Đề cương tóm tắt học phần 1 đường lối quân sự của đảng

ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kì môn ĐƯỜNG lối cách mạng của Đảng cộng sản việt nam

ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kì môn ĐƯỜNG lối cách mạng của Đảng cộng sản việt nam
... chí NAQ triệu tập Hội nghị thống tổ chức cộng sản thành Đảng Đảng cộng sản Việt Nam  Ý nghĩa NAQ tìm đường cứu nước đắn cho dân tộc – đường cách mạng sản; tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác – ... đảng sản Việt Nam; người dày công đào tạo đội ngũ cán cách mạng, chuẩn bị chu đáo mặt tổ chức, thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (6/1925); triệu tập, chủ trì hội nghị thành lập Đảng ... nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930; soạn thảo Cương lĩnh trị, cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc đắn sáng tạo;là người tổ chức lãnh đạo cách mạng Việt Nam đến thắng lợi (Như...
 • 15
 • 78
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ôn THI tốt NGHIỆP môn ĐƯỜNG lối CÁCH MẠNG của ĐẢNG CSVN

ĐỀ CƯƠNG ôn THI tốt NGHIỆP môn ĐƯỜNG lối CÁCH MẠNG của ĐẢNG CSVN
... toàn dân tộc Cách mạng giải phóng dân tộc không giải phóng công-nông mà giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ Sự nghiệp giành độc lập không công-nông mà người Việt Nam yêu nước -Cách mạng giải phóng ... lịch sử cách mạng dân tộc thuộc địa nửa thuộc địa, Đảng 15 tuổi lãnh đạo cách mạng thành công, nắm quyền toàn quốc” Bài học kinh nghiệm Cách mạng tháng Tám năm 1945 -Kinh nghiệm Cách mạng tháng ... -Thắng lợi Cách mạng tháng Tám thắng lợi việc xây dựng Đảng Mác-Lênin có đường lối đắn, bảo đảm thông suốt quán triệt đường lối thực tiễn chuẩn bị khởi nghĩa khởi nghĩa, làm cho tổ chức Đảng có...
 • 18
 • 1,419
 • 0

đề cương giáo dục học phần 1

đề cương giáo dục học phần 1
... lập học sinh vai trò chủ đạo giáo viên mối liên hệ thống giáo viên học sinh + Phương pháp - Cần giáo dục học sinh ý thức mục đích, nhiệm vụ học tập, từ tạo nên động thái độ học tập đắn - Dạy học ... ngày lên Khoa học kỹ thuật áp dụng vào đời sống giáo dục phải cập nhật thông tin để dẫn dạy cách sử dụng Vì giáo dục phải dón đầu phát triển để không bị lạc hậu Tuy nhiên giáo dục vạn yếu tố ... mà Giáo dục không định hình thành phát triển nhân cách Giáo dục đóng vai trò chủ đạo Câu 4: Phân tích quy luật mâu thuẫn trình dạy học QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA QUÁ TRÍNH DẠY HỌC • Quá trình dạy học...
 • 12
 • 162
 • 1

Đề cương chi tiết học phần dinh dưỡng và thức ăn thủy sản B

Đề cương chi tiết học phần dinh dưỡng và thức ăn thủy sản B
... dinh < /b> dƣỡng thức < /b> ăn < /b> thủy < /b> sản < /b> Khái niệm dinh < /b> dưỡng < /b> thức < /b> ăn;< /b> lịch sử phát triển ngành dinh < /b> dưỡng < /b> học < /b> thủy < /b> sản;< /b> mối quan hệ thủy < /b> sản < /b> dinh < /b> dưỡng < /b> Vai trò thức < /b> ăn < /b> nghề nuôi thủy < /b> sản;< /b> đặc điểm dinh < /b> dưỡng < /b> ... [4] dưỡng < /b> thức < /b> ăn;< /b> lịch sử phát triển ngành dinh < /b> dưỡng < /b> học < /b> thủy < /b> sản;< /b> mối quan hệ thủy < /b> sản < /b> dinh < /b> dưỡng < /b> 1.2 Vai trò thức < /b> ăn < /b> nghề nuôi thủy < /b> sản;< /b> đặc điểm dinh < /b> dưỡng < /b> động vật thủy < /b> sản < /b> 1.3 Vấn đề < /b> sử ... vật thủy < /b> sản < /b> Vấn đề < /b> sử dụng thức < /b> ăn < /b> nuôi thủy < /b> sản < /b> 0,5 4.1.1, 4.2.4 Chƣơng Thành phần < /b> hóa học < /b> động vật thủy < /b> sản < /b> thức < /b> ăn < /b> 1.1 Thành phần < /b> hóa học < /b> động vật thủy < /b> sản < /b> 1.2 Nhân tố ảnh hưởng đến thành phần...
 • 9
 • 548
 • 1

ĐỀ CƯƠNG QUỐC PHÒNG HỌC PHẦN 1

ĐỀ CƯƠNG QUỐC PHÒNG HỌC PHẦN 1
... quốc phòng, an ninh người, tổ chức sở vật chất tài đảm bảo cho lực lượng hoạt động đáp ứng yêu cầu quốc phòng, an ninh Từ đặc trưng quốc phòng, an ninh nước ta lực lượng quốc phòng, an ninh quốc ... lượng quốc phòng, an ninh xây dựng lực lượng trị lực lượng vũ trang nhân dân đáp ứng yêu cầu quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc Viêt nam xã hội chủ nghĩa C âu 4:Vị trí, đặc trưng quốc phòng toàn ... nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, luôn coi trọng quốc phòng an ninh, coi nhiệm vụ chiến lược gắn bó chặt chẽ” Đặc trưng: Nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ta có đặc trưng: - Nền quốc phòng toàn dân,...
 • 27
 • 1,604
 • 5

Đề cương bài giảng học phần Cơ sở cảnh quan học: Phần II

Đề cương bài giảng học phần Cơ sở cảnh quan học: Phần II
... nghiên cứu môn khoa học hình thái học cảnh quan Đó môn khoa học cảnh quan có nhiệm vụ nghiên cứu qui luật phân chia lãnh thổ bên cảnh quan tƣơng quan lẫn phận cấu tạo hình thái cảnh quan * Diện địa ... học nghiên cứu chức cảnh quan: + Địa vật lý cảnh quan + Địa hoá cảnh quan + Sinh học cảnh quan (địa sinh vật quần lạc) Theo Ixatsenko có kênh liên lạc thành phần cấu tạo cảnh quan là: Sự vận chuyển ... động nguyên tố hóa học phận lớp vỏ địa lý khác tập hợp thành phần cấu tạo cảnh quan, tức toàn vẹn cảnh quan định e, Năng lượng cảnh quan Thành phần cấu tạo lƣợng cảnh quan quan trọng xạ Mặt Trời...
 • 91
 • 736
 • 6

Đề cương chi tiết học phần môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên

Đề cương chi tiết học phần môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên
... dung học phần: 6.1 thuyết học phần Nội dung Chương Tổng quan môi trường tài nguyên thiên nhiên 1.1 Môi trường vấn đề môi trường Số tiết Mục tiêu 4.1.1; 4.2.1, 4.3.1 4.1.1; 4.2.1, 4.3.1 1.2 Tài ... Liên quan môi trường sức khoẻ người, hệ sinh thái 3.2 Liên quan môi trường sức khoẻ hệ 1 sinh thái sinh vật 3.3 Sử dụng bảo vệ tài nguyên môi trường Chương Các vấn đề suy thoái môi trường không ... hệ môi trường với sinh vật 4.1.1; 4.1.2, 4.1.3, 4.3.2 Bài Chương Giá trị tài nguyên môi trường 4.1.1; 4.2.1, 4.1.3, 4.3.1 Bài Chương Các vấn đề suy thoái môi trường không khí Bài Chương Tài nguyên...
 • 5
 • 289
 • 0

Đề cương chi tiết học phần phong tục tập quán và lễ hội Việt Nam

Đề cương chi tiết học phần phong tục tập quán và lễ hội Việt Nam
... Cho tập nhóm Chương 3: Lễ hội Việt Nam 3.1 Khái quát lễ hội Việt Nam 3.1.1 Khái niệm 3.1.2 Nguồn gốc lễ hội 3.1.3 Chức lễ hội 3.1.4 Ý nghĩa lễ hội 3.2 Cấu trúc lễ hội 3.3 Các loại hình lễ hội ... Bình, Việt Nam phong tục, NXB Văn Học [2] Toan Ánh, Phong tục Việt Nam, NXB Văn Nghệ [3] Tân Việt, 101 điều nên biết phong tục Việt Nam, NXB Văn hóa dân tộc [4] Hoàng Quốc Hải, Văn hóa phong tục, ... Chương 1: Phong tục tập quán 1.1 Khái quát phong tục tâp quán Việt Nam 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm 1.2 Một số phong tục tập quán cổ truyền tiêu biểu Lý Thực thuyết hành (tiết) (tiết) Nhiệm...
 • 6
 • 1,028
 • 6

Đề cương chi tiết học phần thủ tục hải quan và cước phí

Đề cương chi tiết học phần thủ tục hải quan và cước phí
... dung học phần: Nội dung Số tiết Chương 1.1 Hải quan, xuất nhập cảnh xuất nhập Mở đầu 1.2 Thủ tục xuất nhập cảnh 1.3 Thủ tục hải quan xuất nhập 1.4 Thuế xuất nhập Chương 2.1 Cước Phí Lệ Phí Các ... tự học, có ý thức cầu tiến, động nhạy bén trình xử lý tình đưa lớp Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Phần 1: Hải quan, xuất nhập cảnh xuất nhập I Mở đầu II Thủ tục xuất nhập cảnh III Thủ tục hải ... kiểm tra học kỳ - Tham dự thi kết thúc học phần - Chủ động tổ chức thực tự học Đánh giá kết học tập sinh viên: 9.1 Cách đánh giá Sinh viên đánh giá tích lũy học phần sau: TT Điểm thành phần Điểm...
 • 6
 • 135
 • 0

Đề cương chi tiết học phần: Kế toán ngân hàng (Bậcc cao đẳng)

Đề cương chi tiết học phần: Kế toán ngân hàng (Bậcc cao đẳng)
... tƣợng kế toán ngân hàng, đặc điểm, chức kế toán ngân hàng; phần hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng; đặc điểm trình kiểm soát, luân chuyển chứng từ kế toán ngân hàng Học phần trình bày chi tiết, ... 1.1.3 Chức kế toán ngân hàng 1.1.4 Đặc điểm kế toán ngân hàng 1.2 Chế độ kế toán ngân hàng: 1.2.1 Chứng từ kế toán ngân hàng: 1.2.1.1 Khái niệm: Chứng từ kế toán ngân hàng chứng chứng minh nghiệp ... lớp: 02 tiết - Tự học: 04 tiết Nội dung: 1.1 Đối tựợng, chức đặc điểm kế toán ngân hàng: 1.1.1 Giới thiệu chung hệ thống ngân hàng 1.1.2 Đối tượng kế toán ngân hàng: Kế toán ngân hàng sử dụng thƣớc...
 • 13
 • 91
 • 1

Đề cương chi tiết học phần: Kế toán hành chính sự nghiệp (Bậc cao đẳng)

Đề cương chi tiết học phần: Kế toán hành chính sự nghiệp (Bậc cao đẳng)
... Giáo dục & Đào tạo Tài liệu học tập & tham khảo: 8.1 Giáo trình, giảng: - Đề cƣơng chi tiết học phần Kế toán Hành nghiệp - Bài giảng Kế toán Hành nghiệp trƣờng Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại 8.2 ... tiết 01 Chƣơng 1: Tổ chức kế toán đơn vị hành nghiệp 3 02 Chƣơng 2: Kế toán vốn tiền Kiểm tra Số tiết tự học 10 Trang 03 Chƣơng 3: Kế toán vật tƣ, tài sản đơn vị hành nghiệp 14 04 Chƣơng 4: Kế ... kế toán 5.2 Kế toán khoản chi: 5.2.1 Nội dung khoản chi đơn vị hành nghiệp 5.2.2 Nguyên tắc kế toán 5.2.3 Chứng từ kế toán 5.2.4 Tài khoản kế toán: + TK 661: Chi họat động + TK 662: Chi chƣơng...
 • 10
 • 274
 • 1

Đề cương chi tiết học phần Rèn luyện nghiệp vụ phạm thường xuyên (hệ cao đẳng và đại học mầm non)

Đề cương chi tiết học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên (hệ cao đẳng và đại học mầm non)
... danh, học hàm, học vị: Trợ lý giáo vụ, Giảng viên, Thạc sỹ Giáo dục học Thời gian, địa điểm làm việc: Từ thứ đến thứ 6, Văn phòng Bộ môn Giao dc hc (Phòng 301 - Nhà A5 - Cơ sở - Trờng Đại học Hồng ... Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ Giáo dục học Thời gian, địa điểm làm việc: Từ thứ đến thứ 6, Văn phòng Bộ môn Giỏo dc hc Dục (Phòng 301 - Nhà A5 - Cơ sở - Trờng Đại học Hồng Đức) ... Chức danh, học hàm, học vị: Phú trng b mụn, ging viờn, Thc s Giỏo dc hc Thi gian, a im lm vic Từ thứ đến thứ 6, Văn phòng Bộ môn Giỏo dc hc (Phòng 301 - Nhà A5 - Cơ sở - Trờng Đại học Hồng Đức)...
 • 23
 • 950
 • 7

Đề cương chi tiết học phần Chẩn đoán tâm lý (hệ cao đẳng và đại học mầm non)

Đề cương chi tiết học phần Chẩn đoán tâm lý (hệ cao đẳng và đại học mầm non)
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC Bộ môn: Tâm – Giáo dục Bộ môn: Tâm học ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN CHẨN ĐOÁN TÂM LÝ Mã học phần: 181000 Thông tin giảng viên thông ... khoa học chẩn đoán tâm lý, vấn đề phương pháp khoa học chẩn đoán tâm phương pháp xây dựng, kiểm tra trắc nghiệm Học phần cung cấp cho sinh viên phương pháp chẩn đoán tâm thích nghi giới vào ... chung học phần - Tên ngành: Tâm học (Quản trị nhân sự) - Khoá đào tạo K13 (2010 - 2014) - Tên học phần: Chẩn đoán tâm - Số tín học tập: 02 - Học kỳ: - Học phần: Bắt buộc - Các học phần tiên...
 • 27
 • 521
 • 6

Đề cương bài giảng học phần cơ sở cảnh quan học phần i ths phạm thị hồng nhung

Đề cương bài giảng học phần cơ sở cảnh quan học phần i  ths phạm thị hồng nhung
... sinh th i m i trường, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà N i Nguyễn An Thịnh, 2010, Đề cương giảng sở sinh th i cảnh quan, Khoa Địa lý, Trƣờng Đ i học Khoa học Tự nhiên- Đ i học Quốc gia, Hà N i Nguyễn ... quan học phân vùng địa lý tự nhiên, Ngƣ i dịch Vũ Tự Lập, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà N i Phạm Thị Hồng Nhung, 2010, Đề cương giảng sở cảnh quan, Khoa Khoc học M i trƣờng Tr i Đất, Trƣờng Đ i học ... m i quan hệ tƣơng hỗ, phức tạp gi i vô sinh gi i hữu sinh i u đó, làm cho khoa học phận tiến dần đến tổng hợp địa lý Đây tiền đề thứ cho phát triển khoa học cảnh quan Tiền đề thứ hai đ i hỏi...
 • 49
 • 350
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bồi dưỡng hiệu trưởng trường tiểu học học phần i đường lối chính sách của đảng và nhà nước về phát triển kinh tế xã hội và phát triển giáo dụchọc phần i đường lối chính sách của đảng và nhà nước về phát triển kinh tế xã hội và phát triển giáo dụcđề thi môn đường lối quân sự của đảngđề thi đường lối quân sự của đảngtiểu luận đường lối quân sự của đảngnoi dung duong loi quan su cua dangôn tập đường lối quân sự của đảngđề cương giải phẫu hoc phan 1chuên đề phân tích đường lối đối ngoại của đảng và nhà nước taphân tích đường lối kháng chiến của đảng taphân tích đường lối kháng chiến của đảngphân tích đường lối cách mạng của đảng từ 1946 đến 1954phân tích đường lối lãnh đạo cua đảng 19451946phan tich duong loi doi ngoai cua dang trong van kien dai hoi vicương lĩnh đường lối quan điểm của đảngufquan ly kinh doanh25998ufquan tri nhan luc26001Tổng hợp tất cả lý thuyết Quản trị nguồn nhân lựcufcong nghe ky thuat moi truong26433Ngôn ngữ Anh ufngon ngu anh26007ufngon ngu trung quoc26008Nhu cầu nguồn nhân lực 1168.signed2016 VEF Fellowship Announcement VNVSP Announcement VN 20162015 USFS Announcement VNHỏi đáp 38 tại sao ngôn ngữ phụng vụ không thích nghi với ngôn ngữ ngày naycbe42 danh sach mien giam hoc bong K62.K63.K64 hoc ky I 2014 2015e15e5 ds sv duoc cap hoc bong kkht hk2 nam hoc 2014 20157483b 2014 2015 HK1 DHCQ[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) L7e25d 003 Quy che dao tao trung cap chuyen nghiep chinh quyCổ đông và nhà đầu tưCổ đông và nhà đầu tư cee6fTV T7Hỏi đáp 34 câu chúc kết thúc thánh lễ lễ đã xongHỏi đáp 36 có thể cử hành thánh lễ chỗ nào khác ngoài nhà thờ không