M ph i 1

M ph i 1

M  ph i 1
... ch i gai 12 cắt ngang s i tk ngo i vi-bao schwann 13 - m cơ-áo nhiều trơn 14 tiêu hồng cầu già-dây Billroth 15 da-lớp chân bì có chiều day khác 16 ph quản - sụn nhỏ dần 17 đơn vị chức ph i -ph nang ... kết-glycosaminglycan s i chun aldehyd fuchsin-xanh đen tế bào sụn-nhiều bào quan ?? 7-ống xiên-n i ống Havers đĩa t i- vạch H m trơn-có myosin actin 10 -tế bào trơn -1 nhân trung t m 11 s i nhánh-có ch i ... nang 18 lo i tế bào tiết nhầy - dày 19 nhiều van ngang-hỗng tràng 20 li m Gianuzzi ?? 21 tế bào gian mao m ch thận-có nhiều nhánh bào tương 22 biểu m ống góp ?? 23 tuyến tiền yên-lư i 24 vùng sinh...
 • 3
 • 117
 • 0

M ph i 2

M  ph i 2
... Câu 42 : Đoạn ph quản không n m tiểu thuỳ ph i: A Tiểu ph quản tận B Ph quản C Tiểu ph quản D Tiểu ph quản hô hấp Câu 43 : Đặc i m xơ myozin: A Khi co lồng vào xơ actin B Có chiều d i lồng ... nhung mao Đặc i m có vân: Có nhiều nhân B Có thành ống tiêu hoá thức Co du i theo ý muốn thể D Có m ng bọc Cấu trúc luôn v i tiểu ph quản: Mao m ch hô hấp B Tĩnh m ch ph i Động m ch ph i D Ch m ... M liên kết tha M liên kết đặc có định hớng D M m Đặc i m tế bào n i m : Chỉ lợp m t m ch m u B Không khả sinh sản Có hình đa diện dẹt D Liên kết v i thể liên kêt Lớp cấu trúc chất x m tiểu...
 • 5
 • 125
 • 0

Tài liệu Danh b¹ ®iÖn tho¹i TR¦êng ®¹i häc s− ph¹m kü thuËt nam ®Þnh STT I 1 2 II 1 2 3 4 5 6 pptx

Tài liệu Danh b¹ ®iÖn tho¹i TR¦êng ®¹i häc s− ph¹m kü thuËt nam ®Þnh STT I 1 2 II 1 2 3 4 5 6 pptx
... Page 0 35 0 64 0 5 34 09 04 25 7 0 46 0 35 0 8 42 61 9 0 9 12 4 43 9 87 0 35 0 84 31 8 7 0 9 15 4 13 5 83 0 35 0 8 6 14 26 0 9 12 65 9 26 7 0 35 0 64 0 42 0 0 9 15 54 6 57 9 0 35 0 8 46 54 7 0 9 15 57 65 91 0 35 0 6 43 32 3 0 9 15 5 62 2 56 0 35 0 36 3 12 1 0 35 0 63 9 779 ... 0 35 0 63 6 6 05 0 35 0 8 84 52 0 0 35 0 63 6 6 03 0 35 0 63 6 7 04 0 31 5 84 733 0 35 0 6 43 6 32 0 35 0 63 9 3 85 0 35 0 85 818 8 0 35 0 6 42 011 0 35 0 8 63 0 24 0 35 0 6 41 9 61 0 9 12 13 7 7 26 09 04 17 37 74 0 9 13 37 61 7 9 09 83 0 5 24 79 0 9 12 14 04 62 ... 4 32 9 92 0 35 0 8 36 69 0 0 35 0 8 6 45 50 0 9 12 28 0 14 6 09 04 27 7 51 1 0 9 14 9 14 54 0 0 35 0 63 9 9 21 0 35 0 6 42 8 74 0 35 0 64 6 55 6 0 35 0 63 7 3 35 0 35 0 810 0 63 0 9 14 9 14 5 54 0 9 15 0 04 828 0 9 12 3 82 8 31 0989 25 66 08 0 35 0 64 9 23 4 0 9 15 ...
 • 8
 • 192
 • 1

Bài 1: làm quen máy tính(T1)

Bài 1: làm quen máy tính(T1)
... hình HS thực hiện + Làm Bài tập B1: HS tự làm V/ Củng cố – dặn dò: 5’ Tóm tắt nội dung học: Các phận máy tính, cách bật, tắt máy tính, mục đích trò chơi Làm bài tập B2, B3 Rút ... - Chuột mt…… nhanh chóng thuận tiện - GV chốt làm mẫu HS quan sát HS nghe, quan sát Hoạt động 3: Thực hành: - GV làm mẫu các thao tác dùng chuột mở Word và gõ vài...
 • 2
 • 181
 • 0

Tài liệu Thủ tục Lùi thời điểm trả nợ 1 ppt

Tài liệu Thủ tục Lùi thời điểm trả nợ 1 ppt
... định số 15 1/NĐ-CP ngày 20 /12 /2006 Tín dụng đầu tư phát triển Tín dụng xuất Nhà nước Nghị định số 10 6/2008/NĐ-CP ngày 19 /9/2008 sửa đổi Nghị định số 15 1/NĐ-CP ngày 20 /12 /2006 Thông tư số 10 5/2007/TT-BTC ... số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 Bộ Tài hướng dẫn thực số điều NĐ NĐ 15 1/NĐ-CP ngày 20 /12 /2006 Chính phủ TDĐT TDXK NN Thông tư số 16 /2009/TT-BTC ngày 22/ 01/ 2009 hướng dẫn sửa đổi Thông tư số ... định số 15 1/2006/NĐ-CP hiệu lực ngày 24/02/2009 Quyết định số 41/ QĐ-HĐQL ngày 14 /9/2007 Hội đồng Quản lý NHPT Việt Nam kèm theo Quy chế cho vay vốn TD ĐT Quyết định số 17 /QĐ-HĐQL ngày 17 /03/2008...
 • 2
 • 157
 • 0

Chương 6 QU N TR CHI N LƯ CChi n lư c c p công tyTi n sĩ Nguy n Văn S.nM c tiêu nghiên c u1. Làm rõ t m quan tr ng c a chi n lư c c p công ty. 2. Tìm hi u n i dung cơ b n mà chi n lư c c p công ty ph i ñ t ra và gi i quy t. 3. N m ñư c các lo i hình potx

Chương 6 QU N TR CHI N LƯ CChi n lư c c p công tyTi n sĩ Nguy n Văn S.nM c tiêu nghiên c u1. Làm rõ t m quan tr ng c a chi n lư c c p công ty. 2. Tìm hi u n i dung cơ b n mà chi n lư c c p công ty ph i ñ t ra và gi i quy t. 3. N m ñư c các lo i hình potx
... N < /b> i < /b> dung < /b> b n < /b> Chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> c p < /b> c< /b> ng < /b> ty ? Vai tr< /b> c < /b> a < /b> chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> c p < /b> c< /b> ng < /b> ty C< /b> c < /b> lo i < /b> chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> c p < /b> c< /b> ng < /b> ty: Chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> t< /b> ng < /b> tr< /b> ng < /b> t < /b> p < /b> trung Chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> t< /b> ng < /b> tr< /b> ng < /b> h i < /b> nh p < /b> Chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> t< /b> ng < /b> tr< /b> ... tr< /b> ng < /b> a < /b> d ng < /b> h a < /b> Chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> i < /b> u < /b> ch nh ho t < /b> ñ ng < /b> 6-< /b> 3 Chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> c p < /b> c< /b> ng < /b> ty ? Nh ng < /b> v n < /b> ñ b n < /b> c < /b> a < /b> chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> c p < /b> c< /b> ng < /b> ty M < /b> c < /b> ti u < /b> < /b> c < /b> a < /b> chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> c p < /b> c< /b> ng < /b> ty N < /b> i < /b> dung < /b> c < /b> a < /b> chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> c p < /b> c< /b> ng < /b> ty ... ki n < /b> ñ khai th c < /b> m < /b> nh m < /b> h i < /b> ph t < /b> tri n < /b> ñ 6-< /b> 10 Chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> t< /b> ng < /b> tr< /b> ng < /b> t < /b> p < /b> trung (Concentrated Growth Strategy) Strategy) C< /b> c < /b> chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> t< /b> ng < /b> tr< /b> ng < /b> t < /b> p < /b> trung: Chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> th m < /b> nh p < /b> th tr< /b> ng < /b> (Market...
 • 17
 • 210
 • 0

Chương 8 QU N TR CHI N LƯ CChi n lư c c p ch c năngTi n sĩ Nguy n Văn S.nM c tiêu nghiên c u1. Làm rõ t m quan tr ng c a chi n lư c c p ch c năng. 2. Tìm hi u n i dung cơ b n mà chi n lư c c p ch c năng ph i ñ t ra và gi i quy t. 3. N m ñư c các lo pptx

Chương 8 QU N TR CHI N LƯ CChi n lư c c p ch c năngTi n sĩ Nguy n Văn S.nM c tiêu nghiên c u1. Làm rõ t m quan tr ng c a chi n lư c c p ch c năng. 2. Tìm hi u n i dung cơ b n mà chi n lư c c p ch c năng ph i ñ t ra và gi i quy t. 3. N m ñư c các lo pptx
... hi < /b> u < /b> Nghi n < /b> c < /b> u < /b> chu kỳ s ng < /b> c < /b> a < /b> s n < /b> ph m < /b> Tu n < /b> th qui tr< /b> nh ph t < /b> tri n < /b> s n < /b> ph m < /b> m i < /b> Truy n < /b> th ng < /b> marketing h u < /b> hi < /b> u < /b> Ch< /b> tr < /b> ng < /b> ph t < /b> tri n < /b> thư ng < /b> m < /b> i < /b> i < /b> n < /b> t < /b> marketing online… 8-< /b> 18 < /b> Qu < /b> n < /b> tr < /b> t< /b> i < /b> M < /b> c < /b> ... N < /b> i < /b> dung < /b> b n < /b> Chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> c p < /b> ch < /b> c < /b> ? Vai tr< /b> c < /b> a < /b> chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> c p < /b> ch < /b> c < /b> N-< /b> Series C< /b> c < /b> lo i < /b> chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> c p < /b> ch < /b> c < /b> 8-< /b> 3 Chi < /b> n < /b> lư < /b> c < /b> c p < /b> ch < /b> c < /b> ? ðó nh ng < /b> k ho ch < /b> t< /b> c < /b> nghi p < /b> t < /b> ng < /b> lĩnh v c < /b> ch < /b> c < /b> ñ c < /b> th h a < /b> chi < /b> ... tranh, m < /b> r ng < /b> th ph n,< /b> t < /b> o s ñ ph t < /b> tri n < /b> b n < /b> v ng < /b> 8-< /b> 16 Qu < /b> n < /b> tr < /b> marketing Bi n < /b> ph p:< /b> Nghi n < /b> c < /b> u < /b> m< /b> i < /b> tr< /b> ng < /b> marketing, nhu c < /b> u < /b> hành vi kh ch < /b> h ng < /b> Ph n < /b> kh c < /b> th tr< /b> ng,< /b> ch < /b> n < /b> th tr< /b> ng < /b> m < /b> c < /b> ti u < /b> < /b> ñ...
 • 16
 • 232
 • 0

Bài 1 Tổng quan về kiểm toán ppt

Bài 1 Tổng quan về kiểm toán ppt
... mình về đối tượng kiểm toán -Phân loại PPKT : * Phân theo đặc điểm đối tượng kiểm toán : + Kiểm toán chứng từ + Kiểm toán ngoài chứng từ * Phân theo thủ tục kiểm toán + Kiểm ... của kiểm toán Bản chất, chức và vai trò của kiểm toán Đối tượng và phương pháp kiểm toán LOGO 1.Lịch sử đời và phát triển của kiểm toán 1.1 Khái quát chung về kiểm ... theo thủ tục kiểm toán + Kiểm toán tuân thủ + Kiểm toán bản (Sẽ đề cập cụ thể chương về Phương pháp kiểm toán) 25 LOGO TỔNG KẾT BÀI 1 .Kiểm toán là khoa học độc lập có...
 • 27
 • 272
 • 0

www.daykemquynhon.ucoz.com Trung tâm bồi dưỡng kiến thức văn hóa cho học sinh cấp 3TRƯỜNG THPT NGÔ SỸ LIÊN TP BẮC GIANG Mã đề thi: 121Đ T I T ỬT Á GL N1 Ề H H HN ẦN M Ọ 2 1 -2 1 Ă H C 01 02 MÔN : HÓA HỌC - 12(Thời gian làm bài 90 phút không kể thời ppt

www.daykemquynhon.ucoz.com Trung tâm bồi dưỡng kiến thức văn hóa cho học sinh cấp 3TRƯỜNG THPT NGÔ SỸ LIÊN TP BẮC GIANG Mã đề thi: 121Đ T I T ỬT Á GL N1 Ề H H HN ẦN M Ọ 2 1 -2 1 Ă H C 01 02 MÔN : HÓA HỌC - 12(Thời gian làm bài 90 phút không kể thời ppt
... C 2H5 COOH C C 3H7 COOH C 4H9 COOH D HCOOH CH3COOH C u 31 Dãy g m ch t i u chế tr c tiếp (bằng phản ứng) t o axit axetic l : A C 2H4 (OH )2, CH3OH, CH 3CHO B CH 3CHO, C 2H5 OH, C 2H5 COOCH3 C CH 3CHO, C 6H1 2O6 ... D Mg(NO3 )2, Zn(NO3 )2, Cu(NO3 )2 Trang 3- M thi : 12 1 www.daykemquynhon.ucoz.com Trung t m b i dưỡng kiến th c văn h a cho h c sinh c p C u 38 Chia h n h p hai andehit no đơn ch c thành hai ... thi : 12 1 www.daykemquynhon.ucoz.com Trung t m b i dưỡng kiến th c văn h a cho h c sinh c p C u 23 Cho 0 ,2 mol hidrocacbon m ch h t c dụng vừa đủ v i l t dung dịch brom 0, 1M thu sản ph m chứa...
 • 4
 • 691
 • 0

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ETHEREAL 1 .M cl c 1. Gi i thi ppt

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ETHEREAL 1 .M cl c 1. Gi i thi ppt
... abbreviated) version Info Additional information about the packet content Ô chi ti t g i tin (Packet Details Pane) Ô chi ti t g i tin hi n th chi ti t g i tin ñư c ch n ô li t kê g i tin Giao th c ... http://www.winpcap.org Giao di n ngư i dùng Gi i thi u Sau c i ñ t thành c ng, b t ñ u nghiên c u giao di n c ch s d ng c a chương trình Ethreal : • Giao di n ngư i dùng Ethereal C ch b t g i tin • C ch ... u bi u di n dư i d ng s 16 c a g i tin ñư c ch n (là g i tin ñư c ch n ô g i tin chi ti t) C t bên tr i ghi v trí tương ñ i (offset) c a d li u g i tin, c t gi a d li u ñư c bi u di n dư i d...
 • 18
 • 154
 • 0

giáo án bồi dưỡng thao giảng giáo viên vật lý lớp 9 bài sử dụng an toàn và tiết kiệm điện (1)

giáo án bồi dưỡng thao giảng giáo viên vật lý lớp 9 bài sử dụng an toàn và tiết kiệm điện (1)
... điện chạy qua thể người nhỏ khơng nguy hiểm H 19. 2 Tiết 18 I AN TỒN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN: Nhớ lại qui tắc an tồn sử dụng điện học lớp 7: Một số qui tắc an tồn khác sử dụng điện: - Khi sửa chữa thiết ... dời Tn thủ qui tắc an tồn sử dụng điện Ngun nhân gây tai nạn điện Trẻ chơi với …dây điện TAI NAN DO BẤT CẨN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN Tiết 18 I AN TỒN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN: Nhớ lại qui tắc an tồn sử dụng điện ... điện có C9 - Có nêndụng đồ dùng điệncụ hay thời gian cần Chỉ sử sử dụng dụng thiết bị điện thiết lúc khơng cần thiết hay khơng? Vì sao? Tiết 18 I AN TỒN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN: Nhớ lại qui tắc an tồn...
 • 34
 • 220
 • 0

giáo án bồi dưỡng thao giảng giáo viên vật lý lớp 9 bài sử dụng an toàn và tiết kiệm điện (1)

giáo án bồi dưỡng thao giảng giáo viên vật lý lớp 9 bài sử dụng an toàn và tiết kiệm điện (1)
... GV: Trần Thị Ngọc Vỹ 1.064 .94 8 803.037 96 . 198 5 .96 6 .95 9 892 .344 182.265 8.482.036 1 .90 9.022 10.773.032 Trang 17 1.276 .99 4 4.177.446 15.582.672 1.276 .99 4 5. 198 .758 19. 697 .868 QTTCH1_4 GV: Trần Thị ... 83.848 256.325 6.637.7 39 3.512.653 33.5 49 567 .96 0 118.236 163.583 7 .96 4.437 3.530.721 44.740 59. 4 79 158 .92 9 12.477.205 5.561.148 106.151 664.137 59. 782 15. 493 . 097 8.3 39. 558 Trang 16 QTTCH1_4 Thặng ... 97 2.502 492 .556 1.808 .93 1 1.552.606 7 89. 867 2.808. 596 2.645.012 1.0 89. 417 3.105.466 2 .94 6.537 1.830 .95 9 4.204.772 4.144 .99 0 2.247.6 59 3.104 188.222 74.464 181 .93 0 4.761 .91 3 1.752.757 28.688 13.283...
 • 15
 • 246
 • 0

tiếng anh đàm thoại ở úc phần 1

tiếng anh đàm thoại ở úc phần 1
... Tên trai Paul [ pɔ:l] Part - LESSON: agreeing and disagreeing (đồng ý không đồng ý) Trong học số 19 , bạn học số cách nói đồng ý không đồng ý • I agree • I don't agree • I think so too • I disagree ... trên, xin bạn lưu ý tới cách nói từ quite giúp cho câu nói thêm phần lịch Xin bạn xem lại Phần Bài 19 cách diễn tả ý kiến tán thành hay đồng ý Từ too thường đứng cuối câu với câu khẳng định Nó có...
 • 6
 • 139
 • 0

Đề thi và hướng dẫn làm bài môn anh vào lớp 10 tham khảo luyện thi (1)

Đề thi và hướng dẫn làm bài môn anh vào lớp 10 tham khảo luyện thi (1)
... ÁN ĐỀ LUYỆN THI VÀO 10 CHUYÊN ANH 2009 – 2 010 Đề Question I: 10 x 0.2= 2.0 had seen was have been am enjoying have worked arrived is would come haven't changed 10 know Question II: 10 x 0.2= 2.0 ... answer —THE END— Đáp án Đề luyện thi vào 10 Chuyên Anh 2009 – 2 010 Đề PART A - LISTENING I POINTS: 0.2 point/ correct answer Landlady A Noise D A 22nd/ Tuesday C 29th B 10 30th PART B – LEXICO AND ... ÁN ĐỀ LUYỆN THI VÀO 10 CHUYÊN ANH 2009 – 2 010 Đề I Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest by circling the corresponding letter A, B, C, or D (10 x = 20 points)...
 • 33
 • 186
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Quyết định 42 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Công Thương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hànhQuyết định 2864 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh (lĩnh vực: thủy sản, phát triển nông thôn)Quyết định 1961 QĐ-TTg năm 2016 về xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Yên Bái do Thủ tướng Chính phủ ban hànhQuyết định 56 2016 QĐ-UBND định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá chi phí vận hành khách bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn tỉnh Đồng NaiQuyết định 3439 QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh Quyết định 1896 QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lào CaiQuyết định 1731 QĐ-KTNN năm 2016 Quy chế thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hànhQuyết định 43 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình ThuậnQuyết định 56 2016 QĐ-UBND Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Long AnQuyết định 2633 QĐ-UBND năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ hết hiệu lực toàn bộ theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014Quyết định 1980 QĐ-TTg năm 2016 Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hànhQuyết định 4014 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025Quyết định 2236 QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 2444 QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh bảng giá tối thiểu xe ôtô, xe hai bánh gắn máy, xe máy điện trên địa bàn tỉnh Sơn LaQuyết định 1212 QĐ-UBND về quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon TumQuyết định 56 2016 QĐ-UBND về thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến TreQuyết định 33 2016 QĐ-UBND phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Kiên GiangQuyết định 41 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình ThuậnQuyết định 37 2016 QĐ-UBND Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hậu GiangQuyết định 2491 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2015Quyết định 42 2016 QĐ-UBND về đặt tên, số hiệu đường Huyện lộ, thuộc tỉnh Hà Nam