Nghiên cứu sự phân bố của trùng bánh xe (rotifera) trong các hệ sinh thái khác nhau

Tài liệu Luận văn Nghiên cứu sự phân bố của trùng bánh xe (Rotifera) trong các hệ sinh thái khác nhau.pdf

Tài liệu Luận văn Nghiên cứu sự phân bố của trùng bánh xe (Rotifera) trong các hệ sinh thái khác nhau.pdf
... sánh phân bố trùng bánh xe hệ sinh thái .48 4.5 Sự phân bố trùng bánh xe theo pH 49 4.6 Sự phân bố trùng bánh xe theo độ mặn .49 Phần 5: Kết luận, đề xuất .50 5.1 Kết luận ... thái khác - So sánh phân bố quần thể trùng bánh xe hệ sinh thái khác PHẦN 2: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 2.1 Đặc điểm sinh học trùng bánh xe 2.1.1 Đặc điểm phân loại- hình thái: Hệ thống phân loại: Giới Animalia ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THUỶ SẢN LÂM TRỌNG NGHĨA NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ CỦA TRÙNG BÁNH XE (ROTIFERA) TRONG CÁC HỆ SINH THÁI KHÁC NHAU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CÁN...
 • 75
 • 1,782
 • 9

Tài liệu LUẬN VẶN: NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ CỦA TRÙNG BÁNH XE (ROTIFERA) TRONG CÁC HỆ SINH THÁI KHÁC NHAU doc

Tài liệu LUẬN VẶN: NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ CỦA TRÙNG BÁNH XE (ROTIFERA) TRONG CÁC HỆ SINH THÁI KHÁC NHAU doc
... sánh phân bố trùng bánh xe hệ sinh thái .48 4.5 Sự phân bố trùng bánh xe theo pH 49 4.6 Sự phân bố trùng bánh xe theo độ mặn .49 Phần 5: Kết luận, đề xuất .50 5.1 Kết luận ... tài Nghiên cứu phân bố trùng bánh xe (Rotifera) hệ sinh thái khác nhau thực 1.2 Mục tiêu đề tài: Tìm hiểu phân bố ngành trùng bánh xe (Rotifera) hệ sinh thái khác làm sở đánh giá mức độ dinh ... thái khác - So sánh phân bố quần thể trùng bánh xe hệ sinh thái khác PHẦN 2: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 2.1 Đặc điểm sinh học trùng bánh xe 2.1.1 Đặc điểm phân loại- hình thái: Hệ thống phân loại: Giới Animalia...
 • 75
 • 335
 • 0

luận văn: NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ CỦA TRÙNG BÁNH XE (ROTIFERA) TRONG CÁC HỆ SINH THÁI KHÁC NHAU pot

luận văn: NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ CỦA TRÙNG BÁNH XE (ROTIFERA) TRONG CÁC HỆ SINH THÁI KHÁC NHAU pot
... sánh phân bố trùng bánh xe hệ sinh thái .48 4.5 Sự phân bố trùng bánh xe theo pH 49 4.6 Sự phân bố trùng bánh xe theo độ mặn .49 Phần 5: Kết luận, đề xuất .50 5.1 Kết luận ... .8 2.3 Sự phân bố trùng bánh xe (Rotifera) 2.4 Đặc điểm sinh thái .9 2.4.1 Hệ sinh thái sông 2.4.2 Hệ sinh thái kênh, rạch 2.4.3 Hệ sinh thái ao ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THUỶ SẢN LÂM TRỌNG NGHĨA NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ CỦA TRÙNG BÁNH XE (ROTIFERA) TRONG CÁC HỆ SINH THÁI KHÁC NHAU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN...
 • 75
 • 386
 • 0

Luận văn nghiên cứu sự phân bố của e coli gây bệnh tiêu chảy theo kiểu gene ở lợn con sau cai sữa tại một số tỉnh phía bắc

Luận văn nghiên cứu sự phân bố của e coli gây bệnh tiêu chảy theo kiểu gene ở lợn con sau cai sữa tại một số tỉnh phía bắc
... là: Enterotoxigenic E. coli (ETEC), Enteroinvasive E. coli (EIEC), Enterohemorrhagic E. coli (EHEC), Enteropathogenic E. coli (EPEC), Enteroaggregative E. coli (EAEC) Diffusely adherent E. coli (DAEC) ... Enteroaggregative E. coli EAST1 Enteroaggregative E. coli STI-Like Toxin EHEC Enterohemorrhagic E. coli EIEC Enteroinvasive E. coli EPEC Enteropathogenic E. coli ETEC Enterotoxigenic E. coli HUS Hemolytic uremic ... Attaching-and-Effacing cAMP Cyclic Adenosine Monophosphate cGMP Cyclic Guanosine monophosphate CT Cholerae toxin DAEC Diffusely adherent Escherichia coli E. coli Escherichia coli EAggEC hay EAEC Enteroaggregative...
 • 75
 • 623
 • 1

Nghiên cứu sự phân bố của các chủng vi nấm gây bệnh trên cây dứa (ananas comosus)tại một số khu vực bắc quảng nam

Nghiên cứu sự phân bố của các chủng vi nấm gây bệnh trên cây dứa (ananas comosus)tại một số khu vực bắc quảng nam
... A ĐI M VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 Đ A ĐI M NGHIÊN C U 1.4.2 Các ch t kháng sinh có ngu n g c t x khu n phòng tr vi n m gây b nh th c v t Các ch ng vi n m gây b nh ñư c phân l p t ñ t m u qu ... phân lo i sơ b ch ng vi n m gây b nh Đ I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U - Phương pháp lây b nh nhân t o 3.1 Đ i tư ng nghiên c u - Phương pháp nghiên c u th nghi m kh c ch n m b nh - Các ch ng vi ... U M ñ t tr ng d a t i vùng nghiên c u LÝ DO CH N Đ TÀI khu v c B c Qu ng Nam có kh kháng vi n m gây b nh d a Cây d a (Ananas comosus) m t ba lo i ăn qu 3.2 Ph m vi nghiên c u hàng ñ u c a nư...
 • 13
 • 498
 • 0

Nghiên cứu sự phân bố của các loài sát tại xã hòa bắc, huyện hòa vang, thành phố đà nẵng

Nghiên cứu sự phân bố của các loài bò sát tại xã hòa bắc, huyện hòa vang, thành phố đà nẵng
... hành nghiên c u ñ tài Nghiên c u s phân b c a loài sát t i Hòa B c, huy n Hoà Vang, thành ph Đà N ng” M c tiêu ñ tài Nghiên c u hi n tr ng s phân b , thành ph n loài loài sát Hoà ... –Quan sát Chúng ñã b sung thêm 16 loài ñó nhóm th n l n có loài nhóm r n có loài vào danh m c thành ph n loài sát Hòa B c; 3.2 C u trúc thành ph n loài sát C u trúc thành ph n loài sát ... qu n lý, b o t n loài sát t i Hoà B c; N i dung nghiên c u - Đi u tra thành ph n loài sát; - Đ c trưng phân b loài sát; - Đ c ñi m sinh thái m t s loài sát vùng nghiên c u; - Hi...
 • 26
 • 263
 • 0

Nghiên cứu sự phân bố của các loài vi khuẩn lam và sự tương quan với các yếu tố môi trường tại hồ công viên 29 3, thành phố đà nẵng

Nghiên cứu sự phân bố của các loài vi khuẩn lam và sự tương quan với các yếu tố môi trường tại hồ công viên 29 3, thành phố đà nẵng
... ñó h Công vi n 29/ 3 Như v y, bư c ñ u có th nh n ñ nh r ng S loài vi khu n lam cao nh t vào tháng V (22 loài) , th p nh t h Công vi n 29/ 3, y u t P/PO43- có tương quan v i m t ñ vi khu n lam h ... ñ tương quan trung bình (r = H CÔNG VI N 29/ 3 rõ nh t vào tháng IV v i m c ñ tương quan r t ch t ch (r = 0,91) vào tháng V tháng VII ch th hi n CÁC LOÀI VI KHU N LAM Hình nh mô t c a loài vi ... ng tương ñ ng c b 3.1.2 C u trúc thành ph n loài vi khu n lam xu t hi n h Công vi n 29/ 3 Trong 26 loài vi khu n lam ñã ñư c xác ñ nh, thu c b 3.1.3 Danh m c loài b sung cho h vi khu n lam Vi...
 • 14
 • 463
 • 0

Nghiên cứu sự phân bố của một số chủng nấm mốc gây hại tại đại nội huế và thánh địa mỹ sơn, quảng nam

Nghiên cứu sự phân bố của một số chủng nấm mốc gây hại tại đại nội huế và thánh địa mỹ sơn, quảng nam
... Sơn – Qu ng Nam nh thành ph n n m m c gây h i công trình i N i – Hu Thánh - Nghiên c u a M Sơn – Qu ng Nam c i m phân b c a ch ng n m m c gây h i công trình ki n trúc t i i N i - Hu Thánh aM Sơn ... T I THÁNH CH NG N M I N I HU VÀ A M SƠN – QU NG NAM 3.4.1 Nghiên c u xác nh ch ng n m m c gây h i ph bi n công trình ki n trúc t i Thánh nh i N i Hu a M Sơn – Qu ng Nam *T i i N i Hu D a vào ... u d a vào thái phân lo i c i m nuôi c y, c i m v hình n chi c a ch ng n m m c 1.3 TÌNH HÌNH NGHIÊN C U N M M C GÂY H I CÁC CÔNG TRÌNH KI N TRÚC TRÊN TH GI I VÀ VI T NAM 1.3.1 Tình hình nghiên...
 • 26
 • 458
 • 0

Nghiên cứu sự phân bố của as trong tầng holocene nam dư, hà nội

Nghiên cứu sự phân bố của as trong tầng holocene nam dư, hà nội
... 1 Nghiên cứu phân bố As mối quan hệ với số thành phần hóa học khác nước ngầm Nghiên cứu phân bố As trầm tích tầng Holocene Góp phần tìm hiểu nguy lan truyền As từ tầng Holocene xuống tầng ... luận văn trình bày vấn đề phân bố As trầm tích 1.3 Sự phân bố As trầm tích Qua kết nghiên cứu phân bố As trầm tích dựa phương pháp chiết trình tự, nhận thấy phần lớn As liên kết với pha rắn Fe, ... cao tầng chứa nước Pleistocene vốn As, nằm liền kề với tầng Holocene (bị ô nhiễm As) đưa As từ tầng Holocene vào tầng Pleistocene gây nguy rủi ro, lan truyền ô nhiễm As từ tầng Holocene xuống tầng...
 • 15
 • 267
 • 0

Nghiên cứu sự phân bố của asen trên các hạt trầm tích

Nghiên cứu sự phân bố của asen trên các hạt trầm tích
... sunfua/silicat Tuy nhiên, phân bố dạng As trầm tích khác khác nhau, phụ thuộc vào cấu trúc thành phần trầm tích có chứa As 1.2 Ứng dụng chiết chọn lọc để nghiên cứu phân bố As hạt trầm tích Một phương ... Barite ...
 • 17
 • 268
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC-NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ CỦA ASEN TRÊN CÁC HẠT TRẦM TÍCH doc

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC-NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ CỦA ASEN TRÊN CÁC HẠT TRẦM TÍCH doc
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Hoàng Thị Tươi NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ CỦA ASEN TRÊN CÁC HẠT TRẦM TÍCH Chuyên ngành: Khoa học Môi trường Mã số: 60 85 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI ... “NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ CỦA ASEN TRÊN CÁC HẠT TRẦM TÍCH” Luận văn thực khuôn khổ dự án hợp tác với Viện Địa chất Khoáng sản Đan Mạch Greenland, trường Đại học Mỏ Địa chất Các kết luận văn trình bày ... sunfua/silicat Tuy nhiên, phân bố dạng As trầm tích khác khác nhau, phụ thuộc vào cấu trúc thành phần trầm tích có chứa As 1.2 Ứng dụng chiết chọn lọc để nghiên cứu phân bố As hạt trầm tích Một phương...
 • 17
 • 187
 • 0

nghiên cứu sự phân bố của mycobacterium tuberculosis kiểu gen beijing và mối liên quan đến tính kháng thuốc lao tại việt nam

nghiên cứu sự phân bố của mycobacterium tuberculosis kiểu gen beijing và mối liên quan đến tính kháng thuốc lao tại việt nam
... hi u lai, so sánh phân lo i ki u gen M .tuberculosis Xác nh phân b M .tuberculosis ki u gen Beijing Hình 16 S Phân tích m i liên quan gi a ki u gen Beijing tính kháng thu c lao nghiên c u 32 Lu ... gen Beijing th gi i nh m xác inh s phân b , lây lan m i liên quan c a ch ng vi khu n v i tính kháng thu c lao K t qu cho th y có m i liên quan ch t ch gi a M .tuberculosis ki u gen Beijing tính kháng ... lý phân tích s li u: Xác m i liên quan nh t l phân b phân tích n tính kháng thu c lao c a M .tuberculosis ki u gen Beijing Thu th p ch ng M .tuberculosis Nhóm 1:1390 ch ng M .tuberculosis t BN lao...
 • 95
 • 202
 • 0

nghiên cứu sự phân bố của as trong tầng holocene nam dư, hà nội

nghiên cứu sự phân bố của as trong tầng holocene nam dư, hà nội
... chọn đề tài Nghiên cứu phân bố As tầng Holocene Nam Dƣ, Nội để làm luận văn nhằm kiểm tra có mặt As tầng Holocene Nam Dư Các nội dung nghiên cứu sau tiến hành: Nghiên cứu phân bố As mối quan ... sông Hồng, Việt Nam 1.2 Ô nhiễm As nước ngầm tầng Holocene 11 1.2.1 Ô nhiễm As nước ngầm tầng Holocene giới 11 1.2.2 Ô nhiễm As tầng chứa nước Holocene Việt Nam 16 1.3 Sự phân bố As trầm tích 21 ... 58 Hình vẽ minh họa xuất ô nhiễm As tầng Pleistocene 59 Phân bố As Fe theo độ sâu tỉ lệ % dạng As, Fe trầm tích tầng chứa nước Holocene Nam Dư 61 Sự phân bố As Fe pha sắt tinh thể theo chiều...
 • 82
 • 439
 • 0

NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ CỦA ASEN TRÊN CÁC HẠT TRẦM TÍCH

NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ CỦA ASEN TRÊN CÁC HẠT TRẦM TÍCH
... phân bố dạng As trầm tích khác khác nhau, tức phụ thuộc vào cấu trúc thành phần trầm tích có chứa As Các kết nghiên cứu công bố cho thấy đa dạng phân bố asen trầm tích Vì để biết phân bố As trầm ... TÔNG QUAN 1.1 As phân bố khoáng trầm tích 1.2 Ứng dụng chiết chọn lọc để nghiên cứu phân bố As hạt trầm tích5 1.3 Các giả thiết rửa trôi As từ trầm tích nƣớc ngầm Chƣơng ... phân bố As trầm tích khu vực cần phải tiến hành nghiên cứu cụ thể trầm tích khu vực 1.2 Ứng dụng chiết chọn lọc để nghiên cứu phân bố As hạt trầm tích As vô tồn pha rắn dạng hạt nằm pha rắn hấp...
 • 70
 • 406
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thuật ngữ quot đa dạng sinh học quot  này bao hàm sự khác nhau trong một loài  giữa các loài và giữa các hệ sinh thái khác nhau đây là đa dạng sinh học tại 1 rạn san hônghiên cứu sự phân bố tồn dư một số kháng sinh thường dùng ở gà và sử dụng chế phẩm actiso làm tăng khả năng đào thải góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩmứng dụng phương pháp phân tích thành phần chính trong nghiên cứu sự phân bố khoáng sản sét oxit sắtứng dụng kỹ thuật crosta nghiên cứu sự phân bố khoáng sản sét oxit sắtnghiên cứu sự nhận biết của người tiêu dùng đối với các sản phẩm thạch rau câu poketính toán sự phân bố của hàm lượng không khí trong dòng chảy hở trên các công trình tháo nướcsự phân bố của một số nguyên tố trong tự nhiên4 1 sự phân bố và tỷ lệ cây thuốc trong các ngành khác nhaunghiên cứu tính chất từ điện trở khổng lồ gmr trong các hệ từ dạng hạt bằng công nghệ nguội nhanh và bốc bay nổsát hình sau đây và trình bày sự tiến hóa của tổ chức thần kinh ở các nhóm động vật khác nhauthời gian sinh trưởng ngày của x20 ở các vùng sinh thái khác nhau số liệu khảo nghiệm giống vụ xuân 1993 1994 của trung tâm khảo nghiệm giống cây trồng tw trà xuân sớmsự trao đổi năng lượng trong các hệ sinh tháitrận của ánh xạ tuyến tính trong các cặp cơ sở khác nhauảnh hưởng của pahs đến con người và các hệ sinh tháitác động của ô nhiễm nước đối với các hệ sinh thái nói chung và sức khoẻ cộng đồngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPhop dong xnk hang hoaCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây