Tài liệu Giáo án điện tử sinh học lớp 6 : các loại quả

7 1,616 4
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2013, 12:11

. 2 lọai quả kh : • Quả khô n : quả đậu, quả sầu riêng, quả gòn, quả cải … • Quả khô không n : dừa, chò, dẻ, ngô … 2 .Các lọai quả thịt: Kể tên các quả thịt?. chia các lọai quả này thành mấy nhóm? - Phân biệt các lọai quả qua nhận biết đặc điểm hình thái phần vỏ quả . II. CÁC LỌAI QUẢ CHÍNH: 1 .Các lọai quả khô:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Giáo án điện tử sinh học lớp 6 : các loại quả, Tài liệu Giáo án điện tử sinh học lớp 6 : các loại quả, Tài liệu Giáo án điện tử sinh học lớp 6 : các loại quả

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn