O c 11 01 su dien li

C 07 01 su dien li axit, bazo, muoi

C 07 01 su dien li  axit, bazo, muoi
... VD11: CH3COO– H+ dung = 0,02 3COOH, C C0 C = C0 PT phân li CH3COOH ↽ ⇀ CH3COO– + H+ Phân li: 0, 001 0, 001 0, 001 3COOH 0,05 M [CH3COOH] = 0,049 M [CH3COO–] = 0, 001 M [H+] = 0, 001 M X a NaCl 0,4 M c ... (A) NaOH (C) Al(OH)3 (B) Mg(OH)2 (D) Cu(OH)2 J (A) Al(OH)3 (C) Pb(OH)2 Chú ý + CH3COOH CH3 – 3COO CH3COO– axit CH3COOH không (B) Zn(OH)2 (D) Cu(OH)2 K (A (C (B (D L (A (C (B (D CH3COO– + H+ ... (A (B (C (D a a a a b [NH3]> Kb [Mg(OH)2 3 3 ) o): n hay no C C0 – C0 < VD8: 3COOH 3COOH 3COOH – Vì < 100 0, 02 < nên CH3 VD9: li + PT phân li: CH3COOH ↽ ⇀ CH3COO– + H+ 3COOH]phân li = 3COOH [H+]...
 • 9
 • 119
 • 2

Vận dụng dạy học theo góc vào phần sự điện li chương trình hóa học 11 nâng cao với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

Vận dụng dạy học theo góc vào phần sự điện li chương trình hóa học 11 nâng cao với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin
... Nghiên cứu áp dụng dạy học theo góc vào phần điện li chương trình Hóa học lớp 11 nâng cao Sử dụng CNTT nhằm hỗ trợ dạy học theo góc, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Hóa học lớp 11 trường ... nghị áp dụng vào trình dạy học phần Kết thực nghiệm sư phạm chứng tỏ đề tài Vận dụng dạy học theo góc vào phần điện li chương trình hóa học lớp 11 nâng cao với hỗ trợ công nghệ thông tin cần ... SỰ ĐIỆN LI CHƢƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 11 NÂNG CAO THPT VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2.1 Phân tích chƣơng trình hóa học lớp 11 nâng cao 2.1.1 Mục tiêu chương trình hóa học 11 nâng cao * Về...
 • 19
 • 1,548
 • 17

Kiem Tra 11 . Su Dien Li

Kiem Tra 11 . Su Dien Li
.. . CH3COOH chứa 1, 2.1 020 phân tử CH3COOH và 8.1 018 ion H+ có độ điện li là A 6,25% B 15% C 5,65% D 6,67% -5 Câu 16: Dung dịch HClO có Ka = 1,6 7.1 0 và dung dịch HF có Ka = 1,2 5.1 0-4 Nhận .. . Cho 1,8 lit H2O vào 200 ml dung dịch NaOH nồng độ a mol/lit thu được dung dịch có pH = 13 Giá trị của a là A B 1,2 C 1,6 D 0,5 20 Câu 5: Một dung dịch CH3COOH chứa 1, 2.1 0 phân .. . điện li mạnh A NaOH , CH3COOH , Fe2(SO4)3 B Na2SO4 , CH3COONa , Fe(OH)3 C HCl , CH3COONH4 , HgCl2 D CaCO3 , FeCl3 , H2SO4 20 Câu 6: Một dung dịch CH3COOH chứa 1, 2.1 0 phân tử CH3COOH và 8.1 018...
 • 9
 • 1,087
 • 79

Trắc nghiệm Hóa 11-SỰ ĐIỆN LI

Trắc nghiệm Hóa 11-SỰ ĐIỆN LI
... điện li hòa tan nước B Độ điện li α phụ thuộc vào chất chất điện li C Độ điện li chất điện li yếu D Với chất điện li yếu, độ điện li α giảm nồng độ tăng 1.44 Kết luận đúng: + + 2A Na , K , SO ... tím hóa xanh B Dung dịch axit làm quỳ tím hóa đỏ C Dung dịch muối trung hòa có pH = D Nước cất có pH = 1.43 Chọn câu mệnh đề sau: A Chỉ có hợp chất ion bị điện li hòa tan nước B Độ điện li α ... Al2S3 1.76 Phản ứng trao đổi dung dịch chất điện li xảy có điều kiện sau đây? A Tạo thành chất khí B Tạo thành chất kết tủa C Tạo thành chất điện li yếu D Một ba đáp án 1.77 Các tập hợp ion sau...
 • 9
 • 2,046
 • 79

sự điện li(11 cơ bản )

sự điện li(11 cơ bản )
... li chất nước iôn điện li * Chất tan nước phân li iôn chất điện li * Sự điện li biểu diễn phương trình điện li NaCl  Na+ + Cl- II Phân loại chất điện li Chất điện li mạnh  Chất điện li mạnh: chất ... dÞch Ba(OH)2 th× cã hiƯn t­ỵng g× x¶y ra? Gi¶i thÝch? Dd Ba(OH)2 ®¸p ¸n Bµi tËp Ba(OH)2 + H2SO4 BaSO4 + 2H2O L­ỵng Ba(OH)2 dung dÞch gi¶m dÇn nªn ®Ìn s¸ng ngµy cµng u, ®Õn hÕt Ba(OH)2 th× ®Ìn ... dạng phân tử dung dịch • Các axit yếu CH3COOH, H2S, HF, H2CO3,… • Các bazơ yếu Fe(OH)2, Mg(OH)2,… Phương trình điện li: CH3COOH CH3COO- + H+ Bµi tËp Tr­êng hỵp nµo sau ®©y kh«ng dÉn ®iƯn ®­ỵc:...
 • 17
 • 503
 • 2

Đề kiểm tra chương sự điện li-hóa 11- ban cơ bản

Đề kiểm tra chương sự điện li-hóa 11- ban cơ bản
... -10 (1,5 im) [OH ] = 10 M [H ] = 10 M Trang Giáo viên Trịnh Thị Hoàng Oanh giáo án 11 -ban pH = 10 b pH = [H+] = 10-8 M a H+ + OH- H2O b Gi a l nng HNO3 ban u: n H+ = a 0,1 (mol) n OH- = 0,1 ... Giáo viên Trịnh Thị Hoàng Oanh giáo án 11 -ban Cõu 9: Tỡm trng hp cú xy phan ng trao i ion: A NaCl + AgNO3 B MgCl2 + K2SO4 C CuS + NaCl D HBr + Ba(NO3)2 Cõu ... 12 Dung dch thu c cú pH = a) Vit phng trỡnh ion thu gn ca phan ng b) Tớnh nng ca dung dch HNO3 ban u B - P N: I- TRC NGHIM: Mi cõu tr li ỳng l 0,3 im 0,3 im x 10 cõu = im II- T lun: Cõu ỏp ỏn...
 • 3
 • 1,211
 • 67

sự điện li lớp 11

sự điện li lớp 11
... nim Cht in li: l nhng cht tan nc phõn li ion Dung dch cht in li dn c in: dung dch NaOH, axit, Dung dch cht khụng in li khụng dn c in: ru etylic, nc ct, NHểM LOGO Cỏc khỏi nim S in li: l quỏ ... phân tử rượu, glixerin, đư ờng phân tử phân cực bé nên không điện li NHểM LOGO Kin thc cn nh Bit c cht no dn in, cht no khụng dn in Hiu c bn cht quỏ trỡnh in li Vit c phng trỡnh in li NHểM LOGO ... l quỏ trỡnh phõn li cỏc cht nc thnh cỏc ion S in li: S in li ion dng + ion õm Vớ d: Axit H+ + gc axit Bazo ion kim loi + OHMui ion kim loi + gc axit NHểM LOGO Phng trỡnh in li NaCl Na + Cation...
 • 26
 • 1,027
 • 8

bai sự điện li 11

bai sự điện li 11
... tử Li (2,1) → viết trình tạo ion Li+ Hoạt động trò I/ Sự tạo thành ion : 1/ Ion, cation, anion : + Na 1s2 2s2 2p6 3s1 Có 11 proton, 11 electron → Na trung hòa điện + 11Na → 11Na + e (11p, 11e) ... 11e) (11p, 10e) + 2 11Na 1s 2s 2p = [Ne] a) Nguyên tử trung hòa điện, nguyên tử nhường hay nhận electron trở thành phần tử mang điện gọi ion Ví dụ1 : 3+ 3+ + Li (2,1) Li+ (2) Li Li+ + e ion Liti ... nguyên tử li n kết ion → Li n kết cộng hóa trò có cực dạng chuyển tiếp li n kết cộng hóa trò không cực li n kết ion 2/ Hiệu độ âm điện li n kết hóa học : ∆χ : Hiệu độ âm điện < ∆χ < 0,4 : li n kết...
 • 50
 • 339
 • 0

Bai Su dien li 11 CB

Bai Su dien li 11 CB
... dụ chất điện li mạnh - Cho ví dụ chất điện li mạnh biết viết PTĐL Chất điện li mạnh chất điện li yếu: a/ Chất điện li mạnh: - Chất điện li mạnh chất tan nước, phân tử hòa tan phân li ion - Những ... từ cho hs li n hệ với trình điện li - Gv nhấn mạnh: CB L cân động - Chất điện li yếu chất tan nước có số phân tử hòa tan phân li ion, phần lại tồn dạng phân tử dd - Những chất điện li yếu axit ... chiều CH3COOH CH3COO- + H+ Hoạt động 6: củng cố 1/ Sự điện li, chất điện li Những chất chất điện li Thế chất đei65n li mạnh, chất điện li yếu Lấy ví dụ viết PTĐL 2/ Viết PTĐL chất sau: NaOH, KOH,...
 • 2
 • 200
 • 0

Giáo án hóa học lớp 11 - CHƯƠNG I: SỰ ĐIỆN LI pptx

Giáo án hóa học lớp 11 - CHƯƠNG I: SỰ ĐIỆN LI pptx
... Na2SO4; BaCl2 -Na2SO4; BaCl2 chất điện li mạnh hay yếu? chất điện li hoàn toàn: Víêt pt điện li chúng Na2SO4  2Na+ + SO42BaCl2  Ba2+ + 2Cl? Trong ion sinh - Dựa vào SGK trả l i: ion kết hợp ... 0,10M dd có H+ + Cl- + Na+ + OH-  Na+ + Cl- + H2O màu hồng rót dd HCl H+ + OH-  H2O 0,10M, khuấy  dd màu hồng ? Víêt ptpư dạng phân tử - HS thảo luận nhóm ion - Ion OH- dung dịch - HS lắng nghe ... phân li ainon lưỡng tính, pH môi trường phụ thuộc vào chất ion - Kết luận (SGK/28) Hđ5: Củng cố, dặn dò - Củng cố: phíêu học tập - Dặn dò: làm tập SGK ôn lại học để CH3COO- + H2O CH3COONa CH3COO-...
 • 8
 • 589
 • 3

Bài Tập Tr.N Hóa 11 - Sự Điện Li

Bài Tập Tr.N Hóa 11 - Sự Điện Li
... I-28:Trong dd H3PO4 có loại ion khác nhau? A B C D Câu I-29:Câu sau nói điện li? A Sự điện li hoà tan chất vào nước thành dung dịch B Sự điện li phân li chất tác dụng dòng điện C Sự điện li ... Câu I-23:Chọn câu phát biểu đúng: A Chỉ có hợp chất ion bị điện li hòa vào nước B Độ điện li α phụ thuộc vào chất chất điện li C Với chất điện li yếu, độ điện li α giảm nồng độ tăng D Độ điện li ... điện li D Cả ba câu sai Câu I-14:Công thức tính độ điện li là: A α = m chất tan / m dung dịch B α =m điện li / m chất tan C α = n điện li / n dung dịch D α =n điện li / n dung dịch Câu I-15:...
 • 13
 • 248
 • 5

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 1. SỰ ĐIỆN LI pptx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 1. SỰ ĐIỆN LI pptx
... li điện tích âm gọi ion Các chất thành ion phân tử axit, bazơ, muối - Những chất tan n- tan nớc phân li thành ước phân li thành ion đ - ion ợc gọi chất điện li GV kết luận : 4.Phơng trình điện ... nớc - Các axit, bazơ, muối tan nước phân li thành ion làm cho dung dịch  HS : Trong dung dịch chúng dẫn điện chất axit, bazơ, muối có Định nghĩa: hạt mang điện tích dơng - Điện li trình phân li ... không phân li thành H+ ion OH- tử phân cực H2O HCl phân Hoạt động Sử dụng tập SGK để củng cố học tử HCl Quá trình điện li biểu diễn bằng ?điện li thành ion H+ Cl phương trình: HCl  H+ + Cl- ...
 • 6
 • 1,906
 • 4

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 4: ĐIÊN LI CUA NƯỚC ; pH ; CHẤT CHỈ THỊ AXIT - BAZƠ docx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 4: SƯ ĐIÊN LI CUA NƯỚC ; pH ; CHẤT CHỈ THỊ AXIT - BAZƠ docx
... (môi trờng axit) ? - Tính [H+] [OH-] dung dịch NaOH 0,01M so sánh giá trị dung dịch (môi tr- II KHÁI NIỆM VỀ PH- CHẤT CHỈ ờng bazơ) ? THỊ AXIT- BAZƠ: 1.Khái niệm pH: * [H+]= 10-PHM * Thang pH:  14 ... dùng chất thị Axit nh quỳ, phenol phtalein Trung Kiềm tính - Dùng chất thị axit bazơ nhận biết chất ống nghiệm đựng: H2O HCl, NaOH - Trộn lẫn số chất thị có khoảng PH đổi màu đợc hỗn hợp chất thị ... Môi trờng  1 0- =1 0-  10Hoạt động 4: - Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK cho M M M biết pH gì? Cho biết pH  =7  dung dịch axit, kiềm, trung tính có pH bao nhiêu? Chất thị axit- bazơ: - Để xác định...
 • 6
 • 1,865
 • 3

Trắc nghiệm chương Sự điện li Hóa 11 ppt

Trắc nghiệm chương Sự điện li Hóa 11 ppt
... trao đổi ion dung dịch chất điện li xảy khi: A Tạo thành chất kết tủa B Tạo thành chất khí C Tạo thành chất điện li yếu D Có điều kiện Câu 25: Nếu pH dung dịch A 11, 5 pH dung dịch B 4,0 điều ... 38: Dung dịch CH3COOH 0,01M có pH = Độ điện li CH3COOH dung dịch là: A 0,5% B 10% C 2% D 2,5% Lee Ein 01.229.429.829 Trang 3/4 BÀI TẬP HÓA HỌC CHƯƠNG I LỚP 11 Câu 39: Một dung dịch có chứa cation ... D 2a + c = 2b + d Câu 19: Trộn V1 lit dung dịch axit mạnh có pH = với V2 lit dung dịch bazơ mạnh có pH = thu V dung dịch có pH = Tỉ số là: V2 A : B : 11 C : D 11 : Câu 20: Cho dd chứa ion : Na+,...
 • 4
 • 486
 • 18

KIỂM TRA HỌC KỲ I Lớp 11- Chương 1:Sự điện li pot

KIỂM TRA HỌC KỲ I Lớp 11- Chương 1:Sự điện li pot
... 6,72 (lit) C.2,24 6,72(lit) D 2,24(lit) Câu 59: Cho từ từ 200 ml dung dịch HCl 0,9 M vào 100 ml dung dịch Na2CO3 1M Thể tích khí thoát đktc là: A.17,92 lit B.0,672 lit C.1,12 lit D.2,016 lit Câu ... Câu 26: Axit nitric tinh khiết, không màu để ánh sáng lâu ngày chuyển thành : A Màu đen sẫm B Màu vàng C Màu trắng đục D Không chuyển màu Câu 27: Nhiệt phân dãy mu i sau thu oxit kim lo i A KNO3, ... dung dịch HNO3 dùng là: A.1,23lit B.1,38lit C.0,86lit D.1,34lit Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only ...
 • 5
 • 192
 • 0

Xem thêm