ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG lần II Hóa học 12 ngày 4/10/2015

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HKI MÔN HÓA HỌC LỚP 10 Sở GD và ĐT QUẢNG NAM pptx

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HKI MÔN HÓA HỌC LỚP 10 Sở GD và ĐT QUẢNG NAM pptx
... 0,25 GV đề Duyệt Tổ Trưởng (ký tên) (Đã ký) Nguyễn Thị Hồng Nương Nguyễn Văn Tuấn Sở GD ĐT Đồng Tháp Trường THPT Tam Nông ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HKI - Năm học: 2008-2009 Môn: Hoá Học ... phản ứng oxi hoá khử Nâng cao: (2 đ) Lập phương trình hoá học phản ứng oxi hoá khử C Đề cương ôn tập HKI: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 10 MÔN: HOÁ (HKI: 2008-2009) Chương I: I Lý Thuyết: Thành phần nguyên ... hạt có điện tích khối lượng bao nhiêu? 2) Cách viết ký hiệu hoá học nguyên tử 3)Cách tính số p, n, e dựa vào ký hiệu hoá học nguyên tử tính giá trị A 4)Thứ tự mức lượng phân lớp electron viết nào?...
 • 22
 • 186
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NĂM 2011 HÓA HỌCĐỀ 1 docx

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NĂM 2011 HÓA HỌC – ĐỀ 1 docx
... kiện) A 11 ,2 lít B 22,4 lít C 33,6 lít D 44,8 lít Câu 23 Cho số nguyên tố sau 10 Ne, 11 Na, 8O, 16 S Cấu hình e sau: 1s22s22p6 hạt số hạt đây? A Nguyên tử Ne B Ion Na+ C Ion S 2– D Ion O 2– Câu 24 ... A 71, 7g B 77,1g C 17 ,7g D 53,1g Câu 35 Công thức tổng quát este tạo axit X đơn chức ancol Y đa chức là: A R(COOR1) B R(COO)nR1 C (RCOO)nR1(COOR)m D (RCOO)nR1 Câu 36 Hai este X, Y đồng phân 17 ,6 ... Câu 13 Dung dịch nhôm sunfat có nồng độ Al3+ 0,09M Nồng độ ion SO 2 là: A 0,09M B 0,06M C 0,45M D 0 ,13 5M Câu 14 Dãy chất ion sau axit?  A HCOOH, HS–, NH  , Al3+ B Al(OH)3, HSO 2 , HCO , S2–...
 • 6
 • 86
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NĂM 2011 HÓA HỌCĐỀ 2 pot

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NĂM 2011 HÓA HỌC – ĐỀ 2 pot
... axit H2SO4 đặc, nóng thu lít khí SO2 (các khí đo đktc) A 22 ,4 lít B 11 ,2 lít C 2, 24 lít D kết khác Câu 24 Nhiệt phân muối KNO3 thu khí: A NO2 B O2 C Hỗn hợp NO2 O2 D Hỗn hợp NO O2 Câu 25 Cho ... ứng: (1) 2P + 5Cl2  2PCl5 (2) 6P + 5KClO3  3P2O5 + 5KCl Trong hai phản ứng trên, P đóng vai trò là: A chất oxi hóa B chất khử C tự oxi hóa khử D chất oxi hóa (1), chất khử (2) Câu 26 Để xác ... CH3 CH3 A 2 isopropylbutanal B 2 etyl–3–metylbutanal C 2 etyl–3–metylbutan D 2 etyl–3–metylbutanol Câu 50 Loại tơ tơ tổng hợp? A tơ tằm B tơ visco C tơ axetat D nilon–6 Phần II Theo chương trình...
 • 4
 • 54
 • 0

Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC –LẦN 4 MÔN HÓA HỌC - THPT QUỲNH LƯU 1 doc

Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC –LẦN 4 MÔN HÓA HỌC - THPT QUỲNH LƯU 1 doc
... gồm đơn chất Khối lượng hỗn hợp Z là: A 18 ,7 gam B 22 ,4 gam C 17 ,8 gam D 24, 2 gam - HẾT -1 C 2C 3C 4C 5C 6A 7A 8B 9A 10 D 11 B 12 B 13 A 14 C 15 D 16 B 17 C 18 B 19 D 20B 21B 22B 23B 24A 25C 26B ... CH3COO- bazơ Câu 11 : Công thức tổng quát este tạo axit no, chức, mạch hở ancol no, chức, mạch hở là: A CnH2n -1 0 O12 (n ≥ 12 ) B CnH2n -1 4 O12 (n ≥ 12 ) C CnH2n -1 4 O12 (n ≥ 8) D CnH2n -1 0 O12 (n ≥ 8) Câu 12 : ... 20B 21B 22B 23B 24A 25C 26B 27D 28D 29A 30A 31C 32A 33D 34D 35D 36A 37C 38B 39A 40 B 41 B 42 C 43 D 44 D 45 A 46 A 47 C 48 D 49 C 50D Trang 4/ 4 - đề thi 13 5 ...
 • 4
 • 504
 • 23

Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 3 MÔN HÓA HỌC - THPT QUỲNH LƯU 1 docx

Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 3 MÔN HÓA HỌC - THPT QUỲNH LƯU 1 docx
... có tên gọi là: A 3- metylbut-2-en -1 - ol B pent-2-en-1ol C ancol iso-pent-2-en -1 - ylic D 2-metylbut-2-en-4-ol Câu 34 : Tiến hành điện phân 10 0 ml dung dịch Fe(NO 3) 3 1M Cu(NO3 )3 1M bình điện phân ... hữu X2 + C2H4(OH)2 + NaCl Công thức cấu tạo X, Y là: A CH3-CHCl-COOC2H5 CH3COOCHCl-CH3 B ClCH2-COOC2H5 CH3COOCH2CH2Cl C ClCH2-COOC2H5 CH3COOCHCl-CH3 D CH3COOCHCl-CH2Cl CH3COOCH2CH2Cl Câu 40: Aminoaxit ... 1, 3, B 2, 5, C 2, 3, D 2, 4, Câu 24: Trong dung dịch sau: (1) saccarozơ, (2) 3- monoclopropan1, 2- iol ( 3- MCPD), (3) etilenglycol, (4) đipeptit, (5) axit fomic, (6) tetrapeptit, (7) propan -1 , 3- điol...
 • 4
 • 482
 • 11

Tài liệu SỞ GD & ĐT THANH HOÁ TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 4 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 1, NĂM HỌC: 2012 - 2013 MÔN TOÁN, KHỐI A VÀ KHỐI A1 pdf

Tài liệu SỞ GD & ĐT THANH HOÁ TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 4 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 1, NĂM HỌC: 2012 - 2013 MÔN TOÁN, KHỐI A VÀ KHỐI A1 pdf
... S GD & T THANH HO TRNG THPT HU LC *** đáp án thang điểm đề kiểm tra chất lượng ôn thi đại học Lần năm học: 2012 201 3- môn toán, khối A A1 (ỏp ỏn Thang im gm 05 trang) P N THANG ... SH 6a SB 7a A H K D E C B Do ú: VHSDC 6 V B SCD VS BCD = SA.S BCD a 6.S BCD 7 7 K l hỡnh chiu ca B trờn AD ta cú: BK.AD = AB.BD suy 0.25 0.25 3a AB.BD a a2 SBCD BK.BC BK , suy ra: ... suy ra: V HSDC 14 AD 2 Do AD//(SBC) nờn d ( AD ,SC ) d( AD , SBC ) d( A, SBC ) Dng hỡnh bỡnh hnh ADBE Do AB BD nờn AB AE t d ( A, SBC ) = h Trong t din vuụng ASEB, ta cú: (1,0 im) 1 1 1...
 • 6
 • 308
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC –LẦN 4 MÔN HÓA HỌC - THPT QUỲNH LƯU 1 pptx

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC –LẦN 4 MÔN HÓA HỌC - THPT QUỲNH LƯU 1 pptx
... CH3COO- bazơ Câu 11 : Công thức tổng quát este tạo axit no, chức, mạch hở ancol no, chức, mạch hở là: A CnH2n -1 0 O12 (n ≥ 12 ) B CnH2n -1 4 O12 (n ≥ 12 ) C CnH2n -1 4 O12 (n ≥ 8) D CnH2n -1 0 O12 (n ≥ 8) Câu 12 : ... không khí đến khối lượng không đổi thu 62,6 gam chất rắn V có giá trị A 44 ,8 B 47 ,1 C 40 ,32 D 22 ,4 Câu 43 : Hỗn hợp A gồm ancol đơn chức đồng đẳng Lấy m gam A đun nóng với H 2SO4 14 0 0C (H =10 0%) ... 2, 3- ibrompentan B 1 , 4- đibrompentan C 2 , 4- đibrompentan D 1 , 4- đibrom-2-metylbutan Câu 32: Nhúng sắt nhỏ vào dung dịch chứa lượng chất sau: FeCl 3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3 loãng, H2SO4 đặc...
 • 4
 • 647
 • 3

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC –LẦN 4 MÔN HÓA HỌC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1 ppsx

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC –LẦN 4 MÔN HÓA HỌC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1 ppsx
... p-H2N-C6H4-OH chất rắn không tan nước giả sử tồn cân bằng: p-H2N-C6H4-OH(rắn) p-H2N-C6H4-O-(tan) + H+ Ka = 10 -11 p-H2N-C6H4-OH(rắn) + H2O p-H3N -C6H4-OH(tan) + OH Kb = 10 -9 Trang 2 /17 - Mã đề thi 13 5 ... rắn Z gồm đơn chất Khối lượng hỗn hợp Z là: A 18 ,7 gam B 22 ,4 gam C 17 ,8 gam D 24, 2 gam Trang 16 /17 - Mã đề thi 13 5 - HẾT Trang 17 /17 - Mã đề thi 13 5 ... X1  CuO ,t   X2 (X1 không hòa tan Cu(OH)2; X2 tác dụng với AgNO3/NH3 theo tỉ lệ 1: 2 số mol) Trang 10 /17 - Mã đề thi 13 5 Xác định Y A 2,3-đibrompentan B 1 ,4- đibrompentan C 2 ,4- đibrompentan...
 • 17
 • 232
 • 1

Đề kiểm tra chất lượng HK II Môn: Hóa HọcĐề 001 pptx

Đề kiểm tra chất lượng HK II Môn: Hóa Học – Đề 001 pptx
... X thu 16,2 gam chất rắn Khối lượng hợp kim dùng là: A 9,4 gam B 12,8 gam C 16,2 gam D 12,6 gam Câu Các chất NaHCO3, NaHS, Al(OH)3, Zn(OH)2 là: A Axit B Bazơ C Chất trung tính D Chất lưỡng tính ... b = 2c+2d Câu 13 Để đề phòng bị nhiễm độc cacbon monoxit, người ta sử dụng mặt nạ với chất hấp phụ là: A đồng (II) oxit mangan đioxit B đồng (II) oxit magie oxit C đồng (II) oxit than hoạt tính ... điều chế metan, người ta sử dụng hóa chất CH3COOONa, NaOH, CaO Vai trò CaO thí nghiệm gì? A chất tham gia phản ứng 175 B chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng C chất bảo vệ ống nghiệm thủy tinh,...
 • 8
 • 203
 • 0

Đề kiểm tra chất lượng HK II Môn: Hóa HọcĐề 011 potx

Đề kiểm tra chất lượng HK II Môn: Hóa Học – Đề 011 potx
... CH2 CH3 | OH thức cấu tạo hai rượu là: A CH3 - CH2- CH2- CH2 - OH CH3 CH CH2 OH | CH3 B CH3 | CH3 C OH | CH3 C CH3 CH CH2 CH3 - CH2- CH2- CH2 - OH OH | CH3 CH3 | CH3 C OH ... + H2O  HNO3 + HNO2 Khí NO2 đóng vai trò sau đây: A chất oxi hoá 90 B chất khử C vừa chất oxi hoá, vừa chất khử D không chất oxi hoá, không chất khử C©u 19 Cho FexOy vào dung dịch HNO3 loãng, ... Phân kali đánh giá theo số sau đây: A hàm lượng % khối lượng K phân tử B hàm lượng % khối lượng K2O phân tử C số nguyên tử K phân tử D hàm lượng % khối lượng KOH phân tử C©u 16 Có thể dùng dung...
 • 8
 • 177
 • 0

Đề kiểm tra chất lượng HK II Môn: Hóa HọcĐề 019 potx

Đề kiểm tra chất lượng HK II Môn: Hóa Học – Đề 019 potx
... Phản ứng axit - bazơ phản ứng oxi hóa - khử giống chỗ có cho nhận proton B Trong phản ứng axit - bazơ thay đổi số oxi hóa nguyên tố C Giống phản ứng oxi hóa –khử, cho nhận phản ứng axit- bazơ ... CuO, Cu2O Oxit có thành phần % khối lượng O thấp là: A SO2 B SO3 C Cu2O D CuO C©u 16 Nước ngầm khu vực đồng Bắc Bộ, Việt Nam thường có hợp chất sắt (II) Hợp chất lợi cho sức khỏe sinh hoạt người ... phóng 0,448 lít khí H2 (đktc) Khối lượng muối thu sau phản ứng thu (gam): A 5,75 B 2,55 B 2,72 C 3,45 C©u 27 Oxi hóa hoàn toàn 10,08g sắt thu m(g) chất rắn gồm chất (Fe2O3, Fe3O4, FeO, Fe) Thả...
 • 8
 • 206
 • 0

Đề kiểm tra chất lượng HK II Môn: Hóa HọcĐề 018 ppt

Đề kiểm tra chất lượng HK II Môn: Hóa Học – Đề 018 ppt
... ứng với axit C©u 24 Điều khẳng định sau nói sắt (III) hiđroxit? A bị nhiệt phân huỷ thành Fe2O3 H2O tính bazơ B thể C điều chế phản ứng muối sắt (III) với dung dịch bazơ D A, B, C C©u 25 Cho 11,2g ... phân cực mạnh ? A F2O NCl3 B Cl2O C NF3 D C©u 17 Phân tích hợp chất M, người ta nhận thấy thành phần klượng có 50%S 50%O CT hợp chất M là: A SO2 B SO3 C SO4 D S2O3 C©u 18 Điều khẳng định sau ... hợp muối sunfat khan tạo là: A 3,81g D 4,8g B 4,81g C 5,69g C©u 31 Phản ứng hóa học đặc trưng anken là: A phản ứng oxi hóa B phản ứng cháy phản ứng trùng hợp C phản ứng cộng D C©u 32 Đặc điểm cấu...
 • 8
 • 187
 • 0

Đề kiểm tra chất lượng HK II Môn: Hóa HọcĐề 017 docx

Đề kiểm tra chất lượng HK II Môn: Hóa Học – Đề 017 docx
... obitan p C©u Trong hợp chất sau đây: LiCl, NaF, CCl4, KBr Hợp chất có liên quan đến liên kết cộng hóa trị là: A LiCl B NaF C CCl4 D KBr C©u 10 Nguyên tử N NH3 trạng thái lai hóa: A sp B sp2 C sp3 ... khác tính chất hoá học nào? A Tính khử B Tính axit C Tính oxi hoá D Tác dụng với nước C©u 20 Cho FeS tác dụng với dung dịch HCl, chất khí thu là: A H2S B Cl2 C SO2 D H2 C©u 21 Những chất làm khô ... 0,1 mol  Cl- 0,2 mol NO3 đến lượng kết tủa lớn Thể tích Na2CO3 dùng là: A 150 ml B 300 ml C 200 ml D 250 ml C©u 27 Để m (g) bột sắt không khí thời gian thu g hỗn hợp chất rắn Hòa tan hoàn toàn...
 • 9
 • 104
 • 0

Đề kiểm tra chất lượng HK II Môn: Hóa HọcĐề 016 pot

Đề kiểm tra chất lượng HK II Môn: Hóa Học – Đề 016 pot
... C4H10 C©u 33 Chất cho hiđro hóa thu iso- hexan: A CH2=CH CH - CH2- CH3 ² CH3 C CH3 - CH = C - CH2- CH3 ² CH3 B CH2 = C CH CH3 ² CH3 D CH2= C CH CH2- CH3 ² CH3 C©u 34 Chất chất sau có ... nhỏ C©u 18 Tính chất hóa học chung kim loại là: A dễ bị khử B dễ tham gia phản ứng C dễ bị oxi hóa D không hoạt động hóa học C©u 19 Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là: A dùng chất khử để khử ... 5,4g C©u 30 Từ dãy điện hóa kim loại ta kết luận: A K dễ bị oxi hóa B K khó bị oxi hóa C K dễ bị khử D K+ dễ bị oxi hóa C©u 31 Cao su buna sản phẩm trùng hợp của: A CH2=CH CH=CH2 B CH2=CH - CH3...
 • 8
 • 182
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra chât lượng cđđh lần 2 trường thpt tĩnh gia 1đề kiểm tra chât lượng cđđh lần 2 trường thpt tĩnh gia 1 môn toántài liệu đề kiểm tra chất lượng ôn thi đại học lần 3 mon toan thpt quỳnh lưu 1hải dương đề kiểm tra chất lượng học kì ii năm học 2005 2006 môn tiếng anh lớp 9ii ra đề kiểm tra chất lượng học sinhđề kiểm tra chất lượng môn văn 12đề kiểm tra chất lượng đầu vào hóa 12đề kiểm tra chất lượng ngữ văn 6đề kiểm tra chất lượng vật lý lớp 6đề kiểm tra chất lượng mỹ thuật 8đề kiểm tra chất lượng toán 12đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi toán 2đề kiểm tra chất lượng kỳ 2 vật lý 6đề kiểm tra chất lượng kỳ 1 toán 2đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 toán 2How to present vocabulary effectively to promote motivation for grade 12 students at upper secondary schoolTìm hiểu them về tác dụng của dầu cáÁp dụng dạy học theo dự án trong dạy học sinh học 10 THPT nhằm nâng cao năng lực tích cực cho học sinhImproving highh school students speaking skill while teaching other skillsImproving the effectiveness of teaching english to students in grade 12 by applying interdisciplinary integration teachingNâng cao kỹ năng writing trong phần tự luận của bài thi tốt nghiệp THPT quốc giaOrganization of teaching english communication activities for grade 10 students at upper – secondary schoolOrganizing pair work and group work in speaking lessonsPRACTICING PROBLEM SOLVING SKILLS IN DIRECT AND INDIRECT SPEECH FOR GRADE 12 STUDENTS IN THE NATIONAL EXAMINATIONĐồ án nguyên lý chi tiết máy bản thuyết minh đề 3Raising the awareness of protecting the natural environment when teaching english for high school studentsRèn kỹ năng viết thuật toán cho học sinh thông qua một số bài tập cơ bảnẢnh hưởng của các hoạt động trước khi viết tới việc tăng cường hứng thú trong kỹ năng viết cho học sinh lớp 11 trường THPT tô hiến thànhMột số giải pháp nhằm kiểm tra, đánh giá môn tiếng anh lớp 10 tại trường THPT DTNT tỉnhSimilarities and differences between cultural aspects of apology givings of vietnamese and english in communication and some particularly social situationsSome activities to stimulate students’ speaking in speaking lessons (tiếng anh 10)Some effective methods in teaching reading skill for the 12th grade students at thach thanh 4 high school to prepare for the 2016 national competitioncông thức f2l rubik 3x3x3Some experience in teaching how to write a paragraph in upper secondary schoolBài 10. Nói giảm nói tránh