bảng chia 7

Toán 3 - Bảng chia 7

Toán 3 - Bảng chia 7
... = 49 : = 70 : = 10 56 : = 35 : = 21 : = 63 : = 7: 7= 42 : = 42 : = 0 :7= Bài Tính nhẩm: 7 x = 35 35 : = 5 35 : = 7 x = 42 42 : = 42 : = 7 x = 14 14 : = 14 : = 7 x = 28 28 : = 28 : = Bài 3: Có 56 ... chào thầy giáo, cô giáo đến thăm lớp 3A! Thứ sáu ngày 24 tháng 10 năm 2008 Toán Bảng chia 7 x 1= 7 : = x = 14 14 : = x = 21 21 : = 14 21 28 35 42 49 56 63 70 : = : = : = : = : = : = : = : = : ... oúoSoo Số hàng xếp là: 56 : = ( hàng) Đáp số : hàng Bài tr35) Bài giải Số học sinh hàng có là: 56 : = (học sinh) Đáp số: học sinh Bài (tr 35 ) Bài giải Số hàng xếp là: 56 : = (hàng) Đáp số: hàng...
 • 9
 • 1,963
 • 1

Bang chia 7

Bang chia 7
... Toán Bảng chia 7x1= 7: 7=1 x = 14 14 : = x = 21 21 : = x = 14 x = 28 28 : = 14 : = x = 35 x = 21 42 35 : = 21 : = 42 x = 49 49 : 7= 7 x = 56 56 : = x = 21 x = 63 63 : = 21 : = x 10 =70 70 : =10 ... Bảng chia 14 21 Bài : Tính nhẩm 70 : = Hoan hô21 : = 10 bạn! Bạn làm tốt lắm! 14 : = 56Bạn= ! : = : giỏi 63 Chỳc mng bn ! 42 : = 49 : = 0 :7= 28 : = 35 : = ? 7: 7= ? ? 42 : = ? Bài : Tính nhẩm 7x5 ... 35 x = 42 35 : = 42 : = Bạn Hoan Bạn Chỳc mng bn !giỏi ! hô bạn! làm tốt lắm! 42 : = 35 : = 7x2 = 14 7x4 = 28 14 : = 28 : = 14 : = 28 : = ? ? ? ? Bài : Có 56 học sinh xếp thành hàng Hỏi hàng có...
 • 11
 • 275
 • 0

TOÁN 3-BẢNG CHIA 7

TOÁN 3-BẢNG CHIA 7
... = 70 : = 10 56 : = 35 : = 21 : = 63 : = 7: 7= 42 : = 42 : = 0 :7= Bài Tính nhẩm: 7 x = 35 35 : = 5 35 : = 7 x = 42 42 : = 42 : = 7 x = 14 14 : = 14 : = 7 x = 28 28 : = 28 : = Bài 3: Có 56 học sinh ... tháng 10 năm 2008 Toán Bảng chia 7 x 1= 7 : = x = 14 14 : = x = 21 21 : = 14 21 28 35 42 49 56 63 70 : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = 10 Bài1.Tính nhẩm 28 : = 14 : = 49 : = 70 : = 10 56 :...
 • 9
 • 218
 • 0

Bảng chia 7

Bảng chia 7
... bng bng chia chia 35 42 49 x = 56 x = 63 x 10 = 70 7 : 7= Cỏc phộp chia 14 : = 27 u cú bng chia dng = 21 : mt s chia T cỏc = 47 phộp 28 : cho nhõn7 = 35 : õy l dóy s bng nhõn 7, 42m=thờm 7, : hóy ... C x 1= 7 x = 14 x = 21 Nhnimx = 28 Hãy nêu bảng nhân Tỡm xột gỡ Nhn xột gỡ Hóy qu v kt ca x chung hc = v cỏc s b ca cỏc lũng thuc x cỏc phộpphộp6 = chia chia chia trongchia 7. 7 bng chiax7 = bng ... 63 : 7: 7 Finish 10 56 : 21 : 0 :7 14 : 7 70 : 35 : 42 : Thit k bi: o Quang Trung - Chu Thanh Tho Bi 2: 7x5 42 : 35 35 : 42 : 6 7x6 42 35 : Thit k bi: o Quang Trung - Chu Thanh Tho Bi 2: 7x5 35...
 • 14
 • 245
 • 0

bảng chia 7

bảng chia 7
...
 • 26
 • 184
 • 0

bang chia 7

bang chia 7
... Bảng chia 7 x7 := 1 7= x14 = 71 4 2 : = 21 : = 28 : 28 x =7 = 28 : ? = 7 x35 = = 5 : 35 35 : ? = 7 x =7 = 42 : 42 x = 21 14 : ? = 21 : 21 x =7 = 21 : = :? = 42 : ? = 7 x 7: = 49 = 49 49 : ? = 7 x ... x =7 = 56 : 56 56 : ? = 7 x =7 = 63 : 63 63 : ? = 7 x70 : = 70 10 10 = 70 : ? = 10 Th nm ngy 22 thỏng 10 nm 2009 Toỏn Bảng chia 7: 7= 14 : = 21 : = 28 : = 35 : = 42 : = 49 : = 56 : = 63 : = 70 ... thỏng 10 nm 2009 Toỏn Bng chia Luyn Bi 1: Tớnh nhm: 28 : = 14 : = 49 : = 70 : = 10 56 : = 35 : = 21 : = 63 : = 7: = 42 : = 42 : = 0 :7= Th nm ngy 22 thỏng 10 nm 2009 Toỏn Bng chia Bài 2: Tính nhẩm:...
 • 13
 • 196
 • 0

Toan bang chia 7

Toan bang chia 7
... 7= 7= 7= 35 : = 42 : = 49 : = 56 : 7= 63 : = 70 : = 10 Học thuộc BNG CHIA 7 14 21 28 : : : : 7= 7= 7= 7= 35 : = 42 : = 49 : = 56 : 7= 63 : = 70 : = 10 Học thuộc BNG CHIA 7 14 21 28 : : : : 7= 7= ... 7= 7= 7= 7= 35 : = 42 : = 49 : = 56 : 7= 63 : = 70 : = 10 Học thuộc BNG CHIA BNG CHIA 7 14 21 28 : : : : 7= 7= 7= 7= 35 : = 42 : = 49 : = 56 : 7= 63 : = 70 : = 10 Bài : Tính nhẩm 28 : = 70 : = ... CHIA 7x1 =7 x = 14 x = 21 x = 28 x = 35 7: 7=1 14 : = 21 : = 28 : = 35 : = x = 42 x = 49 x = 56 42 : = 49 : = 56 : = x = 63 63 : = x 10 = 70 70 : = 10 Học thuộc BNG CHIA 7 14 21 28 : : : : 7= 7= ...
 • 15
 • 250
 • 0

Bài 3: Bảng chia 7

Bài 3: Bảng chia 7
... cũ Đọc thuộc bảng nhân Thứ sáu ngày 08 tháng 10 năm 2010 Toán Bảng chia Bảng chia Bảng nhân 7: 7=1 14 : = 7x1= 7 x = 14 7x3= 7x4= 7x5= 7x6= 21 28 35 42 x = 49 x = 56 x = 63 x 10 = 70 x = 14 14 ... 56 : = 63 : = 70 : = 10 Thứ sáu ngày 08 tháng 10 năm 2010 Toán Bảng chia Thực hành Bài : Tính nhẩm Bài : Tính nhẩm 28 : = 71 4 7= 35 x: = 35 : = 49 : = 35 : = 70 : = 10 21 : = 56 :x76== 42 42 : ... :x76== 42 42 : = 35 : = 42 : = 7x9 63 : = = 14 14 : = 7: 7= 14 : = Thứ sáu ngày 08 tháng 10 năm 2010 Toán Bảng chia Thực hành Bi : Tính nhẩm Bài : Tính nhẩm Bài : Giải toán Bài : Giải toán Giải toán...
 • 8
 • 360
 • 2

Toán : Bài : ''''''''Luyện Tập : Bảng chia 7''''''''

Toán : Bài : ''''''''Luyện Tập : Bảng chia 7''''''''
... Bài : Luyện đọc bảng chia 7:7 =1 14 : = 21 : = 28 : = 35 : = 42 : = 49 : = 56 : = 63 : = 70 : = 10 Các em học thuộc bảng chia chưa ? Bài : Có 14 thỏ, Trong có nửa ... Hỏi: A số thỏ vào chuồng? B số thỏ lại? Bài giải: Số thỏ vào chuồng l : 14 : = 7(con) Số thỏ lại l : 14 = (con) Đáp số:a,7 thỏ b,7 thỏ Bài : Số ? 14 : = 28 : = 35 : = 42 : = 56 : = 7:7 = ... 14 : = 28 : = 35 : = 42 : = 56 : = 7:7 = Bài : iền số thích hợp vào chỗ trống: Số cho 20 10 Nhân lần 40 100 30 50 Chia lần 10 Bi : , = ? x 10 : > ...
 • 7
 • 256
 • 2

bang chia 7 lop 3

bang chia 7 lop 3
... =42 42 : = 42 : = Đúng Thø Tư, ngµy th¸ng 10 n¨m 2010 C x 56 = B x = 35 x9= 63 56 : 7= 8 35 : = 63 : = 56 : 8 =7 35 : = 63 : =7 A Bảng Thø Tư, ngµy th¸ng 10 n¨m 2010 Tập Có 56 học sinh xếp thành...
 • 20
 • 210
 • 0

TIẾT 35: BẢNG CHIA 7 potx

TIẾT 35: BẢNG CHIA 7 potx
... 7x2 = 14 14 : = nhóm đôi lập nốt công thức chia 7x3 = 21 21 : = lại 7x4 = 28 28 : = H: Đọc lại bảng chia ( đồng thanh, nối tiếp, cá nhân) H: Nêu yêu cầu tập b Thực hành: ( 17 phút) H: ... Dựa vào bảng chia nêu miệng kết ( em) Bài 1: Tính nhẩm 28 : = 70 : = 14 : = 56 : = 49 : = 35 : = H+G: Nhận xét, đánh giá Bài 2: Tính nhẩm G: Nêu yêu cầu H: Dựa vào bảng nhân nêu miệng 7x 5= kết ... hệ phép nhân phép chia Bài 3: Giải toán Mỗi hàng có số học sinh là: 56 : = ( em ) H: Đọc toán, xác định yêu cầu toán H: làm vào Đáp số: 8em Củng cố, dặn dò: ( phút ) H: 1HS lên bảng thực G: Nhận...
 • 3
 • 175
 • 1

Giáo án Toán lớp 3 - Bảng chia 7 pps

Giáo án Toán lớp 3 - Bảng chia 7 pps
... 7x1 = 7: = thức chia 7x2 = 14 14 : = H: Dựa vào bảng nhân 7, trao đổi 7x3 = 21 21 : = nhóm đôi lập nốt công thức chia 7x4 = 28 28 : = lại H: Đọc lại bảng chia ( đồng thanh, ... thực - làm vào nháp - Lên bảng thực ( em) H+G: Nhận xét, bổ sung, nêu mối quan hệ phép nhân phép chia Bài 3: Giải toán học sinh: nhóm 35 học sinh: nhóm ? H: Đọc toán, xác định yêu cầu toán H: ... Nhận xét, đánh giá G: Nhận xét chung học G: HD tập tiết rèn Luyện tập I.Mục tiêu: - Giúp HS dựa vào bảng nhân để làm tính, giải toán có liên quan đến bảng chia - Rèn kỹ làm tính , giải toán có lời...
 • 6
 • 1,227
 • 9

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập các phép nhân trong bảng chia 7 docx

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập các phép nhân trong bảng chia 7 docx
... * Bài 1: - Nêu yêu cầu toán - Tính nhẩm - HS nêu KQ - Nhận xét, cho điểm * Bài 2: - Làm phiếu HT - Nêu cách chia ? 28 35 21 28 35 21 0 42 42 - Chấm bài, nhận xét 42 42 25 25 * Bài 3: - Đọc ... - HS làm Bài giải Số nhóm chia l : 35 : = 5( nhóm) Đáp s : nhóm - Chấm bài, nhận xét * Bài 4: - Treo bảng phụ - HS quan sát tranh - Tìm 1 /7 số mèo ta làm - Ta lấy 21 : = mèo ? - Vậy 1 /7 số mèo ... số mèo ta làm - Ta lấy 21 : = mèo ? - Vậy 1 /7 số mèo mèo 4/ Củng c : - HS thi đọc - Thi đọc HTL bảng chia * Dặn d : Ôn bảng chia7 ...
 • 3
 • 488
 • 0

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Ôn Bảng chia 7 doc

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Ôn Bảng chia 7 doc
... * Bài 2: + Làm phiếu HT - BT yêu cầu gì? - Tính nhẩm - Vì ta tính thương - Vì lấy tích chia cho thừa số dựa vào phép nhân? thừa số x = 42 42 : = - Chấm bài, nhận xét x = 63 63 : = 42 : = 63 :9 ... 63 : = 42 : = 63 :9 = * Bài 3: - Đọc đề? - HS nêu - BT cho biết gì? - làm - BT hỏi gì? Bài giải Số hàng xếp l : 56 : = 8( hàng) - Chấm, chữa Đáp s : 8hàng * Bài 4: - Treo bảng phụ - Hs quan sát ... - Hình khoanh vào 1 /7 số - Đã khoanh vào 1 /7 số cam cam? hình a hình c Vì có 21 cam, Vì sao? khoanh vào cam - HS thi đọc 4/ Củng c : - Đọc bảng chia 7? * Dặn d : Ôn bảng chia ...
 • 3
 • 321
 • 0

bang chia 7(Day VBT) Haiqv

bang chia 7(Day VBT) Haiqv
... th¸ng n¨m 2011 To¸n B¶ng chia Häc thc b¶ng chia 7 : = 14 : = 21 : = 28 : = 35 : = 42 : = 49 : = 56 : = 63 : = 70 : = 10 Thø ngµy th¸ng n¨m 2011 To¸n B¶ng chia Häc thc b¶ng chia 7 : = 14 : = 21 : ... ngµy th¸ng n¨m 2011 To¸n B¶ng chia V Bµi 4: Cã 35 l dÇu chia ®Ịu vµo can Hái mçi can cã bao nhiªu lÝt? Tãm t¾t: 35 lÝt : chia can Mçi can: lÝt dÇu ? N Cã 35L dÇu chia vµo c¸c can, mçi can cã L ... Thø ngµy th¸ng n¨m 2011 To¸n B¶ng chia Häc thc b¶ng chia 7 : = 14 : = 21 : = 28 : = 35 : = 42 : = 49 : = 56 : = 63 : = 70 : = 10 Thø ngµy th¸ng n¨m 2011 To¸n B¶ng chia Bµi : TÝnh nhÈm 21 : = 28...
 • 16
 • 64
 • 0

Xem thêm