Tiểu luận hệ phân tán: CƠ CHẾ ĐIỀU KHIỂN VIỆC THỰC HIỆN TỪ XA GIẢI THUẬT ĐẢM BẢO VIỆC LIÊN LẠC GIỮA CÁC TIẾN TRÌNH

Tiểu luận môn hệ phân tán CHẾ ĐIỀU KHIỂN VIỆC THỰC HIỆN TỪ XA VÀ VÍ DỤ MINH HỌA

Tiểu luận môn hệ phân tán CƠ CHẾ ĐIỀU KHIỂN VIỆC THỰC HIỆN TỪ XA VÀ VÍ DỤ MINH HỌA
... THUYẾT Điều khiển truy cập từ xa Giới thiệu bước để thực việc điều khiển từ xa thông qua toán hệ kinh doanh từ xa giáo trình hệ tin học phân tán nhằm làm sở để áp dụng phân tích trình bày dụ minh ... II VÍ DỤ ỨNG DỤNG THỰC HIỆN TỪ XA Trong phần chủ yếu vận dụng phần lý thuyết vấn đề điều khiển từ xa nêu chương I (ví dụ Hệ kinh doanh từ xa (HKDTX) Thương mại điện tử) để ứng dụng minh họa chế ... thành tiểu luận Học viên thực Tôn Thất Huy MỤC LỤC CƠ CHẾ ĐIỀU KHIỂN VIỆC THỰC HIỆN TỪ XA VÀ VÍ DỤ MINH HỌA GIẢI THUẬT ĐẢM BẢO VIỆC LIÊN LẠC GIỮA CÁC TIẾN TRÌNH .1 LỜI MỞ ĐẦU CƠ...
 • 26
 • 327
 • 1

Tiểu luận môn hệ phân tán CHẾ ĐIỀU KHIỂN VIỆC THỰC HIỆN TỪ XA VÀ VÍ DỤ MINH HỌA

Tiểu luận môn hệ phân tán CƠ CHẾ ĐIỀU KHIỂN VIỆC THỰC HIỆN TỪ XA VÀ VÍ DỤ MINH HỌA
... cáo Điều khiển truy cập từ xa dụ ứng dụng ĐKTC từ xa Vấn đề đảm bảo liên lạc tiến trình Minh họa trường hợp n tiến trình www.themegallery.c LOGO Điều khiển truy cập từ xa  Yêu cầu từ xa  ... động làm học viên vào csdl www.themegallery.c LOGO dụ ứng dụng ĐKTC từ xa  Với đặc điểm nêu trên, thi trắc nghiệm qua mạng xem chương trình sử dụng chế điều khiển việc thực từ xa với yêu cầu ... vừa phân tích GuiTraLoi(,) Kết thúc vòng lặp Kết thúc tiến trình www.themegallery.c LOGO Kết Luận Nắm bắt chế điều khiển việc thực từ xa toán Hệ kinh doanh từ...
 • 38
 • 221
 • 0

Tiểu luận hệ phân tán Đồng bộ hóa bằng phương pháp trật tự

Tiểu luận hệ phân tán Đồng bộ hóa bằng phương pháp trật tự
... Đồng hóa phương pháp trật tự ” Trong mô hình đồng hoá phương pháp trật tự phương pháp mà ta đặc biệt ý quan tâm nghiên cứu kỹ là: + Đồng hóa phương pháp trật tự phần + Đồng hóa phương pháp trật ... Niên khóa: 2008-2011 Trang Tiểu luận học phần: Hệ phân tán Chương Đồng hóa phương pháp trật tự Trong phạm vi tiểu luận này, tập trung nghiên cứu phương pháp đồng hóa tương đối đơn giản hiệu “ Đồng ... Tiểu luận học phần: Hệ phân tán PHẦN I CƠ SỞ LÝ THUYẾT Chương Giới thiệu vài nét hệ phân tán 1.1 Giới thiệu hệ tin học phân tán Hệ tin học phân tán hệ thống đa dạng, đa diện,...
 • 15
 • 106
 • 0

Tiểu luận hệ phân tán Đồng bộ hóa bằng phương pháp trật tự

Tiểu luận hệ phân tán Đồng bộ hóa bằng phương pháp trật tự
... server Đồng phương pháp trật tự Trong mô hình đồng hoá phương pháp trật tự phương pháp mà ta đặc biệt quan tâm nghiên cứu kỹ: Đồng hóa phương pháp trật tự phần Đồng hóa phương pháp trật tự tổng ... VÀI NÉT VỀ HỆ PHÂN TÁN ĐỒNG BỘ HÓA BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẬT TỰ ỨNG DỤNG PPĐBH TRẬT TỰ ĐỂ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN Giới thiệu vài nét Hệ phân tán Giới thiệu Hệ phân tán Hệ tin học phân tán hệ thống đa ... chẽ Đồng phương pháp trật tự Tiến trình Tiến trình Tiến trình Tiến trình Tiến trình Tiến trình Đồng hóa phương pháp trật tự phần Đồng phương pháp trật tự  Trong hệ thống phân tán, đồng hóa dùng...
 • 30
 • 288
 • 0

Bài giảng hệ điều hành : LIÊN LẠC GIỮA CÁC TIẾN TRÌNH & VẤN ĐỀ ĐỒNG BỘ HOÁ part 2 pot

Bài giảng hệ điều hành : LIÊN LẠC GIỮA CÁC TIẾN TRÌNH & VẤN ĐỀ ĐỒNG BỘ HOÁ part 2 pot
... P2 P1 Job1; Job2; Làm bảo đảm trình tự thực Job1 Job2 ? Giải pháp P2 P1 Job1; Job2; Hai tiến trình cần trao đổi thông tin diễn tiến xử lý Mô hình tổ chức phối hợp hoạt động hài tiến trình P2 ... ; Job2; 10 Bài toán đồng hoá  Nhiều tiến trình chia sẻ tài nguyên chung đồng thời :    Tranh chấp ? Nhu cầu “độc quyền truy xuất” (mutual exclusion) Các tiến trình phối hợp hoạt động :   ... “độc quyền truy xuất” (mutual exclusion) Các tiến trình phối hợp hoạt động :   Tương quan diễn tiến xử lý ? Nhu cầu “hò hẹn” (rendez-vous) 11 ...
 • 5
 • 217
 • 0

Bài giảng hệ điều hành : LIÊN LẠC GIỮA CÁC TIẾN TRÌNH & VẤN ĐỀ ĐỒNG BỘ HOÁ part 1 pptx

Bài giảng hệ điều hành : LIÊN LẠC GIỮA CÁC TIẾN TRÌNH & VẤN ĐỀ ĐỒNG BỘ HOÁ part 1 pptx
... truy xuất => nhu cầu đồng hoá Message  Liên lạc môi trường phân tán Socket  Liên lạc nhiều môi trường khác biệt Race condition  P1 P2 chia sẻ biến chung hits hits = P1 time read hits (0) hits ... Nhu Cầu Liên Lạc Q  Chia sẻ thông tin p L R  Phối hợp tăng tốc độ xử lý JOB p Q L Các Cơ Chế Liên Lạc      Signal Không truyền liệu Pipe  Truyền ... găng (critical section) P1 read hits (0) CS hits = + P2 read hits (0) CS hits = + CS đoạn chương trình có khả gây tượng race condition Giải pháp tổng quát hits = time P1 P2 hits = hits + hits...
 • 6
 • 193
 • 0

Bài giảng hệ điều hành chương 3 liên lạc giữa các tiến trình

Bài giảng hệ điều hành  chương 3 liên lạc giữa các tiến trình
... Nhi 13 Nhận xét message Là chế IPC tổng quát Hỗ trợ liên lạc tiến trính máy Hỗ trợ liện lạc tiến trính hệ thống phân tán Liên lạc hệ thống không đồng ? 10/28/2005 Trần Hạnh Nhi 14 Liên lạc hệ thống ... Chi phí thực cao (system call) Liên lạc tiến trình Liên lạc chiều Pipe HĐH đại : Anomynous Pipe : This… Named Pipe : Unix , Windows NT… Truyền liệu có cấu trúc Liên lạc chiều 10/28/2005 Trần Hạnh ... interface (hardware) Cho phép ứng dụng “plug in” vào mạng cách ẩn dụ Là giao diện lập trình mạng Cho phép tiến trình liên lạc chiều với Thiết lập liên lạc : tạo socket, kết nối chúng với Socket description...
 • 29
 • 162
 • 0

Slide tiểu luận hệ phân tán – điều khiển đồng thời bằng chế then cài

Slide tiểu luận hệ phân tán – điều khiển đồng thời bằng cơ chế then cài
... đọc-hiệu chỉnh thông tin + Một chế CÀI THEN tốt đòi hỏi có nhiều khoá, nhiều tốn có nhiều khả dẫn đến bế tắc PHẦN I (tt) Điều khiển đồng thời chế then cài chế then cài 2.1 Loại trừ tương hỗ Một ... NỘI DUNG TRÌNH BÀY PHẦN I: Điều khiển đồng thời chế then cài Tổng quan chế then cài 2.1 Loại trừ tương hổ 2.2 Then cài chọn lựa đối tượng 2.3 Giao dịch Pha PHẦN II: ... kiểm tra hai điều kiện: + Toàn đối tượng bị cài then tình trạng cài then cuối giao dịch + Không có then cài diễn then cài khác giao dịch Điều kiện thể chổ dãy phép toán then cài phân tích thành...
 • 17
 • 273
 • 2

Tiểu luận hệ phân tán – điều khiển đồng thời bằng chế then cài

Tiểu luận hệ phân tán – điều khiển đồng thời bằng cơ chế then cài
... tốt thời gian tới Xin chân thành cảm ơn ! SVTH: Võ Minh Trang Khoa học máy tính Khóa 24 -2- Tiểu luận Hệ Phân Tán Điều khiển đồng thời chế then cài PHẦN I ĐIỀU KHIỂN ĐỒNG THỜI BẰNG CƠ CHẾ THEN ... không bị cài then chế then cài cho phép giao dịch giải phóng đối tượng mà cài then SVTH: Võ Minh Trang Khoa học máy tính Khóa 24 -3- Tiểu luận Hệ Phân Tán Điều khiển đồng thời chế then cài ... Trang Khoa học máy tính Khóa 24 -19- Tiểu luận Hệ Phân Tán Điều khiển đồng thời chế then cài KẾT LUẬN  Tất thông tin trình bày với mục tiêu tìm hiểu vấn đề điều khiển đồng chế then cài toán...
 • 22
 • 233
 • 1

Tiểu luận Hệ Phân Tán – Điều khiển đồng thời bằng chế then cài

Tiểu luận Hệ Phân Tán – Điều khiển đồng thời bằng cơ chế then cài
... Duy Khoa học máy tính Khóa 10 19/22 Tiểu luận Hệ Phân Tán Điều khiển đồng thời chế then cài KẾT LUẬN  Tất thông tin trình bày với mục tiêu tìm hiểu vấn đề điều khiển đồng chế then cài ... bị cài then chế then cài cho phép giao dịch giải phóng đối tượng mà cài then Sinh viên thực hiện: Hồ Phước Duy Khoa học máy tính Khóa 10 3/22 Tiểu luận Hệ Phân Tán Điều khiển đồng thời ... tốt thời gian tới Xin chân thành cảm ơn ! Sinh viên thực hiện: Hồ Phước Duy Khoa học máy tính Khóa 10 2/22 Tiểu luận Hệ Phân Tán Điều khiển đồng thời chế then cài PHẦN I ĐIỀU KHIỂN ĐỒNG THỜI...
 • 22
 • 114
 • 0

Tiểu luận Hệ Phân Tán – Điều khiển đồng thời bằng chế then cài

Tiểu luận Hệ Phân Tán – Điều khiển đồng thời bằng cơ chế then cài
... đọc-hiệu chỉnh thông tin + Một chế CÀI THEN tốt đòi hỏi có nhiều khoá, nhiều tốn có nhiều khả dẫn đến bế tắc PHẦN I (tt) Điều khiển đồng thời chế then cài chế then cài: 2.1 Loại trừ tương hỗ: ... NỘI DUNG TRÌNH BÀY PHẦN I: Điều khiển đồng thời chế then cài Tổng quan chế then cài 2.1 Loại trừ tương hổ 2.2 Then cài chọn lựa đối tượng 2.3 Giao dịch Pha PHẦN II: ... kiểm tra hai điều kiện: + Toàn đối tượng bị cài then tình trạng cài then cuối giao dịch + Không có then cài diễn then cài khác giao dịch Điều kiện thể chổ dãy phép toán then cài phân tích thành...
 • 20
 • 199
 • 0

Tiểu luận hệ phân tán hoàn thiện kỹ thuật đảm bảo gắn bó dữ liệu trong các website khi cập nhật sở dữ liệu bằng ngôn ngữ ASP trên mạng internet

Tiểu luận hệ phân tán hoàn thiện kỹ thuật đảm bảo gắn bó dữ liệu trong các website khi cập nhật cơ sở dữ liệu bằng ngôn ngữ ASP trên mạng internet
... .3 1.6.Sự khác hệ tin học phân tán hệ tin học .4 KỸ THUẬT ĐẢM BẢO GẮN BÓ DỮ LIỆU TRONG CÁC WEBSITES KHI CẬP NHẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU BẰNG NGÔN NGỮ ASP TRÊN MẠNG INTERNET 1.7.Đặt vấn ... phân tán GVHD: PGS.TS Lê Văn Sơn Thực hiện: Đỗ Công Đức Gắn liệu website giới thiệu bán sản phẩm ASP Trang KỸ THUẬT ĐẢM BẢO GẮN BÓ DỮ LIỆU TRONG CÁC WEBSITES KHI CẬP NHẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU BẰNG NGÔN ... đỡ hoàn thành báo cáo Trân trọng cảm ơn ! Gắn liệu website giới thiệu bán sản phẩm ASP Trang CÁC KHÁI NIỆM VỀ HỆ TIN HỌC PHÂN TÁN 1.1 Định nghĩa hệ tin học phân tán Hệ tin học phân tán hệ...
 • 17
 • 186
 • 0

Tiểu luận hệ phân tán hoàn thiện kỹ thuật đảm bảo gắn bó dữ liệu trong các website khi cập nhật sở dữ liệu bằng ngôn ngữ ASP trên mạng internet

Tiểu luận hệ phân tán hoàn thiện kỹ thuật đảm bảo gắn bó dữ liệu trong các website khi cập nhật cơ sở dữ liệu bằng ngôn ngữ ASP trên mạng internet
... Đỗ Công Đức Gắn liệu website giới thiệu bán sản phẩm ASP Trang CHƯƠNG KỸ THUẬT ĐẢM BẢO GẮN BÓ DỮ LIỆU TRONG CÁC WEBSITES KHI CẬP NHẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU BẰNG NGÔN NGỮ ASP TRÊN MẠNG INTERNET 2.1 ... 1.6 Sự khác hệ tin học phân tán hệ tin học CHƯƠNG KỸ THUẬT ĐẢM BẢO GẮN BÓ DỮ LIỆU TRONG CÁC WEBSITES KHI CẬP NHẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU BẰNG NGÔN NGỮ ASP TRÊN MẠNG INTERNET ... pháp đảm GVHD: PGS.TS Lê Văn Sơn Thực hiện: Đỗ Công Đức Gắn liệu website giới thiệu bán sản phẩm ASP Trang bảo gắn mạnh sở thuật toán luân phiên cho cập nhật hệ phân tán triển khai cho hệ...
 • 17
 • 345
 • 0

BÀI TIỂU LUẬN hệ PHÂN tán

BÀI TIỂU LUẬN hệ PHÂN tán
... NĂNG PHÂN TÁN CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH UNIX I.1 Những vấn đề chung I.1.1 Định nghĩa Một số khái niệm Hệ tin học phân tán Hệ tin học phân tán hay nói ngắn gọn hệ phân tán (Distributed System) hệ thống ... kỹ thuật phát triển, xu hướng phân tán thành phần tạo nên hệ tin học theo hướng tiếp cận nơi sử dụng sản xuất thông tin gọi hệ tin học phân tán Hệ tin học phân tán hệ thống đa dạng, đa diện, phức ... hệ điều hành[1] Nói đến hệ tin học phân tán, có nhiều ý kiến khác nguyên tắc xây dựng hệ Như khả phân tán khái niệm chưa mang tính quán Tuy nhiên phạm vi nghiên cứu ta xem khả phân tán việc phân...
 • 24
 • 289
 • 0

BÁO cáo TIỂU LUẬN hệ PHÂN tán

BÁO cáo TIỂU LUẬN hệ PHÂN tán
... DUNG BÁO CÁO Lý thuyết tổng quan về hệ phân tán Đồng bộ phân tán Bài tập Lý thuyết tổng quan hệ phân tán I.1. Hệ phân tán I.2. Các điểm mạnh trong hệ tin học phân tán I.3. Các mô hình ứng dụng phân tán ... I.2. Các điểm mạnh trong hệ tin học phân tán I.3. Các mô hình ứng dụng phân tán I.1 Hệ phân tán Hệ tin học phân tán hay nói ngắn gọn là hệ phân tánhệ thống xử lý thông tin bao  gồm nhiều bộ xử lý hoặc vi xử lý nằm tại  ... nhau thông qua phương tiện viễn thông  dưới sự điều khiển thống nhất của một hệ điều hành I.2 Các điểm mạnh hệ tin học phân tán  Cơ chế tính toán phân tán hỗ trợ truy cập các dữ liệu  được lưu ở nhiều nơi...
 • 37
 • 377
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: câu 8 liên lạc giữa các tiến trình các cơ chế liên lạctiểu luận hệ phân tánbáo cáo tiểu luận hệ phân tánphân loại cơ chế điều khiển botnettieu luan ve phan hưu cơ vi sinhmục tiêu của hệ phân tánhệ phân tán có môi trường phân tán khíphần ii cơ chế điều hành tỷ giá của nhnn việt namđể thuận lợi cho việc đánh giá phân tích cơ chế điều hành tỷ giá của chính phủ chia giai đoạn 1989 1996 làm hai thời kỳcác cơ chế điều khiển chất lượng dịch vụ bên trong một phần tử mạngphần 1 cơ chế điều hành xnk của chính phủphân loại các cơ chế điều khiển đồng thờicác cơ sở để phân loại cơ chế điều phối agentcơ chế điều khiển cơcơ chế điều khiển chương trìnhPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ