (+0*0$2II"!)0;…,+…`0 ' I†Z0#(2060;,ZYZyy$ + 68"!)( 90; 1(0>(*$2II$6t0$†90;88B;0;(+08 =(,0q=+•Z„+^8qYZ^I0.Z23#n YZM8`8„$2II†(+0A0$(0;N0A+0+2I`0 8B;$(0;N0Z$/{FA20+A%qE(!Z70,Z M%B;8…A? ?0•88|nYZA~(,0!Z /k0M8`AZk242-2Z*/I0B%k YZ$/{$(0;N00A =(,0k Hoạt động 3: Hướng dẫn các em củng cố kiến thức về :CHIẾC LƯỢC NGÀ ( Nguyễn Quang Sáng ) C2IO YŒY•YLJŽ1YF•==•C‘1  OY'% 1;Xr0G'OSsT9^0g8(()9+2^(+, 9M[0!'"N04;"& (,2-10 C TY':j="823(l 014 Y+;<*4X%'%A0,"`N00,Z G'+,,(%@,8HN0"+0r0/'%!~D(03A% 0,82'+D$%/(0,{+,% !/!) $1<6 = +;<`„A $B-238QY+;<(Z+,< %8.(?;4y.'6 =N& YA0,(%N02-">='+,!'"  !z|?823$%,<Yu9  Tự chọn Ngữ văn tuần 15 -16 5 C2IT2I4x+A$(;6?@''N0A&6+,' : F="$@Y+,+;<j="823(lN01;Xr0G'!Z6 0!0G'!'"+^&)(3,H;>An Gợi ý: F,(%N0;<o,"+000,20$0,-``') 0ZG'&)(+2I!6Z'IZ23`,2$@Y BD!Z6ZG'8(0 YA%N0ZG'4(,, YA%N0$@Y4(,ZG' 1;>N0$% F i'$7%>N0H&6$@Y+,+;<j="823(’’ N01;Xr0G' 3Q =%6&6$@Yi.4X$"8QN06$@Y 6.N0,+.j="823(’’Z$@•;/'. $2I$_2;2$0 L'9'23%N00A$@YB2I/"+00Z' !Y20;u8I8H208`$023$0)/;2 A;Y4(,$0_t+,B%$0|' oX$"8QN0$@Y+2I!60G'8(0  p€2$02!`0G'+2I(*'? Z/N00kY88|3*($5;k( #0yy8%+'/8,(,(|3I8.+z$^+,;>N0 Y0G'8(2-(Z88/"{,+`64X3 pY+,0(;0/Y,(,(88|+2It_;;2N0 0/y;<"$0'9;"8<+,% -$0(,) ?t8.•Z('B'+#'+,$0kY[y;</*% #„k/)@0,2-(Z){,!0/#6(!$D '/*$5'$Bk/8(%#8.,(,(yN0#0 +z/'.„kF(2^2Z8X'+'N0Y8,(,( !Z'+'(…'2$^H…9'520723A" !<@,8HN0- hƒ0(B;:#0%A;2 $0y!*N0+z&A;;{+,'(Y4(,$0 oX$"8QN0Y!6$0 pGy0;u'"!/7N0Y!Z2$2I($•+>3 ?0't_(N0$@Y27<y6y "  6$02HA*8($06 pYA;2$023$8 %(,*8<!0G'/jYZ$0 H,lYA;B;!"+,0"Ba+,(* =;02,/%;/8Z$0/|!+,8-2I;<0 ;823"!/#^kh/8(00;;?8* '"$'C02-k pGy8Q%;<78N0$@Yy3'%7<6!@,8@, /8(4,"{,+`2-$0!7+0yyYjƒ8)8^4(2 2-8IlE"{,!Z_;+0†0&7?'(…ƒ†0& Tự chọn Ngữ văn tuần 15 -16 6 ;+0y?0'7800,$@Y12"+04|/(!  $0,AA%0,0G'(+^888` L~D8B&1…$%8Q!,.'6"7 <23^$@YZ$@•;„#5;@++… Y+,y 86N0('+2I(0!$088(yB9'&. '&A;2$0 1)' $/I%B10C+';%6 078QN0+z*'%?;4y(Z6$@Y G;>&- A%0A+,"+0++A%0 A+, Z0; Bước 3 hướng dẫn HS làm bài tập về nhà FTóm tắt truyện ngắn “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng Gợi ý: G','8!'"[8#0,'20;uEA,(% Z'“)00/4D@)( ( ,A#0$@(88|?0'!ZD608($0 EAB;0!'?0IB%I'+2I; 1-$(,%.&"{,4,|$+`0/$@YID 6$0(,-70G'%82- Š"!0!AZ8(,,'"823$ƒ"(,I „+0,2360;,120G'*+,+6`(Y+2I80 $'C0v•"#0„20|0"823,,' P623"823A$@Y*+^(Z0,84M% Khánh Bình Tây Bắc , ngày … tháng … năm 2010 Kí duyệt của tổ trưởng Tự chọn Ngữ văn tuần 15 -16 7 ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… . 0 d 0 b 4f$ b Z a  9 0; b e f 0 c Z2 f Z b ,0 a  Tự chọn Ngữ văn tuần 15 -16 2 0 c Z a ,0 a  1Z2. YA0,(%N02-">='+,!'"  !z|?823$%,<Yu 9  Tự chọn Ngữ văn tuần 15 -16 5 C2IT2I4x+A$(;6?@''N0A&6+,'
- Xem thêm -

Xem thêm: ự choọn ngữ văn 9 tuần 15-16 sửa mới .doc, ự choọn ngữ văn 9 tuần 15-16 sửa mới .doc, ự choọn ngữ văn 9 tuần 15-16 sửa mới .doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn