GA lop 1 tuan 5 phuong cuc

GA lop 1 tuan 5 phuong cuc

GA lop 1 tuan 5  phuong cuc
... Hs làm bảng - lớp Nxét -2 Hs đếm - số bé nhất, số lớn 11 II Bài mới: Giới thiệu bài: ( 1' ) … học tiết 18 : số Giới thiệu số 8: (10 ') a) Bước 1: Lập số * Trực quan tranh ( trang 30 SGK) - Có em chơi, ... (5' ) >, 1 - Số bé nhất? Số lớn nhất? - Hs thực - Gv nhận xét, tuyên dương - lớp Nxét II Bài mới: Giới thiệu bài: ( 1' ) … học tiết 19 : ... ĐỘNG DẠY HỌC 20 I Kiểm tra cũ: (5) - Số? 7 - hs làm - Gv nhận xét, tuyên dương II Bài mới" Giới thiệu bài: ( 1' ) - …… học tiết 20: số 2.Giới thiệu số 0: ( 11 ') a) Bước 1: Hình thành số - Yêu cầu hs...
 • 33
 • 45
 • 0

GA lop 1 TUAN 5

GA lop 1 TUAN 5
... tõ 3…6 6…3 5 6 ®Õn 6 1 2 5 6…6 -Gv cïng hs nhËn xÐt vµ cho ®iĨm 4 5 1 5 2…6 Gv CÊn ThÞ V©n Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Bµi so¹n líp N¨m häc 2009- 2 010 Bµi míi *Hoạt động 1: Giới thiệu ... số lớn số 1, 2,3,4 ,5, 6, 7, Làm tập Dµnh cho hs kh¸ giái Thø ba ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2009 Học vần Gv CÊn ThÞ V©n Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Bµi so¹n líp N¨m häc 2009- 2 010 Bµi 23: ... 987 654 3 21 Đọc Sau số Mở sách làm tập Viết dòng số bàn ủi trắng, bàn ủi đen Có tất Học sinh điền số Học sinh điền số 9 gồm 4, gồm gồm 3, gồm gồm 2, gồm gồm 1, gồm Điền số < 2, < 3, < 4, < 5, ...
 • 31
 • 236
 • 0

Bài giảng GA lớp 1 tuần 5 - Song

Bài giảng GA lớp 1 tuần 5 - Song
... to¸n, SGK III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. KiĨm tra bµi cò (5 ) - HS ®Õm, viÕt c¸c sè 1, 2,3, 4 ,5, ; 6, 5, 4,3,2 ,1 trªn b¶ng líp - Líp viÕt b¶ng con, HS nhËn xÐt D¹y häc bµi míi * Ho¹t ®éng (12 ’): Giíi ... động dạy học Tiết 1 Kiểm tra cũ (5 ) - HS đọc viết b¶ng : x, ch, xe, chã - 2,3 HS u ®äc tõ, HS kh¸ ®äc c©u øng dơng SGK - GV nhËn xÐt, ghi ®iĨm Dạy học * Hoạt động 1: ( 15 ’)Dạy âm - HS nhận diện ... động dạy học Tiết 1 Kiểm tra cũ (5 ) - HS đọc viết b¶ng : s, r, sỴ, rƠ - 2,3 HS u ®äc tõ, HS kh¸ ®äc c©u øng dơng SGK - GV nhËn xÐt, ghi ®iĨm Dạy học * Hoạt động 1: ( 15 ’)Dạy âm - HS nhận diện âm...
 • 25
 • 239
 • 0

Bài giảng GA lớp 1 tuần 5 - Song

Bài giảng GA lớp 1 tuần 5 - Song
... to¸n, SGK III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. KiĨm tra bµi cò (5 ) - HS ®Õm, viÕt c¸c sè 1, 2,3, 4 ,5, ; 6, 5, 4,3,2 ,1 trªn b¶ng líp - Líp viÕt b¶ng con, HS nhËn xÐt D¹y häc bµi míi * Ho¹t ®éng (12 ’): Giíi ... động dạy học Tiết 1 Kiểm tra cũ (5 ) - HS đọc viết b¶ng : x, ch, xe, chã - 2,3 HS u ®äc tõ, HS kh¸ ®äc c©u øng dơng SGK - GV nhËn xÐt, ghi ®iĨm Dạy học * Hoạt động 1: ( 15 ’)Dạy âm - HS nhận diện ... động dạy học Tiết 1 Kiểm tra cũ (5 ) - HS đọc viết b¶ng : s, r, sỴ, rƠ - 2,3 HS u ®äc tõ, HS kh¸ ®äc c©u øng dơng SGK - GV nhËn xÐt, ghi ®iĨm Dạy học * Hoạt động 1: ( 15 ’)Dạy âm - HS nhận diện âm...
 • 25
 • 222
 • 0

Tài liệu GA lớp 1 tuần 5 - Song

Tài liệu GA lớp 1 tuần 5 - Song
... to¸n, SGK III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. KiĨm tra bµi cò (5 ) - HS ®Õm, viÕt c¸c sè 1, 2,3, 4 ,5, ; 6, 5, 4,3,2 ,1 trªn b¶ng líp - Líp viÕt b¶ng con, HS nhËn xÐt D¹y häc bµi míi * Ho¹t ®éng (12 ’): Giíi ... động dạy học Tiết 1 Kiểm tra cũ (5 ) - HS đọc viết b¶ng : x, ch, xe, chã - 2,3 HS u ®äc tõ, HS kh¸ ®äc c©u øng dơng SGK - GV nhËn xÐt, ghi ®iĨm Dạy học * Hoạt động 1: ( 15 ’)Dạy âm - HS nhận diện ... động dạy học Tiết 1 Kiểm tra cũ (5 ) - HS đọc viết b¶ng : s, r, sỴ, rƠ - 2,3 HS u ®äc tõ, HS kh¸ ®äc c©u øng dơng SGK - GV nhËn xÐt, ghi ®iĨm Dạy học * Hoạt động 1: ( 15 ’)Dạy âm - HS nhận diện âm...
 • 25
 • 242
 • 0

GA LOP 1 TUAN 5

GA LOP 1 TUAN 5
... thi đua nhanh _ Giáo viên cho dãy thi đua điền nhanh số thiếu vào ô trống 1, …,…,… ,5, …,…,…, …,…,…,…,4,3,…,…, _ Nhận xét 5) Dặn dò: _ Viết trang số _ Xem trước số _ _ _ _ _ Học sinh nhắc lại: có ... _ Gọi học sinh đếm từ đến _ Đếm từ đến _ Viết bảng số _ So sánh số với số 1, 2,3,4 ,5, 6,7 _ Nhận xét Bài : a) Hoạt động 1: Giới thiệu số • Mục tiêu: Có khái niệm số nhận biết số lượng phạm vi 9, ... từ đến _ Đếm từ đến _ So sánh số với số 1, 2, 3, 4, _ Viết bảng số _ Nhận xét 3) Dạy học mới: a) Giới thiệu: _ Học số  giáo viên ghi tựa b) Hoạt động 1: giới thiệu số • Mục tiêu: Có khái niệm...
 • 36
 • 158
 • 0

GA lớp 1 Tuần 5

GA lớp 1 Tuần 5
... số 1, 2, 3, 4, 5, 6, lấy qt nắm tay phải dưa qua tay trái Đếm 1, 2,3,4 ,5, 6,7 đếm Trần Thị Ngọc Hiền Giáo án lớp Tuần HD HS đếm từ đến đọc ngược Giúp HS nhận số liền sau số dãy số 1, 2, 3, 4, 5, ... đếm từ đến từ đến dãy số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 (cá nhân, nhóm, lớp) Số tám liền sau số nào? Những số đứng trước số 8? 1, 2,3,4 ,5, 6,8 3’ *- Giải lao 15 ’ Thực hành: Bài 1: Viết số HS viết dòng số ... thứ tự số dãy số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 lấy qt tay phải đưa qua tay trái đếm Đếm 1, 2,3,4 ,5, 6,7,8 đưa bìa có từ 1- 8 HD HS đếm từ đến đọc ngược lại Trần Thị Ngọc Hiền Giáo án lớp Tuần Trường TH Số...
 • 24
 • 106
 • 0

GA lop 1 tuan 5 le to uyen

GA lop 1 tuan 5  le to uyen
... 8…7 8 5 1 8 Đếm từ đến 7, - >1 - Số bé nhất? Số lớn nhất? - Hs thực - Gv nhận xét, tuyên dương - lớp Nxét II Bài mới: Giới thiệu bài: ( 1' ) … học tiết 19 : số Giới thiệu số 9: (10 ') a) Bước 1: Lập ... Hs làm bảng - lớp Nxét -2 Hs đếm - số bé nhất, số lớn 11 II Bài mới: Giới thiệu bài: ( 1' ) … học tiết 18 : số Giới thiệu số 8: (10 ') a) Bước 1: Lập số * Trực quan tranh ( trang 30 SGK) - Có em chơi, ... dùng to n III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC I Kiểm tra cũ: (5) - Số? 20 7 - hs làm - Gv nhận xét, tuyên dương II Bài mới" Giới thiệu bài: ( 1' ) - …… học tiết 20: số 2.Giới thiệu số 0: ( 11 ') a) Bước 1: ...
 • 32
 • 34
 • 0

GA lop 1 tuan 5 nguyen thi phan

GA lop 1 tuan 5  nguyen thi phan
... 8…7 8 5 1 8 Đếm từ đến 7, - >1 - Số bé nhất? Số lớn nhất? - Hs thực - Gv nhận xét, tuyên dương - lớp Nxét II Bài mới: Giới thi u bài: ( 1' ) … học tiết 19 : số Giới thi u số 9: (10 ') a) Bước 1: Lập ... Hs làm bảng - lớp Nxét -2 Hs đếm - số bé nhất, số lớn 11 II Bài mới: Giới thi u bài: ( 1' ) … học tiết 18 : số Giới thi u số 8: (10 ') a) Bước 1: Lập số * Trực quan tranh ( trang 30 SGK) - Có em chơi, ... ĐỘNG DẠY HỌC I Kiểm tra cũ: (5) - Số? - hs làm - Gv nhận xét, tuyên dương II Bài mới" Giới thi u bài: ( 1' ) - …… học tiết 20: số 2.Giới thi u số 0: ( 11 ') a) Bước 1: Hình thành số - Yêu cầu hs...
 • 30
 • 48
 • 0

GA ÂN lớp 1 -Tuần 5

GA ÂN lớp 1 -Tuần 5
... kết hợp vài động tác phụ hoạ, vỗ tay, dịch chuyển chân theo nhịp Học sinh lên biểu diễn trớc lớp Học sinh hát vỗ tay theo tiết tấu lời ca Lớp chơi trò chơi cỡi ngựa đọc lời đồng giao theo tiết ... hát GV: Nhận xét Cho hát kết hợp vài động tác phụ hoạ, vỗ tay, dịch chuyển chân theo nhịp - Cho học sinh biểu diễn trớc lớp Giáo viên nhận xét, tuyên dơng Cho học sinh vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp ... Giáo án âm nhạc lớp Giáo viên môn : Đỗ Thị Thùy Trinh Ngày soạn : Ngày giảng : Giáo viên theo dõi, sửa cho học sinh...
 • 2
 • 242
 • 0

GA ÂN lớp 1 -Tuần 5

GA ÂN lớp 1 -Tuần 5
... kết hợp vài động tác phụ hoạ, vỗ tay, dịch chuyển chân theo nhịp Học sinh lên biểu diễn trớc lớp Học sinh hát vỗ tay theo tiết tấu lời ca Lớp chơi trò chơi cỡi ngựa đọc lời đồng giao theo tiết ... hát GV: Nhận xét Cho hát kết hợp vài động tác phụ hoạ, vỗ tay, dịch chuyển chân theo nhịp - Cho học sinh biểu diễn trớc lớp Giáo viên nhận xét, tuyên dơng Cho học sinh vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp ... Giáo án âm nhạc lớp Giáo viên môn : Đỗ Thị Thùy Trinh Ngày soạn : Ngày giảng : Giáo viên theo dõi, sửa cho học sinh...
 • 2
 • 270
 • 0

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BÀI SOẠN DẠY HỌC TỔNG HỢP CÁC MÔN LỚP 1 TUẦN 5 THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI VÀ THEO CHUẨN KTKN MÔN HỌC.

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BÀI SOẠN DẠY HỌC  TỔNG HỢP CÁC MÔN LỚP 1 TUẦN 5 THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI  VÀ THEO CHUẨN KTKN MÔN HỌC.
... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BÀI SOẠN DẠY HỌC TỔNG HỢP CÁC MÔN LỚP TUẦN THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI VÀ THEO CHUẨN KTKN MÔN HỌC TUẦN Ngày dạy: Thứ hai ngày 12 tháng năm 2 01 Đạo đức ... liệu: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BÀI SOẠN DẠY HỌC TỔNG HỢP CÁC MÔN LỚP TUẦN THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI VÀ THEO CHUẨN KTKN MÔN HỌC Chân trọng cảm ơn! http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id =19 658 36 ... làm để nâng cao chất lượng dạy học nhà trường Hiện chủ trương ngành dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ môn học Đổi kiểm tra, đánh giá kết học tập rèn luyện học sinh: - Căn chuẩn kiến thức kỹ chương...
 • 28
 • 107
 • 0

GA lop 1 - tuan 4,5,6 - Trần Thị Hải Yến- Tân Lập

GA lop 1 - tuan 4,5,6 - Trần Thị Hải Yến- Tân Lập
... giới thiệu le le - Con có biết hát le le khơng? - Đọc cá nhân - Nhận xét - Đọc nhóm, lớp - Nhận xét - 1- 2 h/sinh đọc tồn - Nhận xét - Mở vở: Tập viết 1/ 1 giở - Viết - Quan sát - Những vật tranh ... tiếng - Đánh vần cá nhân kết hợp phân tích - Nhận xét - Đánh vần nhóm, lớp - Nhận xét - Tiếng - Đọc trơn: cá nhân - Nhận xét - Đọc trơn nhóm, lớp - Nhận xét - 2-3 h/sinh đọc: c – – - Nhận xét - -3 ... Nhận xét - Đọc nhóm, lớp - Nhận xét - Mở tập viết 1/ 1 giở 11 - Viết - Nghe, thảo luận nhóm - Đại diện nhóm lên thi tài kể theo tranh - Nhận xét - Hổ vật vơ ơn, đáng khinh bỉ VI Củng cố - Dặn dò:...
 • 46
 • 101
 • 0

GA lớp 1 Tuần 32( cực chuẩn)

GA lớp 1 Tuần 32( cực chuẩn)
... khơng biết Mùa mưa bão mà bạn lớp 1a học đầy đủ Theo em bạn lớp 1a:   sai  khơng biết Hơm ngày giỗ nội nhà Nga q Trước Nga viết giấy xin phép nghỉ học Theo em bạn Nga: - Nhận xét hành vi   ... Sáng: 6h45’ Chiều: 13 h15’ - Xung phong thực - Đọc ĐT+CN Trò ngoan đến lớp Đều đặn học nắng mưa ngại Giáo viên: Văn Hồng Hạnh K ế hoạch bàài dạy Đạo Đức Tuần :16 Ngày dạy: 9 .12 .2 010 TRẬT TỰ TRONG ... Hồng Hạnh Tuần :17 Bài :8 K ế hoạch bàài dạy Đạo Đức TRẬT TỰ TRONG TRƯỜNG HỌC (tt) Ngày dạy: 16 .12 .2 010 A MỤC TIÊU: - Cần phải giữ trật tự nghe giảng, vào lớp - Giữ trật tự học vào lớp để thực...
 • 67
 • 318
 • 0

GA lớp 1 Tuần 33( cực hay)

GA lớp 1 Tuần 33( cực hay)
... sinh viết số : Bài 1: Học sinh nêu u cầu thực Từ 11 đến 20: 11 , 12 , 13 , 14 , hành bảng ………………., 20 Gọi học sinh đọc lại số vừa viết Từ 21 đến 30: 21, 22, 23, 24, ……………… , 30 Từ 48 đến 54: 48, 49, ... bảng lớp Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận thấy mối quan hệ phép cộng phép trừ: 5+4=9 9–5=4 9–4=5 Em nêu : 10 – = , 10 – = Em nêu : 10 – = , 10 – = Tương tự hết lớp 5+4=9, 1+ 6=7, 9–5=4, 7 1= 6, ... phẩm đẹp trưng bày lớp Học sinh nhắc lại cách kẻ cắt phận, dán trang trí ngơi nhà Thực nhà Thứ năm ngày 21 tháng năm 2 011 14 Phạm Thị Xn Trinh TH Nghĩa Phương Năm học 2 010 -2 011 Tập đọc: NĨI DỐI...
 • 25
 • 116
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)