trắc nghiệm môn hóa ôn thi tốt nghiệp

trắc nghiệm môn hóa ôn thi tốt nghiệp

trắc nghiệm môn hóa ôn thi tốt nghiệp
... 42n Poli isopren ( C5 H ) n 68n Luyện thi đại học môn hóa Trang 36 157) Hệ số polime hóa gì? Có thể xác định xác hệ số polime hóa không? Tính hệ số polime hóa PE, PVC xenlulozơ, biết phân tử khối ... Công thức phân tử 2) ( H N ) x − R( COOH ) y 1) Khi x=y ta có amino axit trung tính, quỳ tím không đổi màu Luyện thi đại học môn hóa Trang 40 Khi x>y ta có amino axit có tính bazơ, quỳ tím hóa ... Fe3+/Fe2+ 0,78 Ag+/Ag +0,80 Au3+/Au +1,50 (V) Luyện thi đại học môn hóa 206) Cho phản ứng hóa học xảy pin điện hóa a) 2Cr + 3Cu2+ 2Cr3+ + 3Cu E0 pin điện hóa là: a) 0,40 V b) 1,08 V c) 1,25 V d) 2,5...
 • 50
 • 231
 • 0

25 CÂU TRẮC NGHIỆM GIAO TIẾP ÔN THI TỐT NGHIỆP pot

25 CÂU TRẮC NGHIỆM GIAO TIẾP ÔN THI TỐT NGHIỆP pot
... ………………………………” A Definitely Go ahead B I don’t think so C I suppose you’re right D I really appreciate your offer 22 Jackie: “ …………………………Sue How’s every thing?” Sue: “ Pretty good” A Have a good time ... “ ……………………” A Thanks, but I’m afraid I’ve got something planned C I’m terribly sorry But I have to disagree B Thanks And you? D Sure Go ahead 25 Lucy: “ Have a nice day!” Susan: “ …………………………… ... Client: “ …………………………………” A No, that is impossible B No, I don’t think so C I hope not C I’m afraid, I disagree 16 Tony: “ I’ve just passed my exam.” Jim: “ …………………………….”...
 • 2
 • 228
 • 0

TRĂC NGHIỆM LÝ THUYẾT ÔN THI TỐT NGHIỆP PHẦN : DAO ĐỘNG CƠ ppsx

TRĂC NGHIỆM LÝ THUYẾT ÔN THI TỐT NGHIỆP PHẦN : DAO ĐỘNG CƠ ppsx
... hoà với tần s : A ω’ = ω B ω’ = 2ω C ω’ = ω/2 D ω’ = 4ω Câu 1 9: Pha dao động dùng để xác định: A Biên độ dao động C Trạng thái dao động B Tần số dao động D Chu kì dao động Câu 2 0: Đồ thị biểu ... chỗ đường mấp mô B Dao động đồng hồ lắc C Dao động lắc lò xo phòng thí nghiệm D Cả B C Câu 2 4: Chọn câu câu sau: A Dao động điều hoà dao động tắt dần theo thời gian B Chu kì dao động điều hoà phụ ... độ dao động C Khi vật dao động vị trí biên vật lớn D Biên độ dao động giá trị cực tiểu li độ Câu 2 5: Chọn câu đúng: lượng dao động điều ho : A Khi vật chuyển động vị trí cân vật tăng B Khi động...
 • 2
 • 138
 • 0

25 CÂU TRẮC NGHIỆM GIAO TIẾP ÔN THI TỐT NGHIỆP ppt

25 CÂU TRẮC NGHIỆM GIAO TIẾP ÔN THI TỐT NGHIỆP ppt
... ………………………………” A Definitely Go ahead B I don’t think so C I suppose you’re right D I really appreciate your offer 22 Jackie: “ …………………………Sue How’s every thing?” Sue: “ Pretty good” A Have a good time ... “ ……………………” A Thanks, but I’m afraid I’ve got something planned C I’m terribly sorry But I have to disagree B Thanks And you? D Sure Go ahead 25 Lucy: “ Have a nice day!” Susan: “ …………………………… ... Client: “ …………………………………” A No, that is impossible B No, I don’t think so C I hope not C I’m afraid, I disagree 16 Tony: “ I’ve just passed my exam.” Jim: “ …………………………….”...
 • 2
 • 456
 • 2

Đề cương và ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn hóa ôn thi đại học cực hay có đáp án

Đề cương và ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn hóa ôn thi đại học cực hay có đáp án
... vừa tính khử vừa tính oxi hóa? a) Cl- b) Fe 2+ c) Cu 2+ d) S 2- (Các câu từ 13 đến 23 trích từ đề thi tuyển sinh hệ không qui ĐH Cần Thơ năm 2006) 6 24 Cho dung dịch NaOH lượng dư vào 100 ... Thủy ngân (Hg) c) Niken (Ni) d) Một kim loại khác (Cu = 64; Hg = 200; Ni = 59) 27 Cho biết Thủy ngân tỉ khối 13,6 Phát biểu sau không cho thủy ngân (Hg)? a) Hai thể tích thủy ngân không khí ... thu 3,136 lít khí NO (đktc) Phần trăm khối lượng vàng thỏi vàng là: a) 90% b) 80% c) 70% d) 60% (Au = 197) 46 Nguyên tố bán kính ion nhỏ bán kính nguyên tử tương ứng? a) Clo b) Lưu huỳnh...
 • 31
 • 720
 • 0

Tài liệu trắc nghiệm môn hóa ôn thi đại học

Tài liệu trắc nghiệm môn hóa  ôn thi đại học
... Trong phản ứng hố học mà Fe tham gia, vai trò Fe2+ ln ln a.Chất khử b Chất oxi hố c Có thể chất khử chất oxi hố tuỳ phản ứng d Tất đếu sai GV Nguyễn Tấn Trung TT luyện thi đại học CLC Vónh Viễn ... vòng benzen : a Làm tăng mật độ electron nhân benzen b Làm giảm mật độ electron nhân benzen c Không ảnh hưởng d Tất sai Câu 13: Cho (A) chứa C, H, O tác dụng với với 240 ml dd MOH 1M pứ xảy vưa ... Kim loại kiềm phản ứng với nước trước cho kiềm, sau kiềm tác dụng với CuSO4 Câu 8: Tính chất hố học chung kim loại là: a.Dễ bị khử b Dễ bị oxi hố c Dễ tham gia phản ứng d Năng lượng ion hố cao...
 • 5
 • 183
 • 1

Trắc nghiệm sinh học ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Trắc nghiệm sinh học ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông
... bị giới hạn? A Sinh sản chậm, sức sinh sản thấp, chịu tác động chủ yếu nhân tố sinh thái hữu sinh B Sinh sản nhanh, sức sinh sản cao, mẫn cảm với biến động nhân tố sinh thái vơ sinh C Biết bảo ... mạc 009: Nhân tố sinh thái là: A tất nhân tố vật lí hóa học mơi trường xung quanh sinh vật (nhân tố vơ sinh) B mối quan hệ sinh vật với sinh vật khác sống xung quanh (nhân tố hữu sinh) C tác động ... phân bố gián đoạn 033: Ổ sinh thái sinh vật gì? A nhân tố sinh thái mơi trường B nơi cư trú lồi C cách sinh sống sinh vật mơi trường D tổ hang sinh vật 034: Nếu lồi có ổ sinh thái khơng giao :...
 • 54
 • 221
 • 0

248 câu TRẮC NGHIỆM GIAO TIẾP ôn THI tốt NGHIỆP 12

248 câu TRẮC NGHIỆM GIAO TIẾP ôn THI tốt NGHIỆP 12
... …………to start with before you order the main course? A anything B something C someone D anyone 248 CÂU TRẮC NGHIỆM GIAO TIẾP ÔN THI TỐT NGHIỆP …………do you intend to take a short rest? A How much ... year 10 10 248 CÂU TRẮC NGHIỆM GIAO TIẾP ÔN THI TỐT NGHIỆP A When B How C What time D How often 180 A: Do you think you’ll get the job? – B: ………… A I know so B Well, I hope so C I think so D ... Of course d Will what be all right? 223 You often come to class late “….” 12 12 248 CÂU TRẮC NGHIỆM GIAO TIẾP ÔN THI TỐT NGHIỆP a Yes, I’m sorry about that b Yes, I’m late c Yes, I know I did d...
 • 14
 • 639
 • 1

TỔNG HỢP 60 CHUYÊN ĐỀ TRẮC NGHIỆM MÔN SINH - LUYỆN THI TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG( CÓ ĐÁP ÁN)

TỔNG HỢP 60 CHUYÊN ĐỀ TRẮC NGHIỆM MÔN SINH - LUYỆN THI TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG( CÓ ĐÁP ÁN)
... cá thể - loài - chi - họ - - lớp - ngành - giới C loài - chi (giống) - họ - - lớp - ngành - giới D chi - - lớp - ngành - giới Bài 27 Những giới sinh vật đặc điểm cấu tạo thể đa bào nhân ... vật xương sống Chọn đáp án A 1- đơn bào; 2- nhất; 3- loài; 4- hai ngành B 1- đơn bào; 2- nhất; 3- loài; 3- hai nhóm C 1- đa bào; 2- nhất; 3- quần thể; 4- hai nhóm D 1- đa bào; 2- thứ 2; 3- loài; ... hợp; 2- dị dưỡng; 3- hữu cơ; 4- hệ D 1- dị dưỡng; 2- quang hợp; 3- vô cơ; 4- chân Bài 26 Hãy kể bậc thang phân loại từ thấp đến cao? Chọn đáp án A loài - chi - quần thể - - lớp - ngành - giới...
 • 67
 • 274
 • 0

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh ôn thi tốt nghiệp

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh ôn thi tốt nghiệp
... n thi tốt nghiệp 2007-2008 Câu 23)The new models are _more economical but also more attractive A) both B) not only C) but also D) as well as Câu 24)She ate the hamburger ... but C) or D) nor Câu 47:Nam got wet _ he forgot his umbrella A)and B) but C) so D) because Câu 48:Hoa failed her math test. ,she has to the test again -2- n thi tốt nghiệp 2007-2008 A) ... United States the wealthiest country _ the world ? a of b in c over d on 11/ When Rome as the Romans -4- n thi tốt nghiệp 2007-2008 a with b for c in d like 12/ This must be done ...
 • 63
 • 388
 • 0

613 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA ÔN THI TỐT NGHIỆP 2017

613 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA ÔN THI TỐT NGHIỆP 2017
... tớch HNO3 m c v ba th tớch HCl õm c 34,475 gam thi vng cú ln cht tr c hũa tan ht nc cng toan, thu c 3,136 lớt khớ NO nht (ktc) Phn trm lng vng cú thi vng trờn l: a) 90% b) 80% c) 70% d) 60% (Au ... CH3CH(NH2)CH(NH2)COOH 135.Amino axit l nhng hp cht hu c , phõn t cha ng thi nhúm chc v nhúm chc in vo ch trng cũn thiu l : a n chc, amino, cacboxyl b Tp chc, cacbonyl, amino c Tp chc, amino, ... 0,02 mol Cl-, nc cc l: a Nc mm b Nc cng tm thi c Nc cng vnh cu d Nc cng ton phn 343.Khụng gp kim loi kim th t nhiờn dng t vỡ: A.Thnh phn ca chỳng thi n nhiờn rt nh B.õy l kim loi hot ng húa...
 • 48
 • 239
 • 0

Ôn tập trắc nghiệm môn hóa học thi TN THPT

Ôn tập trắc nghiệm môn hóa học thi TN THPT
... iot Câu 5: Câu 25 TNTHPT năm 2007 mã đề 138 Một chất thủy phân môi trường axit, đun nóng không tạo glucozơ Chất A saccarozơ B protein C xenlulozơ D tinh bột Câu 6: Câu 30 TNTHPT năm 2007 mã đề ... mã đề 173 (đề thi thử Ban KH – TN 2007) Hai chất đồng phân A glucozơ mantozơ B fructozơ glucozơ C fructozơ mantozơ D saccarozơ glucozơ Câu 4: Câu 38 mã đề 173 (đề thi thử Ban KH – TN 2007) Mantozơ ... Cu(OH)2, không đun nóng Ddxanh lam (1) Cu(OH)2, đun nóng Glixerol Lòng trắng trứng Ancol etylic Ddxanh lam Dd tím (2) Cu2O đỏ gạch Ddxanh lam -(3) (2) Không tượng - Phương trình hóa học 2C6H12O6...
 • 27
 • 462
 • 0

Ôn tập trắc nghiệm môn hóa học thi TN THPT chương trình nâng cao

Ôn tập trắc nghiệm môn hóa học thi TN THPT chương trình nâng cao
... Câu 24.Phát biểu cấu tạo cao su thi n nhiên không đúng? A Cao su thi n nhiên lấy từ mủ cao su B Các mắt xích cao su tự nhiên có cấu hình trans- C Hệ số trùng hợp cao su thi n nhiên vào khoảng từ ... Glicogen C cao su lưu hóa D xenlulozơ Câu Bản chất cuả lưu hoá cao su là: A.tạo cầu nối đisunfua giúp cao su có cấu tạo mạng không gian B.tạo loại cao su nhẹ C.giảm giá thành cao su D.làm cao su ... Loại cao su kết phản ứng đồng trùng hợp? 23 23 A Cao su buna B Cao su buna-N C Cao su isopren D Cao su clopren Câu 16 Sản phẩm trùng hợp buta – 1,3-dien với CN-CH=CH2 có tên gọi thông thường A cao...
 • 42
 • 367
 • 0

ĐỀ THI MÔN HÓA KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2007

ĐỀ THI MÔN HÓA KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2007
... tăng dần từ trái sang phải A Fe, Mg, Al B Al, Mg, Fe C Fe, Al, Mg D Mg, Fe, Al Trang 2/3 - Mã đề thi 208 Câu 32: Cho phản ứng: H2N - CH2 - COOH + HCl → H3N+- CH2 - COOH Cl- H2N - CH2 - COOH + ... nóng D phản ứng thuỷ phân môi trường axit - HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi 208 ... COONa + H2O Hai phản ứng chứng tỏ axit aminoaxetic A có tính bazơ B có tính axit C có tính oxi hóa tính khử D có tính chất lưỡng tính Câu 33: Axit no, đơn chức, mạch hở có công thức chung A CnH2n-1COOH...
 • 3
 • 282
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu môn toán ôn thi tốt nghiệpđáp án môn hóa kỳ thi tốt nghiệp năm 2012đáp án môn hóa kỳ thi tốt nghiệp thpt 2012đáp án môn hóa kỳ thi tốt nghiệp 2012đáp án môn hóa kì thi tốt nghiệp 2012đáp án môn hoá kỳ thi tốt nghiệp thpt 2012đáp án đề thi môn hóa kỳ thi tốt nghiệp 2013đề hóa ôn thi tốt nghiệpđáp án môn hóa học thi tốt nghiệp 2012đáp án môn hóa kỳ thi tốt nghiệp thpt 2013lý thuyết hóa ôn thi tốt nghiệphóa ôn thi tốt nghiệpđáp án môn hóa đề thi tốt nghiệp thpt 2012đáp án môn hóa đề thi tốt nghiệp 2012trắc nghiệm ôn thi tốt nghiệp môn hóaQuyet dinh 201 2016 khen thuong SV khoa Kinh te VT nam hoc 2014 2015Quyet dinh 414 2016 GTVT Bo sung cong nhan danh hieu SV nam hoc 2014 2015Thong bao 570 Huong dan Mien giam hoc phi 2017-2018QD 720 2016 HBKK HK1 15 16 Khoa Cong trinh GTQD 721 2016 HBKK HK1 15 16 Khoa Cơ khíThong bao 1008 Chan chinh ne nep noi quy hoc duong Mau 2Bo tri phong sinh hoat GVCN CVHT ngay 15 12 16Huong dan sinh hoat CVHT-GVCN ngay 25-5-15Thong bao 389 Huong dan cap lai mat khau he thong tin noi bo sinh vienBo tri phong sinh hoat GVCN CVHT ngay 28 2 17Quyet dinh 133 2017 Hoc bong khuyen khich HK 2 15 16 Khoa DTVTDanh sach lop qua han dao taoNghiên cứu đặc điểm dịch sởi, công tác phòng chống dịch và kiến thức, thực hành của bà mẹ về bệnh sởi tại huyện mường la, tỉnh sơn la năm 2014Thực trạng hoạt động và nhu cầu cần được đáp ứng của đội ngũ nhân viên y tế thôn bản huyện bắc yên, tỉnh sơn la năm 2013 – 2014giao an hoa 8 tron boCHUYÊN ĐỀ 3 GIẢI TÍCH: TỔ HỢP XÁC SUẤTkiểm tra hóa 9 tiết 20Bai 33 dieu che khi hidro phan ung the (1)ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN VÒNG 2 TOÁN VIOLYMPIC LỚP 5 (2017 – 2018)ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN VÒNG 2 TOÁN VIOLYMPIC LỚP 3 (2017 – 2018)