Bai 9 BTTL do thi va cac diem dac biet

Bai 9 BTTL do thi va cac diem dac biet

Bai 9 BTTL do thi va cac diem dac biet
... c trò Vi t C.a=-2,b=-1 D.a=-1, b=-2 T ng đài t v n: 190 0 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website h c tr c n s t i Vi t Nam Khóa h c Luy n thi HQG Hà N i: Môn Toán (Th y Nguy n Bá Tu n) Câu 14 ... – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 190 0 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website h c tr c n s t i Vi t Nam Khóa h c Luy n thi HQG Hà N i: Môn Toán (Th y Nguy n Bá Tu n) A m  ... t B (1  2, 1) D (1  2; 1  2) T ng đài t v n: 190 0 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website h c tr c n s t i Vi t Nam Khóa h c Luy n thi HQG Hà N i: Môn Toán (Th y Nguy n Bá Tu n) Hàm s...
 • 6
 • 22
 • 0

Các điểm đặc biệt của đồ thị hàm số bài toán khoảng cách

Các điểm đặc biệt của đồ thị hàm số và bài toán khoảng cách
... 3 x x x x 2x 16 16 y1 y2 6x 3 16 16 16 16 Vậy có cặp điểm thỏa y.c.b.t M 3; ; N 3; M 3; ; N 3; 34: Cho hm s y 2x (C) Tỡm trờn th (C)...
 • 17
 • 197
 • 0

bài giảng đồ thị các thao tác xử lý trong excel

bài giảng đồ thị và các thao tác xử lý trong excel
... dung  BIỂU ĐỒ VÀ THAO TÁC XỬ LÝ  Tổng quan đồ thị Thao tác quản đồ thị  In đồ thị TỔNG QUAN ĐỒ THỊ Đồ thị (biểu đồ) biểu diễn số, liệu hình ảnh để người đọc nắm bắt thông tin cách trực ... liệu THAO TÁC XỬ LÝ ĐỒ THỊ  Chèn hiệu chỉnh khung lưới  Chọn đồ thị > Chart Tools > Layout > Girdlines công cụ Axes THAO TÁC XỬ LÝ ĐỒ THỊ  Chèn hiệu chỉnh thông số trục đồ thị  Chọn đồ thị ... sửa, THAO TÁC XỬ LÝ ĐỒ THỊ  Chuyển đổi thành phần khác  Chọn kiểu màu cho đồ thị công cụ Shape Styles THAO TÁC XỬ LÝ ĐỒ THỊ  Chuyển đổi thành phần khác  Chọn kiểu hiển thị chữ liệu cho đồ thị...
 • 30
 • 407
 • 1

BÀI GIẢNG-BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ CÁC THUẬT TOÁN TÌM KIẾM

BÀI GIẢNG-BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ VÀ CÁC THUẬT TOÁN TÌM KIẾM
... cạnh đồ thị G có đồ thị có trọng số - Chúng ta xem đồ thị G đồ thị có trọng số mà tất cạnh có trọng số BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ VÀ CÁC THUẬT TOÁN TÌM KIẾM TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Biểu diễn đồ thị ... BÀI TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT BÀI TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT 2.1 Giới thiệu toán 2.1 Giới thiệu toán 2.2 Thuật toán Dijkstra 2.2 Thuật toán Dijkstra 2.3 Thuật toán Floyd 2.3 Thuật toán Floyd CÁC THUẬT ... THUẬT TOÁN TÌM KIẾM CÁC THUẬT TOÁN TÌM KIẾM 3.1 Giới thiệu 3.1 Giới thiệu 3.2 Duyệt đồ thị theo chiều sâu 3.2 Duyệt đồ thị theo chiều sâu 3.3 Duyệt đồ thị theo chiều rộng 3.3 Duyệt đồ thị theo...
 • 48
 • 276
 • 0

MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ ĐỒ THỊ VÀ HÀM SỐ
... phạm: Một số dạng tập hàm số đồ thị Vậy giá trị lớn hàm số Max y = x= 4/ Bài tập Bài 1: Cho hàm số y = x x + + x + x + + ax a.Xác định a để hàm số đồng biến b Xác định a để đồ thị hàm số qua ... s phạm: Một số dạng tập hàm số đồ thị Ta biết hàm số đồ thị có tơng ứng 1-1 nên ta xác định đợc công thức hàm số biết tính chất đồ thị tơng ứng a Xác định hàm số bậc y = ax + b biết đồ thị đờng ... chung đồ thị hàm số y = f(x) y=g(x) M đồ thị hàm số y = f(x) M đồ thị hàm số y = g(x) yM = f(xM) yM = g(xM) Ngời thực hiện: Vũ Văn Thế 22 Đề tài nghiệp vụ s phạm: Một số dạng tập hàm số đồ thị...
 • 36
 • 2,134
 • 2

Đồ thị các thuật toán - Lời nói đầu

Đồ thị và các thuật toán - Lời nói đầu
... ˇc biˆt l` c´c ban sinh viˆn, qu´ tr` biˆn soan gi´o tr` n`y hˆ ¯a e e a a e a ınh e a ınh a -a D` Lat, ng`y th´ng nˇm 2002 a a a ´ PHAM Tiˆn So.n e http://www.ebook.edu.vn ...
 • 2
 • 203
 • 0

tiếp tục chương trình xoá đói, giảm nghèo, chú trọng phát triển các đô thị nhỏ, các điểm bưu điện, văn hoá ở làng, xã, các trung tâm văn hoá cụm xã

tiếp tục chương trình xoá đói, giảm nghèo, chú trọng phát triển các đô thị nhỏ, các điểm bưu điện, văn hoá ở làng, xã, các trung tâm văn hoá cụm xã
... Triển khai thực chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học giai đoạn 2010-2015; chương trình đổi phương pháp dạy, đổi kiểm tra, đánh giá cho tất giáo viên trung học; chương trình ... học sinh tiếp nhận hợp đồng khoán thưởng Phân tích nguyên nhân điều kiện tạo chất lượng Lựa chọn, phân loại đối tượng tiếp nhận khoán thưởng Lập chương trình kế hoạch đạo + Bước 2: Triển khai, ... phục vụ phát triển kinh tế, hội với trình độ nước khu vực Nội dung phương pháp dạy học chưa đáp ứng tốt yêu cầu chuẩn bị nhân lực cho công nghiệp hoá rút ngắn trình độ chưa theo kịp phát triển...
 • 37
 • 219
 • 0

Đồ thị các thuật toán - Phụ lục ppt

Đồ thị và các thuật toán - Phụ lục ppt
... QueueNode TempPtr; TempPtr = (QueueNode) malloc(sizeof(struct QueueType)); TempPtr->Vertex = Item; TempPtr->Next = NULL; if ((*Q).Head == NULL) (*Q).Head = TempPtr; else (*Q).Tail->Next = TempPtr; (*Q).Tail ... TempPtr; TempPtr = (AdjPointer) malloc(sizeof(struct VertexNode)); TempPtr->Vertex = Item; TempPtr->Next = (*List); (*List) = TempPtr; } void Pop(AdjPointer *List, byte *Item) { AdjPointer TempPtr; ... VerPtr=(AdjPointer)malloc(sizeof(struct VertexNode)); VerPtr->Vertex = j; VerPtr->Length = CurrPtr->Length; VerPtr->Flow = 0; VerPtr->Next = HeadPtr->Next; HeadPtr->Next = VerPtr; } CurrPtr = CurrPtr->Next; } } V_in[i] = HeadPtr;...
 • 16
 • 130
 • 0

Đồ thị các thuật toán - Chương 7 pps

Đồ thị và các thuật toán - Chương 7 pps
... Fulkerson [ 27] giai b`i to´n n`y du.a trˆn Dinh l´ a a a a a a a e - y ´.c hˆt ta c´ mˆt sˆ kh´i niˆm ´ 7. 2.10 Tru o e o o o a e ´ 177 http://www.ebook.edu.vn - ´ ’ ˙ ¯o ’ ˆ Dinh ngh˜ 7. 2.9 Nˆu ... fsi j∈V j∈V,j=s,t ( i∈V fij − i∈V fji ) fti = = fis v´.i moi vi ∈ V, v` (7. 1) o a - - ’ ˙ ˙ ’ ’ a ` o e a ˙ Dinh ngh˜ 7. 2 .7 Gia su F l` luˆng trˆn mang vˆn tai G Dai lu.o.ng ıa fsi = i fit ... nhˆ t l` thiˆt diˆn c´ kha nˇng thˆng qua nho nhˆ t e e o - - ´ e ´ o ´ ` ´ ˙ ’ a ` ’ Dinh l´ 7. 2.10 (Dinh l´ thiˆt diˆn nho nhˆ t-luˆng l´.n nhˆ t) Gi´ tri cu a luˆng l´.n nhˆ t y y e o a a...
 • 23
 • 135
 • 0

Đồ thị các thuật toán - Chương 6 doc

Đồ thị và các thuật toán - Chương 6 doc
... e∗ e∗ • • e∗ e∗ e∗ (a) • (b) -o -o ˜ ˙ ¯o ˜ ˙ ¯ˆ ´ ´ ’ ˆ ’ o H` 6. 12: (a) Dˆi ngˆu cua d` thi H` 6. 11(a) (b) Dˆi ngˆ u cua d` thi H` ınh a ınh a ınh 6. 11(b) 6. 6 -o ˙ ˜ ´ Dˆi ngˆu tˆ’ ho.p a ... ), (v1 , v6 )}, {(v3 , v6 )}, v` a {v1 , v2 , v3 , v4 , v5 , v1 }, {(v4 , v6 ), (v3 , v6 )}, {(v1 , v6 )}, {(v1 , v4 )}, {(v2 , v5 )} ˙ ˙ ˜ ` Trong qu´ tr` phˆn r˜ chu tr` a ınh a a ınh-dˆy chuyˆn, ... e ınh o e o - - ` ˙ ’ ˜ ´ ’ ˙ ˙ ’ Dinh l´ 6. 6.1 Diˆu kiˆn cˆn v` d u dˆ’ hai d` thi phˇ ng G1 v` G2 l` d ˆi ngˆ u cu a y e e ` a a ¯ ˙ ¯e ¯ˆ a o a a ¯o a o.ng u.ng mˆt-mˆt gi˜.a c´c canh...
 • 24
 • 157
 • 0

Đồ thị các thuật toán - Chương 5 doc

Đồ thị và các thuật toán - Chương 5 doc
... e16 e17 v1 e14 v7 e5 e 15 v5 v4 e13 e6 e7 e8 v8 e10 e9 e11 e12 v6 H` 5. 2: Mˆt v´ du vˆ d` thi Euler ınh o ı ` ¯ˆ e o v5 , e16 , v3 , e17 , v7 , e10 , v6 , e9 , v8 , e8 , v7 , e5 , v1 , e7 , v8 ... • • • • - ´ ’ ´ H` 5. 7: D` thi 2-liˆn thˆng c´ sˆ d ınh ´ nhˆ t khˆng c´ chu tr` Hamilton ınh o e o o o ¯˙ ıt a o o ınh -a - o o ınh a ı a o o ınh D` thi vˆ hu.´.ng Petersen (H` 5. 8) l` ... G1 v` lˇp lai bu.´.c a a o - V´ du 5. 1.4 D` thi H` 5. 2 c´ mˆt chu tr` Euler ı o ınh o o ınh (v1 , e1 , v2 , e2 , v3 , e3 , v2 , e4 , v3 , e 15 , v4 , e14 , v5 , e13 , v4 , e12 , v6 , e11...
 • 21
 • 207
 • 0

Đồ thị các thuật toán - Chương 4 doc

Đồ thị và các thuật toán - Chương 4 doc
... e a a u a a u -a ˙ ˙ ’ [Quay lui] Dˇt x l` cha cua w (trong T ); g´n w := x v` chuyˆ’n sang Bu.´.c a a a e o - V´ du 4. 3 .4 D` thi H` 4. 9(a) c´ c´c cˆy bao tr`m, H` 4. 9(b) v` 4. 9(c), d u.o.c ... a 4. 4.3 du.´.i d ay chı cˆn kiˆ’m tra O(n2 ) canh tru.`.ng ho.p xˆ u nhˆ t V` Kn c´ n2 canh o ¯ˆ e o a a ı o ˙ ’ nˆn thuˆt to´n sau hiˆu qua ho.n e a a e 4. 4.3 Thuˆt to´n Dijkstra-Kevin-Whitney ... u.o.c g´n nh˜n l kh´c −1 ˙ a ¯˙ ¯ a ’ ’ tˆ a a a 4. 4 ˙ ´ Cˆy bao tr` m tˆi thiˆ’u a u o e - ˙ ˙ ´ a ´ ’ ˙ ˙ ’ ’ a ¯o o ˆ o u o e a o Dinh ngh˜ 4. 4.1 Gia su G l` d` thi c´ sˆ Cˆy bao tr`m tˆi thiˆ’u...
 • 27
 • 148
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Thông báo cổ đông .Thông báo cổ đông .CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 2009 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CÁC NGÀNH KỸ THUẬTThông tư liên tịch 45 2015 TTLT-BNNPTNT-BKHCN hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵnBỘ TIÊU CHUẨN CÔNG TÁC LƯỚI ĐIỆNXÂY DỰNG HỆ THỐNG XEM VIDEO TRỰC TUYẾN TRÊN HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROIDCHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC - HỆ CHÍNH QUY NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TINChương II. §1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm sốCÁC QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOMạng máy tínhNGHIÊN CỨU ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ MẬT ĐỘ NĂNG LƯỢNG TRONG XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC LỚP TỪ TÍNH VỎ TRÁI ĐẤT KHU VỰC VỊNH BẮC BỘskkn phát huy tính tích cực của học sinh THPT trong luyện tập chạy bềnThông tư 169 2015 TT-BTC về miễn thuế nhập khẩu phụ tùng, linh kiện phương tiện vận hành khách bằng xe buýtThông tư 197 2015 TT-BTC quy định về hành nghề chứng khoánThông tư 48 2015 TT-BLĐTBXH quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đốiThông tư 48 2015 TT-BNNPTNT hướng dẫn điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vậtTiểu luận kết thúc môn Quan hệ lao động trong tổ chứcThông tư số 172 2015 TT-BTC về phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cam Thịnh quốc lộ 1, tỉnh Khánh HòaThông tư 15 2015 TT-NHNN hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hốiĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: Kế hoạch hóa phát triển kinh tế xã hội