Tờ khai về người dự thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước

Tờ khai về người dự thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước

Tờ khai về người dự thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước
... tháng Ngạch Bậc lương Hệ số lương Tôi xin cam đoan thông tin kê khai đúng, có điều sai trái xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Xác nhận Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) ., ngày .tháng năm 20 Người ... (Trong ghi rõ thời gian làm việc liên tục theo chuyên ngành đào tạo thời gian làm nghiệp vụ kiểm toán KTNN) STT Từ tháng, năm đến tháng, năm Chức vụ, đơn vị công tác IV Khen thưởng – kỷ luật...
 • 2
 • 155
 • 0

Quyết định 1731/QĐ-KTNN năm 2016 Quy chế thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước

Quyết định 1731/QĐ-KTNN năm 2016 Quy chế thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước
... (hoặc ngạch kiểm toán viên chính, ngạch kiểm toán viên cao cấp) Quy chế thi ngạch kiểm toán viên nhà nước ban hành kèm theo Quy t định số /QĐ-KTNN ngày tháng năm 2016 Tổng Kiểm toán nhà nước, thấy ... đơn vị Quy chế thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước - Hướng dẫn công chức lập hồ sơ thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước - Lập danh sách cử công chức đăng ký dự thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước Trong ... tham gia thi vào ngạch Kiểm toán viên nhà nước Hội đồng thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước (sau gọi tắt Hội đồng thi) Điều Nguyên tắc tổ chức thi Việc tổ chức thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước phải...
 • 17
 • 143
 • 0

Mẫu đơn đăng ký dự thi ngạch kiểm toán viên

Mẫu đơn đăng ký dự thi ngạch kiểm toán viên
... sơ đăng dự thi ngạch kiểm toán viên Hồ sơ đăng dự thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước gồm: - Đơn đăng dự thi (Mẫu số 01); - Tờ khai thông tin theo quy định, có xác nhận thủ trưởng đơn ... (Mẫu số 02); - Bản chứng kiểm toán viên nhà nước; - Bản chứng bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước (đối với công chức thi ngạch kiểm toán viên) ; - Bản chứng bồi dưỡng chuyên môn ngạch kiểm toán ... - Bản chứng bồi dưỡng chuyên môn ngạch kiểm toán viên chính; chứng bồi dưỡng ngạch kiểm toán viên cao cấp; - Bản văn bằng, chứng môn thi miễn thi - Bản Quyết định nâng bậc lương gần ...
 • 2
 • 185
 • 0

Bàn về tính chuyên nghiệp của kiểm toán viên Nhà nước. pps

Bàn về tính chuyên nghiệp của kiểm toán viên Nhà nước. pps
... đại chuyên nghiệp Xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp kiểm toán viên Nhà nước Kiểm toán viên Nhà nước (KTVNN) công chức Nhà nước, làm việc KTNN giao nhiệm vụ kiểm toán, bên cạnh tính chuyên ... nhau, tính chuyên nghiệp có yêu cầu khác Tính chuyên nghiệp công việc người làm công tác tiếp nhận giải hồ sơ công dân khác với kế toán viên, tính chuyên nghiệp kế toán viên khác với kiểm toán viên, ... hy vọng góp phần làm rõ vấn đề tính chuyên nghiệp xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp kiểm toán viên Nhà nước Tính chuyên nghiệp gì? Vì cần tính chuyên nghiệp? Theo từ điển Việt Nam (viện...
 • 30
 • 165
 • 0

Nghiên cứu về tăng trưởng bền vững với vấn đề về đào tạo kiểm toán viên nhà nước

Nghiên cứu về tăng trưởng bền vững với vấn đề về đào tạo kiểm toán viên nhà nước
... vào cộng đồng quốc tế cạnh tranh quốc tế vấn đề cần làm sáng tỏ Mối quan hệ tăng trưởng bền vững vấn đề đào tạo cán kiểm toán viên Nhà nước Tăng trưởng bền vững Vốn đầu tư Con người Người lao động ... thuộc công nghệ kiểm toán nói rào cản lớn kiểm toán viên thực nhiệm vụ Trong đến kiểm toán nhà nước chưa có chương trình đào tạo nghiệp vụ riêng cho kiểm toán viên kiểm toán nhà nước Tuy có khoá ... thể nước thời kỳ): - Kiểm toán viên - Kiểm toán viên - Kiểm toán viên cao cấp Những mặt đạt đào tạo cán kiểm toán Nhà nước Ngày 11/7/1994 Chính phủ ban hành Nghị định 70/CP việc thành lập quan Kiểm...
 • 19
 • 260
 • 1

Về đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên nhà nước docx

Về đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên nhà nước docx
... ngành kiểm toán Nhà nước Vậy đạo đức nghề nghiệp kiểm toán viên gồm gì? Xuất phát từ đặc điểm nghề nghiệp kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động, tức kiểm toán kết ... kết kiểm toán, làm cho kết kiểm toán bị bóp méo, xuyên tạc; có kiểm toán viên dễ dàng nhận “ưu ái” đơn vị kiểm toán đều trái với đạo đức kiểm toán viên Hơn lúc hết, “Học tập làm theo gương đạo đức ... đến lợi ích Nhà nước, lợi ích đơn vị kiểm toán, uy tín quan kiểm toán nói chung danh dự người kiểm toán viên nói riêng Xử lý cách thấu tình đạt lý, minh bạch đòi hỏi người kiểm toán viên phải có...
 • 8
 • 277
 • 0

TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG VỚI VẤNĐỀ VỀ ĐÀO TẠO KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG VỚI VẤNĐỀ VỀ ĐÀO TẠO KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC
... thuộc công nghệ kiểm toán nói rào cản lớn kiểm toán viên thực nhiệm vụ Trong đến kiểm toán nhà nước chưa có chương trình đào tạo nghiệp vụ riêng cho kiểm toán viên kiểm toán nhà nước Tuy có khoá ... thể nước thời kỳ): - Kiểm toán viên - Kiểm toán viên - Kiểm toán viên cao cấp Những mặt đạt đào tạo cán kiểm toán Nhà nước Ngày 11/7/1994 Chính phủ ban hành Nghị định 70/CP việc thành lập quan Kiểm ... nay, mặt Nhà nước chưa đủ kinh phí trang bị đại phương tiện máy tính cho kiểm toán Nhà nước xét kỹ đội ngũ kiểm toán viên kiểm toán nhà nước chưa đào tạo để thích ứng với yêu cầu kiểm toán môi trường...
 • 19
 • 199
 • 0

Tăng trưởng bền vững với vấn đề đào tạo kiểm toán viên nhà nước

Tăng trưởng bền vững với vấn đề đào tạo kiểm toán viên nhà nước
... i dư ng ki m tốn viên nhà nư c, giúp ki m tốn viên có h i i u ki n h i nh p v i Qu c t ây m t nhu c u khơng th thi u c c bi t i u ki n hi n nay, ki m tốn viên Nhà nư c thành viên c a hai t ch ... tốn viên Nhà nư c Bên c nh ó lý i ngũ cơng tác ki m tốn Nhà nư c (t lãnh n ki m tốn viên) ph n l n chưa c b i dư ng b n b n v chun mơn nghi p v ki m tốn ki n th c có liên quan ch c ki m tốn Nhà ... ki m tốn viên th c hi n nhi m v Trong ó n ki m tốn nhà nư c v n chưa có c chương trình t o nghi p v riêng cho ki m tốn viên ki m tốn nhà nư c Tuy ã có khố t p hu n nghi p v Ki m tốn nhà nư c...
 • 19
 • 196
 • 0

Giải phát phát triển đào tạo kiểm toan viên nhà nước

Giải phát phát triển đào tạo kiểm toan viên nhà nước
... vững mạnh, máy Nhà nước việc tiến hành phát triển việc đào tạo cán kiểm toán yêu cầu Đảng Nhà nước ta Xuất phát từ thực tế kinh nghiệm nhiều nước giới việc đào tạo kiểm toán viên tất yếu xu ... số nước như: Đức, Malaysia, Nhật, Vương quố Anh, Thái Lan mối quan hệ giúp cho việc đào tạo kiểm toán viên Nhà nước Ngoài ra, việc tổ chức đào tạo nước trường Đại học kiểm toán viên quy phát triển ... TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CÁN BỘ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC HIỆN NAY Khái niệm kiểm toán viên Nhà nước: KTVNN công chức làm nghề kiểm toán Do đó, họ tuyển chọn hoạt động tổ chức kiểm toán nhà nước phân công...
 • 19
 • 195
 • 0

Xem thêm