Tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức ngành kiểm tra đảng năm 2016 chuyên đề 4

Tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức hành chính

Tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức hành chính
... ; - Công văn trả lời (phúc đáp); - Công văn hướng dẫn; - Công văn giải thích; - Công văn ôn đốc, nhắc nhở; - Công văn đạo; - Công văn cám ơn b) Đặc điểm công văn hành - Chủ thể ban hành công ... vụ Hành chính 32 Công văn a) Khái niệm Công văn hình thức văn tên loại cụ thể, loại văn hành dùng phổ biến quan, tổ chức Công văn phương tiện giao tiếp thức quan, tổ chức; quan, tổ chức với công ... dung công văn; - Công văn cần viết ngắn gọn, rõ ràng Mỗi công văn thường nêu vấn đề để tạo điều kiện cho việc nghiên cứu giải c) Phương pháp soạn thảo công văn hành Bố cục thông thường công văn hành...
 • 64
 • 827
 • 2

Tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức môn kiến thức chung (version 1) mới nhất

Tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức môn kiến thức chung (version 1) mới nhất
... cấp xã không lập quan chuyên môn mà có công chức chuyên môn Cơ quan chuyên môn thuộc UBND làm việc theo chế độ thủ trưởng./ 16 Chuyên đề LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC I Cán bộ, công chức (Điều ... bộ, công chức phải lắng nghe ý kiến đồng nghiệp; công bằng, vô tư, khách quan nhận xét, đánh giá; thực dân chủ đoàn kết nội Khi thi hành công vụ, cán bộ, công chức phải mang phù hiệu thẻ công chức; ... tuyển chọn người có tài năng, người có công với nước, người dân tộc thi u số XIX Ngạch công chức việc bổ nhiệm vào ngạch công chức (Điều 42) Ngạch công chức bao gồm: a) Chuyên viên cao cấp tương...
 • 38
 • 590
 • 2

Tài liệu ôn tập tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2016 LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Tài liệu ôn tập tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2016 LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
... Một hành vi vi phạm hành bị xử phạt lần Nhiều người thực hành vi vi phạm hành người vi phạm bị xử phạt hành vi vi phạm hành Một người thực nhiều hành vi vi phạm hành vi phạm hành nhiều lần bị xử ... quản công tác thi hành pháp luật xử vi phạm hành Chính phủ thống quản công tác thi hành pháp luật xử vi phạm hành phạm vi nước Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực quản ... quy phạm pháp luật xử vi phạm hành chính; b) Theo dõi chung báo cáo công tác thi hành pháp luật xử vi phạm hành chính; thống kê, xây dựng, quản sở liệu quốc gia xử vi phạm hành chính; ...
 • 47
 • 374
 • 0

Tài liệu ôn thi nâng ngạch từ cán sự lên chuyên viên 2015 (tham khảo thi công chức)

Tài liệu ôn thi nâng ngạch từ cán sự lên chuyên viên 2015 (tham khảo thi công chức)
... thực thi công việc đặc biệt : thực thi công vụ, họ nhà nước quản lý sử dụng theo quy định riêng pháp luật + Nguồn tài chính: nguồn tài tổ chức hành nhà nước hoạt động chi trả lương cho đội ngũ công ... trương lớn; công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát hành động gương mẫu đảng viên Đảng thống lãnh đạo công tác cán quản lý đội ngũ cán bộ, giới thi u đảng viên ưu ... giai cấp công nhân liên minh với giai cấp công nhân đội ngũ trí thức trở thành giai cấp cầm quyền Như vậy, hệ thống trị trở thành công cụ để bảo vệ lợi ích giai cấp công nhân, giai cấp nông dân...
 • 179
 • 569
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC NĂM 2013 MÔN ANH VĂN HỆ CHUYÊN VIÊN

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC NĂM 2013 MÔN ANH VĂN HỆ CHUYÊN VIÊN
... to Washington We stayed in this hotel A This is the hotel which we stayed in B This is the hotel that we stayed in 13 De cuong thi nang ngach cong chuc nam 2013 C This is the hotel we stayed ... De cuong thi nang ngach cong chuc nam 2013 ThS VO MINH LAM trains It is a pity, then, that the authorities are against bucking, and _(5) _it Buskers may be breaking the law, but I think that ... use wooden toothpicks to clean between our teeth after a meal De cuong thi nang ngach cong chuc nam 2013 ThS VO MINH LAM Thirdly, we should eat food that is good for our teeth and our body: milk,...
 • 14
 • 1,662
 • 3

Tài liệu ôn thi tiếng anh công chức

Tài liệu ôn thi tiếng anh công chức
... A TÍNH T gC on iC Th On So sánh ngang b ng – Công th c: as + adj + as – Ví d : Lan is 16 I’m 16, too Lan is as young as me.(Lan tr tôi) So sánh – Công th c: not so/ not as + adj + as – Ví d : ... simpler narrow –> narrower • Không có d ng ph ñ nh c a so sánh A is taller than B –> B isn’t as tall as A (không vi t: B isn’t taller than A) So sánh cao nh t – Công th c: The + tính t ng n + ... nói trư c * Ví d : Tom won’t be late, will he? (Tom s không b tr , ph i không?) They don’t like us, they? (H không thích chúng tôi, ph i không?) Ann will be here soon, won’t she? (Ch ng n a Ann...
 • 9
 • 3,837
 • 153

tài liệu ôn thi anh văn công chức

tài liệu ôn thi anh văn công chức
... world This is partly the result of the spread of education which sharpens one’s curiosity to learn about distant lands As a source of news, the newspaper is almost indispensable to those whose thirst ... people of the world informed about what might happen if nothing is done to persuade the two countries to resolve their differences peacefully In this way many wars have been avoided because of the ... could have coffee C (A) wasn't (B) isn't (C) weren't (D) not be Frankly, I'd rather you anything about it for the time being D (A) (B) didn't (C) don't (D) didn't I wish that the weather...
 • 15
 • 621
 • 2

Tài liệu ôn thi đầu vào công chức thuế KT chung

Tài liệu ôn thi đầu vào công chức thuế KT chung
... xử lý thuế quan thuế khiếu nại liên quan nội quan thuế, công chức thuế) , tố cáo liên quan đến việc chấp hành công vụ bảo vệ liêm quan thuế, công chức thuế phạm vi quản lý Cục trưởng Cục Thuế Nhiệm ... nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thuế; kiến nghị việc đánh giá, khen thưởng quan thuế, công chức thuế; 9.9 Biên soạn tài liệu tham gia đào tạo cán bộ, công chức thuế thuộc lĩnh vực giao; 9.10 ... thực công tác kê khai, kế toán thuế thống kê thuế địa bàn; 2.2 Hướng dẫn, đạo, kiểm tra công tác xử lý hồ sơ khai thuế, kế toán thuế thống kê thuế Chi cục Thuế; 2.3 Thực công tác đăng ký thuế, ...
 • 17
 • 384
 • 0

Tài liệu ôn thi đầu vào công chức thuế KT chung

Tài liệu ôn thi đầu vào công chức thuế KT chung
... học, công nghệ thông tin phương pháp quản lý đại vào hoạt động Cục Thuế 20 Quản lý máy, biên chế, công chức, viên chức, lao động tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức Cục Thuế ... thuế, tổ chức cá nhân quản lý thu thuế, tổ chức uỷ nhiệm thu thuế thuộc thẩm quyền quản lý Cục trưởng Cục Thuế 10 Tổ chức thực kiểm tra việc chấp hành nhiệm vụ, công vụ quan thuế, công chức thuế ... Cục trưởng Cục Thuế 11 Giải khiếu nại, tố cáo thuế, khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc chấp hành trách nhiệm công vụ quan thuế, công chức thuế thuộc quyền quản lý Cục trưởng Cục thuế theo quy...
 • 6
 • 486
 • 0

Đề cương ôn thi nâng ngạch công chức môn kiến thức chung

Đề cương ôn thi nâng ngạch công chức môn kiến thức chung
... Dang theo thirc sg dan chu, kST cuang, thiet thgc, sail sat CO Dai h9i XI, Dang chu truang tiep tlyc d9i mefi phuang thirc lanh dao cua Dang 1.2.2 Sr t can thiet phai meri phtrung thirc lanh ... trien ve m9i mat ctia d9i tugng lanh dao - Xuat phat tir thirc tang phuong thirc lanh dao cua Dang thei gian qua 1.2.3 Dtoi rad phtrung thin Faith ciao dm Bang veri hoat dOng cua he thong chinh ... nhcing nguyen tac chung th6ng nhdt, t4o mot co the d6ng b6 de thgc hien chirc nang, nhiem vu, quyen han, phuong thirc hog d6ng va pharn vi tac d6ng khac nhau, tren co se( mgc tieu chung, theo mot...
 • 42
 • 81
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bộ tài liệu ôn thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp khối đảng ôn thi công chức khối đảng 201xtài liệu ôn thi tin học công chứctài liệu ôn thi xét tuyển công chức thuế 2013tài liệu ôn thi xét tuyển công chức thuếtài liệu ôn thi tuyển dụng công chức thuếtài liệu ôn thi anh văn công chứctài liệu ôn thi tiếng anh công chức bhxhtài liệu ôn thi tiếng anh công chức thuế 2012tài liệu ôn thi tiếng anh công chức thuếtài liệu ôn thi tiếng anh công chứctài liệu ôn thi nâng ngạchtai lieu on thi nang ngach can su len chuyen vien 2014tai lieu on thi tin hoc cong chuc thuetài liệu ôn thi tin học công chức 2013tài liệu ôn thi phỏng vấn công chức thuếĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả