Đề thi và đáp án thi Cao học Đại học giao thông vận tải Môn Toán

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm địa lý 12 theo chủ đề có đáp án + tặng kèm 6 đề thi thử trắc nghiệm có đáp án (232 trang)

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm địa lý 12 theo chủ đề có đáp án + tặng kèm 6 đề thi thử trắc nghiệm có đáp án (232 trang)
... tộc người Câu 10 Dựa vào bảng số liệu sau dân số nước ta thời kì 1901 - 2005 (Đơn vị: triệu người) Năm 1901 1921 19 56 1 960 1985 1989 1999 2005 Dân số 13,0 15 ,6 27,5 30,0 60 ,0 64 ,4 76, 3 83,0 Nhận ... Tài nguyên thi n nhiên bị khai thác mức D Tất câu Câu 17 Gia tăng dân số tự nhiên nước ta cao thời kì: A Từ 1943 đến 1954 B Từ 1954 đến 1 960 C Từ 1 960 đến 1970 D Từ 1970 đến 1975 Câu 18 Năm 2005, ... sông Hồng 353,3 123 ,0 827,5 Trung du miền núi Bắc Bộ 265 ,7 82,1 482,9 Bắc Trung Bộ 232 ,6 89,2 518,7 Duyên hải Nam Trung Bộ 3 06, 0 113,0 65 8,3 Tây Nguyên 239,7 80,4 543,0 Đông Nam Bộ 62 3,0 171,3 1495,3...
 • 232
 • 934
 • 1

Đề + đáp án TS 10 chuyên toán TP.HCM

Đề + đáp án TS 10 chuyên toán TP.HCM
... c + h (h, k ∈ N) Khi a + d = b + c ⇔ b + c + h – k = b + c ⇔ h = k Vậy a = b – k d = c + k Do đó: a2 + b2 + c2 + d2 = (b – k)2 + b2 + c2 + (c + k)2 = 2b2 + 2c2 + 2k2 – 2bk + 2ck = b2 + 2bc + ... 2bc + c2 + b2 + c2 + k2 – 2bc – 2bk + 2ck + k2 = (b + c)2 + (b – c – k)2 + k2 tổng ba số phương (do b + c, b – c – k k số nguyên) b) Ta có ad = (b – k)(c + k) = bc + bk – ck – k2 = bc + k(b – ... thoả 5a + b = 22 Vậy hai nghiệm cần tìm x1 = 6; x2 = 52 b) Ta có (x + y)(x2 + y2) = x3 + y3 + xy(x + y) (1) x2 + y2 = (x + y)2 – 2xy (2) x4 + y4 = (x2 + y2)2 – 2x2y2 (3) 2 Vì x + y, x + y số nguyên...
 • 4
 • 195
 • 1

Đề+đáp án TA lớp 8

Đề+đáp án TA lớp 8
... C such interesting D too interesting Our teacher asked us in class A not to talk B to not talk C no talk D without talking Tom drink a lot of coffee when he was a student A used B used to C gets ... tour, (8) was offered a part in a film, so he went to Hollywood, where he eventually became both a famous actor (9) film director He died in Switzerland in 1977, at the (10) of 88 There ... school which feels proud, (7) only the players It can also mean that a school becomes (8) for being good at certain sports and people from that school may end up playing for national (9) international...
 • 6
 • 82
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TOÁN - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TOÁN - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
... nghiệm Theo vi- ét ta có x1 + x2 =2(m – 3) ; x1x2 = –1 Mà A=x12 – x1x2 + x22 = (x1 + x2 )2 – 3x1x2 = ≥ 4(m – 3)2 + 3 ⇔ ⇒ GTNN của A = m = Câu (3đ) Hướng dẫn ⇒ ∆ABC = ∆DBC (c-c-c) a) Có AB ... N2) = 900 + 900 = 1800  M; D; N thẳng hàng d) ∆AMN đồng dạng ∆ABC (g-g) Ta có NM2 = AN2 +AM2 để NM lớn nhất thi AN ; AM lớn nhất Mà AM; AN lớn nhât AM; AN lần lượt là đường ... kính của (B) và (C) thi NM lớn nhất Câu (1đ): Giải Hệ PT  x − y − y = Hướng dẫn 2  Từ (2) đặt x +2y  x −  = a ; 2x–y –1 = b  (a:b 0)  (2 < Ta dc (2a-1)=(2b  –1)  ()(2= ...
 • 2
 • 625
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2012-2013 MÔN NGỮ VĂN - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH PHÚ YÊN

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2012-2013 MÔN NGỮ VĂN - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH PHÚ YÊN
... TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 201 2-2 013 TỈNH PHÚ YÊN Môn thi: NGỮ VĂN ĐỀ THI CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM THI (Bản Hướng dẫn chấm thi gồm có 03 trang) A Hướng dẫn chung - Giám khảo ... làm sáng tạo Họ tên thí sinh …………………………………………Số báo danh……………………………………………… Chữ kí giám thi 1: ……………………………………Chữ kí giám thi 2: ………………………………… Câu (4,0 điểm) I - Yêu cầu kĩ - Học sinh nắm ... quát làm thí sinh, tránh cách chấm đếm ý cho điểm - Do đặc trưng môn Ngữ văn nên giám khảo cần chủ động, linh hoạt việc vận dụng đáp án thang điểm; khuyến khích viết có cảm xúc sáng tạo - Việc chi...
 • 7
 • 923
 • 15

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I Môn TOÁN, khối A TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH NĂM HỌC 2012 - 2013

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I Môn TOÁN, khối A TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH NĂM HỌC 2012 - 2013
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ Đ I HỌC LẦN I (Năm học: 201 2- 2013) Môn: Toán - Lớp 12 (Kh i A) i m 2,00 N i dung Câu I Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số (1,00 i m) ( 1,00 i m) Ta có phương trình ... tròn (C) tâm I( 1; -1 ), bán kính R = • IA = + = < , suy i m A nằm (C) ⇒ đpcm • S IAB = IA IB.sin BIC = ⇔ 4.4.sin BIC = ⇒ sin BIC =  BIC = 600 ⇒ ⇒ d ( I ; BC ) =  BIC = 120 (loai )  • 3 Đường ... 2x 1 = lim + lim = + = x →0 sin x (2 x + 1)2 + x + + x →0 sin x(1 + − x ) 12 I = lim ( ) IV Cho hình chóp S.ABCD ( h/s tự vẽ hình)… G i I giao i m AC BK • Bằng lập luận chứng minh BK ⊥ AC , từ...
 • 3
 • 360
 • 4

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I MÔN HÓA HỌC KHỐI A, B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I MÔN HÓA HỌC KHỐI A, B
... ban đầu Kh i < /b> lượng Cu kim lo i < /b> b m lên b mặt kim lo i < /b> (giả thi< /b> t toàn Cu b đẩy kh i < /b> mu i < /b> b m hết vào Mg kim lo i)< /b> A 1,20 gam B 2,40 gam C 1,28 gam D 1,60 gam Câu 40: Sau th i < /b> gian i< /b> n phân ... dịch X Kh i < /b> lượng mu i < /b> khan dung dịch X A 30,4 g B 18,1 g C 24,8 g D 28,1 g Câu 39: Ngâm Mg kim lo i < /b> dung dịch Cu(NO 3)2, sau th i < /b> gian ngư i < /b> ta nhận thấy kh i < /b> lượng kim lo i < /b> tăng gam so v i < /b> ban ... pH = Giá trị a A 1M B 3M C 4M D 2M Câu 15: Cho suất i< /b> n động chuẩn Eo pin i< /b> n hoá: Eo(Ni-X) = 0,12V; Eo(Y-Ni) = 0,02V; Eo(Ni-Z) = 0,60V (X, Y, Z ba kim lo i)< /b> Dãy kim lo i < /b> xếp theo chiều giảm...
 • 5
 • 193
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I Môn thi: TOÁN, khối A NĂM HỌC 2012 - 2013 TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I Môn thi: TOÁN, khối A NĂM HỌC 2012 - 2013 TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH docx
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ Đ I HỌC LẦN I (Năm học: 201 2- 2013) Môn: Toán - Lớp 12 (Kh i A) i m 2,00 N i dung Câu I Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số (1,00 i m) ( 1,00 i m) Ta có phương trình ... tròn (C) tâm I( 1; -1 ), bán kính R = • IA = + = < , suy i m A nằm (C) ⇒ đpcm • S IAB = IA IB.sin BIC = ⇔ 4.4.sin BIC = ⇒ sin BIC =  BIC = 600 ⇒ ⇒ d ( I ; BC ) =  BIC = 120 (loai )  • 3 Đường ... 2x 1 = lim + lim = + = x →0 sin x (2 x + 1)2 + x + + x →0 sin x(1 + − x ) 12 I = lim ( ) IV Cho hình chóp S.ABCD ( h/s tự vẽ hình)… G i I giao i m AC BK • Bằng lập luận chứng minh BK ⊥ AC , từ...
 • 3
 • 193
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I Môn thi: TOÁN, khối A - TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH NĂM HỌC 2012 - 2013 ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I Môn thi: TOÁN, khối A - TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH NĂM HỌC 2012 - 2013 ppt
... sinh không sử dụng t i liệu Cán coi thi không gi i thích thêm Họ tên thí sinh: số báo danh: ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ Đ I HỌC LẦN I (Năm học: 201 2-2 013) Môn: Toán - Lớp 12 (Kh i A) Câu I ... (1,00 i m) Ta có: Đường tròn (C) tâm I( 1; -1 ), bán kính R = • IA = + = < , suy i m A nằm (C) ⇒ đpcm 1 ¶ ¶ ¶ • S = IA.IB.sin BIC = ⇔ 4.4.sin BIC = ⇒ sin BIC = IAB 2 ¶  BIC = 600 ⇒ ⇒ d ( I ; BC ... G i I giao i m AC BK • Bằng lập luận chứng minh BK ⊥ AC , từ suy BK ⊥( SAC ) ¶ • Góc hai mp(SBK) (ABCD) góc SIA=600 • Câu V IA = 1,5 2 6a 2a AC = ⇒ SA = 2a ⇒ VS BCK = 3 N i dung i m 1,00 Tìm...
 • 4
 • 222
 • 0

đề thi cao học môn toán

đề thi cao học môn toán
... biến đổi tuyến tính V Tìm ker chứng tỏ (Vr+1 ) = (Vr ) b) Tìm dim((Vr+1 )) Đề Thi Tuyển Sinh Sau đại học năm 1998 Môn Giải Tích Thời gian 180' Câu a) Khảo sát hội tụ chuỗi hàm n=1 (xn + xn ) ... điều kiện sup | An x, y | < + nN với x, y H Chứng minh rằng, sup A < + nN Đề Thi Tuyển Sinh Sau đại học năm 1999 Môn Đại Số Thời gian 180' Câu Cho n số nguyên d-ơng với n = pr1 prh h pi số nguyên ... đẳng h-ớng cực đại Suy không gian hoàn toàn đẳng h-ớng cực đại có số chiều Đề Thi Tuyển Sinh Sau đại học năm 2000 Môn Đại Số Thời gian 180' Câu Ký hiệu GL(n, Rn ) nhóm nhân ma trận thực không...
 • 19
 • 196
 • 0

đề thi cao học thiết bị mạng nhà máy điện

đề thi cao học thiết bị mạng nhà máy điện
... di6n nhd m6y di6n MOn thi: Thdi gian lirm bAi :180 phrit ThiSinh kh6ng sfidr,rngtai ti6u Dd thi sd: Luu y : Thf sinh lAm c6c phdn A, B, C, D tr6n cdc to gidy thi khdc CAO o€ rnl sd: ol Ciu ... U1/U2 =7200/480 V, co cdc th6ng sd tfnn bing ohms: R ,cao dp = 3,06 R,h4 dp = 0,014 X ,cao 6p = 6,05 X,ha Ap = 0,027 XM, cao eip = 17 809 RM, cao 6p = 71 400 Mdy biSn dp cung cdp diQn cho tAi ti6u ... trl phia cao 6p (1 d) b/ tdng trd nhin vdo mdy bidn dp trr phia cao 6p (k€i cA tdng trd c0a tAi) (1 d) c/ di6n dp phia cao dp c0a mdy bidn dp (1 d) d/tdng tr6 nhinvdo mdy bidn dp ttl phia cao dp...
 • 32
 • 143
 • 0

đề thi thử đại học làn i môn vật lý khối a năm 2014

đề thi thử đại học làn i môn vật lý khối a năm 2014
... ÁN ĐỀ THI THỬ ĐH – CĐ LẦN I NĂM HỌC: 2013 – 2014 ĐÁP ÁN CHI TIẾT DAO ĐỘNG CƠ Câu 1: Một vật dao động i u hoà v i biên độ A vật A tỉ lệ v i biên độ dao động B hai lần động vật li độ x = A/ A ... i n mạch pha v i i n áp hai đầu mạch Khi đó, phát biểu sau sai? A i n áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đ i B i n áp hiệu dụng hai đầu tụ i n đạt giá trị cực đ i C Mạch tiêu thụ ... mắc n i thứ tự G i M i m n i cuộn dây i n Facebook.com/ThiThuDaiHoc www.DeThiThuDaiHoc.com trở, N i m n i i n trở tụ i n i n áp tức th i hai đầu đoạn mạch MB lệch pha π / so v i i n áp...
 • 16
 • 256
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I. MÔN SINH HỌC MÃ ĐỀ: 127 Sở GD và ĐT Thanh Hóa Trường THPT Lê Hồng Phong potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I. MÔN SINH HỌC MÃ ĐỀ: 127 Sở GD và ĐT Thanh Hóa Trường THPT Lê Hồng Phong potx
... bảng di truyền, axit amin Valin hóa ba tính a đặc trưng di truyền b đặc hiệu di truyền c phổ biến di truyền d thoái hóa di truyền 40/ Quá trình sinh tổng hợp protein gọi dịch ... phân hóa chức ADN ? a Chỉ phần nhỏ ADN hóa thông tin di truyền đại phận đóng vai trò điều hòa không hoạt động b Chỉ phần nhỏ ADN không hóa thông tin di truyền đại phận đóng vai trò hóa ... ADN hóa thông tin di truyền đại phận không hoạt động 17 d Chỉ phần nhỏ ADN hóa thông tin di truyền đại phận đóng vai trò điều hòa 46/ Ở operon Lactôzơ, có đường lactôzơ trình phiên diễn...
 • 28
 • 270
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi cao họcđề thi cao học kinh tếđề thi cao học kt họcde thi cao học giai tịch mạch dhbk tphcmde thi cao học ly thuyết mạch dhbk tphcmde thi tin hoc dai cuong truong dai hoc giao thong van taiđề thi kiểm tra học kì i môn toán lớp 6đề thi kiểm tra học kì i môn ngữ văn khối 11 trường thpt nguyễn khuyếnđề thi chất lượng giữa kì i lớp 9 năm 20092010 ở thái bình môn toánđề thi cao học môn kinh tế học neuđề thi thử đại học lần i môn vật lýđề thi kiểm tra học kỳ i k 10 nc thời gian 45 phútđáp án và đề thi hki sinh 12đáp án và đề thi hki sinh 12 đồng thápđáp án và đề thi hki môn sinh 12 tỉnh đồng tháp520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n I (1 300)520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n II (301 520)Th c tr ng ho t ng th tr ng d ch v t i ch nh Vi t Nam10 b i t p PH P NG D NG File word c l i gi i chi ti tChuong trinh ngay hoi doc sachGioi thieu von tai lieu Thu vien Bo Tu phapQuyet dinh cap dot 1 thang 9 11092012phu luc 1. bang tong hop va so sanhphu luc 2. thu tuc cap giay phepDanh sach chuyen dang chinh thuc dot 7.2016Danh sach duoc ket nap Dang thang 7.2016KQ bau cu tai DH va Phien hop 1 BCHTài liệu thẩm định dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 103 2010 NĐ-CPBC ve TTHC tai ND hd Luat Tin nguong ton giaoBao cao danh gia tac dong Nghi dinh3.du thao thong tu phan bieu mau chuan bi tham dinh 6.10.2017Tơ trinh của Bo VHTTDL ve sưa doi QĐ 22 (Tuấn).doc53_1_quychuancakho.doc (299.5 Kb)01_ChithiBauTruongAp(12-09)Trinhky.doc (43 Kb)Sử chuyên Thoại Ngọc Hầu