14 To trinh 472 lua chon Cong ty Kiem toan BCTC 2016

BM 11.To trinh 03 Lua chon cong ty kiem toan nam 2014

BM 11.To trinh 03 Lua chon cong ty kiem toan nam 2014
... CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN BM 11/TLH (Tài liệu Đại hội đồng cổ đông) Đề xuất việc lựa chọn công ty kiểm toán Kính trình Đại hội đồng Cổ đông ... lựa chọn danh sách công ty kiểm toán Kính trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực việc lựa chọn công ty kiểm toán nêu giao cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán ... Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán Trong trường hợp Công ty không chọn đơn vị kiểm toán nêu để kiểm toán báo cáo tài Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho...
 • 2
 • 33
 • 0

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Tai lieu dai hoi co dong nam 2016 | To trinh ve viec lua chon cong ty kiem toan cho nam tai chinh 2016

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Tai lieu dai hoi co dong nam 2016 | To trinh ve viec lua chon cong ty kiem toan cho nam tai chinh 2016
... 328 ty 339 ty 3% Chi phi xay dung co ban dang 70 ty 84 ty 20% f)~u tu VaGcong ty lien k€t 179 ty 164 ty -8 % Tai san dai han khac 15 ty 12 ty -2 0% Tang tiii san ella cong ty 2.162 tY 1.811 tY -1 6% ... mot cO' d.u v6n an toan va chu dong tai chinh vai h~ s6 nQ'1 BM 10ITLH '" (Ta: lieu Dc;li hoi dong co dong) CONG TY co PHAN TAP DoAN THEP TIEN LEN v6n chu o· muc" 1,2 lfin (chi s6 cua cac cong ty ... 10/TLH (Tai li$u 8...
 • 13
 • 47
 • 0

Nỗi niềm lựa chọn công ty kiểm toán ppsx

Nỗi niềm lựa chọn công ty kiểm toán ppsx
... độ kiểm toán CTKT Việt Nam, mà họ ngại tính “dễ dãi” hay “nặng tình cảm” kiểm toán viên với doanh nghiệp Do đó, dù biết việc chọn công ty nước kiểm toán làm tăng thêm giá trị báo cáo tài công ty ... kém, hay họ thời gian tìm hiểu CTKT nên ĐHCĐ, hầu hết công ty niêm yết, công ty đại chúng đưa sẵn danh sách CTKT để ĐHCĐ chọn Chưa thấy công ty niêm yết để cổ đông đề xuất CTKT đưa đại hội biểu ... tài năm tổ chức chào bán chứng khoán công chúng, tổ chức niêm yết, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải kiểm toán tô chức kiểm toán chấp thuận Tổ chức kiểm toán chấp thuận CTKT độc lập thuộc danh...
 • 8
 • 159
 • 0

Tổng quan nghiên cứu lựa chọn công ty kiểm toán pwc

Tổng quan nghiên cứu lựa chọn công ty kiểm toán pwc
... góp tích cực công ty việc xây dựng phát triển ngành kiểm toán Ian Lydall, Chủ tịch HĐQT công ty PwC Việt Nam, kiểm toán viên nước nhận giải thưởng cá nhân PwC Việt Nam tự hào công ty Việt Nam ... giữ chân kiểm toán viên nội giỏi cho công ty; Quý công ty thấy phận kiểm toán nội quý công ty làm việc không hiệu không mang lại lợi ích cho ban lãnh đạo cấp cao doanh nghiệp; Quý công ty lo lắng ... chuẩn mực Viện kiểm toán nội bộ; Quý công ty muốn nâng cao lực thục phận kiểm toán nội quý công ty cách nhanh chóng bền vững; Quý công ty lo lắng hiệu quy trình kinh doanh quý công ty Hỗ trợ • Bằng...
 • 19
 • 304
 • 1

Ảnh hưởng của sự tập trung sở hữu và sự kiểm soát gia đình đến lựa chọn công ty kiểm toán bằng chứng thực nghiệm tại việt nam

Ảnh hưởng của sự tập trung sở hữu và sự kiểm soát gia đình đến lựa chọn công ty kiểm toán bằng chứng thực nghiệm tại việt nam
... định công ty việc lựa chọn công ty kiểm toán Xuất phát từ lý đó, luận văn lựa chọn đề tài Ảnh hƣởng tập trung sở hữu kiểm soát gia đình đến lựa chọn công ty kiểm: Bằng Chứng Thực Nghiệm Tại Việt ... việc lựa chọn công ty kiểm toán công ty niêm yết với vấn đề tập trung quyền sở hữu sụ kiểm soát gia đình ? - Các yếu tố ảnh hƣởng đến lựa chọn kiểm toán công ty Việt Nam có khác so với công ty ... chọn kiểm toán Việt Nam cho thấy kết công ty sở hữu tập trung lớn họ ƣu thích lựa chọn công ty kiểm toán thuộc nhóm Big công ty kiểm soát gia đình lại có khuynh hƣớng lựa chọn công ty kiểm...
 • 100
 • 117
 • 0

Khảo sát quy trình phân tích tại công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC)

Khảo sát quy trình phân tích tại công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC)
... kiểm toán 2.5 Mức độ tin cậy quy trình phân tích Chương 3: Khảo sát quy trình phân tích công ty kiểm toán dịch vụ tin học (AISC) 3.1 Mục đích khảo sát 3.2 Phương pháp khảo sát 3.3 Kết khảo sát ... việc vận dụng quy trình phân tích công ty kiểm toán dịch vụ tin học (AISC) 4.1 Nhận xét quy định thủ tục phân tích công ty 4.1.1 Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán 4.1.2 Giai đoạn thực kiểm toán 4.1.3 ... 1: Giới thiệu chung công ty kiểm toán dịch vụ tin học (AISC) 1.1 Sơ lược công ty kiểm toán dịch vụ tin học 1.2 Mục tiêu nguyên tắc hoạt động 1.3 Cơ cấu tổ chức 1.4 Những dịch vụ AISC cung cấp 1.5...
 • 4
 • 405
 • 1

Kiem toan Phai thu khach hang tai cong ty kiem toan deloitte 2016

Kiem toan Phai thu khach hang tai cong ty kiem toan deloitte 2016
... nợ phải thu khách hàng kiểm toán BCTC Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực Chương 2: Thực trạng vận dụng quy trình kiểm toán vào kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng Công ty TNHH Deloitte ... kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM THỰC HIỆN ... Các khoản phải thu bao gồm: Phải thu khách hàng, phải thu nội phải thu khác Trong giới hạn phạm vi đề tài, em xin trình bày trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng Phải thu khách hàng...
 • 144
 • 1,046
 • 1

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XU HƯỚNG LỰA CHỌN CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ.PDF

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XU HƯỚNG LỰA CHỌN CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ.PDF
... : Công ty ch ng khoán Th ng Long - SBS : Công ty ch ng khoán Ngân hàng Sài Gòn Th - HSC : Công ty ch ng khoán TP HCM - FPT : Công ty ch ng khoán - KEVS : Công ty ch ng khoán Kimeng - VNDS : Công ... Chu n ch quan - XUHUONG : Xu h - SSI : Công ty ch ng khoán Sài Gòn - BVSC : Công ty ch ng khoán B o Vi t - VCBS : Công ty ch ng khoán Ngân hàng ngo i th - ACBS : Công ty ch ng khoán Ngân hàng ... i công ty ch ng khoán khác c i m d ch v c a công ty ch ng khoán X d dàng phân bi t v i công ty khác Tôi có th nh , nh n bi t logo slogan c a công ty ch ng khoán X m t cách d dàng Khi nh c n công...
 • 97
 • 154
 • 0

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn công ty chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán việt nam (TT)

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn công ty chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán việt nam (TT)
... yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn CTCK nhà đầu nhân KHOÁN CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TTCKVN Kết cho thấy có 06 yếu tố ảnh hưởng đến hành vi 2.1 Những vấn đề lý luận chung hành vi lựa ... 5.1.2 Mức độ quan trọng yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn CTCK nhà đầu nhân TTCKVN Theo kết kiểm định, nhóm yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn CTCK nhà đầu nhân TTCKVN, có Bên ... đến hành vi lựa chọn CTCK nhà đầu nhân TTCKVN? (3) Các nhóm nhân học khác có đánh giá tầm quan trọng yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn CTCK nhà đầu nhân TTCKVN hay không? 14 nhân...
 • 12
 • 318
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ