sự điện li(11 cơ bản )

17 586 4
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2013, 01:25

®iÖn li ®iÖn li 1. thí nghiệm Quan sát thí nghiệm và điền vào bảng sau: Chất Dẫn điện Không dẫn điện Dung dịch NaCl Nước cất Dung dịch HCl Dung dịch NaOH Dung dịch đường x x x x x I. Hieọn Tửụùng ủieọn li K Dd NaCl K N­íc cÊt K Dd HCl 1M K Dd CH 3 COOH 1M K Dd NaOH K Dd ®­êng ®iÖn li 2. Nguyªn nh©n tÝnh dÉn ®iƯn cđa c¸c dung dÞch axit, baz¬ vµ mi trong n­íc * Lµ do trong dung dÞch cđa chóng cã c¸c tiĨu ph©n mang ®iƯn tÝch chuyển động tự do ®­ỵc gäi lµ c¸c ion. * Quá trình phân li các chất trong nước ra iôn là sự điện li * Chất tan trong nước phân li ra iôn là chất điện li * Sự điện li được biểu diễn bằng phương trình điện li NaCl  Na + + Cl - [...]... Kết luận natri oxit là chất điện li là sai Vì khi hoà tan natri oxit vào nước thì: Na2O + H2O = 2NaOH Vậy dung dịch dẫn được điện chính là NaOH chứ không phải là Na2O Như vậy natri oxit không là chất điện li Bài tập 3 K Nhỏ dung dịch H2SO4 đến dư vào dung dịch Ba(OH)2 thì hiện tượng gì xảy ra? Giải thích? Dd Ba(OH)2 đáp án Bài tập 3 Ba(OH)2 + H2SO4 BaSO4 + 2H2O Lượng Ba(OH)2 trong dung dịch giảm dần... axit yu CH3COOH, H2S, HF, H2CO3, Cỏc baz yu Fe(OH)2, Mg(OH)2, Phng trỡnh in li: CH3COOH CH3COO- + H+ Bài tập 1 Trường hợp nào sau đây không dẫn điện được: A KCl rắn khan C Nước sông hồ ao B Nước biển D Dung dịch KCl Bài tập 2 Một bạn hoà tan natri oxit vào nước và làm thí nghiệm, thấy dung dịch thu được dẫn được điện Bạn đó kết luận: natri oxit là chất điện li Kết luận như vậy đúng hay sai? Hãy giải... đáp án Bài tập 3 Ba(OH)2 + H2SO4 BaSO4 + 2H2O Lượng Ba(OH)2 trong dung dịch giảm dần nên đèn sáng ngày càng yếu, đến khi hết Ba(OH)2 thì đèn không sáng nữa Khi bắt đầu dư H2SO4 thì đèn lại từ từ sáng dần lên Kết luận: Ba(OH)2 và H2SO4 là chất điện li BaSO4 là chất không dẫn điện . là sự điện li * Chất tan trong nước phân li ra iôn là chất điện li * Sự điện li được biểu diễn bằng phương trình điện li NaCl  Na + + Cl -  Chất điện. trình điện li: Na 2 CO 3 -> 2Na + + CO 3 2- NaOH -> Na + + OH - 1. Chất điện li mạnh II. Phân loại các chất điện li II. Phân loại các chất điện li
- Xem thêm -

Xem thêm: sự điện li(11 cơ bản ), sự điện li(11 cơ bản ), sự điện li(11 cơ bản )

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay