CHUYEN DE LY THUYET NGAY 12

CHUYEN DE LY THUYET NGAY 12

CHUYEN DE LY THUYET  NGAY 12
... anđehit muối C CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch Br2 D CH3CH2COOCH=CH2 trùng hợp tạo polime Câu 12: Một điểm khác protit so với lipit glucozơ A protit chứa chức hiđroxyl B protit chứa nitơ C protit ... hữu tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino nhóm cacboxyl C Hợp chất H2N-CH2-COOH3N-CH3 este glyxin (hay glixin) D Aminoaxit chất rắn, kết tinh, tan tốt nước có vị Câu 19: Phát biểu là: A Các...
 • 6
 • 30
 • 0

BDHSG 12 - CHUYEN DE LY THUYET VA BAI TAP DIA LY 12

BDHSG 12 - CHUYEN DE LY THUYET VA BAI TAP DIA LY 12
... 21 23 20 17 15 12 11 Lượng mưa (mm) 10 12 10 14 30 40 30 20 15 15 10 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Nhiệt độ ( C) -5 0 -3 0 -2 0 -1 0 14 10 -7 -1 8 -3 5 -4 5 Lượng mưa (mm) 10 12 10 14 30 40 ... 15 19 21 23 20 17 15 12 11 120 100 80 60 40 30 10 15 30 90 110 100 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Nhiệt độ ( C) -5 0 -3 0 -2 0 -1 0 14 10 -7 -1 8 -3 5 -4 5 Lượng mưa (mm) 10 12 10 14 30 40 30 20 ... lục: Mina Al Ahmadi, Gienoa, Odessa, Balikpapan, Mumbai, Algie, Odessa, Hambuoc, Houston, Bantimo, Keptao Ngành giao thông vận tải có vai trò quan trọng kinh tế - xã hội? Vời điều kiện tự nhiên...
 • 15
 • 694
 • 2

CHUYEN DE LY THUYET VAT LY 12

CHUYEN DE LY THUYET VAT LY 12
... vào vật khối lượng m1 – m2 (m1 > m2) chu kỳ T4 Chú ý: Thì ta có: T32  T12  T22  T3  T12  T22 T42  T12  T22  T4  T12  T22 II CÁC DẠNG TỐN VÀ PHƢƠNG PHÁP GIẢI Dạng 1: Viết phương trình ... Tnt  T12  T22  nt  12  22 f nt f1 f2  Nếu cuộn dây ghép song song: f /  f12  f 22 /  Nếu tụ ghép nối tiếp: LL 1    L/ /  L/ / L1 L2 L1  L2 12 1     / /  T/ / T1 T2 12  ...    12 s  A    nế u vậ t từ x   A  x   A    m       c + Tốc độ trung bình: vtb  s t + Tốc độ trung bình chu kỳ dao động: v  Trang 12 4A T CHUN ĐỀ LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 LUYỆN...
 • 96
 • 119
 • 2

Tài liệu Chuyên đề thuyết halogen docx

Tài liệu Chuyên đề lý thuyết halogen docx
... Cl 2O7 Br2O Br2O Br2O Br2O I 2O (5) HIO Cl 2O5 I2O I2O I2O I 2O (3) I HIO Cl 2O3 HIO HIO Chuyên lí thuy t Halogen ... y ví d ch ng minh? Nêu phương pháp i u ch nh ng mu i ó? CÁC BÀI T P RÈN LUY N TƯ DUY - H P CH T HALOGEN T Bài t p 1: Cho dãy sau: Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7 Br2O, Br2O3, Br2O5, Br2O7 I2O, I2O3, ... Ths Bùi Quang Chính Nêu phương pháp i u ch nh ng mu i ó? CÁC BÀI T P RÈN LUY N TƯ DUY - H P CH T HALOGEN T (+7) Bài t p 1: Cho oxit Cl2O7, Br2O7, I2O7 Hãy g i tên oxit Vi t công th c c u t o c...
 • 2
 • 889
 • 28

CHUYEN DE LY THUYET HUU CO TRONG DE THI DH

CHUYEN DE LY THUYET HUU CO TRONG DE THI DH
... CH2=CH-COONa, HCOONa v CHC-COONa B CH3-COONa, HCOONa v CH3-CH=CH-COONa C HCOONa, CHC-COONa v CH3-CH2-COONa D CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa v HCOONa Cõu (A-2009) Thuc th c dựng phõn bit Gly-Ala-Gly ... t ancol Tớnh cht húa hc a Tớnh axit: Cú y tớnh cht ca mt axit CH3COOH + NaOH CH3COONa + H2O 2CH3COOH + ZnO (CH3COO)2Zn + H2O 2CH3COOH + CaCO3 (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O 2CH3COOH + Zn (CH3COO)2Zn ... Thớ d: H2N-CH 2CO- NH-CH(CH3)-COOH (Gly-Ala) H2N-CH(CH3) -CO- NH-CH2-COOH (Gly-Ala) Tớnh cht húa hc a Phn ng thy phõn (nh xỳc tỏc axit hoc baz) H2N-CH -CO- H2N-CH -CO- H2N-CH -CO- H2N-CH-COOH + (n-1)H2O...
 • 46
 • 659
 • 2

Tài liệu Chuyên đề: thuyết hóa vô cơ doc

Tài liệu Chuyên đề: Lý thuyết hóa vô cơ doc
... hoá Cu Chúc em thi tốt! Nguyễn Thi Bích Phương – THPT Chuyên Hùng Vương B Fe khử Cu2+ dung dịch C Fe3+ có tính oxi hóa mạnh Cu2+ D Tính oxi hóa ion tăng theo thứ tự: Fe2+, H+, Cu2+, Ag+ Câu Thứ ... 2HI (k) (2) 2SO2 (k) + O2 (k) -> 2SO3 (k) (3) 2NO2 (k) -> N2O4 (k) (4) Khi thay đổi áp suất cân hóa học bị chuyển dịch là: A (1), (2), (3) B (2), (3), (4) C (1), (3), (4) D (1), (2), (4) Câu Hằng ... (4), (1) VI ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Câu Dãy ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hoá (biết dãy điện hóa, cặp Fe3+/Fe2+ đứng trước cặp Ag+/Ag): A Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+ B Fe3+, Cu2+, Ag+, Fe2+ C Ag+,...
 • 4
 • 684
 • 22

CHUYÊN ĐỀ THUYẾT NGUYÊN TỬ - CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - G.M.G

CHUYÊN ĐỀ LÝ THUYẾT NGUYÊN TỬ - CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - G.M.G
... GROUPS CHUN ĐỀ LÝ THUYẾT : NGUN TỬ BÀI I : THÀNH PHẦN NGUN TỬ I Cấu tạo ngun tử Thành phần cấu tạo ngun tử Kích thước, khối lượng ngun tử: a) Thành phần cấu tạo ngun tử: Định nghĩa : Ngun tử hạt vơ ... https://www.facebook.com/HoiNhungNguoiHamHoc Trang - - TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC CỦA GS MAYRADA GROUPS Hạt nhân :  Hạt nhân ngun tử gồm thành phần cấu tạo nên : Proton notron  Ngun tử cấu tạo rỗng,các electron chuyển động tạo vỏ ... khơng : từ ta thấy ngun tử cấu tạo rỗng ! Khối lượng : Khối lượng ngun tử vào khoảng 1 0-2 6 kg Ngun tử nhẹ hiđro có khối lượng 1,67.1 0-2 7 kg Khối lượng ngun tử cacbon 1,99.1 0-2 6 kg Một lượng chất...
 • 14
 • 1,508
 • 9

CHUYÊN ĐỀ THUYẾT AMIN AMINOAXIT PROTEIN - G.M.G

CHUYÊN ĐỀ LÝ THUYẾT AMIN AMINOAXIT PROTEIN - G.M.G
... mayrada.blogspot.com ; CH3 CH3-CH-NH-CH3 CH3-N-CH3: N,N-Đimetylaminometan CH3 : 2-( N-Metylamino)propan CH3 CH2=CH-NH-CH2-CH=CH2 : 1-( N-Vinylamino)propen-2 CH3-CH2-CH-N-CH2-CH3 : 2-( N-Metyl-N-etylamino)butan c) ... Etylamin CH3CH2CH2NH2 : n-Propylamin NH2 CH3-NH-CH3: Đimetylamin; N,N-Đimetylamin ; CH3-CH-CH3: Isopropylamin ; CH3-N-CH3: Trimetylamin; CH3 CH3 CH3-CH-NH-CH3: Metylisopropylamin CH3 CH2=CH-NH-CH2-CH=CH2 ... propan-2 -amin CH3–NH–C2H5 etylmetylamin N-metyletanamin CH3–CH(CH3)–CH2–NH2 isobutylamin 2-metylpropan-1 -amin CH3–CH2–CH(NH2)–CH3 sec-butylamin butan-2 -amin (CH3)3C–NH2 tert-butylamin 2-metylpropan-2-amin...
 • 21
 • 694
 • 23

CHUYÊN ĐỀ: THUYẾT ĐỘ PHỨC TẠP THUẬT TOÁN potx

CHUYÊN ĐỀ: LÝ THUYẾT ĐỘ PHỨC TẠP THUẬT TOÁN potx
... dự đoán tối đa Kq(n) với K = |Γ| Do độ dài xâu dự đoán không q(n) nên trình kiểm tra dự đoán có độ phức tạp q(n) Kq(n) Như độ phức tạp trình kiểm tra DTM cho toán II O(2p(n)) ... hệ lớp P NP  Định (Gap-Borodin,1972): Đối với toán II ∈ NP tồn đa thức p(n) cho II đoán nhận với máy Turing tất định có độ phức tạp O(2p(n))  Chứng minh:  Giả sử A thuật toán thời gian không ... tính toán có môt input x máy Turing tất định M “đường tính toán (a computation path) trình tính toán với input x NDTM “cây tính toán (a computation tree) với nhiều đường tính toán xử đồng...
 • 38
 • 1,660
 • 3

CHUYÊN ĐỀ THUYẾT ĐỒ THỊ

CHUYÊN ĐỀ LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ
... u v G có đường Đồ thị G' xây dựng gọi bao đóng đồ thị G Lê Minh Hoàng thuyết đồ thị 24 Từ định nghĩa đồ thị đầy đủ, ta dễ dàng suy đồ thị đầy đủ liên thông từ định nghĩa đồ thị liên thông, ... thị có V⊆V' E ⊆ E' Lê Minh Hoàng thuyết đồ thị 23 II TÍNH LIÊN THÔNG TRONG ĐỒ THỊ VÔ HƯỚNG Một toán quan trọng thuyết đồ thị toán kiểm tra tính liên thông đồ thị vô hướng hay tổng quát hơn: ... thông Lê Minh Hoàng thuyết đồ thị 36 §5 VÀI ỨNG DỤNG CỦA CÁC THUẬT TOÁN TÌM KIẾM TRÊN ĐỒ THỊ I XÂY DỰNG CÂY KHUNG CỦA ĐỒ THỊ Cây đồ thị vô hướng, liên thông, chu trình đơn Đồ thị vô hướng chu...
 • 120
 • 623
 • 1

CHUYÊN ĐỀ: THUYẾT HỮU CƠ pdf

CHUYÊN ĐỀ: LÝ THUYẾT HỮU CƠ pdf
... XENLULOZ I SACCAROZ Tớnh cht vt - Trng thỏi t nhiờn a Trng thỏi t nhiờn - Saccaroz l loi ng ph bin nht, cú nhiu cõy mớa, c ci ng v hoa tht nt b Tớnh cht vt - L cht rn kt tinh, khụng mu, ... chớnh + s ch v trớ nhúm OH + ol + Vớ d: CH CH H)CH CHO (3-metylbutan-1-ol) (C 2 H 3 Tớnh cht vt - Tan nhiu nc to c liờn kt H vi nc tan nc gim dn s nguyờn t C tng lờn Tớnh cht húa hc a Phn ... tng ng vi mch chớnh + oic - Vớ d: CH CH H)CH CH CO H (Axit-4-metylpentanoic) (C 2 O Tớnh cht vt - Axit tan nhiu nc to c liờn kt H vi nc v tan gim dn s nguyờn t C tng lờn - Nhit sụi cao hn...
 • 46
 • 389
 • 2

ÔN THI ĐH: CHUYÊN ĐỀ THUYẾT HÓA HỮU CƠ

ÔN THI ĐH: CHUYÊN ĐỀ LÝ THUYẾT HÓA HỮU CƠ
... Nguyn Chớ Thanh Cõu (A-2008) Phỏt biu ỳng l: A Tớnh axit ca phenol yu hn ca ru (ancol) B Cao su thi n nhiờn l sn phm trựng hp ca isopren C Cỏc cht etilen, toluen v stiren u tham gia phn ng trựng ... H2N-CH2-COOH cũn tn ti dng ion lng cc H N- CH - COO - B Aminoaxit l hp cht hu c chc, phõn t cha ng thi nhúm -NH2 v nhúm -COOH C Aminoaxit l nhng cht rn, kt tinh, tan tt nc v cú v ngt D Hp cht H2N-CH2-COOH3N-CH3 ... qu tớm m S cht tỏc dng c vi dung dch AgNO3 NH3 to kt ta l A B C D Cõu 15 (A-09) Cacbohirat nht thit phi cha nhúm chc ca A xeton B anehit C amin D ancol Cõu 12 (A-09) Phỏt biu no sau õy l ỳng?...
 • 25
 • 1,016
 • 3

Chuyên đề thuyết cacbonhidrat

Chuyên đề lý thuyết cacbonhidrat
... HOCHOAHOC.COM – Chuyên trang học hóa học - Nếu nhóm – OH đính với C1 nằm mặt phẳng vòng cạnh α -, ngược lại nằm ... CH2OH[CHOH]4CH2OH (sobitol) Phản ứng lên men Tính chất riêng dạng mạch vòng -2- HOCHOAHOC.COM – Chuyên trang học hóa học - Riêng nhóm OH C1 (OH – hemiaxetal) dạng vòng tác dụng với metanol có ... Ở trạng thái tinh thể, fructozơ dạng β, vòng cạnh α – fructozơ β – fructozơ -3- HOCHOAHOC.COM – Chuyên trang học hóa học Tính chất vật lí trạng thái tự nhiên - Là chất rắn kết tinh, dễ tan nước,...
 • 12
 • 2,455
 • 1

CHUYÊN ĐỀ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI HIDROCACBON DO TRUNG TÂM LTDH THỦ KHOA SOẠN THẢO

CHUYÊN ĐỀ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI HIDROCACBON DO TRUNG TÂM LTDH THỦ KHOA SOẠN THẢO
... : luyenthithukhoa.vn -2- Website : luyenthithukhoa.vn -3- Website : luyenthithukhoa.vn -4- Website : luyenthithukhoa.vn -5- Website : luyenthithukhoa.vn -6- Website : luyenthithukhoa.vn -7- Website ... : luyenthithukhoa.vn -6- Website : luyenthithukhoa.vn -7- Website : luyenthithukhoa.vn -8- Website : luyenthithukhoa.vn -9- ...
 • 9
 • 1,607
 • 14

Xem thêm