giao an sinh hoc 11 co ban

116 1,185 7
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 21:10

Bài 1 : SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ I. MỤC TIÊU Học sinh : Mô tả cấu tạo của rễ thích nghi với chức năng hấp thụ nước và các ion khoáng. - Phân biệt được chế hấp thụ nước và các ion khoáng ở rễ cây. - Trình bày được mối tương tác giữa môi trường và rễ trong quá trình hấp thụ nước và các ion khoáng. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC - Tranh vẽ hình 1.1, 1.2, 1.3 sách giáo khoa. thể sử dụng thêm hình vẽ cấu tạo chi tiết của lông hút rễ. - Máy chiếu qua đầu nếu dùng bảng trong. III. TIẾN HÀNH TỔ CHỨC DẠY HỌC 1. Kiểm tra bài cũ Không kiểm tra, giới thiệu chương trình Sinh học 11 2. Bài mới Hoạt động của thầy trò Nội dung kiến thức Đặt vấn đề : - Thế giới bao gồm những cấp độ nào ? Đặc tính chung của tất cả các cấp độ tổ chức sống là gì ? - Cho sơ đồ sau : Hãy điền thông tin thích hợp vào dấu”?” Như vậy cây xanh tồn tại phải thường xuyên trao đổi chất với môi trường, sự trao đổi chất đó diễn ra như thế nào, chúng ta cùng nghiên cứu nội dung : Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ. * Hoạt động 1 Giáo viên : Cho học sinh quan sát hình 1.1, 1.2 Giáo viên : Dựa vào hình 1.1 hãy mô tả cấu tạo bên ngoài của rễ ? Học sinh : Rễ chính, rễ bên, lông hút, miền sinh trưởng kéo dài, đỉnh sinh trưởng. Đặc biệt là miền lông hút phát triển. Giáo viên : Dựa vào hình 1.2 hãy tìm ra mối liên hệ giữa nguồn nước ở trong đất và sự phát triển của hệ rễ ? Học sinh : Rễ cây phát triển hướng tới I. RỄ LÀ QUAN HẤP THỤ NƯỚC : 1. Hình thái của hệ rễ : nguồn nước. * Hoạt động 2 Giáo viên : Cho học sinh nghiên cứu mục 2, kết hợp quan sát hình 1.1 ? Rễ thực vật trên cạn phát triển thích nghi với chức năng hấp thụ nước và muối khoáng như thế nào ? ? Tế bào lông hút cấu tạo thích nghi với chức năng hút nước và khoáng như thế nào? ? Môi trường ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của lông hút như thế nào? Học sinh : Trong môi trường quá ưu trương, quá Axít hay thiếu ôxy thì lông hút sẽ biến mất. 2. Rễ cây phát triển nhanh bề mặt hấp thụ : - Rễ đâm sâu, lan rộng và sinh trưởng liên tục hình thành nên số lượng khổng lồ các lông hút làm tăng diện tích bề mặt tiếp xúc với đất giúp cây hấp thụ được nhiều nước và mối khoáng. - Tế bào lông hút thành tế bào mỏng, không thấm Cutin, áp xuất thẩm thấu lớn. * Hoạt động 3 Giáo viên : Cho học sinh dự đoán sự biến đổi của tế bào khi cho vào 3 cốc đựng 3 dung dòch nồng độ ưu trương, nhược trương, đẳng trương ? Từ đó cho biết được hấp thụ từ đất vào tế bào lông hút theo chế nào ? Giải thích ? Học sinh : Nêu được + Trong môi trường ưu trương tế bào co lại (co nguyên sinh) +Trong môi trường nhược trương tế bào trong nước. + Nước được hấp thụ từ đất vào tế bào lông hút luôn theo chế thụ động như trên. - Dòch của tế bào lông hút và dòch ưu trưng do dòch tế bào chứa các chất hoà tan và áp suất thấu cao trong dòch tế bào chủ yếu do quá trình thoát hơi nước tạo nên. ? Các ion kháng được hấp thụ từ tế bào lông hút như thế nào ? - Học sinh : Các ion khoáng được hấp thụ từ tế bào lông hút theo hai con đường thụ động và chủ động. Học sinh : Nêu được hấp thụ động ở điểm nào? III. CHẾ HẤP THU NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ CÂY. 1. Hấp thụ nước và các ion khoáng tư đất vá tế bào lông hút. a. Hấp thụ nước - Nước được hấp thụ liên tục từ nước vào tế bào lông hút luôn theo chế thẩm thấu : Đi từ nhược trương vào dung dòch ưu trương của các tế bào rễ cây nhờ sự chênh lệch áp xuất thẩm thấu (hay chênh lệch thế nước). b. Hấp thu muối khoáng - Các ion khoáng xâm nhập vào tế bào rễ cây một cách chọn lọc theo hai chế : - Thụ động : chế khuếch tán từ nơi nồng độ cao đến nồng độ thấp. - Chủ động : Di chuyển ngược chiều Garien nồng độ và cần năng lượng. Học sinh : Nêu được hấp thụ động cần sự chênh lệch nồng độ. Còn chủ động ngược dốc nồng độ và cần năng lượng. * Hoạt động 4 Giáo viên : Cho học sinh quan sát hình 1.3 sách giáo khoa yêu cầu học sinh : Ghi tên các con đường vận chuyển nước và ion khoáng vào vò trí dấu “?” Trong sơ đồ ? Học sinh : Chỉ ra được hai con đường vận chuyển là qua giao bào và các tế bào 2. Dòng nước và các ion khoáng đi từ lông hút vào mạch gỗ của rễ Gồm 2 con đường : + Từ lông hút -> khoảng thời gian -> mạch gỗ. + Từ lông hút -> các tế bào sống -> mạch gỗ. ? Vì sao nước từ lông hút vào mạch gỗ của rễ theo một chiều ? Học sinh nêu được : Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu của tế bào theo hướng tăng dần từ ngoài vào. III. ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHÁNG Ở RỄ CÂY * Hoạt động 5 : Giáo viên : Cho học sinh đọc mục III ? Hãy cho biết môi trường ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ nước và muối kháng của rễ cây như thế nào ? Cho ví dụ ? Học sinh nêu được các yếu tố ảnh hưởng : Nhiệt độ, ôxy, pH…… Giáo viên : Cho học sinh thảo luận về ảnh hưởng của rễ cây đến môi trường, ý nghóa của vấn đề này trong thực tiễn. - Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ nước và các ion khoáng là : Nhiệt độ, ánh sáng, ôxy, pH, đặc điểm lí hoá của đất… - Hệ rễ cây ảnh hưởng đến môi trường. IV. CỦNG CỐ * So sánh sự khác biệt trong sự phát triển của hệ rễ cây trên cạn và cây thuỷ sinh ? Giải thích ? * Nêu sự khác biệt giữa hấp thụ nước và muối kháng ? Làm thế nào để cây thể hấp thụ nước và muối khoáng thuận lợi nhất ? V. BÀI TẬP VỀ NHÀ * Chuẩn bò câu hỏi trang 8 sách giáo khoa. * Cắt ngang qua thân cây cà chua (hoặc cây khác) hãy quan sát hiện tượng xảy ra, giải thích ? Phần bổ sung kiến thức : * Vì sao ở một số cây như : Cây thông, cây sồi, rễ không lông hút mà chúng vẫn hấp thụ được nước và muối khoáng ? Các em hãy cùng đọc mục : Em biết trang 8,9 sách giáo khoa. Bài 2 : QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY I. MỤC TIÊU Học sinh : - Mô tả được cấu tạo của quan vận chuyển - Thành phần của dòch vận chuyển - Động lực đẩy dòng vật chất di chuyển - Rèn luyện kó năng quan sát,phân tích, so sánh II. THIẾT BỊ DẠY HỌC - Tranh phóng to các hình 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 trong sách giáo khoa -Máy chiếu qua đầu nếu dùng bản trong -Phiếu học tập III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC 1. Kiểm tra bài cũ 1. Giáo viên treo so đồ hình 1.3, yêu cầu 1 học sinh lên chú thích các bộ phận cũng như chỉ ra con đường xâm nhập của nước và khoáng từ đất vào mạch gỗ. *Hãy phân tích chế hấp thụ nước với chế hấp thụ muốn khoáng ở rễ cây ? *Giải thích vì sao các cây loài cây trên cạn không sống được trên đất ngập mặn ? 2. Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức * Hoạt động 1 Sau khi học sinh trả lời được bài cũ, giáo viên đặt vấn đề : Vậy con đường vận chuyển của nước và các ion khoáng từ trung trụ rễ đến lá và các quan khác của cây như thế nào ? Giáo viên : Giới thiệu trong cây hai dòng vận chuyển : +Dòng mạch gỗ (còn gọi là dìng nhựa nguyên hay dòng đi lên) +Dòng mạch rêy (còn gọi là dòng nhựa luyện hay dòng đi xuống) * Hoạt động 1 Giáo viên : Cho học sinh quan sát hình 2.1 ? hãy mô tả con đường vận chuyển của dòng mạch gỗ trong cây ? Học sinh : dòng mạch gỗ từ rễ qua thên lên lá, qua các tế báo nhu mô cuối cùng qua khí khổng ra ngoài. I.DÒNG MẠCH GỖ 1.cấu tạo của mạch gỗ * Hoạt động 2 Giáo viên : cho hcọ sinh quan sát hình 2.2 ? Hãy cho biết quản bào và mạch gỗ khác nhau ở điểm nào ? bằng cách điền vào phiếu số 1 : Mạch gỗ gồm các tế bào chết (quản bào và mạch ống) nối kế tiếp nhau tạo thành con đường vận chuyển nước và các ion khoáng từ rễ lên lá. Phiếu học tập số 1 Tiêu chí so sánh Quản bào Mạch ống Đường kính Chiều dài Cách nối Nội dung : Phiếu học tập Học sinh : Thảo luận, hoàn thành phiếu học tập, học sinh : ? Hãy nêu thành phần của dòch mạch gỗ ? Học sinh đọc sách giáo khoa nêu được các thàng phần của dòch. * Hoạt động 3 Giáo viên : Cho học sinh quan sát hình 2.3 và 2.4 ? hãy cho biết trước và các uon khoáng được vận chuyển trong mạch gỗ nhờ những động lực nào ? Học sinh : nêu được 3 động lực -p suất rễ tạo động lực đầu dưới -Thoát hơi nước là động lực đầu trên -Lực liên kết giữa các phân tử nước và với mạch gỗ Học sinh cũng giải thích được mạch gỗ cấu tạo thích nghi với quá trình vận Thành phần của dòch mạch gỗ -Thành phần chủ yếu gồm : Nước, các ion khoáng, ngoài ra còn các chẫt hữu cơ. 3. Động lực đẩy dòng mạch gỗ -Động lực gồm : +p suất rễ (động lực đầu dưới) tạo ra sức đẩy nước từ dưới lên +Lực hút do thoát hơi nước ở lá (động lực đầu trên) +Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với vách mạch gỗ tạo thành một dòng vận chuyển liên tục từ rễ trên lá. chuyển nước, muối khoáng từ rễ lên lá. * Hoạt động 4 Giáo viên : Cho học sinh quan sát hình 2.2 và hình 2.5, đọc mục II ? mô tả cấu tạo của mạch rây ? ? thành phần dòch của mạch rây ? ? động lực vận chuyển ? ? từ đó nêu điểm khác nhau giữa dòng mạch gỗ và dòng mạch rây ? bằng cách điền vào phiếu học tập số 2 : Phiếu học tập số 2 Tiêu chí so sánh Mạch gỗ Mạch rây Cấu tạo Thành phần dòch Động lực II.DÒNG MẠCH RÂY Học sinh thảo luận, hoàn thành phiếu học tập số 2. Giáo viên cho 1 học sinh trình bày các em khác theo dõi, bổ sung hoàn chỉnh. 2.Thành phần của dòch mạch rây -Thành phần gồm : Đường saccarôzơ, các axit amin, vitamin, hoocmon thực vật … 3.Động lực của dòng mạch rây -Động lực của dòng mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa quan cho (lá) và quan nhận (mô). IV. CỦNG CỐ -1 vì sao khi ta bóc vỏ quanh cành hay thân cây thì một thời gian sau phía trên chỗ vỏ bò bóc phình to ra ? - 2 sự hút nước, muối khoáng ở rễ khác sự hút nước, muối khoáng ở cây như thế nào ? 3. Sự hút nước từ rễ lên lá qua những giai đoạn nào ? V. BÀI TẬP VỀ NHÀ - Làm bài tập : 1, 2, 3, 4, 5 sách giáo khoa -Làm thí nghiệm sau quan sát hiện tượng và giải thích. Thí nghiệm : Lấy 1 bao pôlyêtylen trắng bao quanh 1 cành nhỏ lá của cây trồng trong chậu hoặc ngoài vườn rồi cột miệng bao lại, để 1 ngày sau đó quan sát. Phần bổ sung kiến thức * Từ những kiến thức đã học về sự vận chuyển nước và các chất trong cây, hãy giải thích tại sao trong tự nhiên những cây cao hàng chục mét (cây chò chỉ), bên cạnh đó lại những cây thấp bé chỉ cao vài cm (rêu chân tường cùng tồn tại ? Bài 3 : THOÁT HƠI NƯỚC Ở LÁ I. MỤC TIÊU Học sinh : - Nêu được vai trò của quá trình thoát nước đối với đời sống của thực vật. - Mô tả được cấu tạo của lá thích nghi với chức năng thoát hơi nước - Trình bày được chế điều tiết độ mở của khí khổng và các tác nhân ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước. - Rèn luyện kó năng quan sát và phân và so sánh. - Giải thích sở khoa học các biện pháp kỉ thuật tạo điều kiện cho cây điều hoà thoát nước dễ dàng. - Tích cực trồng cây và bảo vệ cây xanh ở trường học, nơi ở và đường phố. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC - Tranh vẽ hình 3.1, 3.2, 3.3 3.4 sách giáo khoa - Máy chiếu qua đầu nếu dùng bản trong (máy overheah) - Bảng kết quả thực nghiệm của Garô - Thí nghiệm chứng minh cây xan thoát hơi nước. III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC 1. Kiểm tra bài cũ - Động lực nào giúp dòng nước và các muối khoáng di chuyển được từ rễ lến lá ? 2. Bài mới - Đặt vấn đề : Động lực đầu trên giúp dòng nước và các ion khoáng di chuyển được từ rễ lênlá là sự thoát hơi nước ở lá. Vậy quá trình thoát hơi nước ở lá diễn ra như thế nào ? Chúng ta cùng nghiên cứu chế thoát hơi nước ở lá. Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức * Hoạt động 1 Cho học sinh đọc mục I.1 và ? nước vai trò gì trong cây ? I. VAI TRÒ CỦA THOÁT HƠI NƯỚC 1.Lượng nước cây sử dụng và vai trò của nó trong cây -Khoáng 2% lượng nước cây hấp thụ được sử dụng để tạo vật chất hữu cơ, bảo vệ cây khỏi hư hại bởi nhiệt độ bảo vệ cây khỏi hư hại bởi nhiệt độ không khí, tạo môi trường trong … *Hoạt động 2 Giáo viên : cho học sinh quan sát thí 2. Vai trò của thoát hơi nước đối với đời sống của cây nghiệm (TN) đã chuẩn bò sẵn về hiện tượng thoát hơi nước ở thực vật ? hãy cho biết thoát hơi nước là gì ? vai trò của thoát hơi nước ? Học sinh : Đó là hiện tượng mất nước qua bề mặt lá và các bộ phận khác của cây tiếp xúc với không khí và nêu được vai trò của thoát hơi nước. Hoạt động 3 Giáo viên : Cho học sinh đọc số liệu ở bảng 3.1, quan sát hình 3.1 đến 3.3 ? em nhận xét gì về tốc độ thoát hơi nước ở mặt trên và mặt dưới của lá cây ? ? Từ đó cho biết mấy con đường thoát hơi nước ? +Tạo lực hút đầu trên +Hạ nhiệt độ của lá cây vào những ngày nắng nóng +Khí khổng mở cho CO 2 vào cung cấp cho quá trình quang hợp. II. THOÁT HƠI NƯỚC QUA LÁ 1.Cấu tạo của lá thích nghi với chức năng thoát hơi nước Học sinh : nêu được +Sự thoát hơi nước ở mặt dưới cao hơn mặt trên của lá +Có hai con đường thoát hơi nước là : qua tầng cutin và qua khí khổng -Thoát hơi nước chủ yếu qua khí khổng phân bố ở mặt dưới của lá -Con đường thoát hơi nước +Tầng cutin (không đáng kể) +Khí khổng * Hoạt động 4 Giáo viên : cho học sinh đọc mục II.3, quan hình 3.4 ? hãy giải thích chế đóng mở của khí khổng ? Học sinh : Giải thích, sau đó giáo viên bổ sung. *Hoạt động 5 : 2.Cơ chế điều tiết sự thoát hơi nước qua cutin và qua khí khổng -Sự đóng mở khí khổng phụ thuộc vào hàm lượng nước trong tế bào khí khổng. +Khí no nước khí khổng mở. +Khi mất nước khí khổng đóng. Giáo viên : Cho học sinh nghiên cứu mục III. ? Quá trình thoát hơi nước của cây chòu ảnh hưởng của những nhân tố nào ? Học sinh : Nêu được các yếu tố nước, ánh sáng, nhiệt độ … III.CÁC TÁC NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH THOÁT HƠI NƯỚC -Các nhân tố ảnh hưởng +Nước +nh sáng +Nhiệt độ, gió và các ion khoáng. IV. CỦNG CỐ * Hãy điền thông tin thích hợp vào dấu “?” *Cơ sở khoa học của các biện pháp kỉ thuật tưới nước hợp lí cho cây ? giải thích ? * Em hiểu ý nghóa tết trồng cây mà bác hồ phát động như thế nào ? *Theo em những cây sống ở vùng đất độ ẩm cao với cây mọc nơi đồi núi khô hạn khác nhau về cường độ thoát hơi nước như thế nào ? vì sao ? V. BÀI TẬP VỀ NHÀ - Chuẩn bò câu hỏi từ 1, 2, 3, 4 sách giáo khoa. - Quan sát các cây (cùng loại) trong vườn nhà khi ta bón phân với liều lượng khác nhau. Phần bổ sung kiến thức : 1. Ở một vùng ruộng lầy, sau một thời gian trồng bạch đàn vùng đó trở nên khô hạn. Em hãy giải thích tại sao bạch đàn vừa khả năng làm lô hạn đầm lầy, lại vừa khả năng sống ở vùng khô hạn. Hãy giải thích vì sao bạch đàn được khả năng kì diệu đó ? 2. Vì sao khi trồng cây người ta thường ngắt bớt lá ? 3. Từ hoạt động hấp thụ. Vận chuyển nước và khoáng, hãy chứng minh cây là một thể thống nhất ? [...]... nhu mô) và tái cố đònh CO2 (TB bao bó mạch) +Chất nhận CO2 là PEP +Sản phẩm đầu tiên là : AOA III.THỰC VẬT CAM Gồm chu trình cố đònh CO 2 tạm thời (vào ban đêm) và tái cố đònh CO2 (ban ngày) trong cùng loại tế bào nhu mô Học sinh học tập theo phiếu Các tế bào quang hợp của lá Các loại lục lạp Học sinh : Thảo luận và trả lời bằng cách điền vào phiếu số 2 Giáo viên : Cho học sinh nghiên cứu mục III,... học sinh quan sát hình 10.2 ? Hãy mô tả thực nghiệm của Enghenman Qua thực nghiệm này cho ta rút ra kết luận gì ? Học sinh : Nêu được thành phần quang phổ ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp của thực vật *Hoạt động 2 : Giáo viên : Cho học sinh quán sát sơ đồ hình 10.3 và nghiên cứu II ?Em nhận xét gì về quan hệ giữa nồng độ CO2 và cường độ QH ? Học sinh : nêu được +nồng độ CO2 tăng thì cường độ quang... các khái niệm sinh học liên quan : +Cường độ quang hợp +năng suất sinh học +Năng suất kinh tế ? vì sao nói quang hợp quyết đònh năng suất cây trồng Học sinh : nêu được chỉ quang hợp mới tạo ra được chất hữu Giáo viên : cho học sinh quan sát hình 11. 1 ? dự vào các khái niệm, em hãy tính năng suất học sinh, năng suất kinh tế của cây hướng dương ? Giáo viên : Gọi một học sinh lên tính Giáo viên : Giữa... CO2 và điểm no CO2 ? Sau đó cho 1 em trình bày, các em khác nhận xét bổ sung -Điểm no ánh sáng : Cường độ ánh sáng tối đa để cường độ QH đạt cực đại 2 Quang phổ ánh sáng -QH diễn ra mạnh ở vùng tia đỏ và tia xanh tím -Tia lục thực vật không QH -Tia xanh tím tổng hợp các axit amin, prôtêin -Tia đổ tổng hợp cacbonhiđrat II.NỒNG ĐỘ CO2 Nồng độ CO2 tăng thì cường độ quang hợp tăng +Điểm bù CO2 nồng độ CO2 ... gian Nhóm Ngày, giờ Tên cây, vò trí của lá Thời gian chuyển màu của giấy c ban clorua Mặt trên Mặt dưới Giải thích vì sao sự khác nhau giữa 2 mặt lá 2 Thí nghiệm 2 Công thức thí nghiệm Tên cây Mạ lúa Chiều cao (cm/cây) Nhận xét Đối chứng (nước) Thí nghiệm (dung dòch NPK) Bài 8 : QUANG HP Ở CÂY XANH I MỤC TIÊU Học sinh - Phát biểu được khái niệm quang hợp - Nêu rõ vai trò của quang hợp ở cây xanh... động 1 Giáo viên : Cho học sinh quan sát hình 8.1 ? Em hãy cho biết quang hợp là gì ? Học sinh : Nêu được quang hợp là quá trình tổng hợp chất hữu nhờ ánh sáng mặt trời xảy ra ở thực vật Giáo viên : yêu cầu học sinh lên bảng viết phương trình tổng quát của quá trình quang hợp ? Sau khi học sinh viết xong, giáo viên cho sửa chữa, bổ sung * Hoạt động 2 Giáo viên : Cho học sinh nghiên cứu I.2, kết hợp... hãy cho biết vai trò của quang hợp ? Học sinh : Nêu được - Quang hợp tạo ra nguồn thức ăn, năng lượng, nguyên liệu cho các hoạt động sống - Điều hoà không khí Chuyển tiếp : Lá là quan quang hợp của cây Vậy là cấu tạo thích nghi với chức năng quang hợp như thế nào ? * Hoạt động 3 Giáo viên : Cho học sinh quan sát hình 8.2, phát phiếu số 1 Phiếu học tập số 1 Tên quan Đặc điểm cấu tạo Chức năng... Đặc điểm cấu tạo Chức năng Nội dung kiến thức I KHÁI QUÁT VỀ QUANG HP Ở CÂY XANH 1 Quang hợp là gì ? Quang hợp là quá trình trong đó năng lượng ánh sáng mặt trời được lá (diệp lục) hấp thụ để tạo ra cacbonhrat và ôxy từ khí CO 2 và H2O 6CO2 + 6H2O AS DL C6H12O6+6O2 2 Vai trò của quang hợp của cây xanh là gì ? - Cung cấp thức ăn cho mọi sinh vật - Cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống - Cung cấp... tận tế bào nhu mô lá và sản phẩm quang hợp di chuyển ra khỏi lá Trong lá nhiều tế bào chứa lục lạp là bào quan chứa sắc tố quang hợp, đặc biệt là diệp lục 2 Lục lạp và bào quan quang hợp Học sinh : Thảo luận và điền vào phiếu học tập các nội dung trên Sau đó giáo viên cho một học sinh trình bày, các em khác theo dõi bổ sung * Hoạt động 4 Giáo viên : cho học sinh quan sát hình Lục lạp màng kép bên... 2C3H4O3 → 2C2H5OH + CO2 hoặc C3H6O3 Diễn ra trong tế bào chất 2.Hô hấp hiếu khí -Gồm : +Chu trình Grep diễn ra trong chất của ti thể 2CH3COCOOH + 5 O2 = 6CO2 + H2O +Chuỗi truyền điện tử : Diễn ra màng trong ti thể +Đã tạo ra 36 ATP Học sinh : Sau khi học sinh làm xong giáo viên cho nhận xét, bổ sung * Hoạt động 5 Giáo viên : Cho học sinh nghiên cứu mục III, và quan sát hình 12.3 ? Quang hô hấp là gì ? . dòch NPK) Bài 8 : QUANG HP Ở CÂY XANH I. MỤC TIÊU Học sinh - Phát biểu được khái niệm quang hợp - Nêu rõ vai trò của quang hợp ở cây xanh - Trình bày cấu. khoáng ? Học sinh : Nêu được trong đất có chứa nhiều loại muốn khoáng ở dạng không tan và hoà tan. -Cây hấp thụ : Dạng hoà tan Giáo viên : Cho học sinh phân
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an sinh hoc 11 co ban, giao an sinh hoc 11 co ban, giao an sinh hoc 11 co ban

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay