Giải trình ý kiến Kiểm toán BCTC năm 2013

BC002t Y kien kiem toan BCTC HN

BC002t Y kien kiem toan BCTC HN
... khac ma bao cao ki~m toan clla hQ de 15 thang nam 2013 dU'a 'I ki~n chap nh...
 • 2
 • 43
 • 0

20140422 20140422 KSH Giai Trinh Y Kien Luu Y Trong BCTC Kiem Toan Nam 2013

20140422 20140422  KSH  Giai Trinh Y Kien Luu Y Trong BCTC Kiem Toan Nam 2013
... ry rNHH xrErvrroAu KRESToN AcA vrET NAM COng ty TNHH Ki6m toiin Kreston ACA Vigt Nam xdc nhdn c6c gidi trinh cOa COng ty C6 phin Tqp doan rholng sdn Hamico tai COng vin s6 45tz.ot+txsH, ngiry ... vay, cO trjtc vir lgi nhu€n duEc chia Luu chuy6n tidn thuAn tD hoqt dQng dAu tu 6o ta' LIJU CHUYET rEru Tr-P HOAT DQNG TAI CHINH a - Tien vay ngdn han, ddi han nh?n duEc Ti6n chi trd nq g6c vay ... vay Ti6n thu kh6c tu hoat dOng kinh doanh Ti6n chi khdc cho hoat dQng kinh doanh Luu chuy6n ti6n thuin tir ho4t dQng kinh doanh LUU CHUYEru TlEru Tr-P HOAT OQNG DAU TU Ti6n chi d€ mua s5m, xAy...
 • 4
 • 37
 • 0

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của các nhân tố đến ý kiến kiểm toán đối với BCTC của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng và bất động sản tại Việt Nam giai đoạn 2008 - 2010

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của các nhân tố đến ý kiến kiểm toán đối với BCTC của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng và bất động sản tại Việt Nam giai đoạn 2008 - 2010
... – - 17 – hóa- – – th qua , 18 Wall Stress- -2 010 19 - -QH12 -TTg -CP ngày 20/4/2009 ; -TTg ngày 24/4/2009 20 hành th -CP: ngày 8/8 /2010 – -NHNN: v 21 22 GI THUY T U 3.1 GI THUY T NGHIÊN C U 3.1.1 ... - - Theo chu n m c ki m toán Vi t Nam s 705, ki m toán viên ph ki m toán n u thu c m n không ph i ý ki n ch p nh n toàn ph n báo cáo ng h p 15 C báo cáo tài lan t chu 16 NAM G -2 010 hàng – - ... a doanh nghi u hành c a b máy qu n lý (Chu n m c ki m toán Vi t Nam s 200) 2.2.3 Các d ng ý ki n ki m toán nh c a chu n m c ki m toán Vi t Nam hi n hành T u 34 c a chu n m c ki m toán Vi t Nam...
 • 92
 • 227
 • 0

Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của các nhân tố đến ý kiến kiểm toán viên đối với BCTC của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng và bất động sản được niêm yết tại Việt Nam giai đoạn 20112013

Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của các nhân tố đến ý kiến kiểm toán viên đối với BCTC của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng và bất động sản được niêm yết tại Việt Nam giai đoạn 20112013
... viên: BÙI VĂN HÀ Đề tài luận văn:NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN Ý KIẾN CỦA KIỂM TỐN VIÊN ĐỐI VỚI BCTC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC LĨNH VỰC XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN ĐƯỢC NIÊM ... ĐỘ THỰC HIỆN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Tên đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng nhân tố đến ý kiến kiểm tốn viên BCTC doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng bất động sản niêm yết Việt Nam giai đoạn ... LĨNH VỰC XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN ĐƯỢC NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2013 II-Nhiệm vụ nội dung:  Thực nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng nhân tố đến ý kiến kiểm tốn viên BCTC doanh nghiệp thuộc...
 • 97
 • 287
 • 1

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ QUAN HỆ GIỮA Ý KIẾN KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2006-2010 VÀ TỶ SỐ TÀI CHÍNH.PDF

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ QUAN HỆ GIỮA Ý KIẾN KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2006-2010 VÀ TỶ SỐ TÀI CHÍNH.PDF
... gi a ý ki n ki m tốn nh th c iv i báo cáo tài c a cơng ty niêm y t t i Vi t Nam giai o n 2006 – 2010 t s tài chính M c tiêu nghiên c u o Tìm m i quan h gi a ý ki n ki m tốn i v i báo cáo tài ... S tài nghiên c u LÝ LU N V QUAN H GI A Ý KI N C A KI M TỐN VIÊN VÀ T S TÀI CHÍNH 1.1 KI M TỐN VÀ Ý KI N KI M TỐN 1.1.1 Ki m tốn báo cáo tài ý ki n ki m tốn 1.1.2 Các ... cơng ty niêm y t t i Vi t Nam giai o n 2006 – 2010 t s tài o a mơ hình d ốn ý ki n ki m tốn i v i báo cáo tài c a cơng ty niêm y t t i Vi t Nam d a t s tài it o ng, ph m vi nghiên c u it ng nghiên...
 • 94
 • 215
 • 0

20140331 20140331 KSH Dinh Chinh Y Kien Kiem Toan Va CBTT BCTC Kiem Toan Nam 2013

20140331 20140331  KSH  Dinh Chinh Y Kien Kiem Toan Va CBTT BCTC Kiem Toan Nam 2013
... fr;' I {i 'y' ,l ,s 9Z- I HNIH3 rYr OyC OVS HNlr! ir L ru?tr NS nHO l-l^nHl nnl ovc NYs oYE HNVoc HNrv eNOel-YoH Yno 13) oYO oYg I Nyol 9-V t-z l) rQcl NVc cNYs aVr cOe Nyol- tltlltv oYc oyg cQc ... gLlC 6unp dP e,^ 6unp d9 ugol 91 0n 9uc oNno dy NYor 3Y Oe euc YA cnn NVnHc NO - 60 I ps HN!H9 lYr n 9y1 ttgz upu ZL 6u9tll oyc oYs HNIIN IlAnHr 't 'il1 NYS rueN pH qult - 4t [Lld glld quPqI 6uru16uen6 ... pl6ugp gc ogC :;46 quly dvlcoG NyOr W?tv oy3 oys vcv uolssry-rL1z lycS/fjL :9s v3v^Norsil>& -.{ ,ri t ll! ,L1Z wpu t 6ugtg 27 tp0u '!9N PH ueru tQln VCV uolsery ugol tuely 11111'11 l$ 6ug9 oq,...
 • 28
 • 47
 • 0

Tài liệu Những điều cần chú ý khi kiểm toán BCTC trong điều kiện kinh tế khủng hoảng doc

Tài liệu Những điều cần chú ý khi kiểm toán BCTC trong điều kiện kinh tế khủng hoảng doc
... chưa kiểm toán điều kiện khủng hoảng kinh tế, cần phải sử dụng thêm kiểm toán viên dày dặn kinh nghiệm tăng thời gian hướng dẫn, giám sát, kiểm tra chất lượng kiểm toán lên so với điều kiện bình ... quản lý kết thúc kiểm toán mà trực tiếp liên tục trình kiểm toán Gian lận Phát gian lận thách thức với kiểm toán viên điều kiện kinh tế bình thường trở nên khó khăn điều kiện kinh tế khủng hoảng, ... thời gian kiểm toán tăng thêm Do đó, công ty kiểm toán nên có khóa đào tạo cho kiểm toán viên rủi ro mà doanh nghiệp gặp phải khủng hoảng kinh tế, cách tiếp cận kiểm toán thời kỳ kinh tế biến động...
 • 4
 • 324
 • 0

chuẩn mực kiểm toán việt nam số 700 hình thành ý kiến kiểm toán và báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

chuẩn mực kiểm toán việt nam số 700 hình thành ý kiến kiểm toán và báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính
... tới chuẩn mực kiểm toán khác Do đó, báo cáo kiểm toán phải rõ chuẩn mực kiểm toán 45 Khi báo cáo kiểm toán tham chiếu đến chuẩn mực kiểm toán Việt Nam chuẩn mực kiểm toán khác, báo cáo kiểm toán ... bày ngôn từ báo cáo kiểm toán khác đáng kể so với yêu cầu chuẩn mực kiểm toán Việt Nam) Báo cáo kiểm toán cho kiểm toán tiến hành theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam chuẩn mực kiểm toán quốc tế ... A43 Kiểm toán viên nêu rõ báo cáo kiểm toán kiểm toán tiến hành theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam chuẩn mực kiểm toán quốc tế quốc gia khác kiểm toán viên tuân thủ chuẩn mực kiểm toán Việt Nam...
 • 28
 • 694
 • 2

Mối quan hệ giữa hành vi điều chỉnh lợi nhuận và ý kiến kiểm toán của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam

Mối quan hệ giữa hành vi điều chỉnh lợi nhuận và ý kiến kiểm toán của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam
... TẾ KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VI N Đề tài nghiên cứu: Mối quan hệ hành vi điều chỉnh lợi nhuận ý kiến kiểm toán công ty niêm yết sàn chứng khoán Vi t Nam Hà Nội, ... từ báo cáo kiểm toán với ý kiến kiểm toán không chấp nhận toàn phần để đánh giá mối liên quan hệ ý kiến kiểm toán điều chỉnh lợi nhuận phạm vi công ty niêm yết sàn chứng khoán Vi t Nam Page 24 ... cứu kiểm định mối quan hệ ý kiến kiểm toán chấp nhận không toàn phần hành vi điều chỉnh lợi nhuận công ty niêm yết Vi t Nam Ngoài ra, nhóm nghiên cứu đặt mục tiêu tìm hiểu hành vi điều chỉnh lợi...
 • 60
 • 425
 • 0

Kiểm định mối quan hệ giữa ý kiến kiểm toán và quản trị lợi nhuận trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết ở việt nam

Kiểm định mối quan hệ giữa ý kiến kiểm toán và quản trị lợi nhuận trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết ở việt nam
... kiểm toán báo cáo tài 2.1.1.2 Các loại ý kiến Báo cáo kiểm toán 2.1.2 Cơ sở lý thuyết quản trị lợi nhuận công ty 12 2.1.2.1 Định nghĩa quản trị lợi nhuận hành vi quản trị lợi nhuận .12 ... có mối quan hệ tồn ý kiến kiểm toán quản trị lợi nhuận công ty công bố BCTC Việt Nam chưa có nhiều nghiên cứu định lượng vấn đề nên tác giả định chọn đề tài Kiểm định mối quan hệ ý kiến kiểm ... QUAN VỀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN TRƯỚC ĐÂY 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Cơ sở lý thuyết kiểm toán báo cáo tài ý kiến kiểm toán 2.1.1.1 Khái niệm vai trò báo cáo kiểm toán báo...
 • 87
 • 206
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: phụ lục 3 bảng giải trình ý kiến của công ty tnhh kiểm toán pwc việt namchuẩn mực kiểm toán việt nam vsa 700 hình thành ý kiến kiểm toán vàbáo cáo kiểm toán về bctctrình đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán bctc năm đầu do công ty tnhh dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán aasc thực hiệntiến hành tìm hiểu thực trạng vận dụng quy trình kiểm toán vào kiểm toán tscđ trong kiểm toán bctc của hai khách hàng mà vaco kiểm toán bctc năm 2014 bao gồmý kiến kiểm toán độc lập  đối với báo cáo hợp nhất theo ý kiến của công ty tnhh hãng kiểm toán aasc báo cáo tài chính của công ty cổ phần thuỷ điện nậm mu cho năm tài chính 2014ý kiến kiểm toán độc lập  đối với công ty mẹ theo ý kiến của công ty tnhh hãng kiểm toán aasc báo cáo tài chính của công ty cổ phần thuỷ điện nậm mu cho năm tài chính 2014kết thúc kiểm toán là giai đoạn cuối cùng trong quy trình chung của kiểm toán bctc trong doanh nghiệp đây là khâu cuối cùng nhưng có vai trò quan trọng không kém các giai đoạn khác của cuộc kiểm toánphụ lục 04 tổng hợp ý kiến kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết phi tài chính trong giai đoạn 2008 2012 của sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minhchất lượng bctc qua các các ý kiến kiểm toán chấp nhận từng phầncác loại ý kiến kiểm toáncác loại ý kiến kiểm toán viênbáo cáo giải trình ý kiến đóng gópbáo cáo giải trình ý kiến cử tritìm hiểu về quá trình thực hiện kiểm toán bctcbáo cáo tiếp thu giải trình ý kiến đóng gópBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ