Phân lập và tối ưu một số điều kiện sinh trưởng của vi khuẩn nitrate hóa từ một số mẫu nước thải tại trường đại học nông lâm thái nguyên

Báo cáo " Phân lập khảo sát khả năng loại Hydrogen Sulfite (H2S) của vi khuẩn oxy hóa hợp chất Sulfur (SOB) trong nước kinh Nhiêu Lộc - Thị Nghè" docx

Báo cáo
... France) - Noi hap (Hitachi, Japan) - May quang UV-VIS (Thermo Electron Cooperation, USA) - Kinh hien vi dien ttr - Mo hinh thu' nghiem kha nang phan giai sunfite ciia vi khuSn 2.2 Phu-QTig phap ... Acta (BBA) - Bioenergetics 97 (5) (1989) 18 9-2 21 SUMMARY ISOLA FED AND SURVEYED REDUCE HYDROGEN SULFITE (H2S) ABILLITY OF SULFUR- OXIDIZFNG BACTERIA (SOB) IN THE WATER OF NHIEU LOC - THI NGHE ... chat lugng nuoc h^ thong kinh rach, nhom nghien cuu da tiln hanh phan lap vi khuSn co kha nang oxy boa hgp chat sulfur nuac kinh NL-TN sau da khao sat kha nang loai hydrogen sulfite co nuac voi quy...
 • 8
 • 467
 • 1

Phân lập xác định khả năng gây bệnh lở loét của vi khuẩn Vibrio trên cá ngựa (Hippocampus spp.) tại các trại nuôi ở Nha Trang

Phân lập và xác định khả năng gây bệnh lở loét của vi khuẩn Vibrio trên cá ngựa (Hippocampus spp.) tại các trại nuôi ở Nha Trang
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG - - PHAN THỊ THẢO PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG GÂY BỆNH LỞ LOÉT CỦA VI KHUẨN VIBRIO TRÊN CÁ NGỰA (HIPPOCAMPUS SPP.) TẠI CÁC TRẠI NUÔI NHA TRANG Nha Trang, năm ... khả gây bệnh vi khuẩn Vibrio nhiều loài Tuy nhiên, công trình nghiên cứu bệnh ngựa hạn chế Từ lý trên, nghiên cứu đồ án Phân lập xác định khả gây bệnh lở loét vi khuẩn Vibrio ngựa (Hippocampus ... (Hippocampus spp.) trại nuôi Nha Trang Qua nghiên cứu này, phân lập, định danh xác định độc lực số chủng vi khuẩn phân lập ngựa có biểu bệnh Đồng thời xác định khả kháng kháng sinh chủng vi khuẩn phân...
 • 67
 • 431
 • 1

Ứng dụng GIS google sketchup xây dựng mô hình 3d trường đại học nông lâm tp hồ chí minh

Ứng dụng GIS và google sketchup xây dựng mô hình 3d trường đại học nông lâm tp hồ chí minh
... Đạt Bộ môn Tài nguyên GIS Khoa Môi trường & Tài nguyên Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh ii TÓM TẮT Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh trường đại học công lập, đa ngành có quy diện ... Ứng dụng GIS Google Sketchup xây dựng hình 3D trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh thực với công nghệ GIS công nghệ Google Sketchup đối tượng 3D công nghệ giúp đơn giản hóa việc mô ... viên trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh Nguồn liệu lớp giao thông trường Đại học Nông Lâm kế thừa từ tiểu luận Ứng dụng WebGis mã nguồn mở xây dựng đồ trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí...
 • 91
 • 630
 • 1

ỨNG DỤNG GIS GOOGLE SKETCHUP XÂY DỰNG MÔ HÌNH 3D TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH

ỨNG DỤNG GIS VÀ GOOGLE SKETCHUP XÂY DỰNG MÔ HÌNH 3D TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH
... Ứng dụng GIS Google Sketchup xây dựng hình 3D trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh thực với công nghệ GIS công nghệ Google Sketchup đối tượng 3D công nghệ giúp đơn giản hóa việc mô ... Đạt Bộ môn Tài nguyên GIS Khoa Môi trường & Tài nguyên Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh ii TÓM TẮT Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh trường đại học công lập, đa ngành có quy diện ... viên trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh Nguồn liệu lớp giao thông trường Đại học Nông Lâm kế thừa từ tiểu luận Ứng dụng WebGis mã nguồn mở xây dựng đồ trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí...
 • 91
 • 214
 • 0

điều tra thành phần loài cây thuốc trong khuôn viên trường đại học nông lâm huế thử nghiệm khả năng nhân giống một số loài cây thuốc tại vườn ươm khoa lâm nghiệp

điều tra thành phần loài cây thuốc trong khuôn viên trường đại học nông lâm huế và thử nghiệm khả năng nhân giống một số loài cây thuốc tại vườn ươm khoa lâm nghiệp
... khâu Điều tra thành phần loài thuốc khuôn viên Trường Đại Học Nông Lâm Huế thử nghiệm khả nhân giống số loài thuốc vườn ươm khoa Lâm nghiệp. ” II MỤC TIÊU, ĐỐI TUỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHUƠNG ... Thống kê thành phần loài thuốc khuôn viên Trường Đại Học Nông Lâm Huế Biết khả nhân giống số loài thuốc để từ cung cấp sở khoa học vật liệu cho hoạt động nhân giống gây trồng bảo tồn số thuốc có ... mầm hạt giống công thức Phương pháp xử lý số liệu III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI CÂY THUỐC TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ  Qua điều tra nghiên...
 • 37
 • 3,750
 • 4

Khảo sát một số bệnh có triệu chứng ói mửa, tiêu chảy trên chó được khám điều trị tại bệnh xá thú y trường đại học nông lâm thành phố hồ chí minh

Khảo sát một số bệnh có triệu chứng ói mửa, tiêu chảy trên chó được khám và điều trị tại bệnh xá thú y trường đại học nông lâm thành phố hồ chí minh
... o sát m)t s* b+nh tri+u ch,ng ói m-a, tiêu ch y chó ñư.c khám ñi(u tr/ t0i B+nh vi+n Thú y Trư ng Đ0i h c Nông Lâm Thành Ph* H1 Chí Minh 1.2 M2c ñích Ghi nh n b nh tri u ch ng ói m%a, tiêu ... ch ng ói m%a, tiêu ch y chi m t' l 59,12% ñó: + T' l chó tri u ch ng ói m%a k t h p tiêu ch y 47,76% + T' l chó tri u ch ng ói m%a 32,83% + T' l chó tri u ch ng tiêu ch y 19,41% - Chó ... m%a tiêu ch y S chó kh o sát S chó b nh tri u ch ng ói m%a, tiêu ch y T' l (%) 680 402 59,12 S chó b nh tri u ch ng ói m a, tiêu ch y S chó b nh khác 40,88% 59,12% Bi>u ñ1 4.1: T' l chó...
 • 60
 • 2,396
 • 6

Nghiên cứu ảnh hưởng lượng đạm bón ở thời kỳ 3 5 lá đến sinh trưởng năng suất của một số giống ngô lai trong điều kiện vụ đông tại trường đại học nông lâm thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng lượng đạm bón ở thời kỳ 3  5 lá đến sinh trưởng và năng suất của một số giống ngô lai trong điều kiện vụ đông tại trường đại học nông lâm thái nguyên
... tài: Nghiên cứu ảnh hưởng lượng đạm bón thời kỳ - đến sinh trưởng suất số giống ngô lai điều kiện vụ Đông trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Xác định lượng đạm ... 17 ,36 4, 03 4,02 13, 20 12, 53 31,20 32 ,37 262,06 266 ,50 58 , 23 56 ,80 41,09 40 ,30 0,97 0,94 17,92 18, 15 4, 53 4 ,52 13, 33 13, 20 34 ,30 33 , 93 272,68 270,07 68, 83 66 ,33 50 ,14 46, 13 0,98 0,96 18,68 18, 43 ... 4 ,56 4 ,56 13, 27 13, 53 34 ,37 34 ,27 280 ,55 286,01 70,82 70, 95 53 , 35 51 ,32 1, 13 1, 03 19,08 19,29 4, 63 4,67 12, 73 13, 40 34 ,4 35 ,3 270,67 278, 65 75, 94 77,42 56 ,84 56 ,42 P(CT) 0,07 0,004 0,000 0 ,59 ...
 • 63
 • 598
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng lượng đạm bón ở thời kỳ trước trỗ 10 ngày đến sinh trưởng năng suất của một số giống ngô lai trong điều kiện vụ đông năm 2011 tại trường đại học nông lâm thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng lượng đạm bón ở thời kỳ trước trỗ 10 ngày đến sinh trưởng và năng suất của một số giống ngô lai trong điều kiện vụ đông năm 2011 tại trường đại học nông lâm thái nguyên
... Nghiên cứu ảnh hưởng lượng đạm bón vào thời kỳ trước trỗ 10 ngày đến tình hình sinh trưởng số giống ngô lai điều kiện vụ Đông 2011 - Nghiên cứu ảnh hưởng lượng đạm bón thời kỳ trước trỗ 10 ngày đến ... tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng lượng đạm bón thời kỳ trước trỗ 10 ngày đến sinh trưởng suất số giống ngô lai điều kiện vụ Đông năm 2011 trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên ... ruộng ngô trình thụ phấn thụ tinh bị ảnh hưởng làm ảnh hưởng đến suất ngô 4.2 Ảnh hưởng lượng đạm bón trước trỗ 10 ngày đến thời gian sinh trưởng số giống ngô lai, vụ Đông năm 2011 Sinh trưởng...
 • 89
 • 468
 • 0

Điều tra tình hình nhiễm một số bệnh sinh sản ở lợn nái nuôi tại Trung tâm Thực hành thực nghiệm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thử nghiệm phác đồ điều trị

Điều tra tình hình nhiễm một số bệnh sinh sản ở lợn nái nuôi tại Trung tâm Thực hành thực nghiệm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và thử nghiệm phác đồ điều trị
... "Điều tra tình hình nhiễm số bệnh sinh sản lợn nái nuôi Trung tâm Thực hành thực nghiệm trờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thử nghiệm phác đồ điều trị" 1.2 Tính cấp thiết chuyên đề - Phát bệnh, ... "Điều tra tình hình nhiễm số bệnh sinh sản lợn nái nuôi Trung tâm Thực hành thực nghiệm trờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thử nghiệm phác đồ điều trị" Để đạt đợc mục tiêu thân đợc học tập, tìm ... phác đồ so sánh hiệu điều trị 2.2.2 Các tiêu theo dõi - Cơ cấu đàn lợn nái trại - Tình hình nhiễm số bệnh sản khoa lợn nái tri lợn Trung tâm Thực hành - Thực nghiệm Trờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên...
 • 52
 • 2,048
 • 3

nghiên cứu các thông số tối ưu cho quá trình sản xuất kẽm clorua chất lượng cao, đi từ quặng kẽm bắc cạn, thái nguyên axít clohydric công nghiệp

nghiên cứu các thông số tối ưu cho quá trình sản xuất kẽm clorua chất lượng cao, đi từ quặng kẽm bắc cạn, thái nguyên và axít clohydric công nghiệp
... km cloma Cúng dng ca km clorua Tớnh cht ca km clorua II Nguyờn liu sn xut km clorua Km sunfua Km cacbonat Km kim loi Km ụxit Axit Clohydric III Cỏc phn phỏp sn xut km clorua cụng nghip Phng phỏp ... Cụ c thu hi sn phm 77 Cụ dch km clorua 77 6.2 Lm ngui v kt tinh sn phỏm 79 6.3 úng bao sn phỏm 79 III Tớnh cõn bng cht cho cỏc giai on ca quỏ trỡnh sn xut km clorua t ụxớt km v axớt HC1 80 Thnh ... ti T r ne Cao n g H oỏ cht, Phỳ Th P H N T N G QUAM I- G I I TH IU CHUNG V KM CLORUA 1- C ũ n d n g cựa km clorua (Z n C h ) K m c lo ru a cú cụ n g thc hoỏ hc l ZnCl-, ,l m t loi mui vụ...
 • 112
 • 354
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống đậu tương xác định tổ hợp phân bón phù hợp cho giống có triển vọng tại trường đại học nông lâm thái nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống đậu tương và xác định tổ hợp phân bón phù hợp cho giống có triển vọng tại trường đại học nông lâm thái nguyên
... thứ giới sau Thái Lan Vì sản xuất nông nghiệp điều kiện phát triển trồng giá trị kinh tế cao đậu t-ơng mũi nhọn chiến l-ợc phát triển kinh tế thực phẩm vừa dễ trồng lại vừa hiệu kinh ... Trong sinh hc hin i thỡ sinh trng v phỏt trin l mt ca quỏ trỡnh khụng th tỏch ri Khi phỏt trin thỡ sinh trng cng th hin v sinh trng thỡ phỏt trin cng th hin cho nờn phõn lm giai on chớnh l sinh ... lại vừa hiệu kinh tế cao Sản phẩm đậu t-ơng đ-ợc sử dụng đa dạng: làm thực phẩm cho ng-ời, thức ăn gia súc, nguyên liệu cho công nghiệp để tăng nguồn xuất nông sản, vị thuốc để chữa bệnh góp...
 • 82
 • 166
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sự sinh trưởng năng suất chất lượng chè Trung Du tại trường Đại học Nông Lâm năm 2014.

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sự sinh trưởng và năng suất và chất lượng chè Trung Du tại trường Đại học Nông Lâm năm 2014.
... bảo suất chất lượng chè 4.2 Nghiên cứu ảnh hưởng số loại phân bón đến sinh trưởng, năng suất chất lượng chè Trung Du 4.2.1 Ảnh hưởng số loại phân bón qua đến khả sinh trưởng giống chè Trung Du ... trưởng, suất chất lượng giống chè Trung Du PH1: + Phân bón ảnh hưởng đến sinh trưởng + Phân bón ảnh hưởng đến độ dày, độ rộng tán chè + Phân bón ảnh hưởng đến yếu tố cấu thành suất suất + Phân bón ảnh ... định ảnh hưởng việc bón loại phân bón tới sinh trưởng, phát triển giống chè Trung Du PH1 - Xác định ảnh hưởng việc bón loại phân bón tới suất giống chè Trung Du PH1 trường Đại học Nông Lâm năm...
 • 71
 • 170
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tổ hợp phân bón đến sinh trưởng phát triển năng suất của khoai lang Hoàng Long vụ Xuân 2014 tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tổ hợp phân bón đến sinh trưởng phát triển và năng suất của khoai lang Hoàng Long vụ Xuân 2014 tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - LƯU THỊ DUYÊN Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ TỔ HỢP PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA KHOAI LANG HOÀNG ... phân bón đến sinh trưởng phát triển suất khoai lang Hoàng Long vụ Xuân 2014 Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên” 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích đề tài Nghiên cứu tìm tổ hợp phân bón thích ... Kết nghiên cứu số tiêu sinh trưởng khoai lang thí nghiệm vụ xuân năm 2014 Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên 30 4.2.1 Tỷ lệ sống khoai lang công thức phân bón khác 30 4.2.2 Ảnh hưởng phân bón...
 • 69
 • 525
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tổ hợp phân bón đến sinh trưởng, phát triển năng suất giống đậu tương DT2008 trong vụ Đông năm 2013 tại Trường Đại Học Nông Lâm thái Nguyên.

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tổ hợp phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống đậu tương DT2008 trong vụ Đông năm 2013 tại Trường Đại Học Nông Lâm thái Nguyên.
... dung nghiên cứu - Nghiên cứu ảnh hưởng số tổ hợp phân bón đến khả sinh trưởng phát triển giống đậu tương DT2008 tổ hợp phân bón khác vụ Đông năm 2013 trường ĐHNL Thái Nguyên - Nghiên cứu ảnh hưởng ... tượng nghiên cứu Phân bón cho giống đậu tương DT2008 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu ảnh hưởng số tổ hợp phân bón đến khả sinh trưởng phát triển giống đậu tương DT2008 vụ Đông năm 2013 trường ... giống sinh trưởng, phát triển đạt suất cao, chất lượng tốt 1.3 Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu ảnh hưởng số tổ hợp phân bón đến khả sinh trưởng, phát triển giống đậu tương DT2008 vụ Đông trường Đại...
 • 79
 • 200
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng năng suất của dong riềng tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng và năng suất của dong riềng tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG NGỌC LAN Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN HỮU CƠ VI SINH ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA DONG RIỀNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG ... nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng số loại phân hữu vi sinh đến sinh trưởng suất dong riềng Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 3 1.2 Mục tiêu mục đích nghiên cứu 1.2.1 Mục đích nghiên cứu ... cứu Nghiên cứu ảnh hƣởng loại phân hữu vi sinh đến khả sinh trƣởng suất dong riềng Nghiên cứu ảnh hƣởng loại phân hữu vi sinh đến tình hình sâu bệnh hại khả chống đổ dong riềng Nghiên cứu...
 • 88
 • 159
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cơ giới hóa nông nghiệp ở cá tỉnh phía nam và một số kết quả nghiên cứu ở trường đại học nông lâm thành phố hồ chí minhmột số đóng góp thiết thực về khoa học và công nghệ của trường đại học nông lâm thành phố hồ chí minh cho ngành chế biến lâm sản phía namthủ tục và điều kiện chuyển trường đại họcnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số tổ hợp ngô lai mới tại trường đại học nông lâm thái nguyênnghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển năng suất phẩm chất của một số dòng giống lúa nhập nội từ nhật bản tại trường đại học nông lâm thái nguyênnghiên cứu ảnh hưởng của mật độ phân và bón đến sinh trưởng phát triển của giống cao lương ngọt nl3 tại trường đại học nông lâm thái nguyêncác thầy cô giáo trong và ngoài trường đại học nông lâm huế đã giảng dạy và truyền thụ cho tôi những kiến thức cơ bản về lý luận và thực tiễn trong những năm học quatrường đại học nông lâm tp hcm khoa môi trường và tài nguyên báo cáo chuyên đề văn hóa chăm và những điều cần biếtuận văn nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm bón vào thời kỳ trước trỗ đến sinh trưởng và năng suất của giống ngô lvn99 vụ xuân năm 2011 tại trường đại học nông lâm thái nguyênbộ giáo dục và đào tạo trường đại học nông lâm tp hcmbộ giáo dục và đào tạo trường đại học nông lâm thành phố hồ chí minh khoa thủy sảntrường đại học nông lâm huế khoa tài nguyên đất và môi trường nông nghiệpbộ giáo dục và đào tạo trường đại học nông lâm tp hồ chí minh khoa thủy sảnbộ giáo dục và đào tạo trường đại học nông lâm tp hcm bộ môn công nghệ hóa học bộ giáo dục và đào tạo trường đại học nông lâm tp hcm bộ môn công nghệ hóa học  chuyên đề hóa sinh đại cươngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThuyet dong hoc phan tu chat khiTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. QuảBài 43. Rễ cây