Tài liệu thi y chuyên tu đại học tây nguyên (DẠ dày)

Tài liệu Chương trình giáo dục đại học chuyên ngành chăn nuôi ( thú y) của Trường Đại học Nông nghiệp I docx

Tài liệu Chương trình giáo dục đại học chuyên ngành chăn nuôi ( thú y) của Trường Đại học Nông nghiệp I docx
... môn tin học Phương pháp tiếp cận khoa học Sinh th i m i trường Tự chọn: chọn đvht học phần sau Công nghệ sinh học (2 ) Thống kê nông nghiệp (2 ) Viết t i liệu khoa học (2 ) Hệ thống nông nghiệp (3 ) ... ĐVHT Kiến thức ngành Bắt buộc: Chọn lọc nhân giống vật nu i Thức ăn đồng cỏ Chăn nu i lợn 4 Chăn nu i trâu bò Chăn nu i gia cầm Vi sinh vật chăn nu i Vệ sinh chăn nu i Công nghệ sinh sản Thú y ... kê ứng dụng chăn nu i thú y Các phần mềm chuyên dụng lĩnh vực chăn nu i- thú y Quản lý dự liệu chăn nu i- thú y máy tính Các sở dự liệu chuyên ngành chăn nu i- thú y 2/ Ngo i ngữ chuyên ngành Cấu...
 • 14
 • 1,672
 • 9

Tài liệu THI THỬ ĐỢT 1 NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN VẬT LÝ - TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN - Mã đề thi 132 pot

Tài liệu THI THỬ ĐỢT 1 NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN VẬT LÝ - TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN - Mã đề thi 132 pot
... 13 2 B 13 2 A 13 2 A 13 2 D 13 2 C 13 2 A 13 2 10 B 13 2 11 A 13 2 12 C 13 2 13 B 13 2 14 B 13 2 15 B 13 2 16 B 13 2 17 D 13 2 18 A 13 2 19 C 13 2 20 B 13 2 21 D 13 2 22 C 13 2 23 C 13 2 24 A 13 2 25 D 13 2 26 D 13 2 ... VLNC VLNC VLNC VLNC VLNC VLNC VLNC VLNC VLNC VLNC 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 D B B C C D A A D ... 13 2 28 C 13 2 29 D 13 2 30 D 13 2 31 A 13 2 32 B 13 2 33 A 13 2 34 A 13 2 35 C 13 2 36 D 13 2 37 B 13 2 38 D 13 2 39 C 13 2 40 A 13 2 41 D 13 2 42 D WWW.VNMATH.COM 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 10 ...
 • 9
 • 376
 • 3

ÔN TRIẾT HỌC THI ĐẦU VÀO CAO HỌC, TÀI LIỆU DÀNH CHO CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC

ÔN TRIẾT HỌC THI ĐẦU VÀO CAO HỌC, TÀI LIỆU DÀNH CHO CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC
... Pháp kỷ XVIII, kinh tế không phát triển nước Anh, triết học phát triển nướcAnh Nước Đức nửa đầu kỷ XIXkt không phát triển nước Anh, Pháp triết học Đức phát triển triết 43 học Anh, Pháp Tính chất, ... Pháp kỷ XVIII, kinh tế không phát triển nước Anh, triết học phát triển nướcAnh Nước Đức nửa đầu kỷ XIXkt không phát triển nước Anh, Pháp triết học Đức phát triển triết học Anh, Pháp Tính chất, ... cho Nhà nước thượng giới Các nhà triết học tâm khách quan Platôn, Hêghen cho Nhà nước sản phẩm ý niệm, tinh thần giới quan niệm chưa thực khoa học Theo triết học Mác-Lênin, Nhà nước sản phẩm...
 • 46
 • 248
 • 0

Tài liệu chương trình giáo dục - Đại học VĂN HÓA TpHCM

Tài liệu chương trình giáo dục - Đại học VĂN HÓA TpHCM
... p t t nghi p làm khóa lu n: - Ti u lu n h c k II: - Th c hành - th c t p cu i khóa: - Khóa lu n t t nghi p: Theo Quy ch hi n hành c a B Giáo d c t o TR HI U TR NG NG H V N HÓA TP H 03 02 vht ... ngành: 22 Chính sách v n hóa Vi t Nam Chính sách v n hóa c a m t s n c th gi i 3 Pháp lu t v V n hóa - Thông tin Công nghi p V n hóa Gây qu tài tr Xây d ng k ho ch d án v n hóa Ti ng Anh chuyên ngành ... V n hóa m th c 2 V n hóa th i trang V n hóa ô th Qu n lý c v t 7.2.5 Ki n th c nghi p v s ph m: 7.2.6 Vi t ti u lu n làm khóa lu n (ho c thi t t nghi p): 15 - Ti u lu n h c k II: - Làm khóa lu...
 • 12
 • 265
 • 0

Tài liệu Phân công CM từ năm học 2004-2005 đến 2010-2011

Tài liệu Phân công CM từ năm học 2004-2005 đến 2010-2011
... 19 20 21 Nhiệm vụ giao TPCM Bị TTCM TPCM TTCM TPCM TTCM TPCM TPCM TPCM TTCM SĐ45 TD ÂN MT TKHĐ Tnxh,Atgt ,Đ Đ MT ÂN Khoa CTCĐ AV TC TD 545 278 Ái Nghĩa, ngày25 tháng năm 2008 Hiệu trưởng ĐỖ XUÂN ... 580 Năm học : 2007-2008 Nữ Phòng Nhiệm vụ giao Bị 13 11 TPCM 1-2 15 11 18 13 TTCM 1-2 11 18 15 13 TTND 15 14 14 15 19 16 TTCM 3- 8 TPCM 3-4 15 10 14 11 13 12 16 17 TPCM 11 18 13 19 14 20 TTCM ... AV TTCM khối TPCM khối X X TPCM khối 2-3 X X TTCM khối 2-3 TPCM khối 4-5 TTCM khối 4- X X X X X X X X X X X ÂN+ MT ÂN TD+ AV TC+ TKHĐ CTCĐ MT+ TD TBLĐ 555 B/trú 290 Ái Nghĩa, ngày22 tháng năm...
 • 8
 • 142
 • 0

Gián án Tài liệu thi vào chuyên 09-10

Gián án Tài liệu thi vào chuyên 09-10
... dụng tài liệu * Giám thị khơng giải thích thêm Së GD&§T NghƯ An §Ị thi chÝnh thøc K× thi TUN sinh VµO líp 10 trêng thpt chuyªn phan béi ch©u n¨m häc 2009 - 2010 M«n thi: To¸n Híng dÉn chÊm thi ... ************************************************ ( 3+ ) SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC —————— ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI VÀO LỚP 10 THPT CHUN NĂM HỌC 2009-2010 ĐỀ THI MƠN: TỐN Dành cho thí sinh thi vào lớp chun Tốn Thời gian làm bài: 150 phút, khơng kể ... vµ ®µo t¹o H¶I d¬ng §Ị thi chÝnh thøc Kú thi tun sinh líp 10 THPT chuyªn ngun tr·i - N¨m häc 2009-2010 M«n thi : to¸n Thêi gian lµm bµi: 150 Ngµy thi 08 th¸ng n¨m 2009 (§Ị thi gåm: 01 trang) C©u...
 • 27
 • 210
 • 0

Tài liệu Giáo án điện tử sinh học lớp 6 : các loại quả

Tài liệu Giáo án điện tử sinh học lớp 6 : các loại quả
... đó? Chúng có đặc điểm nào? Quả kh : chín vỏ khô, cứng, mỏng Có lọai kh : Quả khô n : đậu, sầu riêng, gòn, cải … • Quả khô không n : dừa, chò, dẻ, ngô … 2 .Các lọai thịt: Kể tên thịt? Có nhóm chính?Những ... thịt đó? Chúng có đặc điểm nào? Quả thịt chín mềm, vỏ dày chứa đầy thịt Có lọai: • Quả mọng: gồm tòan thịt VD: cà chua, nho • Quả hạch: có hạch cứng bọc lấy hạt VD: mơ, táo… ... ĐẶC ĐIỂM NÀO ĐỂ PHÂN CHIA CÁC LỌAI QUẢ? - Em phân chia lọai thành nhóm? - Phân biệt lọai qua nhận biết đặc điểm hình thái phần vỏ II CÁC LỌAI QUẢ CHÍNH: 1 .Các lọai kh : Kể tên khô? Có nhóm chính?...
 • 7
 • 1,148
 • 3

Tài liệu CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI doc

Tài liệu CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI doc
... h p tác, kh n ng thuy t trình, thuy t trình chia s n ng l c qu n lý Th i gian t o: n m ng ki n th c toàn khoá : 210 vht không k n Kh i l dung Giáo d c th ch t (5 vht) Giáo d c Qu c phòng (165 ... k n i dung h c ph n Giáo d c th ch t Giaó d c Qu c phòng 10 30 30 25 26 24 23 22 11 C s v t ch t ph c v h c t p Phòng h c áp ng tiêu chu n phòng d y ngo i ng , giáo trình tài li u tham kh o, ... C-4 60 Ngo i ng II- NN4- C-3 45 10 Giáo d c th ch t GDTC- C-5 75 11 Giáo d c Qu c phòng 165t GDQP- C 165 12 Tin h c TiH- C-4 60 13 Tâm lý h c TLH- C-5 75 14 Giáo d c h c GDH – C-6 90 15 PPNC khoa...
 • 12
 • 278
 • 1

Tài liệu Chương trình giáo dục Đại học _ Ngành đào tạo: Kế toán- Kiểm toán _ Trường Đại học quốc tế Bắc Hà pdf

Tài liệu Chương trình giáo dục Đại học _ Ngành đào tạo: Kế toán- Kiểm toán _ Trường Đại học quốc tế Bắc Hà pdf
... Nguyn Huy Thanh Trần Thị Bích Lộc 12 Mụn ging dy KT Vĩ mô Kinh tế vĩ mô KT vĩ mô Kế toán Kinh tế vĩ mô Qun tr DN T chc & QL SX Kinh tế đầu t Nguyn Th Kim Dung 1952 TS 10 V th Ngc Phựng 1945 GS ... PGS.TS Viện NC Đông Nam Anh Vn Kinh tế giới khu vực 44 Trần Đình Thiên 1958 PGS.TS Viện Kinh tế Việt Nam Kinh tế Chính trị 45 Võ Trí Thành 1955 TS Viện QLKTTW Kinh tế phát triển 46 Bùi Quang Tuấn ... Kinh tế phát triển 1963 TS TT phân tích & dự báo Kinh tế phát triển Đoàn Hồng Quang 47 48 Nguyễn Thắng 1961 TS TT phân tích & dự báo Kinh tế lợng 49 Vũ Đăng Hinh 1948 TS Viện NC Châu Mỹ Kinh tế...
 • 17
 • 210
 • 0

Tài liệu Mô hình của trường đại học Ohio ppt

Tài liệu Mô hình của trường đại học Ohio ppt
... Ủy quyền Thấp Trung bình Cao R1 R2 R3 R4 Cưỡng Khuyến khích Tư vấn Chuyên môn Liên kết Pháp lý Thông tin MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CỦA NHÂN VIÊN Thuyết Jonh Stinson va Thomas Hohnson: CAO Bổn phận: Cao Bổn...
 • 3
 • 1,433
 • 18

Tài liệu Công nghệ đào tạo đại học ngành ngôn ngữ học của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội pptx

Tài liệu Công nghệ đào tạo đại học ngành ngôn ngữ học của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội pptx
... ĐÀO TẠO : Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ học Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Nội thiết kế phát triển theo Chương trình 10 khung giáo dục đại học ngành Ngôn ngữ ... Ngôn ngữ học Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành tháng 9/2004 3.1 Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ học bao gồm chuyên ngành: A Ngôn ngữ học (chuyên ngành chính), B Việt ngữ học, C Ngôn ngữ văn hóa ... trình đào tạo ngành Ngôn ngữ học gồm chuyên ngành với mục tiêu cụ thể theo chuyên ngành sau: 1.2.1 Chuyên ngành Ngôn ngữ học (A): Sinh viên nắm vững kiến thức kĩ chuyên ngôn ngữ học (ngôn ngữ học...
 • 13
 • 329
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu thương mại điện tử đại học ngoại thươngtài liệu thi anh văn b đại học công nghiệptài liệu thi anh văn c đại học công nghiệptai lieu thi nghiem vi sinh vat hoc cu nguyen duc luongđề thi chuyên tu đại học y dược tp hcmde thi chuyen tu dai hoc y duoctai lieu thi y bac sy chuyen tutài liệu thí nghiệm điện tửtài liệu hướng dẫn tuyển sinh đại họctài liệu giáo dục thể chất đại họctài liệu giáo khoa chuyên toán hình học 12tài liệu nghiệp vụ sư phạm đại họctài liệu xác suất thống kê đại họctài liệu thí nghiệm điện tử tương tựtài liệu kinh tế vĩ mô đại học thương mạiNghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả của hệ thống tiêu bắc nam hà trong điều kiện biến đổi khí hậu nước biển dângQuản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đô thị hà nội từ nguồn vốn ODA của ngân hàng thế giớiNghiên cứu kết quả điều trị chảy máu do loét dạ dày tá tràng bằng phương pháp điện đông lưỡng cực và phối hợp tiêm dung dịch adrenalin 110 000 qua nội soiBáo cáo tài chính - Bao cao tai chinh bctc_q3-2016Báo cáo thường niên 2011 BCTN Hoa Phat 2011kham viet viet su thong giam cuong mucCV 1858 BKHCN thi thang hang vien chuc201725 de thi toan lop 6 hki tp hcm 25 de thi toan lop 6 hki tp hcmXây dựng kịch bản để giáo dục ý thức và trách nhiệm công dân trong bài CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐCBai giang ATLĐ cho công nhânNghiên cứu điều kiện lao động, tình trạng sức khỏe bệnh tật của người lao động tại làng nghề tái chế nhôm Bình Yên tỉnh Nam Định và hiệu quả một số biện pháp can thiệp.Giáo án luyện tập tin học 2, 3 năm học 2016-2017HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY GIẶT LỒNG NGANGđịnh tính vibrio cholerae111Nghi quyet DHCD nam 2010Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2011 111Bien ban DH 2011ssg ky hop dong kiem toan bctc nam 2016 signed1.chuong trinh Dai hoi co dong 20174. BAO CAO GIAM SAT HOAT DONG HDQT-TGD NAM 20165. Bao cao SXKD 2016 ke hoach 2017