Bai 21 bai tap este lipit phan 1

Bai 21 bai tap este lipit phan 1

Bai 21 bai tap este lipit  phan 1
... lipit thu đ c 46 gam glixerol hai lo i axit béo Hai lo i axit béo A C15H31COOH C17H35COOH B C17H33COOH C15H31COOH C C17H31COOH C17H33COOH D C17H33COOH C17H35COOH Câu 28: t cháy hoàn toàn 0 ,11 ... 21: Hai este đ n ch c X Y đ ng phân c a Khi hoá h i 1, 85 gam X, thu đ c th tích h i b ng th tích c a 0,7 gam N2 (đo u ki n) Công th c c u t o thu g n c a X Y (cho H = 1, C = 12 , N = 14 , O = 16 ) ... H2SO4 đ c) thu đ c m gam h n h p este (hi u su t c a ph n ng este hoá đ u b ng 80%) Giá tr c a m A 10 ,12 B 6,48 C 8 ,10 D 16 ,20 Câu 40: un 12 gam axit axetic v i 13 ,8 gam etanol (có H2SO4 đ c làm...
 • 5
 • 21
 • 0

Bai 22 bai tap este lipit phan 2 v2

Bai 22 bai tap este lipit  phan 2 v2
... HCOOCH3, C6H12O6 C HCOOH, HCOONH4 D CH3COOCH3, C2H5OH Bài 5: Este X có công th c phân t t ng quát CnH2nO2 Bi t : H+ , t0 X + H2 O Y1 + Y2 Y1 + ( O ) HCH=O Ag + (NH4)2CO3 + H2O + … Y2 + [Ag(NH3 )2] OH Công ... C3H6O2 B C3H4O2 C C4H6O2 D C3H6O Bài 2: Nh n đ nh sau không ? A Este c a axit cacboxylic th ng nh ng ch t l ng d bay h i B Este sôi nhi t đ th p h n so v i axit cacboxylic t o nên este C Este ... (NH4)2CO3 + H2O + … Y2 + [Ag(NH3 )2] OH Công th c phân t c a X A CH2O2 B C2H4O2 C C3H6O2 D C4H8O2 Bài 6: Este có công th c phân t C3H4O2 đ c u ch t A axetilen axit axetic B ancol metylic axit axetic...
 • 3
 • 24
 • 0

BÀI TẬP ESTE LIPIT CHẤT BÉO PHẦN 1 có đáp án thầy Lê Đăng Khương

BÀI TẬP ESTE LIPIT CHẤT BÉO PHẦN 1 có đáp án thầy Lê Đăng Khương
... LÊ ĐĂNG KHƯƠNG THỐNG KÊ ĐỀ THI 2007-2 016 (ancol) C Khi thủy phân chất béo thu C2H4(OH)2 D Phản ứng thủy phân este môi trường axit phản ứng thuận nghịch Câu 11 : (2 016 ) Chất X công thức ... etyl axetat Câu 10 (A -11 ) Đốt cháy hoàn toàn 0 ,11 gam este X (tạo nên từ axit cacboxylic đơn chức ancol đơn chức) thu 0,22 gam CO2 0,09 gam H2O Số este đồng phân X A B C D Câu 11 (B -11 ) Hỗn hợp X ... gam Y oxi dư, thu 0,3 mol CO2 0,4 mol H2O Giá trị m1 A 14 ,6 B 11 ,6 C 10 ,6 D 16 ,2 http://ledangkhuong.com/ LÊ ĐĂNG KHƯƠNG THỐNG KÊ ĐỀ THI 2007-2 016 Facebook cá nhân https://www.facebook.com/khuongld...
 • 4
 • 535
 • 12

Bai 21 este lipit phan 1

Bai 21 este lipit  phan 1
... đôi – COO- v y liên k t 1  4 đôi C = C S mol X = 1/ 2H2 = 0 ,12 5 mol; m1 = 32 – 0,25.2 = 31, 5 gam B o toàn kh i l ng: X + 3NaOH = mu i + glixerol m2 = 31, 5 + 3.0 ,12 5.40 - 0 ,12 5.92 = 35 gam Giáo ... ancol: ( RCOO)2 R ' - N u este đa ch c, h u h t tr ng h p este c a glixerol (RCOO)3 C3 H5 Ví d 1: Xà phòng hoá 2,9 gam este đ n ch c X c n 400 ml dung d ch NaOH 0,1M Cô c n dung d ch sau ph ... 67) + 11 6.0,02  R = 29: C2H5 Các CTCT: C2H5COOC6H5; CH3COOC6H4CH3 (o, m, p); HCOOC6H4C2H5 (o, m, p); HCOOC6H3(CH3)2 (7 đ ng phân) T ng = 14 đp Ví d 2: t cháy hoàn toàn a mol X este l n este c...
 • 2
 • 23
 • 0

phân dạng bài tập este lipit

phân dạng bài tập este lipit
... Câu 1: Số đồng phân este ứng với cơng thức phân tử C3H6O2 A B C Câu 2: Số đồng phân este ứng với cơng thức phân tử C4H8O2 D A B C D Câu 3: Số đồng phân đơn chức ứng với cơng thức phân tử C3H6O2 ... KHỐI HƠI Nhớ CT: Deste/B = M este MB => Meste => n=> CTPT 24 Tû khèi h¬i cđa mét este so víi kh«ng khÝ b»ng : 2,07 CTPT cđa este lµ: a C2H4O2 b C3H6O2 c C4H8O2 d C5H10O2 25 Este A điều chế từ ... khơng 6.Một số este thuỷ phân khơng tạo ancol: → - Este + NaOH  muối + anđehit ⇒ este phản ứng với dd NaOH tạo rượu có nhóm -OH liên kết cacbon mang nối đơi bậc 1, khơng bền đồng phân hóa tạo...
 • 13
 • 107
 • 0

Phân dạng và cách giải bài tập ESTELIPIT

Phân dạng và cách giải bài tập ESTE – LIPIT
... (trong este) = meste mC mH = 3,31 12.0,145 2.1.0,145 = 1,28 g  nO = 1,28/16 = 0,08 mol  neste = 0,04 mol  nmuối = neste = 0,04 mol  Mmuối = 14n + 84 = 3,92/0,04 = 98  n = Mặt khác: M este ... muối + ancol Este + NaOH  n (phân tử) muối + m (phân tử) ancol Este + NaOH  muối + andehit Este + NaOH  muối + xeton Este + NaOH  muối + nước Este + NaOH  muối + ancol + nước Este + NaOH ... OCOCH(CH3)2 CH2 OCOC2H3 D A B Giải : Vì Y, Z đồng đẳng Z, T đồng phân http://bloghoahoc.com Đề thi thử Hóa Tài liệu Hóa Trang: Các dạng toán Este Hoá 12  đặt công thức chung este X: C3H5(OCO C n...
 • 11
 • 221
 • 0

ly thuyet va bai tap este lipit hoc ki 1

ly thuyet va bai tap este lipit hoc ki 1
... xanh 13 CH2OH[CHOH]4COOH + Fe  H SO loã ng  C6H12O6(Glucozơ) + C6H12O6(Fructozơ) 14 C12H22O 11 + H2O  15 C12H22O 11 + Ca(OH)2 + H2O  C12H22O 11. CaO.2H2O 16 C12H22O 11. CaO.2H2O + CO2  C12H22O 11 ... t0 ) este lần este CTPT este : A C11H22O 11 B C16H22O 11 C C16H20O22 D C21H22O 11 Câu 17 Khi hiđro hố glucozo fructozo thu sản phẩm : A Mantozo B Tinh bột C Xenlulozo D Sorbitol Câu 18 Trong thực ... H2NCH2CONHCH(CH3)CONHCH2COOH? A Gly-ala-gly B Gly-gly-ala C Ala-gly-gly D Ala-gly-ala Câu 17 :Thực phản ứng trùng ngưng Aminoaxit : Glyxin Alanin thu tối đa đipeptít A .1 B.2 GV: Phạm Thị Thảo C.3 D.4 47 Hóa học 12 – Học...
 • 109
 • 283
 • 0

Chuyên đề hay: Phân dạng bài tập este lipit từ dễ đến khó (có đáp án)

Chuyên đề hay: Phân dạng bài tập este lipit từ dễ đến khó (có đáp án)
... 66: Este sau điều chế từ axit ancol tương ứng A CH3COOC6H5 B CH2=CHCOOCH=CH2 C C6H5COOCH2CH=CH2 D CH3C6H4OCOCH3 B CÁC DẠNG BÀI TẬP Dạng 1: Phản ứng thuỷ phân Câu 67: Cho 20,8 gam hỗn hợp este ... chất hữu (CĐ-09) A este axit B hai axit C hai este D este ancol Câu 90: Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều đơn chức, số mol X gấp hai lần số mol Y) este Z tạo từ X Y Cho lượng M tác ... axit cacboxylic nhóm OR D Công thức este giữa axit no đơn chức ancol no đơn chức CnH2n +2O2 (n ≥ 2) Câu 24: Thủy phân este E có công thức phân tử C 4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu hai sản phẩm...
 • 13
 • 465
 • 2

Bai tap ESTE LIPIT

Bai tap ESTE LIPIT
... TẬP ESTE LIPIT Câu 1: Công thức tổng quát este tạo axit cacboxylic ancol là: A CnH2nO2 B RCOOR’ C CnH2n–2O2 C Rb(COO)abR’a Câu 2: Phản ứng đặc trưng este A phản ứng xà phòng hóa B phản ứng este ... propionat D Etyl axetat Câu 6: Hãy chọn nhận định A Lipit chất béo B Lipit tên gọi chung cho dầu mỡ động vật, thực vật C Lipit este glixerol với axit béo D Lipit hợp chất hữu có tế bào sống, không hòa ... SAI A Lipit este glixerol axit béo B Ở động vật, lipit tập trung nhiều mô mỡ Ở thực vật, lipit tập trung nhiều hạt, C Khi đun nóng glixerol với axit béo, có H2SO4 đặc làm xúc tác, thu lipit D...
 • 17
 • 2,833
 • 202

50 bài tập hình 9 phần 1

50 bài tập hình 9 phần 1
... nt⇒OAO’+OIO’=2v mà OAO’=1v ⇒OIO’=1v 5/ Tính diện tích ∆AMC.Ta có SAMC= AB = ⇒DC =16 AM.MC Ta có BD= BC Ta lại có DA2=CD.BD =16 .9 AD =12 ;BE=AB =15 ⇒DE =15 -9= 6⇒AE= AD + DE = Từ (1) tính AM;MC tính S Bài 44: Trên ... PMQ 1/ C/m:ABCD hình thang cân:Do cung BC =90 o ⇒BAC=45o (góc nt nửa cung bò chắn).do cung AB=60o;BC =90 o;CD =12 0o⇒ AD =90 o ⇒ACD=45o ⇒BAC=ACD=45o.⇒AB//CD 25 Vì cung DAB =15 0o.Cung ABC =15 0o.⇒ BCD=CDA ... a 2π (O)= 12 2 π × BD 90 o π  a  —S quạt EBD= = ×      360 o —S∆EBD= = a 2π 12 a2 DB2= a 2π a a (π − 2) —Sviên phân=S quạt EBD - S∆EDB= = 12 12 a 2π a (π − 2) a —S= = 12 12 Bài 46: Cho...
 • 31
 • 2,167
 • 42

Bài tập Vi mô phần 1

Bài tập Vi mô phần 1
... 5[ 1] a 6[ 1] a 7[ 1] d 10 [ 1] d 11 [ 1] b 12 [ 1] a 13 [ 1] a 14 [ 1] d 15 [ 1] a 18 [ 1] a 19 [ 1] d 20[ 1] a 21[ 1] b 22[ 1] c 23[ 1] b 26[ 1] b 27[ 1] a 28[ 1] a 29[ 1] d 30[ 1] c 31[ 1] a 34[ 1] c ... thi: 1[ 1] a 2[ 1] c 3[ 1] d 6[ 1] d 7[ 1] a 8[ 1] c 9[ 1] d 10 [ 1] b 11 [ 13 [ 1] d 14 [ 1] c 15 [ 1] d 17 [ 1] a 18 [ 1] a 19 [ 21[ 1] c 22[ 1] c 23[ 1] d 25[ 1] d 26[ 1] b 27[ 29[ 1] c 30[ 1] c 31[ 1] c ... a 12 b 10 c d ¤ Đáp án đề thi:3 1[ 1] d 2[ 1] d 3[ 1] d 5[ 1] c 6[ 1] d 7[ 1] c 8[ 1] b 9[ 1] c 10 [ 1] b 11 [ 1] c 12 [ 13 [ 1] b 14 [ 1] d 15 [ 1] d 16 [ 17 [ 1] d 18 [ 1] b 19 [ 1] b 21[ 1] c 22[ 1] a...
 • 36
 • 549
 • 2

Xem thêm