Nghiên cứu đánh giá khả năng thoát lũ sông thái bình đoạn cát khê ngọc điểm

Nghiên Cứu Đánh Giá Khả Năng Thoát Cho Khu Neo Đậu Tàu Thuyền Tránh Trú Bão Cửa Tam Quan, Bình Định

Nghiên Cứu Đánh Giá Khả Năng Thoát Lũ Cho Khu Neo Đậu Tàu Thuyền Tránh Trú Bão Cửa Tam Quan, Bình Định
... Kết mô cho thấy mực nước không vượt cao trình đỉnh kè chắn sóng Tuy nhiên phần cửa vào luồng có dòng xoáy, dễ gây nguy hiểm cho tàu thuyền Nghiên cứu xây dựng đồ ngập lụt cho khu vực cửa Tam ... Tam Quan cho thấy khả thoát lớn cửa Tam Quan với phương án trạng 700 m3/s Dòng chảy thiết kế qua cửa có lưu tốc mạnh, đặc biệt phía đầu tuyến luồng, đạt 2,27m/s gây nguy hiểm cho tàu bè lại ... nhiên khu vực Phía Tây, Tây Bắc khu neo đậu có địa hình thấp nhiều so với địa hình phía Đông Do toàn trình khu vực phía Đông (Tam Quan Bắc) không bị ngập Kết mô trận thiết kế 5% cửa Tam Quan...
 • 3
 • 97
 • 5

Luận văn nghiên cứu đánh giá khả năng sinh trưởng và cho thịt của ba tổ hợp lợn lai F1(LR x MC), F1(LW x MC) và f1(pi x MC) nuôi tr

Luận văn nghiên cứu đánh giá khả năng sinh trưởng và cho thịt của ba tổ hợp lợn lai F1(LR x MC), F1(LW x MC) và f1(pi x MC) nuôi tr
... đối phù hợp 4.2 Kết nghiên cứu Năng suất sinh tr ởng cho thịt tổ hợp lợn lai F1(LRxMC), F1(LWxmc) f1(pixmc) Nghiên cứu khả sinh tr ởng cho thịt lợn tính tr ng TKL, TTTA, DML TLN quan tr ng nhất, ... thảo luận 4.1 Nhân tố cố định di truyền ngoại cảnh ảnh h ởng đến số tính tr ng sinh tr ởng cho thịt ba tổ hợp lai F1(LRxMC), F1(LWxMC) F1(PixMC) Hầu hết tính tr ng khả sinh tr ởng cho thịt lợn ... số tính tr ng sinh tr ởng cho thịt quan tr ng TKL, TTTA, DML TLN ba tổ hợp lợn lai F1(LRxMC), F1(LWxMC) F1(PixMC) nuôi nông hộ tỉnh Thái Bình X c định đ ợc giá tr trung bình, sai số số trung bình...
 • 87
 • 413
 • 1

Nghiên cứu đánh giá khả năng sinh trưởng,phát triển và năng suất của một số giống cam nhập nội tại quỳ hợp,nghệ an

Nghiên cứu đánh giá khả năng sinh trưởng,phát triển và năng suất của một số giống cam nhập nội tại quỳ hợp,nghệ an
... huyện Quỳ Hợp 3.2.2 Nghiên cứu, đánh giá số đặc điểm nông sinh học hai giống cam Marrs v Hamlin nhập nội năm thứ Quỳ Hợp - Nghệ An * Đánh giá đặc điểm sinh trởng hai giống cam Marrs v Hamlin Quỳ ... có múi huyện Quỳ Hợp - Nghệ An 32 3.2.2 Nghiên cứu, đánh giá số đặc điểm nông sinh học hai giống cam Marrs v Hamlin nhập nội năm thứ Quỳ Hợp - Nghệ An 32 3.3 Phơng pháp nghiên cứu ... triển v suất số giống cam nhập nội Quỳ Hợp, Nghệ An" 1.2 Mục tiêu v yêu cầu đề t i 1.2.1 Mục tiêu đề t i - Đánh giá thực trạng v tiềm phát triển ăn có múi huyện Quỳ Hợp - Nghệ An - Đánh giá đặc...
 • 107
 • 408
 • 2

Nghiên cứu đánh giá khả năng kháng vi khuẩn gây bệnh của dịch chiết lá trầu và điịnh hướng sử dụng

Nghiên cứu đánh giá khả năng kháng vi khuẩn gây bệnh của dịch chiết lá trầu và điịnh hướng sử dụng
... thấy: - Dịch chiết Trầu tác dụng tức vi khuẩn A hydrophyla sau 10 phút mà phải sau 20 phút dịch chiết Trầu bắt đầu phát huy tác dụng ức chế vi khuẩn Nồng độ dịch chiết Trầu tăng khả ức chế vi khuẩn ... chế phẩm từ dịch chiết Trầu vi khuẩn 44 Bảng 3.7 Tác dụng ức chế thực nghiệm vi khuẩn gây bệnh chế phẩm từ dịch chiết Trầu: Chủng vi Dịch chiết Trầu Nồng độ có Thời gian ức Bokashi Trầu Thời gian ... nghiên cứu sàng lọc nồng độ ức chế vi khuẩn Bokashi trầu có nhận xét sau: - Khi phối trộn dịch chiết Trầu vào dung dịch EM thứ cấp tạo dung dịch Bokashi Trầu có tác dụng ức chế vi khuẩn gây bệnh...
 • 68
 • 422
 • 0

Nghiên cứu đánh giá khả năng sản xuất và sinh sản của bò sữa nuôi tại nghệ an

Nghiên cứu đánh giá khả năng sản xuất và sinh sản của bò sữa nuôi tại nghệ an
... tài: Nghiên cứu đánh giá khả sản xuất sinh sản sữa nuôi Nghệ An Mục tiêu đề tài: - Đánh giá khả sản xuất khả thích ứng hai nhóm sữa nhập từ úc TP Hồ Chí Minh - Xác định số tiêu, suất cho sữa ... dung nghiên cứu 2.4.1 Thực trạng chăn nuôi sữa Nghệ An: - Các nguồn thức ăn cho chăn nuôi sữa Nghệ An - Tình hình chuồng trại nuôi sữa Nghệ An - Nguồn gốc giống sữa nuôi Nghệ An - ... kiện nuôi dỡng cha thực đáp ứng nhu cầu sinh trởng nhóm bò, hiểu biết sữa đòi hỏi chăm sóc quản lý sữa ngời chăn nuôi cha có 3.3 Khả sinh sản đàn sữa nuôi Nghệ An Để đánh giá khả sinh sản...
 • 55
 • 414
 • 0

Nghiên cứu đánh giá khả năng hòa tan các dẫn xuất thế của HCOOH trong CO2 lỏng siêu tới hạn bằng phương pháp hóa học lượng tử

Nghiên cứu đánh giá khả năng hòa tan các dẫn xuất thế của HCOOH trong CO2 lỏng siêu tới hạn bằng phương pháp hóa học lượng tử
... CH3, NH2, OH) v i CO2 b ng phương pháp hóa h c lư ng t nghĩa khoa h c th c ti n nêu nên ch n ñ tài: Nghiên Phương pháp nghiên c u c u ñánh giá kh hòa tan d n xu t th c a HCOOH S d ng ph n m ... Sai s ch ng ch t b s (BSSE) 1.8 CÁC PHƯƠNG PHÁP G N ĐÚNG HOÁ H C LƯ NG T 1.8.1 Phương pháp trư ng t h p Hartree-Fock (HF) 1.8.2 Phương pháp nhi u lo n 1.8.3 Phương pháp tương tác c u hình (Configuration ... U tan scCO2 Các nhà khoa h c ñã ñưa nhóm ch c khác Tính c p thi t c a ñ tài vào c u trúc c a v t li u hòa tan scCO2 nh m làm tăng kh CO2 m t tác nhân gây hi u ng nhà kính, nh hư ng x u ñ n hòa...
 • 13
 • 592
 • 1

Nghiên cứu đánh giá khả năng tương tác của etylen và dẫn xuất đihalogen với cacbonđioxit bằng phương pháp hóa học lượng tử

Nghiên cứu đánh giá khả năng tương tác của etylen và dẫn xuất đihalogen với cacbonđioxit bằng phương pháp hóa học lượng tử
... hiñro, tương tác axit- bazơ Lewis tương tác khác m c ñ phân t T ng quan tài li u nghiên c u Trên th gi i vi c nghiên c u lý thuy t v tương tác c a ch t v i CO2 kh hòa tan scCO2 ñã ñang ñư c nghiên ... 2.4.2 Phương pháp nghiên c u thuy t ñư c ch n MP2/aug-cc-pVDZ tin c y h p lí cho vi c xem xét h nghiên c u 3.2 TƯƠNG TÁC GI A ETYLEN V I CACBONĐIOXIT 3.2.1 C u trúc hình h c lư ng tương tác T t c ... s hình thành tương Đã phát hi n s t n t i liên k t hiñro chuy n d i xanh ki u C- T3.4 có s hình thành tương tác axit-bazơ H···O, tương tác axit-bazơ Lewis, tương tác p···π* tương tác π···π Lewis...
 • 13
 • 296
 • 0

Nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng biodiesel trên động cơ diesel mazda WL

Nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng biodiesel trên động cơ diesel mazda WL
... ch n ñ tài “NGHIÊN C U ĐÁNH GIÁ KH NĂNG S D NG BIODIESEL TRÊN Đ NG CƠ DIESEL MAZDA WL M C TIÊU NGHIÊN C U Đ tài t p trung nghiên c u ñánh giá ch tiêu kinh t , k thu t c a ñ ng Mazda WL chuy n ... ng Mazda WL s d ng diesel biodiesel B25 2.8.1 Tính toán nhi t ñ ng Mazda WL s d ng diesel 2.8.2 Tính toán nhi t ñ ng Mazda WL s d ng Biodiesel 2.8.3 So sánh ñ c tính c a ñ ng Mazda WL s d ng diesel ... WL s d ng diesel biodiesel Hình 2.13 So sánh ñ c tính t c ñ ñ ng Mazda WL s d ng diesel biodiesel V b n thông s tính toán nhi t c a ñ ng Mazda WL s d ng nhiên li u diesel biodiesel công su t,...
 • 26
 • 450
 • 2

Nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng nhiên liệu xăng sinh học e5 trên ô tô

Nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng nhiên liệu xăng sinh học e5 trên ô tô
... nghi m v tính ñ ng l c h c c a ô v tiêu hao nhiên li u, v ô nhi m môi trư ng c a ô Mercedes Benz MB140 s d ng nhiên li u sinh h c E5 Chương 4: Đánh giá k t qu nghiên c u - K t lu n ki n ngh ... TIÊU HAO NHIÊN LI U C A Ô TÔ KHI S D NG XĂNG E5 VÀ XĂNG A92 3.3.5 Đo ô nhi m khí th i B ng 3.15 : Giá tr trung bình v ô nhi m s d ng xăng E5 A92 Nh n xét : Do gia t c có ñôi chút dùng xăng E5 nên ... dùng xăng E5 tăng t i th i ñi m ô tăng s tăng t c t i ña ñ ñ t 50km/h thành ph n ñôi chút so v i xăng A92 4.2 SO SÁNH KH NĂNG TĂNG T C C A Ô TÔ KHI S D NG XĂNG E5 VÀ XĂNG A92 Nh n xét : Do xăng...
 • 13
 • 571
 • 2

Nghiên cứu đánh giá khả năng giải phóng kim loại nặng từ xỉ thải pyrit lộ thiên

Nghiên cứu đánh giá khả năng giải phóng kim loại nặng từ xỉ thải pyrit lộ thiên
... LUẬN Trong trình nghiên cứu đánh giá khả giải phóng kim loại từ xỉ thải Pyrit lộ thiên, rút kết luận sau Quá trình rửa trôi dạng chất tan xỉ làm giải phóng lượng lớn kim loại nặng vào môi trường ... có xỉ Sự xâm nhập CO2 nước tạo ion HCO3- làm tan số oxit xỉ Sự biến thiên pH nồng độ ion kim loại nặng điều kiện xung không tích lũy Để nghiên cứu khả giải phóng kim loại nặng từ bãi thải xỉ pyrit ... hydrophotphat, muối có độ tan lớn Ảnh hưởng pH đến khả giải phóng kim loại nặng Để khảo sát ảnh hưởng pH đến khả giải phóng kim loại nặng từ xỉ pyrit, tiến hành sau: Cho 1,5 ml dung dịch H2SO4...
 • 15
 • 273
 • 0

Nghiên cứu đánh giá khả năng xuất hiện sương muối phục vụ phát triển cây cà phê chè ở 2 tỉnh sơn la và điện biên

Nghiên cứu đánh giá khả năng xuất hiện sương muối phục vụ phát triển cây cà phê chè ở 2 tỉnh sơn la và điện biên
... 2. 2 ĐẶC TRƢNG VÀ KHẢ NĂNG XUẤT HIỆN SƢƠNG MUỐI TỈNH SƠN LA VÀ ĐIỆN BIÊN 2. 2 .2 Đặc trƣng khả xuất sƣơng muối tỉnh Sơn La Điện Biên a Phân bố sương muối tần suất xuất sương muối Sương muối xuất ... tỉnh Sơn La, Điện Biên - Đánh giá ảnh hưởng sương muối đến việc phát triển phê chè tỉnh Sơn La, Điện Biên - Các đồ chuyên đề sương muối tỉnh Sơn La, Điện Biên - Đề xuất vùng trồng phê chè ... cứu sương muối nước; - Nghiên cứu khả xuất sương muối tỉnh Sơn La Điện Biên; - Đánh giá ảnh hưởng sương muối đến khả phát triển phê chè tỉnh Sơn La Điện Biên; - Xây dựng tập đồ chuyên đề sương...
 • 22
 • 265
 • 1

nghiên cứu đánh giá khả năng keo tụ của một số loại thực vật ứng dụng trong xử lý nước

nghiên cứu đánh giá khả năng keo tụ của một số loại thực vật ứng dụng trong xử lý nước
... diện nguồn nước sử dụng ngày, đề tài “ Nghiên cứu đánh giá khả keo tụ số loại thực vật ứng dụng xử nước đời với mong muốn thay hóa chất dùng công tác xử nước nói chung keo tụ nước nói riêng ... nghiệp Nghiên cứu đánh giá hiệu keo tụ số loại thực vật ứng dụng xử nước Nhiệm vụ (yêu cầu nội dung số liệu ban đầu) - Thu thập tài liệu liên quan đến loài thực vật khả keo tụ - Đánh giá hiệu ... KEO TỤ CỦA MỘT SỐ LOẠI THỰC VẬT TRONG XỬ LÝ NƯỚC 41 4.1 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC NGHIỆM 41 4.2 VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM 41 4.2.1 Giai đoạn 1: nghiên cứu khả keo tụ...
 • 160
 • 500
 • 2

nghiên cứu đánh giá khả năng tái sử dụng bã cà phê để sản xuất các sản phẩm tái chế

nghiên cứu đánh giá khả năng tái sử dụng bã cà phê để sản xuất các sản phẩm tái chế
... 1) MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2) ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG BÃ CÀ PHÊ ĐỂ SẢN XUẤT COMPOST 3) ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG BÃ CÀ PHÊ ĐỂ SẢN XUẤT THANH NHIÊN LIỆU 4) KẾT LUẬN VÀ KIẾN ... Giá thành (đồng/kg compost) phê Q phê Q + EMIC phê Q + Phân bò 16.000 phê Q + Bùn septic 50 phê Q + Mạt cưa 20 phê Q + Xỉ than phê Q + mía 20 ... MỤC ĐÍCH Tìm kiếm giải pháp khả thi để tái sử dụng loại phê: + phê phin (bã phê Q); + phê Công ty Trung Nguyên (bã phê TN) NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1) Tổng quan: nguồn phát...
 • 20
 • 663
 • 2

Nghiên cứu đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ màng để cô đặc nước dứa

Nghiên cứu đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ màng để cô đặc nước dứa
... phẩm đặc nhiệt Nội dung đề tài gồm: Nghiên cứu trình xử lý dịch trước đặc công nghệ membrane Nghiên cứu trình đặc nước dứa membrane Đánh giá khả ứng dụng công nghệ membrane để đặc nước ... – Nghiên cứu trình đặc nước dứa màng 44 2.3.3 Nội dung – Đánh giá khả ứng dụng công nghệ lọc màng (membrane) để đặc nước dứa 45 Chương 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 3.1 Nghiên cứu ... 15%) đặc membrane sử dụng với vai trò tiền đặc cho trình đặc nhiệt sản xuất nước đặc (50 – 60 độ Brix) Do đó, nghiên cứu ứng dụng công nghệ membrane để đặc nước trái nói chung, nước...
 • 78
 • 853
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đánh giá khả năng thích ứng của một số giống cây mới và xây dựng cơ cấu cây trồng nhằm đạt hiệu quả kinh tees cao ở một số vùng đất bạc màu tỉnh bắc giangkết quả nghiên cứu đánh giá khả năng sản xuất thịt gà đen 3 4 h apos mông của các tổ hợp lai giữa gà h apos mông và gà ai cậptên đề tài nghiên cứu đánh giá khả năng sản xuất cải tạo đất cung cấp chất đốt và làm thức ăn cho gia súc của cây đậu flemingia marcophillanghiên cứu đánh giá tiềm năng về sản lượng biogas và thực trạng sử dụng năng lượng biogas tại khu vực đan hoài hà nộicác tiêu chí xác định đánh giá khả năng chống lũ của đê hữu đáy thuộc tỉnh ninh bình 76các tiêu chí xác định đánh giá khả năng chống lũ của đê hữu đáy thuộc tỉnh ninh bìnhdanh gia kha nang tiep nhan nuoc thaiđánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nướcđánh giá khả năng chuyển nước sông hồng vào sông đáy qua cống cẩm đìnhđánh giá khả năng sử dụng bùn thải đô thị làm phân bónđánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước httlbđđánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của sông bắc đuốngnghiên cứu môi trường nhân nuôi tuyến trùng ký sinh gây bệnh côn trùng và đánh giá khả năng gây bệnh của tuyến trùng đối với nhộng sâu xanh helicoverpa armigeranghiên cứu được tiến hành để đánh giá khả năng sinh trưởng của lợn thịt ♀ ♀landrace x ♂yorkshire x ♂ ♀landrace x ♂durockết quả bước đầu đánh giá khả năng sản xuất của giống dê chuyên thịt boer nhập về từ mỹ nuôi tại trung tâm nghiên cứu dê và thỏ sơn tâyĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảBài 43. Rễ cây