Tổng hợp và phân tích các văn bản quản lý nhà nước ở đô thị và nông thôn (từ năm 1990 trở lại đây)

Lịch sử xây dựng pháp luật về ban hành văn bản quản nhà nước việt nam giai đoạn 1986 2010 (TT)

Lịch sử xây dựng pháp luật về ban hành văn bản quản lý nhà nước ở việt nam giai đoạn 1986  2010 (TT)
... ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ BỐI CẢNH XÂY DỰNG PHÁP LUẬT VỀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1986 - 2010 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ... thống pháp luật Việt Nam nói chung, pháp luật ban hành VBQLNN nói riêng Đặc điểm trình xây dựng pháp luật ban hành văn quản nhà nước Việt Nam giai đoạn 1986 - 2010 Một là, xây dựng pháp luật ban ... bày văn quản nhà nước 2.1.2.2 Quá trình xây dựng Luật Ban hành VBQPPL * Kế hoạch xây dựng Luật ban hành văn quy phạm pháp luật * Quá trình xây dựng Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật Khởi...
 • 25
 • 174
 • 0

Khảo sát chức năng ngôn ngữ văn bản quản nhà nước qua phương pháp phân tích diễn ngôn

Khảo sát chức năng ngôn ngữ văn bản quản lý nhà nước qua phương pháp phân tích diễn ngôn
... HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN QUỐ G A À NỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ HÀ NGUÀ KH O T CHỨC NĂNG NG N NG VĂN N QU N LÍ NHÀ NƯ C QUA PHƯƠNG PH P PHÂN TÍCH DIỄN NG N :L : 62.22.01.01 ... : Ủy Ban nhân dân - QLNN : Quản nhà nước - QPPL : Quy phạm pháp luật - TDTT : Trích dẫn trực tiếp QUA Luận án đặt vấn đề nghiên cứu chức n ng ng n ng v n nh n c qua h ứng ụng h ng há ng há ... H QUA L ầ ………………………… Ụ HỮ G Ô G RÌ H Ã Ô G BỐ Ó IÊ Ế Ề ÀI UẬ Á 186 M …………………………………… 188 …………………………………………… 189 DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT - CDA : Phân tích diễn ngôn phê phán - ĐCN : Đồng chức...
 • 193
 • 344
 • 2

Phân tích những nguyên tắc quản nhà nước về kinh tế việc liên hệ thực tiễn vấn đề này trong lĩnh vực thương mại nước ta hiện nay

Phân tích những nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế và việc liên hệ thực tiễn vấn đề này trong lĩnh vực thương mại ở nước ta hiện nay
... thống thực quản thương mại theo nguyên tắc sau: 2.1 Nguyên tắc thống lãnh đạo trị với kinh tế, kinh doanh Nguyên tắc thống lãnh đạo trị kinh tế thể lĩnh vực thương mại chỗ nhà nước thống quản ... nhiệm quản Nhà nước thương mại lĩnh vực phân công phụ trách - Uỷ ban nhân dân cấp thực việc quản Nhà nước thương mại phạm vi địa phương theo phân công Chính phủ Các quan quản thương mại ... PGS.TS-Hà Văn Sự 1.4, Nguyên tắc phân định kết hợp tốt chức quản nhà nước kinh tế với chức quản sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp Quản nhà nước kinh tế với quản sản xuất- kinh doanhlà hai...
 • 17
 • 3,893
 • 20

Khảo sát chức năng ngôn ngữ văn bản quản nhà nước qua phương pháp phân tích diễn ngôn

Khảo sát chức năng ngôn ngữ văn bản quản lý nhà nước qua phương pháp phân tích diễn ngôn
... Hoà (2004), Phân tích diễn ngôn: Một số vấn đề lí luận v ph-ơng pháp, Nxb ĐHQG, H Ni 55 Nguyễn Hoà (2005), Phân tích diễn ngôn phê phán gì? (Critical discourse analysis - CDA), Tp Ngôn ngữ ( số ... cấu trúc chức diễn ngôn, Tạp chí Ngôn ngữ (số 8), tr 45 -54 78 Nhiều tác giả (1984), Ngôn ngữ: Khuynh h-ớng - Lĩnh vực - Khái niệm(1), Nxb KHXH, Hà Nội 79 Nhiều tác giả (1986), Ngôn ngữ: Khuynh ... TING VIấT Dip Quang Ban (1987), Cõu n ting Vit, Nxb Giỏo dc, H Ni Diệp Quang Ban (1998), Văn liên kết tiếng Việt, Nxb Giáo dục, H Ni Diệp Quang Ban (1998), Về Mạch lạc văn bản, Tp Ngôn ngữ (s 1),...
 • 25
 • 167
 • 0

Trình bày khái niệm, phân tích đặc điểm, chức năng, yêu cầu của văn bản quản nhà nước liên hệ thực tiễn

Trình bày khái niệm, phân tích đặc điểm, chức năng, yêu cầu của văn bản quản lý nhà nước liên hệ thực tiễn
... hai, chức quản lý: chức thông tin văn góc độ quản biểu chức văn Tuy nhiên, nhìn nhận quản toàn diện chức quản nhà nc đc thể phương diện sau: + Một là, cớ sở tổ chức máy quản lý, bảo ... vực đời sống xã hội Chức văn QLNN: Các loại văn có nhiều chức năng, chức liệu, chức thống kê, chức văn hóa, chức thông tin, chức quản lý, chức pháp lý, Việc khai thác chức văn tăng nâng cao chất ... việc sử dụng, quản văn hiệu Trong quản nhà nc, văn QLNN có ba chức sau: - Thứ nhất, chức thông tin: chức chung văn Việc khai thác chức thông tin văn quan trọng hoạt động quản Văn QLNN nguồn...
 • 7
 • 267
 • 1

Báo cáo " Quan điểm tiêu chí đánh giá chất lượng ban hành văn bản quản nhà nước " pdf

Báo cáo
... chỗ chưa có quan điểm chung thống đánh giá Theo chúng tôi, đánh giá thực trạng ban hành văn QLNN cần xuất phát từ quan điểm sau: Một là, đánh giá từ góc độ quan điểm lịch sử Nước ta tiến trình ... hành văn quản nhà nước Về chất lượng văn QLNN tiêu chí đánh giá chất lượng văn QLNN chưa có công trình chuyên khảo nghiên cứu cách hệ thống, toàn diện Tuy nhiên, xuất phát từ sở luận thực ... Đ.Đ.H Quang / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học 25 (2009) 120-124 văn QLNN phải thay đổi cho phù hợp, đặc biệt văn QLNN điều chỉnh quan hệ kinh tế [1] Những tiêu chí đánh giá chất lượng ban hành văn...
 • 5
 • 448
 • 0

Văn bản hệ thống văn bản quản nhà nước. doc

Văn bản và hệ thống văn bản quản lý nhà nước. doc
... nghĩa II LÝ THUYẾT Văn hệ thống văn quản nhà nước Có thể khẳng định văn quản nhà nước phương tiện xác định vận dụng chuẩn mực pháp vào trình quản nhà nước Xây dựng văn quản nhà nước, ... chung có văn mang tính cưỡng chế thực Trong hoạt động quản nhà nước, nhiều loại văn hình thành Theo phát triển trình quản lý, hệ thống văn quản nhà nước hình thành Hệ thống văn tập hợp văn hình ... tra, xử văn quản nhà nước, cần nhanh chóng hoàn thiện hệ thống pháp luật việc soạn thảo, ban hành, rà soát, hệ thống văn hệ thống văn quản nhà nước nhằm hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn...
 • 15
 • 900
 • 3

Nghiên cứu bổ sung cơ sở thuyết xây dựng luận cứ cho một số nội dung của qui hoạch các khu công nghiệp cao,tập trung vào câc vấn đề quản nhà nước các khu công nghiệp cao đầu tư vào các khu công nghiệp cao việt n

Nghiên cứu bổ sung cơ sở lý thuyết và xây dựng luận cứ cho một số nội dung của qui hoạch các khu công nghiệp cao,tập trung vào câc vấn đề quản lý nhà nước các khu công nghiệp cao và đầu tư vào các khu công nghiệp cao ở việt n
... chức mang quy n lực nhà n ớc trình tác động tới đối ng qu n Chủ thể qu n Nhà n ớc bao gồm: Nhà n ớc, quan nhà n ớc, cá nh n nhà n ớc ủy quy n để nh n danh nhà n ớc thực quy n lực nhà n ớc. Việc ... TP.HCM, Trung tâm công nghệ ph n mềm Hà N i Khi n i khu công nghiệp CNC, nhiều người có nhiều nhà qu n thường li n ng đ n số khu công nghiệp hoạt động số lĩnh vực CNC Khu Công nghiệp Numura ... n chưa có điều ki n sâu nghi n cứu to n v n đề li n quan đ n qu n nhà n ớc việc xây dựng phát tri n khu CNC Vì vậy, mục tiêu chung Đề tài sâu nghi n cứu, đề xuất số giải pháp qu n nhà n ớc...
 • 98
 • 262
 • 0

QuẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐÔ THỊ NÔNG THÔN - GVC.PHAN KẾ VÂN pot

QuẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN - GVC.PHAN KẾ VÂN pot
... phương… Quản đô thị Việt Nam phân cấp sau: - Cấp Trung ương: quản đô thị trực thuộc Trung ương - Cấp tỉnh; quản thành phố thuộc tỉnh thị xã, đô thị loại 2,2,4 - Cấp huyện: quản thị trấn ... có: đô thị đặc biệt, đô thị loại I; 23 đô thị loại hai;65 đô thị loại III; 79 đô thị loại IV;687 đô thị loại V năm 2025 nước có khoản gần 1000 đô thị có 17 đô thị loại I đặc biệt, 20 đô thị loại ... Về phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, đô thị lớn cực lớn có tỷ lệ đất giao thông từ 20 – 25% đất đô thị; đô thị trung bình nhỏ từ 1 5- 18% đất đô thị @- Khái ni ệm: Quản nhà nước (QLNN) đô...
 • 65
 • 864
 • 10

ĐỀ CƯƠNG MÔN VĂN BẢN QUẢN NHÀ NƯỚC HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG pps

ĐỀ CƯƠNG MÔN VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG pps
... nửa kỷ tồn phát triển, Nhà nước Việt Nam ban hành khối lượng lớn văn quản lí để điều hành quản xã hội, quản Nhà nước Cuộc sống xã hội luôn phát triển, nhiều văn ban hành không đáp ứng kịp ... tác văn thư toàn trình quản văn phục vụ cho yêu cầu quản quản - Mục đích đảm bảo thông tin cho quản - Những tài liệu văn kiện soạn thảo, quản sủ dụng theo nguyên tắc công tác văn ... - thông tin quản có thẻ nhìn lại, xem xét lại, phản hồi lại văn quản nhà nước vậy, thông tin quản phức tạp, phong phú đa dạng trình quản phải biết phân loại để xử cho phù hợp.(...
 • 13
 • 2,912
 • 36

Các loại văn bản quản nhà nước pps

Các loại văn bản quản lý nhà nước pps
... I.Khái niệm văn quản nhà nước Là thông tin quản thành văn quan nhà nước ban hành theo thẩm quyền - Thể ý chí, mệnh lệnh mang tính quyền lực nhà nước, phương tiện để điều chỉnh ... phạm vi nhà nước - Sự khác biệt VB quản lí với loại vb khác : Hiệu lực pháp lí, quy trình soạn thảo, thể thức vb quy định CQNN có thẩm quyền II Phân loại Phân loại theo hiệu lực pháp a) Văn quy ... VBQPPL có vai trò quan trọng QLNN, sở để XD hoàn thiện hệ thống VBQLNN II Phân loại Phân loại theo hiệu lực pháp a) Văn quy phạm pháp luật(VBQPPL) NĐ số 101/1997/NĐ-CP CP rõ VB QPPL VB có đầy...
 • 29
 • 286
 • 0

văn phong ngôn ngữ văn bản quản nhà nước của uỷ ban nhân dân phường yên phụ

văn phong và ngôn ngữ văn bản quản lý nhà nước của uỷ ban nhân dân phường yên phụ
... DỤNG NGÔN NGỮ TRONG VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG YÊN PHỤ 2.1 Tổng quan UBND phường Yên Phụ 2.1.1 Vị trí địa lý, dân phường Yên Phụ - Vị trí địa lý: Phường Yên Phụ đơn ... nước Uỷ ban nhân dân phường Yên Phụ Mục đích đề tài Nghiên cứu thực trạng sử dụng ngôn ngữ văn quản nhà nước Uỷ ban nhân dân phường Yên Phụ, từ đề xuất giải pháp đảm bảo tính chuẩn mực ngôn ngữ ... Các văn QLNN Ủy ban nhân dân phường Yên Phụ ban hành từ năm 2003 đến năm 2006 Nhiệm vụ đề tài - Tìm hiểu sở luận văn quản nhà nước; đặc điểm văn phong hành công vụ; yêu cầu ngôn ngữ văn...
 • 131
 • 820
 • 0

Thể chế về văn bản quản nhà nước của các triều đại phong kiến Việt Nam

Thể chế về văn bản quản lý nhà nước của các triều đại phong kiến Việt Nam
... thành lập 2 CÁC LOẠI VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC V iệc sử dụng văn làm phương tiện thông tin phục vụ cho quản nhà nước m ột yêu cầu khách quan m ọi nhà nước , có nhà nước phong kiến V iệt N ... ế khoá, v.v L oại văn gọi văn q u ản nhà nước hay văn hành T heo đinh nghĩa nay, văn quản nhà nước văn q u an nhà nước ban h àn h để phục vụ cho hoạt động quản theo thể thức, thẩm quy ... triều trở vể sau, việc dùng chữ H án để ban hành vãn quản nhà nước đ ã sử sách ghi chép nhiều; m ột số văn quản nhà nước triều đại Lý, Trần, Lê hàng trăm tập châu bản, sổ sách hành triều...
 • 113
 • 1,241
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: các văn bản quản lý nhà nướccác văn bản quản lý nhà nước liên quan đến bệnh tai xanh ở lợntổng hợp các câu hỏi về văn bản quản lý nhà nướcphan tich cac van de quan ly va dieu hanh he thong tai chinh cua viet namphân biệt văn bản quản lý nhà nước và các loại tài liệu văn bản khácphân biệt các loại văn bản quản lý nhà nướccâu 34 nêu các khái niệm về văn bản văn bản quản lý nhà nước văn bản quản lý hành chính nhà nước văn bản pháp luật và văn bản hành chính thông thườngvăn bản quản lý nhà nước là loại văn bản không chỉ phản ánh thông tin quản lý mà còn thể hiện ý chí mệnh lệnh quyền lực của các cơ quan nhà nướckhái niệm văn bản văn bản quản lý nhà nước và phân loại văn bản quản lý nhà nướcphân loại hệ thống văn bản quản lý nhà nướcphân loại văn bản quản lý nhà nướcsoạn thảo và xử lý văn bản quản lý nhà nướccác loại văn bản quản lý nhà nướccác chức năng của văn bản quản lý nhà nướckỹ năng xây dựng và ban hành văn bản quản lý nhà nướcCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. Quả