bai 35 BENZEN VA DONG DANG compatibility mode repaired

bai 35 BENZEN VA DONG DANG compatibility mode repaired

bai 35 BENZEN VA DONG DANG compatibility mode repaired
... biết công thức cấu tạo Benzen? A B C E D KET QUA XÓA III Tính chất hóa học Benzen Benzen có cháy không? Thí nghiệm Kết luận :Benzen cháy sinh Khí cacbonđioxit( CO2) nước (H2O) Benzen 2C6H6 + 15O2 ... phân tử Benzen nguyên tử cacbon liên kết với tạo thành vòng sáu cạnh đều, có liên kết đôi xen kẻ liên kết đơn Mô hình không gian benzen Một số công thức cấu tạo Benzen II Tính chất vật lí Benzen ... tạo đặc biệt nên Benzen vừa có phản ứng thế, vừa có phản ứng cộng Tuy nhiên, phản ứng cộng Benzen xảy khó so với etilen axetilen IV Ứng dụng Benzen: Chất dẻo Phẩm nhuộm Dược phẩm BENZEN Thuốc nổ...
 • 21
 • 54
 • 0

Bài 35: Benzen đồng đẳng

Bài 35: Benzen và đồng đẳng
... A BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG I ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN VÀ DANH PHÁP Dãy đồng đẳng benzen Benzen (C6H6) hiđrocacbon thơm khác có cơng thức phân tử C7H8, C8H10 …lập thành dãy đồng đẳng C n H n ... C8H10 ankylbenzen có đồng phân + Tên hệ thống đồng đẳng benzen gọi : số vị trí nhánh + tên nhóm ankyl + benzen + Đánh số ngun tử C vòng benzen cho tổng số tên gọi nhỏ + Nếu vòng benzen có nhóm ... đimetylbenzen m – đimetylbenzen Gọi tên chất có CTCT sau : CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 etylbenzen 1,2 - đimetylbenzen o - đimetylbenzen o - xilen CH3 1,3 - đimetylbenzen 1,4 - đimetylbenzen m – đimetylbenzen...
 • 30
 • 2,465
 • 19

Bài 35: Benzen đồng đẳng

Bài 35: Benzen và đồng đẳng
... THƠM A/ BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG I/ Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu tạo 1/ Dãy đồng đẳng benzen Benzen (C6H6) hiđrocacbon thơm khác có cơng thức phân tử C7H8, C8H10 …lập thành dãy đồng đẳng C ... biết1,2,4-trimetylbenzen cho tên chất sau? CH C2 H H3 C CH3 2-etyl-1,4-đimetylbenzen A/ BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG I/ Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu tạo 1/ Dãy đồng đẳng benzen 2/ Đồng phân, danh ... chất dãy đồng đẳng benzen? C6H6 C6H6(CH2)m CTPT C6+mH6+2m Tại có cơng thức chung Đặt n=6+m m=n-6 Là CnH2n-6 ? 6+2m= 6+2(n-6)=2n-6 CT chung CnH2n – A/ BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG I/ Đồng đẳng, đồng phân,...
 • 21
 • 1,181
 • 4

Bài 35: Benzen đồng đẳng

Bài 35: Benzen và đồng đẳng
... chứa hay nhiều vòng benzen CH Bài 35: BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG MỘT SỐ HIĐROCACBON THƠM KHÁC A/ BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG I/ Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu tạo 1/ Dãy đồng đẳng benzen Benzen (C6H6) hiđrocacbon ... đồng đẳng có dãy …lập thành dãynhư làcông đồng đẳng thức phân tử chung : benzen? C n H n −6 (n ≥ 6) Đồng phân , danh pháp  Hai chất đầu dãy đồng phân hiđrocacbon thơm  Từ C8H10 trở lên có đồng ... nước, có khả hoà tan nhiều chất hữu Benzen III/ TÍNH CHẤT HOÁ HỌC: đồng đẳng benzen có tính chất vòng benzen mạch nhánh 1/ Phản ứng a)Thế nguyên tử H vòng benzen - Phản ứng với halogen Phiếu...
 • 25
 • 616
 • 1

Bài 35: Benzen đồng đẳng

Bài 35: Benzen và đồng đẳng
... toluen Chất lại tượng benzen ddKMnO4 C6H5CH3+3[O] t0 C6H5COOH+H2O Đáp án: BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG MỘT SỐ HIĐROCACBON THƠM KHÁC Bài 35: (Tiết 50 theo phân phối chương trình) B MỘT VÀI HIĐROCACBON THƠM ... Trình bày phương pháp hoá học phân biệt chất benzen, toluen, hex-1-en Kiểm tra cũ Nhỏ dung dịch KMnO4 vào mẫu thử Mẫu thử làm màu dung dịch hex-1-en 3C6H12 + 2KMnO4+ 4H2O3C6H12(OH)2+ ... tạo: Stiren (vinylbenzen) - Đặc điểm: Stiren có cấu tạo phẳng, có nhân thơm nối đôi nhóm I STIREN Tính chất hóa học Stiren có tính chất hóa học giống anken phần nhánh giống benzen phần nhân a...
 • 22
 • 536
 • 2

Bài 35: Benzen đồng đẳng

Bài 35: Benzen và đồng đẳng
... Bài 35: BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG MỘT SỐ HIĐROCACBON THƠM KHÁC A/ BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG I/ Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu tạo 1/ Dãy đồng đẳng benzen Benzen (C6H6) hiđrocacbon ... đồng đẳng có dãy …lập thành dãynhư làcông đồng đẳng thức phân tử chung : benzen? C n H n −6 (n ≥ 6) Đồng phân , danh pháp  Hai chất đầu dãy đồng phân hiđrocacbon thơm  Từ C8H10 trở lên có đồng ... nước, có khả hoà tan nhiều chất hữu Benzen III/ TÍNH CHẤT HOÁ HỌC: đồng đẳng benzen có tính chất vòng benzen mạch nhánh 1/ Phản ứng a)Thế nguyên tử H vòng benzen - Phản ứng với halogen Phiếu...
 • 36
 • 753
 • 5

Bài 35: Benzen đồng đẳng

Bài 35: Benzen và đồng đẳng
... A Benzen đồng đẳng I Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu tạo Dãy đồng đẳng benzen - CTTQ: Cn H n −6 (n ≥ 6) - Một số chất dãy: C6H6, C7H8, C8H10… Đồng phân, danh pháp - Có loại đồng phân: + Đồng ... nghiệp hóa chất Bài có hai tiết, tiết nghiên cứu benzen đồng đẳng Hoạt động giáo viên • HĐ1: - GV giới thiệu công thức chung dãy đồng đẳng benzen Yêu cầu HS liệt kê số đồng đẳng benzen • HĐ2: - ... chất vật lý benzen đồng đẳng Giáo viên làm thí nghiệm thử tính tan benzen nước • HĐ5: giáo viên giải thích: - Nguyên nhân định hướng, khả phản ứng phản ứng benzen đồng đẳng: Các ankylbenzen có...
 • 6
 • 1,498
 • 21

Bài 35. Benzen đồng đẳng

Bài 35. Benzen và đồng đẳng
... 09/20/13 Bài giảng hóa học 11 ban B NỘI DUNG I Đồng đẳng - đồng phân - danh pháp - cấu tạo dãy đồng đẳng benzen Benzen C6H6 hidrocacbon thơm khác như: C7H8, C8H10, … lập thành dãy đồng đẳng có ... ) Một số hiđrocacbon thơm đầu dãy đồng đẳng CH CH benzen 09/20/13 Metyl benzen Bài giảng hóa học 11 ban Etyl benzen đồng phân- danh pháp a) đồng phân  Ankyl benzen có ng phân về: - Vị trí tương ... etyl benzen  + Khi vòng benzen có hai hay nhiều nhóm ankyl rõ vị trí nhóm ankyl vòng benzen Đánh số vòng benzen cho tổng số tên gọi nhỏ CH3 CH3 CH3 CH3 1,3_đimetylbenzen 09/20/13 1,2_đimetylbenzen...
 • 17
 • 1,309
 • 22

Bai 35 Benzen va dong dang potx

Bai 35 Benzen va dong dang potx
... chứa hay nhiều vòng benzen CH Bài 35: BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG MỘT SỐ HIĐROCACBON THƠM KHÁC A/ BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG I/ Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu tạo 1/ Dãy đồng đẳng benzen Benzen (C6H6) hiđrocacbon ... CH3 Etylbenzen CH2CH3 CH3 2;o 1,2- đimetylbenzen o-đimetylbenzen 1-etyl -4-metylbenzen CH3 Phiếu học tập số 2: chọn đáp án CH3 Công thức CH C2H5 C2H5 Có tên gọi : a 4,6-đietyl-1,3-metylbenzen ... nước, có khả hoà tan nhiều chất hữu Benzen III/ TÍNH CHẤT HOÁ HỌC: đồng đẳng benzen có tính chất vòng benzen mạch nhánh 1/ Phản ứng a)Thế nguyên tử H vòng benzen - Phản ứng với halogen Phiếu...
 • 25
 • 382
 • 1

bài giảng hóa học 11 bài 35 benzen đồng đẳng. một số hiđrocacbon khác

bài giảng hóa học 11 bài 35 benzen và đồng đẳng. một số hiđrocacbon khác
... Thuốc nổ TNT Polime Dược phẩm BÀI 35: BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG MỘT SỐ HIĐROCACBON THƠM KHÁC A Benzen đồng đẳng I Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu tạo Dãy đồng đẳng benzen: - CTPT chung : CnH2n-6 ... THAY THẾ tS Benzen 80 Metylbenzen 111 Etylbenzen 136 CH3 CH2CH3 - Các hiđrocacbon thơm thể lỏng có mùi đặc trưng, không tan nước tan dung môi không phân cực III/ Tính chất hóa học Benzen có ... mốc H Ơ M CHƯƠNG 7: HIĐROCACBON THƠM, NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN, HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON  Hiđrocacbon thơm hiđrocacbon phân tử chứa hay nhiều vòng benzen Ví dụ: Benzen CH3 Toluen Stiren...
 • 20
 • 1,109
 • 2

Slide hóa 11 bài 35 benzen đồng đẳng , một số hidrocacbon thơm khác tiết 1 _N.H Yến

Slide hóa 11 bài 35 benzen và đồng đẳng , một số hidrocacbon thơm khác tiết 1 _N.H Yến
... vòng benzen + Hiđrocacbon thơm có nhiều vòng benzen * Ứng dụng hiđrocacbon thơm Phẩm nhuộm Dung môi Chất dẻo Dược phẩm BÀI 35: BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG MỘT SỐ HIĐROCACBON THƠM KHÁC (TIẾT 1) A BENZEN VÀ ... BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG I- CẤU TẠO, ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP Cấu tạo phân tử benzen Công thức phân tử benzen: C6H6 Cấu tạo benzen ? KEKULÉ Nhà hóa học người Đức (18 29 -18 96) Mô hình phân tử benzen ... có tên CH3 A) 1, 3 -đimetylbenzen; B) 1, 4 -đimetylbenzen C) 1, 5 -đimetylbenzen D) đimetylbenzen Câu trả lời bạn là: Câu trả lời là: Câu trả lời đúngbạn là: Câu trả lời đúngrồi - Click vào để tiếp là:...
 • 38
 • 526
 • 1

Bài 35 benzen đồng đẳng một số hiđrocacbon khác 12 bài giảng hóa học 11 (5)

Bài 35 benzen và đồng đẳng một số hiđrocacbon khác  12 bài giảng hóa học 11 (5)
... BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG I ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP, CẤU TẠO Dãy đồng đẳng benzen - Benzen: CH 6 - Đồng đẳng: C7H8, C8H10, C9H12,… - CT chung: CnH2n-6 (n ≥ 6) A BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG I ĐỒNG ĐẲNG, ... 1,2 - đimetylbenzen o - đimetylbenzen 1,3 - đimetylbenzen m – đimetylbenzen CH CH3 1,4 - đimetylbenzen p - đimetylbenzen CH3 A BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG Dựa vào mô hình phân PHÂN, tử benzen Hãy cho ... biết: CẤU TẠO I ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG DANH PHÁP, Benzen có cấu trúc nào? Dãy đồng đẳng benzen Sự phân bố nguyên tử C H ? Đồng phân, danh pháp Cấu tạo Dạng đặc Dạng rỗng Mô hình phân tử benzen - Cấu trúc...
 • 22
 • 238
 • 0

Bài 35 benzen đồng đẳng một số hiđrocacbon khác 12 bài giảng hóa học 11 (8)

Bài 35 benzen và đồng đẳng một số hiđrocacbon khác  12 bài giảng hóa học 11 (8)
... Thuốc nổ TNT Polime Dược phẩm BÀI 35: BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG MỘT SỐ HIĐROCACBON THƠM KHÁC A Benzen đồng đẳng I Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu tạo Dãy đồng đẳng benzen: - CTPT chung : CnH2n-6 ... CH2CH3 TÊN THAY THẾ Benzen tS 80 Metylbenzen 111 Etylbenzen 136 - Các hiđrocacbon thơm thể lỏng có mùi đặc trưng, không tan nước tan dung môi không phân cực III/ Tính chất hóa học Benzen có tính ... N T H Ơ M CHƯƠNG 7: HIĐROCACBON THƠM, NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN, HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON  Hiđrocacbon thơm hiđrocacbon phân tử chứa hay nhiều vòng benzen Ví dụ: Benzen CH3 Toluen CH...
 • 20
 • 210
 • 0

Bài 35 benzen đồng đẳng một số hiđrocacbon khác 12 bài giảng hóa học 11 (9)

Bài 35 benzen và đồng đẳng một số hiđrocacbon khác  12 bài giảng hóa học 11 (9)
... Nitrobenzen + HO-NO2 H O N O O + H2O Mụ t thớ nghim iu ch nitro benzen Phn ng ca ankyl benzen nh hởng nhóm phản ứng vào vòng benzen Nhng nhúm th:-OH,-NH2,-NRH,-OR,ANKYLlm hot hoỏ nhõn benzen, c ... 1,4 gi l para (p) CH2 CH3 CH3 1-etyl- 2-metylbenzen o- etylmetylbenzen CH2 CH3 CH3 etyl - metylbenzen m - etylmetylbenzen II.Tớnh cht vt lý Benzen v cỏc ng ng trng thỏi lng, c vi c th, d ... ti tớnh cht ca benzen v dóy ng ng ng ng ,ng phõn v danh phỏp Tớnh cht ca ankyl benzen Quy tc th vo vũng benzen iu ch v ng dng I.Cu to ,ng ng ,ng phõn v danh phỏp Cu to phõn t ca benzen Mụ hỡnh...
 • 26
 • 194
 • 0

Xem thêm