Trọn bộ đáp án và câu hỏi ôn tập thi công chức tỉnh Quảng Nam năm 2016 môn Tiếng Anh

Trọn bộ đáp án câu hỏi ôn tập thi công chức tỉnh Quảng Nam năm 2016 môn Tiếng Anh

Trọn bộ đáp án và câu hỏi ôn tập thi công chức tỉnh Quảng Nam năm 2016 môn Tiếng Anh
... There was nothing there; it was only a _ mirage 199 I heard that the biggest in the world is India democracy 200 My attention was drawn the picture on the far wall To MÔN: TIẾNG ANH – Phần ... in this passage could best be replaced with _ A invent (v) : phát minh, sáng chế B count on (v) : tin, tin C rely on (v) : tin cậy vào, tin vào D imagine (v) : tưởng tượng, hình dung, đoán Question ... try and _ something of the language You will enjoy things a lot more learn 147 Listen to that music! Our neighbors _ play music that loud at this hour Often/usually 148 After thirty-five years...
 • 65
 • 1,829
 • 62

Tài liệu ôn tập thi công chức tỉnh Quảng Nam năm 2016 Tiếng anh đọc hiểu

Tài liệu ôn tập thi công chức tỉnh Quảng Nam năm 2016 Tiếng anh đọc hiểu
... cleared By the time you finish reading this passage, two hundred acres will have been destroyed! When this happens, constant rains erode the former forest floor, the thin layer of soil no longer supports ... to _ A squared (adj) : tạo thành hình vuông B long-range (adj) : có tầm xa C concentrated (adj) : tập trung, cô đặc, rắn D inexpensive (adj) : rẻ, không đắt Question 65: In the second paragraph, ... Question 67: The word “charging” in this passage refers to A credit cards (n) : thẻ tín dụng B lightning (n) : chớp, tia chớp C aggression (n) : xâm lược, công kích D electricity (n) : điện,...
 • 36
 • 1,629
 • 101

Tài liệu ôn tập thi công chức tỉnh Quảng Nam năm 2016 tiếng Anh phần điền từ

Tài liệu ôn tập thi công chức tỉnh Quảng Nam năm 2016 tiếng Anh phần điền từ
... _in It is hoped this will make people more (7) _ of the importance of helping Also, this plan means that each community works together by contributing (8) _the environment and this makes for ... an absence of 10 years So many things have changed around here When I left Wilson Creek, there (2) a small pond on the right as you left town They have filled in this pond and they have built ... English, piano is a keyboard (7) _; in Italian piano not only names the instrument, it also means “soft” as opposed to “loud” The original name for the instrument was pianoforte (soft-loud), because...
 • 14
 • 841
 • 16

Bộ câu hỏi ôn tập thi công chức thuế - quản lý nhà nước (câu hỏi+đáp án chi tiết)

Bộ câu hỏi ôn tập thi công chức thuế - quản lý nhà nước (câu hỏi+đáp án chi tiết)
... ngạch; đ) Cách chức; e) Buộc thơi việc CÂU 6: Nâng cao ý thức trách nhiện cán bộ, công chức: - Cán bộ, công chức công dân Việt Nam biên chế hưởng lương từ NSNN Cán bộ, công chức công bộc nhân dân, ... điều động, phân công công tác quan, tổ chức có thẩm quyền Ngoài ra, để nâng cao ý thức trách nhiệm cán bộ, công chức Cán bộ, công chức phải tuân theo: Những việc cán công chức không làm” đươc quy ... bước tăng cường Công tác quản thuế hình thành hệ thống tổ chức thống nước bước củng cố, kiện tòan tổ chức máy quản thuế quy trình nghiệp vụ quản Trình độ cán bộ, công chức thuế nâng lên...
 • 30
 • 1,289
 • 2

Giáo trình nghiệp vụ thuế (lý thuyết, bài tập, đáp án câu hỏi ôn tập)

Giáo trình nghiệp vụ thuế (lý thuyết, bài tập, đáp án và câu hỏi ôn tập)
... khẩu, Thuế nhập khẩu, Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế đánh vào thu nhập như: Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân - Thuế đánh vào tài sản: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp - Thuế đánh vào ... tiếp vào thu nhập 1.3.2 Phân loại theo đối tượng chịu Thuế - Thuế đánh vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ như: Thuế môn bài, Thuế giá trị gia tăng - Thuế đánh vào sản phẩm hàng hóa như: Thuế ... quan thuế Năm toán thuế tính theo năm dương lịch Thời hạn nộp toán thuế chậm không 60 ngày, kể từ ngày 31 tháng 12 năm toán thuế - Cơ sở có hàng hóa gia công sở nhận gia công phải toán thuế với...
 • 156
 • 223
 • 0

19 câu hỏi ôn tập thi công chức thuế quản lý nhà nước (câu hỏi+đáp án)

19 câu hỏi ôn tập thi công chức thuế quản lý nhà nước (câu hỏi+đáp án)
... gia quản thuế chưa quy đònh đầy đủ, rõ ràng ảnh hưởng đến việc thực công tác quản thuế Công tác phòng chống, xử hành vi vi phạm pháp luật thuế, chống thất thu thuế hạn chế công tác quản ... ngạch; đ) Cách chức; e) Buộc thơi việc CÂU 6: Nâng cao ý thức trách nhiện cán bộ, công chức: - Cán bộ, công chức công dân Việt Nam biên chế hưởng lương từ NSNN Cán bộ, công chức công bộc nhân dân, ... kiểm tra thuế, tra thuế; bảo lưu ý kiến biên kiểm tra thuế, tra thuế Được bồi thường thi t hại quan quản thuế, cơng chức quản thuế gây theo quy định pháp luật u cầu quan quản thuế xác...
 • 21
 • 6,275
 • 79

Câu hỏi ôn tập thi Công chức thuế: CÂU HỎI BÀI TẬP VỀ ĐẤT ĐAI, THUẾ TÀI NGUYÊN, PHÍ, LỆ PHÍ

Câu hỏi ôn tập thi Công chức thuế: CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ ĐẤT ĐAI, THUẾ TÀI NGUYÊN, PHÍ, LỆ PHÍ
... III- PHÍ, L PHÍ TRƯ C B : B CÂU H I Câu Pháp l nh phí l phí i u ch nh sau ây: a Phí b o hi m xã h i b Phí b o hi m y t c Phí xây d ng d Các lo i phí b o hi m khác i v i lo i phí lo i phí Câu ... th c hi n công vi c mà pháp lu t quy nh c thu phí, l phí c T ch c cá nhân cung c p d ch v , th c hi n công vi c mà pháp lu t quy nh c thu phí, l phí d T t c phương án Câu T l (%) l phí trư c ... ban hành danh m c phí l phí? a y ban Thư ng v Qu c H i b Chính Ph c B Tài d T t c quan nêu Câu Phí, l phí không thu c ngân sách nhà nư c có ph i ch u thu không? a Có b Không Câu Chính ph có th...
 • 15
 • 634
 • 1

Câu hỏi ôn tập thi Công chức thuế: câu hỏi chính sách thuế Thu nhập cá nhân

Câu hỏi ôn tập thi Công chức thuế: câu hỏi chính sách thuế Thu nhập cá nhân
... vào thu nh p t ti n lương, ti n công, t kinh doanh c a nhân cư trú trư c tính thu c Ch c tr vào thu nh p t ti n lương, ti n công c a nhân không cư trú trư c tính thu d Câu a c e Câu b c Câu ... không vư t s thu ph i n p c Không câu tr l i úng Câu 16: Thu su t cư trú? a) 10% b) 15% c) 20% i v i thu nh p t ti n lương, ti n công i v i nhân không d) 30% Câu 17: Thu su t nhân không cư trú ... kho n thu nh p c a nhân dư i ây: a Thu nh p t u tư v n b Thu nh p t ti n lương c a nhân không cư trú c .Thu nh p t ti n lương c a nhân cư trú d Thu nh p t trúng thư ng Câu 15 nhân c...
 • 22
 • 631
 • 0

Câu hỏi ôn tập thi Công chức thuế: CÂU HỎI LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Câu hỏi ôn tập thi Công chức thuế: CÂU HỎI LUẬT QUẢN LÝ THUẾ
... làm th t c v thu Câu M t nh ng i u ki n ăng ký nhân viên i thu là: a Là công dân Vi t Nam b Là công dân nư c c Là công dân Vi t Nam công dân nư c d Là công dân Vi t Nam công dân nư c c phép ... lên lĩnh Câu 9: i tư ng áp d ng c a Lu t Qu n thu : a Ngư i n p thu , quan qu n thu b Ngư i n p thu , quan qu n thu , công ch c qu n thu c Ngư i n p thu , công ch c qu n thu , ... 02 năm c 03 năm Câu Quá th i hi u x ph t vi ph m pháp lu t v thu ngư i n p thu có b x ph t hay không? a Có b Không Câu 9: Công ch c qu n thu thi u tinh th n trách nhi m ho c x sai quy nh...
 • 40
 • 535
 • 1

Câu hỏi ôn tập thi Công chức thuế CÂU HỎI THUẾ GTGT, TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT, HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ

Câu hỏi ôn tập thi Công chức thuế CÂU HỎI THUẾ GTGT, TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT, HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ
... gia tăng; Không c tính theo t ng h ng m c công trình b Giá tr h ng m c công trình ho c giá tr kh i lư ng công vi c hoàn thành bàn giao chưa có thu Giá tr gia tăng 11 c Giá tr h ng m c công trình ... hàng hóa, d ch v ch u thu Tiêu th b Thu su t thu Tiêu th c bi t c bi t c Giá tính thu c a hàng hóa, d ch v ch u thu Tiêu th su t thu Tiêu th c bi t c a hàng hóa, d ch v ó Câu Giá tính thu Tiêu ... ng Câu 10 Giá tính thu Tiêu th c bi t là: ng vũ trư ng, bao ng vũ trư ng, không ng vũ trư ng, bao g m ng vũ trư ng, không c bi t c a hàng hoá gia công là: a Giá bán hàng hóa c a s giao gia công...
 • 33
 • 336
 • 0

Tài liệu Đáp án câu hỏi trắc nghiệm thi đại học môn Sinh pptx

Tài liệu Đáp án và câu hỏi trắc nghiệm thi đại học môn Sinh pptx
... Trung sinh S s ng di cư t dư i nư c lên A K Cambi B K Xilua C K êvôn D K than C t là: A B/ D/ i Nguyên sinh i Tân sinh c n vào: Di tích c a sinh v t s ng th i A/ Sinh v t nguyên th y C/ Sinh v ... tăng sinh kh i cung c p ngu n th c ăn d tr cho ngư i sinh v t khác B S n xu t kháng sinh v i s lư ng nhi u giá thành h ng d ng i u tr b nh Chuy n ghép gen gi a sinh v t khác C S n xu t hoocmôn ... n tư ng hoán v gen D K t h p o n ADN c a t bào loài vào ADN c a loài khác có th r t xa h th ng phân lo i Vi c chuy n gen t ng h p kháng sinh t x khu n sang vi khu n s n xu t kháng sinh quy mô...
 • 84
 • 771
 • 2

Đáp án 20 câu hỏi ôn tập môn kinh tế vĩ mô

Đáp án 20 câu hỏi ôn tập môn kinh tế vĩ mô
... (tính 12 tháng) Việt Nam mức đỉnh 16% trì mức 15% suốt q 3 /201 1, đến cuối năm 201 1 mức từ 12% đến 13,5% Q 1 /201 1, kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm lại 5,43% từ mức 7,34% q IV năm ngối Câu 2: Phân ... (giảm G, tăng T) kinh tế suy thối * sách tài khóa nghịch chu kỳ: Thực sách tài khóa thu hẹp (giảm G, tăng T) kinh tế lạm phát cao, CSTK mở rộng ( tăng G, giảm T) kinh tế suy thối Câu 10: Tác động ... nhiều Như để tránh tình trạng này, CP trì tỷ giá cố định, tức đồng nội tệ bị định giá cao so với thực tế  ảnh hưởng đến cán cân thương mại 30 Còn kinh tế lớn sao? Hầu nước lớn có kinh tế mạnh, có...
 • 38
 • 380
 • 0

Đáp án 100 câu hỏi ôn tập Tiếng Anh 7

Đáp án 100 câu hỏi ôn tập Tiếng Anh 7
... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 B C C B C B A C B C B A A B C ... A A B C B A B A A A C A C A A B A A B A B A C C C A C B A A B C A B C 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 B B B D C A A B A A A B C B B C ...
 • 3
 • 212
 • 0

Đáp án 100 câu hỏi ôn tập Tiếng Anh 8

Đáp án 100 câu hỏi ôn tập Tiếng Anh 8
... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 C D A C D D D A A C D A A C A D C B D C ... C D A A C A D C B D C C A C C D B A C A B A D B A B C B C C C C C D B C A 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 A D C A B D D A A A D A C C D A ...
 • 3
 • 232
 • 0

Đáp án 100 câu hỏi ôn tập Tiếng Anh 9

Đáp án 100 câu hỏi ôn tập Tiếng Anh 9
... C D A B A B D B C C B B B C D D D A C C C C C B D D A D D B A D A 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 A A D A A B D C C C C B A B C C ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 A D C D A D C A C C...
 • 3
 • 188
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi ôn tập thi công chức thuếcâu hỏi ôn tập thi công chức thuế 2012cau hoi on tap thi cong chuc mon kien thuc chungđáp án 210 câu hỏi ôn tập kiểm tra trắc nghiệm giám sát kiểm giá đấu thầuđáp án 42 câu hỏi ôn tập kiến thức hành chính nhà nước tài liệu ôn thi chuyên viên chính 2013ngân hàng câu hỏi tin học thi công chức nhà nước năm 2014 có đáp ánngân hàng trắc nghiệm câu hỏi tin học thi công chức hành chính năm 2014tai lieu on tap thi cong chuc cap xa nam 2013đáp án và câu hoi pháp luật đại cương việt namdap an va cau hoi trac nghiem ky thuat dienđáp án và câu hỏi môn lập trình hướng đối tượngđáp án và câu hỏi trắc nghiệm môn lập trình hướng đối tượngdap an va cau hoi bai tho khi con tu hu sgk ngu van 8dap an va cau hoi ngan hang mon vi sinh vat9 câu hỏi ôn tập lịch sử mỹ thuật việt nam có đáp án chi tiếtĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây