Đặc điểm địa chất đệ tứ và tài nguyên nước dưới đất khu vực đồng bằng ven biển tỉnh quảng nam (TT)

Báo cáo nghiên cứu khoa học " PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TỰ NHIÊN NHÂN TẠO ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG THÁI NƯỚC NGẦM KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN TỈNH QUẢNG NAM " ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... sinh hoạt ngày tăng ảnh hưởng đến chất lượng nước đất Kết luận: Qua nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến động thái nước ngầm khu vực Đồng ven biển tỉnh Quảng Nam cho thấy: - Nhân tố khí hậu đóng vai ... cung cấp nước đảm bảo chất lượng cho mục đích khác yếu tố thiếu Chính việc nghiên cứu số nhân tố ảnh hưởng đến động thái nước ngầm yêu cầu thiết Các nhân tố ảnh hưởng đến động thái nước ngầm: 2.1 ... lý tự nhiên - kinh tế tài liệu quan trắc nước ngầm số giếng, lỗ khoan khu vực đồng ven biển tỉnh Quảng Nam, cho phép tác giả đánh giá mức độ ảnh hưởng số nhân tố bẩn đến động thái nước ngầm khu...
 • 24
 • 423
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ĐẶC ĐIỂM TRẦM TÍCH KAINOZOI KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN TỈNH QUẢNG NAM " pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... - biển, biển, biển - gió Qua phân tích lỗ khoan thăm dò địa chất tài liệu nghiên cứu trước đây, báo trình bày chi tiết đặc điểm trầm tích Kainozoi đồng ven biển tỉnh Quảng Nam, làm sở cho nghiên ... vàng Trầm tích phủ lên trầm tích nguồn gốc biển tuổi Pleistocen muộn, Holocen sớm - bị phủ trầm tích sông - biển, trầm tích biển tuổi Holocen muộn 2.5.2 Trầm tích sông - biển (amQIV2-3) Trầm tích ... Việt Nam, Hà Nội (1994) 12 TÓM TẮT Trầm tích Kainozoi phủ toàn vùng đồng ven biển tỉnh Quảng Nam với tổng diện tích khoảng 1419km2 Chiều dày trầm tích thay đổi từ vài mét đến hàng trăm mét Trầm tích...
 • 20
 • 431
 • 0

Tài nguyên nước dưới đất khu vực Hàm Tiến-Mũi Né, Bình Thuận tiềm năng vấn đề quản lý khai thác

Tài nguyên nước dưới đất khu vực Hàm Tiến-Mũi Né, Bình Thuận tiềm năng và vấn đề quản lý khai thác
... bền vững kinh tế xã hội khu vực Qua phân tích trên, đề tài Tài nguyên nước đất khu vực Hàm Tiến – Mũi Né, Bình Thuận: Tiềm vấn đề quản khai thác đƣợc đề xuất thực Đề tài vừa mang tính khoa ... Hiện trạng quản lý, khai thác tài nguyên nƣớc .20 iii Tài nguyên nƣớc dƣới đất khu vực Hàm Tiến – Mũi Né, Bình Thuận: Tiềm & vấn đề QLKT 2.4.1 Hiện trạng quản tài nguyên nƣớc dƣới đất ... cứu: đề tài thực tài nguyên nƣớc dƣới đất cho nghiên cứu điển hình - khu vực Hàm Tiến – Mũi Né tỉnh Bình Thuận Tài nguyên nƣớc dƣới đất khu vực Hàm Tiến – Mũi Né, Bình Thuận: Tiềm & vấn đề QLKT...
 • 89
 • 167
 • 0

Tài nguyên nước dưới đất khu vực Hàm Tiến-Mũi Né, Bình Thuận tiềm năng vấn đề quản lý khai thác

Tài nguyên nước dưới đất khu vực Hàm Tiến-Mũi Né, Bình Thuận tiềm năng và vấn đề quản lý khai thác
... bền vững kinh tế xã hội khu vực Qua phân tích trên, đề tài Tài nguyên nước đất khu vực Hàm Tiến – Mũi Né, Bình Thuận: Tiềm vấn đề quản khai thác đƣợc đề xuất thực Đề tài vừa mang tính khoa ... Hiện trạng quản lý, khai thác tài nguyên nƣớc .20 iii Tài nguyên nƣớc dƣới đất khu vực Hàm Tiến – Mũi Né, Bình Thuận: Tiềm & vấn đề QLKT 2.4.1 Hiện trạng quản tài nguyên nƣớc dƣới đất ... cứu: đề tài thực tài nguyên nƣớc dƣới đất cho nghiên cứu điển hình - khu vực Hàm Tiến – Mũi Né tỉnh Bình Thuận Tài nguyên nƣớc dƣới đất khu vực Hàm Tiến – Mũi Né, Bình Thuận: Tiềm & vấn đề QLKT...
 • 176
 • 319
 • 1

Xây dựng mô hình dòng chảy nước dưới đất, đánh giá trữ lượng tầng Pleistocen, đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng tài nguyên nước dưới đất khu vực tỉnh Vĩnh Long

Xây dựng mô hình dòng chảy nước dưới đất, đánh giá trữ lượng tầng Pleistocen, đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng tài nguyên nước dưới đất khu vực tỉnh Vĩnh Long
... hình dòng chảy nước đất, đánh giá trữ lượng nước đất tầng Pleistocen, đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý tài ngun nước đất khu vực tỉnh Vĩnh Long đề tài chun ngành tiếp cận vấn đề nghiên ... Lần ứng dụng hình dòng chảy nước đất hình dịch chuyển biên mặn khu vực tỉnh Vĩnh Long để đánh giá nguồn hình thành trữ lượng nước đất đánh giá ảnh hưởng đến số lượng chất lượng nước đất cho ... chuyển biên mặn, đánh giá nguồn hình thành trữ lượng nước đất với phương pháp khai thác khác Đề xuất giải pháp giải pháp quản sử dụng nguồn tài ngun nước đất + Nhiệm vụ - Thu thập tài liệu (khí...
 • 124
 • 417
 • 1

Đặc điểm trầm tích đệ tứ tai biến địa chất vùng biển Tây Bắc Vịnh Bắc Bộ

Đặc điểm trầm tích đệ tứ và tai biến địa chất vùng biển Tây Bắc Vịnh Bắc Bộ
... Chương IV Đặc điểm trầm tích Đệ tứ vùng biển Tây Bắc Vịnh Bắc Bộ Chương V Một sô' tượng tai biến địa chất vùng biển Tây Bắc Vịnh Bấc Bộ Báo cáo hoàn thành với giúp đỡ tạo điều kiện Khoa Địa chất, ... Chưưng Đặc điểm trầm tích Đệ tứ vùng biển Tây Bác Vịnh Bác Bộ 21 Thống Pleistocen 21 Thống Holocen 30 Chưưng Một sò tượng tai biến địa chất vùng biển Tây Bắc Vịnh Bác Bộ 33 5.1 Động đất 34 5.2 Biến ... tỏ đặc điểm trầm tích Đệ tứ tai biến địa chất vùng biển Tây Bắc Vịnh Bắc Bộ từ Om nước đến đường ranh giới phán chia Vịnh Bắc Bộ Việt Nam Trung Quốc - Nội dung nghiên cứu: + Nghiên cứu đặc điểm...
 • 84
 • 290
 • 0

Đặc điểm địa chất đệ tứ, địa mạo kiến tạo hiện đại vùng thung lũng sông Đà đoạn từ Hòa Bình đến Việt Trì mối liên quan với tai biến địa chất

Đặc điểm địa chất đệ tứ, địa mạo kiến tạo hiện đại vùng thung lũng sông Đà đoạn từ Hòa Bình đến Việt Trì và mối liên quan với tai biến địa chất
... Đặc điểm địa chất Đệ tứ vùng thung lũng sông Đà đoạn từ Hòa Bình đến Việt Trì Chương Đặc điểm địa mạo -kiến tạo đại vùng thung lũng sông đà đoạn từ Hòa Bình đến Việt Trì Chương Tai biến địa chất ... tích Đệ tứ nguồn gốc, tuổi - Nghiên cứu đặc điểm địa mạo - Nghiên cứu hoạt động kiến tạo đại - Nghiên cứu tai biến địa chất mối liên quan chúng với đặc điểm địa chất Đệ tứ, địa mạo - kiến tạo đại, ... địa chất gây Mục đích nghiên cứu luận án Mục đích nghiên cứu luận án làm sáng tỏ đặc điểm địa chất Đệ tứ, đặc điểm địa mạo- kiến tạo đại vùng thung lũng sông Đà đoạn từ Hòa Bình đến Việt Trì Phân...
 • 27
 • 231
 • 1

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT ĐỆ TỨ, ĐỊA MẠO – KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI VÙNG THUNG LŨNG SÔNG ĐÀ ĐOẠN TỪ HÒA BÌNH ĐẾN VIỆT TRÌ MỐI LIÊN QUAN VỚI TAI BIẾN ĐỊA CHẤT

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT ĐỆ TỨ, ĐỊA MẠO – KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI VÙNG THUNG LŨNG SÔNG ĐÀ ĐOẠN TỪ HÒA BÌNH ĐẾN VIỆT TRÌ VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI TAI BIẾN ĐỊA CHẤT
... Đặc điểm địa chất Đệ tứ vùng thung lũng sông Đà đoạn từ Hòa Bình đến Việt Trì Chương Đặc điểm địa mạo -kiến tạo đại vùng thung lũng sông đà đoạn từ Hòa Bình đến Việt Trì Chương Tai biến địa chất ... tích Đệ tứ nguồn gốc, tuổi - Nghiên cứu đặc điểm địa mạo - Nghiên cứu hoạt động kiến tạo đại - Nghiên cứu tai biến địa chất mối liên quan chúng với đặc điểm địa chất Đệ tứ, địa mạo - kiến tạo đại, ... địa chất gây Mục đích nghiên cứu luận án Mục đích nghiên cứu luận án làm sáng tỏ đặc điểm địa chất Đệ tứ, đặc điểm địa mạo- kiến tạo đại vùng thung lũng sông Đà đoạn từ Hòa Bình đến Việt Trì Phân...
 • 27
 • 609
 • 0

đề tài “đánh giá điều kiện địa chất thủy văn đề xuất giải pháp bổ cập nước dưới đất khu vực thị xã thuận an – tỉnh bình dương ”

đề tài “đánh giá điều kiện địa chất thủy văn và đề xuất giải pháp bổ cập nước dưới đất khu vực thị xã thuận an – tỉnh bình dương ”
... phong phú nước đất Do đề tài: “ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT THỦY VĂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BỔ CẬP NƯỚC DƯỚI ĐẤT KHU VỰC THỊ XÃ THUẬN AN TỈNH BÌNH DƯƠNG cần thiết MỤC ĐÍCH NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI: ... đích Đề tài nhằm làm rõ điều kiện địa chất thủy văn khu vực thị x Thuận An, từ đề xuất giải pháp bổ cập nhân tạo nước đất cho khu vực Nhiệm vụ - Nghiên cứu đặc điểm địa chất thủy văn khu vực - Đề ... xuất giải pháp bổ cập nhân tạo nước đất thích hợp với điều kiện địa chất thủy văn khu vực Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI: Ý nghĩa khoa học: làm sáng tỏ điều kiện địa chất thủy văn khu vực, đề xuất giải pháp...
 • 58
 • 1,178
 • 7

ứng dụng GIS trong xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý tài nguyên nước dưới đất

ứng dụng GIS trong xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý tài nguyên nước dưới đất
... quản tài nguyên nước đất giúp cho việc quản ngày thuận lợi hơn, tiết kiệm chi phí công sức Trong năm gần đây, GIS ngày có nhiều ứng dụng khác cômg tác quản tài nguyên nói chung tài nguyên ... cập tài nguyên nước nói chung tài nguyên nước đất nói cụ thể điều 12 – bảo vệ tài nguyên nước đất; điều 24 – cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước điều 34 – thăm dò khai thác tài nguyên nước ... tác quản tài nguyên nói chung tài nguyên nước nói riêng Do đó, em chọn đề tài luận văn là:” Ứng dựng GIS xây dựng sở liệu để quản tài nguyên nước đất Quận Quận Bình Tân - Thành phố Hồ Chí...
 • 51
 • 1,325
 • 10

Tình trạng dinh dưỡng hiệu quả của một số biện pháp can thiệp giảm suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi vùng đồng bằng ven biển tỉnh Nghệ An

Tình trạng dinh dưỡng và hiệu quả của một số biện pháp can thiệp giảm suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi vùng đồng bằng ven biển tỉnh Nghệ An
... nghiên cứu: Tình trạng dinh dưỡng hiệu số biện pháp can thiệp giảm suy dinh dưỡng thấp còi trẻ em tuổi vùng đồng ven biển tỉnh Nghệ An với mục tiêu: Mô tả tình trạng dinh dưỡng xác định số yếu tố ... định số yếu tố liên quan đến suy dinh dưỡng thấp còi trẻ em tuổi vùng đồng ven biển Nghệ An năm 2011 Đánh giá hiệu số biện pháp can thiệp nhằm giảm suy dinh dưỡng thấp còi từ tháng 09/2011- 09/2012 ... 4.1 TÌNH TRẠNG DINH DƢỠNG VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN SUY DINH DƢỠNG THẤP CÒI TRẺ DƢỚI TUỔI TẠI VÙNG ĐÔNG BẰNG VEN BIỂN NGHỆ AN NĂM 2011 4.1.1 Đánh giá tình trạng dinh dƣỡng trẻ em...
 • 28
 • 221
 • 0

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng xác định cơ cấu kinh tế vùng đồng bằng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011- 2015 tầm nhìn 2020

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và xác định cơ cấu kinh tế vùng đồng bằng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011- 2015 và tầm nhìn 2020
... vững kinh tế vùng đồng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế Do vậy, nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu, đánh giá trạng xác định cấu kinh tế vùng đồng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011- 2015 tầm nhìn ... luận xác định cấu kinh tế Chương 2: Thực trạng cấu kinh tế vùng đồng ven biển Tỉnh Thừa Thiên Huế Chương 3: Xác định cấu kinh tế vùng đồng ven biển Tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2015 tầm nhìn ... TRẠNG CƠ CẤU KINH TẾ VÙNG ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Thừa Thiên Huế tỉnh thuộc vùng đồng ven...
 • 158
 • 136
 • 0

Tình trạng dinh dưỡng hiệu quả của một số biện pháp can thiệp giảm suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi vùng đồng bằng ven biển tỉnh Nghệ An

Tình trạng dinh dưỡng và hiệu quả của một số biện pháp can thiệp giảm suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi vùng đồng bằng ven biển tỉnh Nghệ An
... nghiên cứu: Tình trạng dinh dưỡng hiệu số biện pháp can thiệp giảm suy dinh dưỡng thấp còi trẻ em tuổi vùng đồng ven biển tỉnh Nghệ An với mục tiêu: Mô tả tình trạng dinh dƣỡng xác định số yếu tố ... định số yếu tố liên quan đến suy dinh dƣỡng thấp còi trẻ em dƣới tuổi vùng đồng ven biển Nghệ An năm 2011 Đánh giá hiệu số biện pháp can thiệp nhằm giảm suy dinh dƣỡng thấp còi từ tháng 09/2011- ... Tình trạng dinh dƣỡng trẻ em dƣới tuổi vùng đồng ven biển Nghệ An năm 2011………………………………………………………………… 69 3.1.2 Một số yếu tố liên quan đến suy dinh dƣỡng thấp còi trẻ em dƣới tuổi 76 3.2 HIỆU QUẢ...
 • 165
 • 179
 • 0

Thực trạng giải pháp phát triển ngành nuôi trồng thủy sản ở khu vực đồng bằng ven biển huyện cẩm xuyên hà tĩnh

Thực trạng và giải pháp phát triển ngành nuôi trồng thủy sản ở khu vực đồng bằng ven biển huyện cẩm xuyên  hà tĩnh
... nhọn, hướng tới phát triển ổn định lâu dài Vì tiến hành nghiên cứu đề tài: Thực trạng giải pháp phát triển nghề nuôi trồng thuỷ sản khu vực đồng ven biển huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Tĩnh Mục tiêu ... Phản ánh thực trạng nuôi trồng thuỷ sản địa bàn xã ven biển huyện Cẩm Xuyên tỉnh Tĩnh tìm nhân tố ảnh hưởng đến phát triển NTTS - Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nghề NTTS hộ huyện ... mạnh phát triển nuôi trồng thuỷ sản hộ dân huyện cần thiết phải làm rõ thực trạng việc nuôi trồng thuỷ sản 12 hộ để từ có sở đưa giải pháp phù hợp giải khó khăn tạo động lực cho ngành trở thành ngành...
 • 108
 • 137
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đặc điểm địa chất thủy văn và địa chất công trìnhđịa chất và khoáng sản tài nguyên nước dưới đất nước khoángkhái quát về đặc điểm kinh tế xã hội và tài nguyên rừng của thôn ta vác thôn 5đặc điểm về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của khu vực xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt tại thị trấn đu huyện phú lương tỉnh thái nguyênnghi de xuat cac dinh huong chien luoc quan ly su dung tai nguyen nuoc duoi dat tren quan diem phat trien lau benhiện trạng và giải pháp quản lý tài nguyên nước dưới đất tại thành phố đà nẵngtổng quan về thị trường bảo hiểm và tái bảo hiểm hàng hóa xnk vận chuyển bằng đường biển ở việt namtổng quan về sự hình thành và hoạt động của bảo hiểm và tái bảo hiểm hàng hóa xnk vận chuyển bằng đường biển ở việt nammột số giải pháp phát triển hoạt động bảo hiểm và tái bảo hiểm hàng hóa xnk vận chuyển bằng đường biển ở việt nambảo vệ tài nguyên nước dưới đấtquản lý tài nguyên nước dưới đấtquy định bảo vệ tài nguyên nước dưới đấtquy hoạch tài nguyên nước dưới đấtquy định về bảo vệ tài nguyên nước dưới đấtđánh giá tài nguyên nước dưới đất tỉnh trà vinh sử dụng mô hình modflow pdfPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học