BTRL NAP 1 NGAY 4

BTRL NAP 1 NGAY 4

BTRL  NAP 1  NGAY 4
... vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy xuất 17 0 gam kết tủa trắng khối lượng bình tăng m gam Giá trị m là: A 11 4, 4 B 11 6,2 C 11 5,3 D 11 2,6 Câu 14 : Chia m gam hỗn hợp X gồm CH3CH2COOH; CH2=CH-COOH ... chất mạch hở) Đốt cháy hoàn toàn 0 ,11 mol X thu H2O 14 ,08 gam CO2 Mặt khác cho Na dư vào lượng X thấy thoát 1, 12 lít khí H2 (đktc) Biết tỷ khối X so với He 18 5 /11 Phần trăm khối lượng axit X gần ... anken ete Y, thu 0, 34 mol CO2 Nếu đốt cháy hết lượng ancol Y thu 0 ,1 mol CO2 0 ,13 mol H2O Phần trăm khối lượng ancol có phân tử nhỏ X là: A 83, 04% B 63,59% C 69 ,12 % D 62, 21% Câu 18 : Hỗn hợp X chứa...
 • 2
 • 48
 • 0

BTRL NAP 1 NGAY 2

BTRL  NAP 1  NGAY 2
... C 47 ,15 2 D 44,688 Câu 21 : Hỗn hợp X gồm C2H4, C2H2, C3H8, C4H10 H2 Lấy 6, 32 gam X cho qua bình đựng dung dịch nước Br2 (dư) thấy có 0 , 12 mol Br2 tham gia phản ứng Mặt khác, đốt cháy hết 2, 24 lít ... gam kết tủa 3, 024 lít hỗn hợp khí Z (đktc) Khí Z phản ứng tối đa với 0 ,16 5 mol Br dung dịch Giá trị m là? A 55 ,2 B 52, 5 C 27 ,6 D 82, 8 Câu 20 : Hỗn hợp X gồm C2H6, C3H4, C2H2, C4H6 H2 (các chất mạch ... B 16 ,0 C 32, 0 D 3 ,2 Câu 13 : Hỗn hợp X gồm 0 ,15 mol axetilen, 0 ,1 mol vinylaxetilen, 0 ,1 mol etilen 0,4 mol hiđro Nung hỗn hợp X với niken xúc tác, thời gian hỗn hợp khí Y có tỉ khối hiđro 12 ,7...
 • 3
 • 31
 • 0

BTRL NAP 1 NGAY 5

BTRL NAP 1 NGAY 5
... dịch C sau phản ứng 4 21, 8 gam,số mol HNO3 phản ứng 1, 85 mol Tổng khối lượng chất tan có bình sau phản ứng : A 15 6,2 45 B 13 4, 255 C 12 4,346 D 14 2,248 Câu 13 : Cho hỗn hợp X chứa 56 ,9 gam gồm Fe, Al ... Biết có 4, 25 mol HNO3 tham gia phản ứng, cô cạn cẩn thận dung dịch Y thu 319 gam muối Phần trăm khối lượng N có 319 gam hỗn hợp muối : A 18 ,082% B 18 ,12 5% C 18 ,038% D 18 , 213 % Câu 11 : Cho O3 dư ... gồm NO N2O Tỉ khối Z so với H2 16 , 75 Giá trị m A 11 7, 95 B 96, 25 C 80, 75 D .13 9 ,50 Câu 16 : Hoà tan hết 17 ,92 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, FeO, Fe, CuO, Cu, Al Al2O3 1, 736 loãng lít (đkc) hỗn hợp khí...
 • 2
 • 80
 • 1

BAI TAP NAP 1 NGAY 13

BAI TAP  NAP 1  NGAY 13
... tăng 13 ,18 gam so với ban đầu Đun b gam hỗn hợp ancol sinh với H2SO4 đặc 14 00C thu 4,34 gam hỗn hợp ete Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 11 ,8 B 11 ,5 C 11 ,6 D 11 ,7 ... chứa 17 9,72 gam muối sunfat trung hòa 6,72 lít (đktc) khí Z gồm khí có khí hóa nâu không khí Biết tỉ khối Z so với He 1, 9 Phần trăm khối lượng Al hỗn hợp X A 13 ,664% B 16 ,334% C 14 ,228% D 15 ,11 2% ... gam B 10 2 gam C 10 1 gam D 91 gam Câu 13 : Hòa tan hết 4,667 gam hỗn hợp Na, K, Ba ZnO (trong oxi chiếm 5 ,14 % khối lượng) vào nước, thu dung dịch X 0,032 mol khí H2 Cho 88 ml dung dịch HCl 1M vào...
 • 3
 • 26
 • 1

BTRL NAP 1

BTRL  NAP 1
... phẩm khử Z gồm NO2, NO có tổng thể tích 4,48 lít (đktc) Tỷ khối Z so với heli : A 10 ,5 B 21, 0 C 9,5 D 19 ,0 Câu 10 : Một hỗn hợp X gồm Al Fe2O3 thực phản ứng nhiệt nhôm Phản ứng hoàn toàn thu chất ... Phần 1: hòa tan dung dịch NaOH dư thấy thoát 3,36 lít khí (đktc) lại m gam chất không tan - phần 2: hòa tan hết dung dịch HCl thấy thoát 10 ,08 lít khí (đktc) Giá trị m là: A 16 ,8 B 24,8 C.32 ,1 D ... gam chất rắn không tan Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm là: A 60% B 80% C 75% D 71, 43% Câu 12 : Hỗn hợp X gồm 3,92 gam Fe, 16 gam Fe2O3 m gam Al Nung X nhiệt độ cao điều kiện không khí, thu hỗn hợp...
 • 2
 • 150
 • 2

BTRL NAP 2 NGAY 2

BTRL  NAP 2  NGAY 2
... : A 6, 72 B 8,96 C 5,60 D 7,84 Câu 22 : 2= CH-COOH, CH3COOC2H5, C2H2, H2 CO2 x gam H2 0,15 mol Br2 0,4 mol Br2 Giá trị x là: A 10,35 B 12, 15 B 13,95 D 12, 33 Câu 23 : Một bình kín chứa hỗn hợp X gồm ... mol Br2 dung dịch Giá trị m là? A 55 ,2 B 52, 5 C 27 ,6 D 82, 8 Câu 20 : Hỗn hợp X gồm C2H6, C3H4, C2H2, C4H6 H2 (các chất mạch hở) Cho 19,46 gam X vào dung dịch chứa Br2 dư thấy có 0,86 mol Br2 Tham ... lít khí O2 (đktc) thu 1 ,21 mol H2O Giá trị V là: A 45,36 B 45,808 C 47,1 52 D 44,688 Câu 21 : Hỗn hợp X gồm C2H4, C2H2, C3H8, C4H10 H2 Lấy 6, 32 gam X cho qua bình đựng dung dịch nước Br2 (dư) thấy...
 • 3
 • 74
 • 1

BTRL NAP 2 NGAY 5

BTRL NAP 2 NGAY 5
... N2 thoát với tỷ lệ mol : Biết khối lượng dung dịch C sau phản ứng 421 ,8 gam,số mol HNO3 phản ứng 1, 85 mol Tổng khối lượng chất tan có bình sau phản ứng : A 156 ,24 5 B 134 , 25 5 C 124 ,346 D 1 42, 248 ... ứng 850 ml Sau phản ứng thu 0 ,2 mol NO (sản phẩm khử N +5) Giá trị a A 2, 0 B 1,0 C 1 ,5 D 3,0 Câu 15: Hồn hợp M gồm Al, Al2O3, Fe3O4, CuO, Fe Cu oxi chiếm 20 , 4 25 5% khối lượng hỗn hợp Cho 6, 72 lít ... khí Z gồm NO N2O Tỉ khối Z so với H2 16, 75 Giá trị m A 117, 95 B 96 , 25 C 80, 75 D.139 ,50 Câu 16: Hoà tan hết 17, 92 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, FeO, Fe, CuO, Cu, Al Al2O3 (trong Oxi chiếm 25 ,446% khối...
 • 3
 • 69
 • 0

Gián án thi thu TN Lan 1 ngày 1/4/2010

Gián án thi thu TN Lan 1 ngày 1/4/2010
... 5,0 0,5 0,25 0,75 1, 0 1, 0 0,5 - Nghệ thu t: Nghệ thu t kể chuyện lôi cuốn, hấp dẫn tạo không 0,5 khí sử thi hùng tráng, xây dựng hình tượng mang ý nghĩa biểu tượng, hình ảnh so sánh độc đáo, thủ ... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI (Đề thi thức) KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT Năm học 2009 - 2 010 MÔN: NGỮ VĂN HƯỚNG DẪN CHẤM THI ( Bản Hướng dẫn chấm thi gồm trang) I Hướng dẫn chung - Giám khảo ... tổng điểm ý thống Hội đồng chấm thi - Sau cộng điểm toàn bài, làm tròn đến 0,5( lẻ 0,25 làm tròn thành 0,5; lẻ 0,75 làm tròn thành 1, 0) II Đáp án thang điểm Đáp án Điểm I PHẦN CHUNG Anh/Chị hiểu...
 • 5
 • 184
 • 0

Học PIC trong 1 ngày - Phần 4 docx

Học PIC trong 1 ngày - Phần 4 docx
... này, bạn dùng PIC, giống 89C 51 thông thường Và bạn thấy đấy, thực PIC cần ngày để học Chúng ta vừa học xong học vi điều khiển: Điều khiển port, viết hàm delay viết chương trình ngắt Phần thứ tư ... cấp cho bạn chương trình ngắt chi tiết Phần thứ hai phần chương trình ngắt bạn Khi xảy ngắt, bạn muốn làm gì, bạn bắt đầu viết từ phần trở Phần thứ ba phần kết thúc ngắt, bạn viết nguyên không ... ngắt PIC: Số lượng loại nguồn ngắt PIC đa dạng, khác dòng PIC Do liệt kê hết tất dòng PIC tất loại ngắt dòng Chúng ta đưa sơ đồ tổng quát nguồn ngắt, sâu vào số loại ngắt phổ biến Hình 1: mô...
 • 15
 • 142
 • 0

bài giảng toán 1 chương 4 bài 3 các ngày trong tuần lễ

bài giảng toán 1 chương 4 bài 3 các ngày trong tuần lễ
... thứ bảy TOÁN CÁC NGÀY TRONG TUẦN LỄ 1. Viết tiếp vào chỗ chấm : Nếu hôm thứ hai : - Ngày mai thứ …… ba tư - Ngày thứ … … - Hôm qua chủ nhật … - Hôm thứ bảy TOÁN : CÁC NGÀY TRONG TUẦN LỄ Bài 2: ... … 70 – 30 = … TOÁN CÁC NGÀY TRONG TUẦN LỄ THÁNG BA 29 THÁNG BA 30 CHỦ NHẬT THỨ HAI THÁNG BA 31 THÁNG TƯ THỨ BA THỨ TƯ THÁNG TƯ THỨ NĂM THÁNG TƯ THỨ SÁU THÁNG TƯ THỨ BẢY Một tuần lễ ngày là: ... TƯ - Ngày thứ sáu … - Ngày thứ ……… - Chủ nhật ngày … - Thứ năm ngày …… THÁNG BA THỨ NĂM THÁNG BA THỨ SÁU THÁNG BA THỨ SÁU THÁNG BA THỨ BẢY 10 CHỦ NHẬT TOÁN : CÁC NGÀY TRONG TUẦN LỄ Bài 3: Kì...
 • 8
 • 366
 • 0

Nhom 1 ngay 8/4/2011

Nhom 1 ngay 8/4/2011
... là: 1/ 12 = 11 / 12 ( vòng) Vậy khoảng cách để hai kim lại thẳng hàng là: vòng Lấy khoảng cách chia cho hiệu vận tốc ta có thời gian thẳng hàng tính từ thời điểm thẳng hàng trớc : ; 11 /12 = 12 /11 ... giây) Bài 12 Tính + 3-4 + + + +10 -11 -12 + +2005 +2006-20072008+2009 ( 1) Bài 13 Trong ngày, kim kim phút đồng hồ thẳng hàng với lần?(22lần) Ta thấy, kim phút quay đợc vòng kim quay đợc 1/ 12 vòng ... 24 nên chúng thẳng hàng với số lần là: 24 : 11 / 12 = 22 (lần) Bài 14 Tìm tỉ số diện tích hai đờng tròn biết tỉ số đờng kính chúnglà 1/ 2 ( 1/ 4 ) Bài 15 .Một da hấu nặng 3,5 kg chứa 92 % nớc Sau...
 • 3
 • 47
 • 0

Bài giảng Toán 1 chương 4 bài 3: Các ngày trong tuần lễ

Bài giảng Toán 1 chương 4 bài 3: Các ngày trong tuần lễ
... năm ngày mai thứ mấy? jgg jgg A Thứ sáu B Chủ nhật 15 758 34 012 69 14 11 12 13 10 Hết 00 : 14 00 :11 00 :12 00 :13 00:00 00: 01 00:02 00:03 00: 04 00:05 00:06 00:07 00:08 00 :15 00:09 00 :10 Một tuần lễ ... tính sau: 45 + 14 67 – 15 45 + 14 59 67 - 15 52 Toán: Các ngày tuần lễ Hoạt động 1: Quan sát tờ lịch trả lời câu hỏi: Hôm nay là thứ thứ năm ? Hôm Thảo luận nhóm đôi - Một tuần ngày? - ... 00:09 00 :10 Một tuần lễ có: A ngày B ngày Hết 00 : 14 00 :11 00 :12 00 :13 00:00 00: 01 00:02 00:03 00: 04 00:05 00:06 00:07 00:08 00 :15 00:09 00 :10 Một tuần em học vào ngày là: A Thứ hai, thứ ba, thứ...
 • 33
 • 213
 • 0

Bài giảng Toán 1 chương 4 bài 3: Các ngày trong tuần lễ

Bài giảng Toán 1 chương 4 bài 3: Các ngày trong tuần lễ
... - 34 90 - 40 = 98 -45 76 - = Tốn Các ngày tuần lễ THÁNG THÁNG TƯ TƯ 7956 84 10 THỨ TƯ CHỦ THỨ NHẬT NĂM THỨ THỨ THỨ THỨ BA HAI BẢY SÁU Tốn Các ngày tuần lễ THÁNG TƯ THÁNG TƯ THÁNG TƯ THÁNG TƯ 10 ... vào ngày: Thứ bảy, chủ nhật Tốn Các ngày tuần lễ Đọc tờ lịch ngày hơm viết THÁNG TƯ tuần, ngày tên ngày trong tháng, tên tháng: thứ tư a)Hơm .ngày tháng THỨ TƯ b )Ngày mai thứ năm là… ngày ... năm là… ngày tháng Tốn Các ngày tuần lễ a)Hơm .ngày tháng thứ tư b )Ngày mai là… thứ năm ngày tháng -Thứ sáu ngày tháng - Thứ bảy ngày tháng Tốn Các ngày tuần lễ Đọc thời khóa biểu lớp...
 • 11
 • 195
 • 0

Bài giảng Toán 1 chương 4 bài 3: Các ngày trong tuần lễ

Bài giảng Toán 1 chương 4 bài 3: Các ngày trong tuần lễ
... Toán: Các ngày tuần lễ Hôm Hôm nay là mấy? Thư giãn Toán: Các ngày tuần lễ Bài 1: Trong tuần lễ: Em học vào ngày: Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Em nghỉ ngày: Thứ bảy Chủ nhật Thứ sáu Toán: Các ... nhanh, 1/ Tuần lễ có: a/ ngày b/ ngày c/ ngày d/ ngày 2/ Các ngày tuần: Chủ nhật Thứ ba Thứ năm Thứ bảy Củng cố Đọc tờ lịch trả lời: Ngày 16 thứ : năm Ngày 17 thứ: Chủ nhật ngày: 12 Thứ bảy ngày: 18 ... Các ngày tuần lễ Bài 2: Đọc tờ lịch ngày hôm viết tên ngày tuần, ngày tháng, tên tháng: a/ Hôm Thứ tư .ngày tháng b/ Ngày mai Thứ năm ngày .5 tháng Đọc thời khóa biểu lớp em Bài 3:...
 • 14
 • 205
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 1 ngày soạnngày dạy tiết 4 sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minhquyết định số 01 2011 qđ ttg ngày 4 1 2011xổ số kiến thiết tp hcm ngày 4 1 2014mưa sao băng ngày 4 tháng 1 năm 2014thứ 4 ngày 1 tháng 4 năm 2009thứ sáu ngày 4 tháng 1 năm 2008Bài 8. Ăn, uống sạch sẽUBNT tỉnh Quảng Trị Đề án phát triển văn hóa đọc 2017Bảng chia 4Mẫu hợp đồng khảo sát - thiết kế nạo vét công trình cảng biển7 chuongtrinhchitietDLCCINghiên cứu cấu trúc và quá trình tinh thể hóa của hạt nano Fe và FeB bằng phương pháp mô hình hóaMẫu đề nghị thi công theo bản vẽ thiết kế công trình và thi công công trìnhChuyên đề hydrocacbon thơm thiên nhiênĐẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ quản lý doanh nghiệpĐào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở tập đoàn điện lực việt nam, các giải pháp phát triển và nâng caoPhân tích chế độ thù lao lao động tại trung tâm điều độ hệ thống điện quốc giaTHỰC TRẠNG CÔNG tác ĐÁNH GIÁ mức độ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC tại BAN QUẢN lý dự án THỦY điện 1Đề cương ôn thi Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Cao học CNTTTẠO EBOOK với MICROSOFT WORD 2016Giải đáp phụng vụ có qui định về sắc thái của màu tím phụng vụ mùa vọng khôngGiải đáp phụng vụ khi tòa thánh trống ngôi12 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 có đáp ángiao trinh solidworks 2017 fullChủ tịch hồ chí minh nói về cách mạng tháng tám và quốc khánh 2Chủ tịch hồ chí minh nói về công tác cán bộ