TRĂC NGHIỆM LÝ THUYẾT ÔN THI TỐT NGHIỆP PHẦN : DAO ĐỘNG CƠ ppsx

2 290 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2014, 09:21

. TRĂC NGHIỆM LÝ THUYẾT ÔN THI TỐT NGHIỆP PHẦN : DAO ĐỘNG CƠ Câu 1: Động năng của một vật dao động điều hoà theo phương trình x = Acos(t + ) th : A. Tuần hoàn với chu. s : A. ω’ = ω B. ω’ = 2ω C. ω’ = ω/2 D. ω’ = 4ω Câu 1 9: Pha của dao động được dùng để xác định: A. Biên độ dao động C. Trạng thái dao động B. Tần số dao động D. Chu kì dao động Câu 2 0: Đồ. được gọi là dao động gì? A. tuần hoàn B. . tắt dần C.điều hoà D. cưỡng bức Câu 1 0: Thế nào là dao động tự do? A. Là dao động tuần hoàn B. Là dao động điều hoà C. Là dao động không chịu tác
- Xem thêm -

Xem thêm: TRĂC NGHIỆM LÝ THUYẾT ÔN THI TỐT NGHIỆP PHẦN : DAO ĐỘNG CƠ ppsx, TRĂC NGHIỆM LÝ THUYẾT ÔN THI TỐT NGHIỆP PHẦN : DAO ĐỘNG CƠ ppsx, TRĂC NGHIỆM LÝ THUYẾT ÔN THI TỐT NGHIỆP PHẦN : DAO ĐỘNG CƠ ppsx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn