giáo án sinh học 11 nguyễn văn hải

Giáo án sinh học 11 nâng cao

Giáo án sinh học 11 nâng cao
... soạn: 2/9/2007 I Mục tiêu học Học xong học sinh phải: Kiến thức - Chứng minh đợc quang hợp trình định suất trồng - Giải thích sở khoa học biện pháp khoa học kỹ thuật nâng cao suất trồng - Trình ... SGK trả lời câu hỏi sau: ? Nêu vai trò ánh sáng quang hợp ? ? Thế - Điểm bù ánh sáng - Điểm bão hoà ánh sáng - TT2: HS thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập, sau cử đại diện nhóm trình bày ... quang phổ ánh sáng quang phổ ánh sáng - TT1: Đã thực HĐ1 - Là nguồn cung cấp lợng cho quang hợp Phiếu học tập (Thời gian : phút) - Điểm bù ánh sáng - Điểm bão hoà ánh sáng Đọc SGK kết hợp quan sát...
 • 55
 • 5,550
 • 71

Giáo án sinh học 11 NC từ tiết 21-48

Giáo án sinh học 11 NC từ tiết 21-48
... gäưm pha sinh dỉåỵng v pha sinh sn bàõt âáưu tỉì hảt ny máưm tảo hảt måïi II SINH TRỈÅÍNG SÅ CÁÚP V SINH TRỈÅÍNG THỈÏ CÁÚP 1 .SINH TRỈÅÍNG SÅ CÁÚP: - L hçnh thỉïc sinh trỉåíng ca mä phán sinh - ... âỉåüc khại niãûm sinh trỉåíng v phạt triãøn ca cå thãø âäüng váût - Vai tr ca cạc bäü pháûn mä phán sinh , mä phán sinh khạc åí cáy mäüt lạ máưm v cáy hai lạ máưm - Phán biãût âỉåüc sinh trỉåíng ... xäün - thán kêch thỉåïc bẹ, thåìi gian säúng ngàõn Sinh trỉåíng så cáúp cọ åí pháưn thán non åí cáy lạ máưm 2 .SINH TRỈÅÍNG THỈÏ CÁÚP -Sỉû phán chia tãú bo ca táưng sinh v v táưng sinh trủ -...
 • 65
 • 559
 • 3

Giáo án sinh học 11 trọn bộ

Giáo án sinh học 11 trọn bộ
... (HH) Phiếu học tập số ánh sáng - Điểm no ánh sáng: cờng độ ánh sáng tối đa để cờng độ QH đạt cực đại Cờng độ quang hợp -Cờng độ ánh sáng tăng +Cờng độ ánh sáng dới điểm bù +Cờng độ ánh sáng đạt ... trò ánh sáng đến quang hợp gồm cờng độ Cờng độ ánh sáng ánh sáng quang phổ Cho học sinh quan sát sơ đồ hình 10.1, nghiên cứu mục I, kết hợp kiến thức học - Khi nồng độ CO2 tăng, cờng độ lớp 10 ánh ... sinh học 11 lời nói đầu Chơng trình sách giáo khoa (sgk) trung học phổ thông (THPT) đợc triển khai thực đại trà từ lớp 10 từ năm học 2006-2007 Kế thừa phát triển kiến thức sinh học 10 (sinh học...
 • 193
 • 1,179
 • 21

giao an sinh hoc 11 co ban day du 2009

giao an sinh hoc 11 co ban day du 2009
... Sinh học 11- Ban HS trả lời, em khác nhận xét bổ sung 2.Lục lạp bào quan quang hợp *Hoạt động GV:cho học sinh quan sát hình 8.3, phát phiếu số 2.Yêu cầu học sinh thực tập số _ Gọi số học sinh trả ... trình ) Giáo án Sinh học 11- Ban b) Ở thực vật C4 (H 8.3 SGK Hs nghiên cứu tranh trả nâng cao) lời : Pha tối C4 chia thành giai đoạn ( Xảy ban ngày) -Giai đoạn cố định CO2 : Chất nhận CO2 hợp chất ... Cả giai đoạn vào ban ngày Tế bào nhu mô tế bào bao bó mạch Giai đoạn vào ban đêm Giai đoạn vào ban ngày Tế bào nhu mô Một Hai Một Sản phẩm Thời gian cố định CO2 Các tế bào quang hợp Sự phân bố...
 • 122
 • 1,382
 • 39

giáo án sinh học 11 nâng cao từ bài 1 -20

giáo án sinh học 11 nâng cao từ bài 1 -20
... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Âãư 2: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TIÃÚT16 soản: 2 /11 / 2007 Ngy Låïp dảy: 11 A3, 11 A5 CHUØN HOẠ VÁÛT ... HỈÅÏNG DÁÙN HC SINH HC TÁÛP ÅÍ NH - Hc bi theo cáu hi SGK - Än lải kiãún thỉïc hä háúp tãú bo â hc åí låïp 10 - Âc trỉåïc bi 11 SGK TIÃÚT :10 soản: 20 /10 /2007 Ngy Låïp dảy: 11 A3, 11 A5 Bi 11 : HÄ HÁÚP ... thỉïc måïi DÀÛN D V HỈÅÏNG DÁÙN HC SINH HC TÁÛP ÅÍ NH - Hc bi theo cáu hi SGK, nghiãn cỉïu trỉåïc bi 16 TIÃÚT: 17 12 /11 / 2007 Ngy soản: Låïp dảy: 11 A3 11 A5 Bi 16 : TIÃU HOẠ (tiãúp theo) I MỦC TIÃU...
 • 68
 • 1,570
 • 14

giáo án sinh học 11 - ban cơ bản

giáo án sinh học 11 - ban cơ bản
... - Có phải cường độ ánh sáng tăng cường độ QH tăng theo ? - Thế gọi điểm bù ánh sáng ? điểm bão hoà HOẠT ĐỘNG HỌC SINH - Vào ban ngày - Không giống , cường độ ánh sáng khác - Cường độ ánh sáng ... hoà ánh sáng : trò số ánh sáng mà từ cường độ Qh không tăng cường độ ánh sáng tiếp tục tăng Quang phổ ánh sáng : - Các tia sáng có đọ dài bước sáng Người soạn : Phạm Thò Thanh Quế ánh sáng ? - ... tăng tới điểm bão hoà sáng 19 NỘI DUNG I nh sáng : Cường độ ánh sáng : - Khi nồng độ CO2 tăng, cường độ ánh sáng tăng cường độ QH tăng * Điểm bù ánh sáng: cường độ ánh sáng tối thiểu để cường...
 • 31
 • 544
 • 5

Thiết kế giao án Sinh học 11-CB

Thiết kế giao án Sinh học 11-CB
... ánh sáng 0,32? - Nếu tăng cường độ ánh sáng cao điểm bù ánh sáng cường độ - Sự ảnh hưởng cường độ - Có thể trồng nhà quang hợp tăng tỉ lệ thuận ánh sáng đến quang hợp kính với cường độ ánh sáng ... Trò Nội dung 10’ I nh sáng: - Quan sát hình 10.1 tear - Khi nồng độ CO2 tăng Cường độ ánh sáng: lời câu hỏi: cường độ ánh tăng cường độ ánh sáng làm - Cường độ ánh sáng mà sáng ảnh hưởng tăng cường ... suất sinh + Năng suất sinh học: Là tổng suất trồng học suất kinh tế: lượng chất khô tích lũy * Phân biệt suất sinh học ngày gieo suất kinh tế: trồng suốt thời gian sinh + Năng suất sinh học: ...
 • 96
 • 407
 • 4

Giáo án sinh học 11 cả năm

Giáo án sinh học 11 cả năm
... ảnh hưởng ánh sáng tới cường độ quang hợp: A Quang hợp xảy miền ánh sáng xanh tím miền ánh sáng đỏ B Các tia sáng có độ dài bước sóng khác ảnh hưởng đến cường độ quang hợp C Các tia sáng đỏ xúc ... xét và tổng kết * Trong học sinh làm thí nghiệm giáo V Thu hoạch viên bàn để kiểm tra, sửa sai, - Mỗi học sinh phải viết tường trình các hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm thí nghiệm ... nhận xét và tổng kết * Trong học sinh làm thí nghiệm giáo V Thu hoạch: viên bàn để kiểm tra, sửa sai, - Mỗi học sinh kẻ bảng vào vở thực hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm hành, ghi...
 • 120
 • 449
 • 4

giao an sinh hoc 11 ca nam

giao an sinh hoc 11 ca nam
... Tạo số axit amin V Mối quan hệ hơ hấp với quang hợp mơi trường: GV u cầu HS viết PTTQ quang hợp hơ hấp.Từ Mối quan hệ hơ hấp quang hợp: mối quan hệ quang hợp hơ hấp PTTQ quang hợp: ASMT GV: Vì bảo ... tâm Lá quan quang hợp TV V Tiến trình học: n đònh lớp: Kiểm tra cũ: Bài mới: Hoạt động GV – HS Nội dung GV: Yêu cầu HS Quan sát hình 8.1 I Khái quát quang hợp xanh Hỏi: Quang hợp gì? Quang hợp ... Các chất khoáng không tan muốn hấp thu phải chuyển từ dạng không tan sang dạng hoà tan tác dụng nhiều yếu tố : Nước, pH, vi sinh vật đất v v dạng: + Không tan + Hoà tan (dạng ion) - Rễ hấp thụ...
 • 137
 • 336
 • 6

giao an sinh hoc 11 co ban

giao an sinh hoc 11 co ban
... cố đònh CO2 tạm thời (TB nhu mô) tái cố đònh CO2 (TB bao bó mạch) +Chất nhận CO2 PEP +Sản phẩm : AOA III.THỰC VẬT CAM Gồm chu trình cố đònh CO tạm thời (vào ban đêm) tái cố đònh CO2 (ban ngày) ... NPK) Bài : QUANG HP Ở CÂY XANH I MỤC TIÊU Học sinh - Phát biểu khái niệm quang hợp - Nêu rõ vai trò quang hợp xanh - Trình bày cấu tạo thích nghi với chức quang hợp - Liệt kê sắc tố quang hợp, nơi ... Quang hợp Quang hợp Chỉ số so sở thực vật thực vật sánh C3 C4 Nhóm thực vật Quang hô hấp Chất nhận CO2 Enzym cố đònh CO2 1.Pha sáng -Học sinh học theo nội dung phiếu số 2.Pha tối (pha cố đònh CO2 )...
 • 116
 • 985
 • 7

Giáo án Sinh học 6 - Trương Văn Minh

Giáo án Sinh học 6 - Trương Văn Minh
... QH Sinh học - Trờng TH-THCS Hng TrạchTVM - Năm học 201 0-2 011 GV: Trơng Văn Minh đ - 38 - Hớng dẫn học nhà - Học theo ND: + CT thân non + SS CT thân non miền hút rễ - trả lời câu hỏi SGK - Học ... động Kết luận: Sinh học - Trờng TH-THCS Hng TrạchTVM - Năm học 201 0-2 011 GV: Trơng Văn Minh đ - 40 - Kết luận: - Cây to nhờ tầng sinh vỏ tầng sinh - Cây to nhờ tầng sinh vỏ tầng sinh trụ trụ Hoạt ... Sinh học - Trờng TH-THCS Hng TrạchTVM - Năm học 201 0-2 011 GV: Trơng Văn Minh đ - 44 - + QS số thân b/d + Đặc điểm, c/n thân b/d *Rút kinh nghiệm: Sinh học - Trờng TH-THCS Hng TrạchTVM - Năm học...
 • 169
 • 180
 • 0

Giao an sinh hoc 11 nâng cao trọn bộ

Giao an sinh hoc 11 nâng cao trọn bộ
... động sống Học sinh : sau thảo luận cần nêu đợc ý bản: Tạo lợng để trì hoạt động sống II Cơ quan bào quan hô hấp thể Cơ quan hô hấp Xốy tất quan,đặc biệt phận sinh trởng ,sinh sản bào quan hô hấp Ty ... hành học sinh Bài mới: Hoạt động giáo viên học sinh * Hoạt động Giáo viên : Cho học sinh quan sát hình 7.1 ? Em cho biết quang hợp gì? Mục đích nội dung dạy học I Vai trò quang hợp Quang hợp trình ... , suất cao + Chọn giống có khả quang hợp cao IV Củng cố - Nói quang hợp định suất, theo em hay sai? Vì sao? - Phân biệt suất sinh học với suất kinh tế? - Có thể tăng cờng độ quang hợp xanh cách...
 • 87
 • 8,665
 • 10

Tài liệu Giáo án Sinh học 11 - CB (2009 - 2010) doc

Tài liệu Giáo án Sinh học 11 - CB (2009 - 2010) doc
... -Cường độ ánh sáng: * Điểm bù ánh sáng: cường độ ánh sáng làm cho Iqh=Ihh * Điểm bão hoà ánh sáng:Cường độ ánh sáng làm cho Iqh đạt cực đại * Tăng cường độ ánh sáng cao điểm bù ánh sáng Iqh tăng ... 2009 – 2010) Đáp án hoàn chỉnh PHT 1: Hình thái giải phẩu -Bề mặt Bên -Phiến -Lớp biểu bì - Hệ gân Cấu tạo Chức -Tăng khả hấp thụ ánh sáng -Mỏng -Thuận lợi cho khí khuếch tán vào dễ dàng -Thuận ... giới sinh vật II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Dụng cụ: - Cốc thủy tinh 20 - 50 ml - Ống đong 20 - 50 ml có chia độ - Ống nghiệm - Kéo Hóa chất: - Nước - Cồn Mẫu thực vật để chiết sắc tố -...
 • 172
 • 265
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Một số kinh nghiệm trong dạy phụ đạo nhằm nâng cao chất lượng môn vật lý khối 10 ở trường THPT hà văn maoBài 8. Trọng lực - Đơn vị lựcPhát triển tư duy cho học sinh qua một số dạng bài tập chương dòng điện không đổi vật lý 11Rèn luyện kỹ năng tư duy qua các bài tập có liên quan đến đồ thị của vật lí lớp 12Tạo hứng thú học tập cho học sinh thông qua việc tìm hiểu các hiện tượng quang họcXÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KIỂM NGHIỆM DƯỢC LIỆU BACH HOA XÀ Plumbago zeylanica L.XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KIỂM NGHIỆM DƯỢC LIỆU RÂU mèo Orthisiphons spiralisVận dụng liên hệ về pha dao động của vận tốc và li độ trong dao động điều hoà để làm bài tậpXây dựng và sử dụng sơ đồ tư duy vào giảng dạy vật lí lớp 10Phương pháp dạy bài dòng điện trong chất điện phân lớp 11 bằng tích hợp liên môn và vận dụng thực tiễnPhương pháp dạy học nhằm nâng cao khả năng tư duy và trải nghiệm sáng tạo thực tế trong môn vật lý 10Phương pháp dùng giản đồ véc tơ giải các bài toán hộp đenPhương pháp giải bài toán về sóng ánh sáng trong bồi dưỡng học sinh giỏi ở bậc THPTPhương pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học một số bài phần cơ học môn vật lý 10Rèn luyện kỹ năng giải bài tập và phát huy tính sáng tạo của học sinh lớp 12 khi giải quyếHướng dẫn học sinh sử dụng phương pháp độ lệch pha và biểu thức sóng để giải ngắn gọn một số bài toán giao thoa và sóng dừngHướng dẫn học sinh vận dụng phương pháp “chuẩn hoá số liệu” vào giải một số bài tập vật lý phần điện xoay chiều lớp 12Kinh nghiệm giải bài tập quang hình học bằng nhiều lời giải khác nhau nhằm nâng cao mức độ nhận biết các vấn đề và linh hoạt hơn trong giải toán vật lý lớp 11 nâng caoKinh nghiệm giải bài toán vân trùng phần giao thoa ánh sángKinh nghiệm phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lý trường THPT hậu lộc 2 tỉnh thanh hóa