bài ôn tập vô cơ ( Dành cho các em lớp 11)

bài ôn tập ( Dành cho các em lớp 11)

bài ôn tập vô cơ ( Dành cho các em lớp 11)
... Bài tập trắc nghiệm 11-ban A Bài1 : 1. Đốt cháy hoàn toàn 12,4 gam photpho đỏ trong oxi d thu đợc chất rắn A . Chia A thành hai phần bằng nhau : Phần 1 : cho tác dụng hết ... . Cho 8 lít hỗn hợp khí CO và CO 2 trong đó CO 2 chiếm 39,2% theo thể tích ( đktc) đi qua dung dòch chứa 7,4 gam Ca(OH) 2 .Khối lượng chất không tan sau phản ứng là bao nhiêu trong các số cho ... Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3, thu được V lÝt ( đktc) hỗn hợp khÝ X (gồm NO v N 2 ) v dung dà ịch Y (chỉ chứa hai muối v axit dà ư). Tỉ khối của X đối với H 2 bằng 19. Gi¸ trị của V l (cho...
 • 7
 • 412
 • 0

Bài tập vui xuân cho các em lớp 11A1

Bài tập vui xuân cho các em lớp 11A1
... và hạnh phúc. Lưu ý: các em trình bày tóm tắt giống như 1 bài tự luận và nộp vở cho thầy vào mùng 8 tết .(0 2/02/09) C. 2 1 = t+ 5t (rad,s) 2 . D. 2 = 45+180t +143,2t (, s) Cõu 14) Nhng khng ... Thuyỷ 3 GV: Nguyeón Vaờn Cử (rad/s) 2 O 2 8 t(s) 6 (rad/s) 2 O 2 8 t(s) 6 o A C F Hết .. Lu ý: cỏc em trỡnh by túm tt ging nh 1 bi t lun v np v cho thy vo mựng 8 tt .(0 2/02/09) Trửụứng THPT Caồm ... t 2 (rad, s). B. φ = 5 + 4t - t 2 (rad, s). C. φ = -5 + 4t + t 2 (rad, s). D. φ = -5 - 4t - t 2 (rad, s). * Câu 13) Bánh xe quay nhanh dần đều theo một chiều dương qui ước với gia tốc góc 5(rad/s...
 • 3
 • 261
 • 0

Bài giảng ÔN TẬP

Bài giảng ÔN TẬP VÔ CƠ
... +2KI +H2O 2KOH +I2 + O2 Cau 4: Cho các dung dịch NH4HSO 4(1 ), Na2SO 4(2 ), NaHCO 3(3 ), NaOH(4), H2SO 4(5 ), Na2CO 3(6 ). Thứ tự pH của các dung dịch tăng dần A.5<1<2<3<6<4 B. 1<5<2<3<6<4 ... Al2O3, MgO, CuO thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH dư, khuấy kĩ, thấy còn lại phần không tan Z. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần không tan Z gồm A. Mg, Al, Fe, Cu B. Mg, ... hợp không xảy ra phản ứng hóa học A. FeCl2 + H2S FeS + 2HCl B. 3O2 + 2H2S 2H2O + 2SO2 C. Cl2 + 2 NaOH NaCl + NaClO + H2O D. O3 +2KI +H2O 2KOH +I2 + O2 Cau 4: Cho các dung dịch NH4HSO 4(1 ),...
 • 2
 • 266
 • 1

PHẦN ÔN TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨC CÁC BƯỚC GIẢI BÀI TOÁN 12 ppt

PHẦN ÔN TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨC CÁC BƯỚC GIẢI BÀI TOÁN 12 ppt
... ]dxxuxufba) .(& apos;. )( ∫Phương pháp chung : Bước 1 : Đặt : t=u(x) ⇒ dt = u’(x).dxBước 2 : Đổi cận : x a b t u(a) u(b) Bước 3 : Tính I : I = ) ]([ ) ]([ )() ( )( )( )( )( auFbuFtFdttfbuaubuau−==∫CÁC ... adtdxx). 1( .+=ααBước 2 : Đổi cận : x a b t u(a) u(b) Bước 3 : Tính I : I = .).1) .(1 ( 1). 1( . )( )( )( )( ) 1( ∫+++=+buaubuautaadttβββαα Ví dụ 3: Tính các tích phân ... phương của Δ là a= ( 2 ; - 3 ; 2 ) . Mặt phẳng ( ) qua I ( -1 , 3 ; 2), và ( ) vuông góc Δ : ( ) : -1(x – 2) + 3( y + 3) + 2( z - 2) = 0.⇔ ( ) : -x + 3y + 2z + 7 = 0 .c) Cho tứ diện A.BCD...
 • 21
 • 458
 • 4

Đề cương ôn tập triết học dành cho NCS và học viên cao học không thuộc chuyên ngành triết

Đề cương ôn tập triết học dành cho NCS và học viên cao học không thuộc chuyên ngành triết
... không biết nó tên là gì mới đặt cho nó là Đạo” (Chương 25 Đạo đức kinh). Điều này cho thấy đạo là bản nguyên sâu kín huyền diệu, không có đặc tính, không hình thể, không nhìn, không nghe, không ... (5 điều răn) gồm: giới sát (không được sát hại sinh linh), giới đạo (không được trộm cắp), giới dâm, giới tửu và giới vong ngữ (không được chửi bậy). Nhận xét: Phật giáo là một trong những tôn ... học – K17 Page 6 Đề cương ôn tập triết học dành cho học viên cao học, NCS không chuyên triết 2008 nền văn hóa: Phật giáo ( n độ), Nho gia (Trung Quốc),… do nền kinh tế nông nghiệp văn minh lúa...
 • 28
 • 1,516
 • 28

Bài tập vui xuân cho các em lớp 12A1

Bài tập vui xuân cho các em lớp 12A1
... Cư Chúc các em cùng gia đình một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. ω(rad/s) 2 O 2 8 t(s) 6 ω(rad/s) 2 O 2 8 t(s) 6 Lưu ý: các em trình bày tóm tắt giống như 1 bài tự luận và nộp vở cho thầy ... 0,05sin2000t(A). Biểu thức điện tích của tụ là: A. q = 2.10 -5 sin(2000t + /2)(C). B. q = 2,5.10 -5 sin(2000t - /2)(C).* C. q = 2.10 -5 sin(2000t - /4)(C). D. q = 2,5.10 -5 sin(2000t + /4)(C). Cõu ... pha? A. cm) 6 tcos(3x 1 += v cm) 3 tcos(3x 2 += .B. cm) 6 tcos(4x 1 += v cm) 6 tcos(5x 2 += .* C. cm) 6 t2cos(2x 1 += v cm) 6 tcos(2x 2 += .D. cm) 4 tcos(3x 1 += v cm) 6 tcos(3x 2 = . Cõu...
 • 3
 • 193
 • 0

De on tap vo co lop 11

De on tap vo co lop 11
... Đề ôn tập lớp 11 Câu 1: DD HClO 0,1M có [H + ] trong dd là 0,001 M. Độ điện li (% ) của axit đó là A. 0,1%. B. 0,3%. C. 0,9%. D. 1%. Câu 2: Cho các hợp chất và ion sau: ... 2 O, Al 2 O 3 , ZnO, Be(OH) 2 , Zn(OH) 2 , CH 3 COONH 4 . B. Cu(OH) 2 , Zn(OH) 2 , Be(OH) 2 , Al 2 O 3 D. H 2 SO 4 - , Cu(OH) 2 , ZnO, Be(OH) 2 , CH 3 COONH 3 . Câu 3: Cho hỗn hợp Al, Fe, Zn, ... thu 1,12lít khí NO duy nhất ở đkc. Giá trị m là A. 9 (g). B. 9,1 (g). C. 9,2 (g). D. 9,3 (g). Câu 24: Cho các hợp chất NH 3 , CO, PH 3 . Các hợp chất này đều thể hiện tính A. Ba zơ. B. Tính oxi...
 • 2
 • 275
 • 0

Đề cương ôn tập triết học dành cho nghiên cứu sinh và học viên cao học không chuyên triết

Đề cương ôn tập triết học dành cho nghiên cứu sinh và học viên cao học không chuyên triết
... biến đổi cấu người trong LLSX. Đây chính là công cụ để các nước XHCN vượt lên chính họ và tiến kịp các nước khác, làm đảo lộn sự phân công XH nhưng không Đề cương ôn tập triết học dành cho học ... Chính định: Tập trung tâm trí vào con đường chính đạo. giúp cho chúng sinh thoát khỏi minh bằng cách tập trung tinh thần vào con đường chính đạo. Đề cương ôn tập triết học dành cho học viên ... không biết nó tên là gì mới đặt cho nó là Đạo” (Chương 25 Đạo đức kinh). Điều này cho thấy đạo là bản nguyên sâu kín huyền diệu, không có đặc tính, không hình thể, không nhìn, không nghe, không...
 • 30
 • 936
 • 8

Xem thêm