bai kiem tra 1 tiet hoa 11 chuong 1

bài kiểm tra 1 tiết hóa 11 chương trình nâng cao

bài kiểm tra 1 tiết hóa 11 chương trình nâng cao
... tờn: KIM TRA TIT phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : Hoa11NC_Kiemtra1t Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ng Cụng Anh ... KIM TRA TIT - Đối với câu trắc nghiệm, thí sinh đ-ợc chọn tô kín ô tròn t-ơng ứng với ph-ơng án trả lời Cách tô : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... tờn: KIM TRA TIT Câu : Xột cu to : Cl (X) H C H (Y) H F A C Câu 10 : A C Câu 11 : A C Câu 12 : A C Câu 13 : A C Câu 14 : A C Câu 15 : A C Câu 16 : A H Cl C F (Z) F H C Cl...
 • 6
 • 357
 • 4

Bài kiểm tra 1 tiết chương II Đại số và giait ích 11 NC

Bài kiểm tra 1 tiết chương II Đại số và giait ích 11 NC
... C 10 8 D 15 17 Chọn ngẫu nhiên số ngun dương khơng lớn 50 Gọi A biến cố "số chọn số ngun tố" tính xác suất để A xẩy ? A 14 50 B 13 50 C 25 D 10 18 Cho chữ số 4, 5, 6, 7, 8, Hỏi có số gồm chữ số ... 14 . ­   /   ­   ­ 19 . ­   /   ­   ­ 05. ­   ­   ­   ~ 10 . ;   ­   ­   ­ 15 . ;   ­   ­   ­ 20. ­   ­   =   ­ ĐỀ KIỂM TRA Môn: Đại số Giải tích 11 NC (chương II) Thời Gian : 45 phút Họ tên học sinh : ... 216 B 36 C D 18 17 Người ta muốn xếp Nam Nữ vào ghế dài cho Nam Nữ ngồi xen kẻ số cách xếp là: A 18 B 14 4 C 72 D 36 18 Từ số { 1, 2,3, 4,5,6,7,8,9} có cách chọn số có chữ số số chẵn số ngun tố...
 • 6
 • 366
 • 2

BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT ( BÀI SỐ 3) – LỚP 11 NĂM HỌC : 2011 _ 2012 Môn Anh _ Chương Trình Chuẩn potx

BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT ( BÀI SỐ 3) – LỚP 11 NĂM HỌC : 2011 _ 2012 Môn Anh _ Chương Trình Chuẩn potx
... THPT Phan Bội Châu BÀI KIỂM TRA TIẾT ( BÀI SỐ 3) LỚP 11 NĂM HỌC : 2 011 _ 2 012 Môn Anh _ Chương Trình Chuẩn Thời gian làm : 45 phút ( Không tính thời gian phát đề) I Pronunciation: Chọn từ có phần ... Ninh Thuận: thptphanboichau@ninhthuan.edu.vn Trang 4/5 Sở GD-ĐT Ninh Thuận Trường THPT Phan Bội Châu BÀI KIỂM TRA TIẾT ( BÀI SỐ 3) LỚP 11 NĂM HỌC : 2 011 _ 2 012 Môn Anh _ Chương Trình Chuẩn ĐÁP ... BIỂU ĐIỂM: 0.25 câu / điểm _ 40 câu: 10 điểm 1C 2B 3B 4C 5B 6B 8A 9C 10 B 11 B 12 A 13 B 15 A 16 A 17 C 18 D 19 B 20D 22A 23B 24D 25B 26B 27B 29B 30B 31C 32B 33C 34C 36D 37C 38D 39B 40A 7B 14 A 21C 28A 35A...
 • 5
 • 735
 • 2

Bai kiem tra 1 tiet lop 11(lan 1) + dap an

Bai kiem tra 1 tiet lop 11(lan 1) + dap an
... END §¸p ¸n bµi kiÓm tra mét tiÕt líp 11 ( sè 1) I-Mçi c©u ®óng 0,2 ®iÓm.Tæng ®iÓm 1- D 2-C 3-B 4-A 5-B II-Mçi c©u ®óng 0,25 ®iÓm Tæng 2,5 ®iÓm 1- C 2-A 3-D 4-B 6-B 7-D 8-A 9-D 5-C 10 -B III-Mçi c©u ... got married when she was just eighteen and had three children.I studied for four years because I wanted to be an accountant.I had a lot of new friends, and I didn’t see Sally very often.Sometimes ... Now I’m married,too.I live near Sally and we meet every week.She’s a student now, and I have a baby, so we can give each other a lot of advice *Questions: 1- What’s your oldest friend’s name? ……………………………………………………………………………………………...
 • 3
 • 1,726
 • 40

Bai kiem tra 1 tiet so 1 (Chuong 1+2)

Bai kiem tra 1 tiet so 1 (Chuong 1+2)
... làlà x1 = 5cos10πt (cm) x2=5cos (10 πt + π ) (cm) Phương trình dao động tổng hợp vật A x = 5cos (10 πt + π ) (cm) C x = cos (10 πt + π ) (cm) B x = cos (10 πt + D x = 5cos (10 πt + π π ) (cm) ) (cm) Câu 15 : ... trình dao động thành phần làlà x1 = 5cos10πt (cm) x2=5cos (10 πt + π A x = 5cos (10 πt + π ) (cm) C x = cos (10 πt + π B x = cos (10 πt + v2 ω2 C A2 = v2 + ω2x2 D x = 5cos (10 πt + π ) (cm) ) (cm) Câu 25: ... phương thẳng đứng hai điểm A B cách 7,8cm Biết bước sóng 1, 2cm Số điểm có biên độ dao động cực đại nằm đoạn AB A 14 B 13 C 12 D 11 Câu 13 : Trong giao thoa sóng mặt nước hai nguồn kết hợp, pha,...
 • 8
 • 208
 • 0

Bài kiểm tra 1 tiet lớp 11 lần 2

Bài kiểm tra 1 tiet lớp 11 lần 2
... Bài kiểm tra tiết Tiếng Pháp 11 (Bài số ) Thời gian: 45 phút Họ tên: Lớp: Mã đề thi: 000 A Expression ộcrite (2) : - Aimez-vous la littộrature vietnamienne ... l'õge de A 15 ans C 17 ans B 14 ans D 16 ans II Rộpondez ! (1) Dans quel courant littộraire pourrait-on classer "les Misộrables" ? V Hugo (18 02 -18 85) a-t-il ... en 18 26 , Notre-Dame de Paris en 18 31 ressemblent aux romans historiques en vogue au dộbut du XIXố siốcle, mais n'en sont pas vraiment Le Dernier Jour d'un comdamnộ en 18 29 et Claude Gueux en 18 34...
 • 5
 • 869
 • 3

bai kiem tra 1 tiet chuong 1lop 10 nang cao

bai kiem tra 1 tiet chuong 1lop 10 nang cao
... điển hình có lớp e, B kim loại có lớp electron a (1 ) Xác định A B b (1 ) X hợp chất tạo từ ion A2- ion B2+ Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 91, 25 gam dung dịch HCl C% = 20% Tính C% dung dịch...
 • 2
 • 268
 • 0

bai kiem tra 1 tiet tieng anh 11- co ban, theo noi dung sach giao khoa

bai kiem tra 1 tiet tieng anh 11- co ban, theo noi dung sach giao khoa
... during the party? V WRITING: Complete a letter of complaint from the words given 31) I/ have/ birthday party/ house/ p.m / November 19  32) Most/ relatives/ ... There/ be/ drinks/ special foods/ I/ cook  34) Of course/ there/ be/ games/ prizes/ winners  35) Please/ phone/ me/ tell/ if/ come  IV Choose ... different kinds of people and a mixture of women and men Don’t invite couples because they aren’t so much fun When you know who can come, find out what they like to eat and drink Note down any who...
 • 2
 • 1,821
 • 32

bai kiem tra 1 tiet hoa 12

bai kiem tra 1 tiet hoa 12
... muối thu A 11 ,95 gam B 12 ,95 gam C 12 ,59 gam D 11 ,85 gam Câu 28: Cho 5,9 gam etylamin (C3H7NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl Khối lượng muối (C3H7NH3Cl) thu (Cho H = 1, C = 12 , N = 14 ) Câu 29: ... dán gỗ D Nhựa bakelit, tơ tằm, tơ axetat Câu 11 : Phân tử khối trung bình PVC 750.000 Hệ số polime hóa PVC là: A 12 .000 B 15 .000 C 24.000 D 25.000 Câu 12 : Cho sơ đồ biến đổi sau: + Cl2 trung hop ... H2N-CH= CH-COOCH3 ; D C5H11O2N; H2N-CH2- CH2-COOC2H5 Câu 16 : Cho 20 gam hỗn hợp gồm ba amin no, đơn chức đồng đẳng tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M, cô cạn dung dịch thu 31, 68 gam muối Thể tích...
 • 3
 • 474
 • 14

Bài giảng Bài kiểm tra 1 tiết chương I toán 9

Bài giảng Bài kiểm tra 1 tiết chương I toán 9
... KIỂM TRA TIẾT HÌNH HỌC CHƯƠNG I LỚP ĐỀ 1: I Trắc nghiệm ( i m) Câu 1: M i n i dung i n ghi 0,25 i m ( câu 1: đ) Từ câu đến câu 7: câu chọn ghi 0,5 i m Câu Đáp án b d c a d II Tự luận ( i m) ... ghi 0,5 i m Câu Đáp án b a d c a b II Tự luận ( i m) ' B i ( i m) - Tính góc 31 45 ; ghi 1, 5 i m ' - Tính góc 58 15 ; ghi 1 i m - Tính cạnh huyền gần 24, 698 ; ghi 0,5 i m B i 2: ( i m) 10 ... bay lúc h= 40x Sin 33 = 40x0,545 = 21, 8 km; ghi 1, 5 i m ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HÌNH HỌC CHƯƠNG I LỚP ĐỀ 2: I Trắc nghiệm ( i m) Câu 1: M i n i dung i n ghi 0,25 i m ( câu 1: đ) Từ câu đến...
 • 4
 • 241
 • 0

Bài soạn Bài kiểm tra 1 tiết chương III (đại số 7)

Bài soạn Bài kiểm tra 1 tiết chương III (đại số 7)
... 10 21 20 18 18 20 19 18 21 20 19 19 18 19 20 18 18 19 21 21 20 21 20 16 18 19 21 21 16 18 16 19 18 20 16 19 18 21 20 19 18 a Dâu hiệu gì? b lập bảng tần số nhận xét ? c Tính số trung bình cộng ... sau: 10 14 9 10 9 10 1) Dấu hiệu gì? 2) Lập bảng “Tần số 3) Tình số trung bình cộng tìm mốt dấu hiệu 4) vẽ biểu đồ đoạn thẳng Câu 8: Số trái đếm kilogam cho bảng sau: 10 9 8 14 10 21 20 18 18 ... theo phút) 30 học sinh (ai làm được) ghi lại sau: 10 8 9 14 8 10 10 14 9 9 10 5 14 a) Dấu hiệu gì? Số giá trò? Số giá trò khác nhau? b) Lập bảng tần số c) Tính trung bình cộng tìm mốt dấu hiệu Vẽ...
 • 2
 • 396
 • 3

BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT ( BÀI SỐ 3) – LỚP 12 NĂM HỌC : 2011 _ 2012 Môn Anh _ Chương Trình Chuẩn potx

BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT ( BÀI SỐ 3) – LỚP 12 NĂM HỌC : 2011 _ 2012 Môn Anh _ Chương Trình Chuẩn potx
... BÀI KIỂM TRA TIẾT ( BÀI SỐ 3) LỚP 12 NĂM HỌC : 2 011 _ 2 012 Môn Anh _ Chương Trình Chuẩn ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM: 0.25 câu / điểm _ 40 câu: 10 điểm 1D 2B 3A 4C 5D 6D 8C 9B 10 B 11 C ... GD-ĐT Ninh Thuận Trường THPT Phan Bội Châu BÀI KIỂM TRA TIẾT ( BÀI SỐ 3) LỚP 12 NĂM HỌC : 2 011 _ 2 012 Môn Anh _ Chương Trình Chuẩn Thời gian làm : 45 phút ( Không tính thời gian phát đề) I Choose ... 6D 8C 9B 10 B 11 C 12 B 13 B 15 A 16 C 17 D 18 D 19 B 20B 22B 23D 24B 25B 26B 27C 29C 30B 31B 32D 33D 34B 36A 37A 38A 39B 40D 7B 14 A 21D 28A 35A THPT Phan Bội Châu-Thuận Bắc, Ninh Thuận: thptphanboichau@ninhthuan.edu.vn...
 • 5
 • 540
 • 2

bài kiểm tra 1 tiết hóa 8 số 2

bài kiểm tra 1 tiết hóa 8 số 2
... O2 = : Na : Na2O = : O2 : Na2O = : b 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O Tỉ lệ: Thang điểm D 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ Fe(OH)3 : Fe2O3 = : 0 ,25 đ 0 ,25 đ Fe(OH)3 : H2O = : Câu 2( 3đ) Fe2O3 : H2O = : Canxi ... lấy oxi Cho 16 ,8 gam CO tác dụng với 32 gam Fe2O3 tạo 26 ,4 gam CO2 Fe kim loại Khối lường sắt thu là: A 2, 24g; B 22 ,4g; C 41, 6g; D 4 ,16 g t , xt Cho phản ứng hoá học sau: N2 + 3H2  2NH3 Tỉ lệ ... CaCO3 → CaO + CO2 a mCaCO = mCaO + mCO mCaCO3 = 15 0 + 12 0 = 27 0(kg ) b %CaCO3 = ý * 0,5 = 3,0đ ý * 0,5 = 2, 0đ 0 ,25 đ 0,5đ 1, 0đ 0,5đ 27 0 10 0% = 90% 300 1, 0đ THỐNG KÊ CHẤT LƯNG: Lớp Tổng số Điểm 5,0...
 • 4
 • 1,132
 • 35

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra một tiết hóa 11 chương 2đề kiểm tra một tiết hóa 8 chương 1đề kiểm tra một tiết hóa 11 nâng caokiểm tra một tiết hóa 8 chương 2đề kiểm tra một tiết hóa 8 chương 5bài kiểm tra 1 tiết hóa 11 chương 1bài kiểm tra 1 tiết hóa học lớp 11bài kiểm tra 1 tiết hóa 8 chương 4bài kiểm tra một tiết chương 1 hóa 10bài kiểm tra 1 tiết hóa 8 chương 5bài kiểm tra 1 tiết hóa 9 chương 4bài kiểm tra 1 tiết hóa 10 chương 6bài kiểm tra 1 tiết hóa 8 chương 2bài kiểm tra 1 tiết hóa học 8bài kiểm tra 1 tiết hóa học lớp 8CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả