de thi thu tot nghiep thpt hoa hoc 2463

de thi thu tot nghiep thpt hoa hoc 2463

de thi thu tot nghiep thpt hoa hoc 2463
... bột B saccarozơ C xenlulozơ D protit Câu 24: Công thức cấu tạo glixerin A HOCH2CHOHCH2OH B HOCH2CH2OH C HOCH2CHOHCH3 D HOCH2CH2CH2OH Câu 25: Để bảo quản natri, người ta phải ngâm natri A phenol ... khối lượng glucozơ thu (Cho H = 1, C = 12 , O = 16) A 360 gam B 270 gam C 250 gam D 300 gam Câu 27: Cho 4,5 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl Khối lượng muối thu A 7,65 gam B ... với nước (dư) Sau phản ứng thu 0,336 lít khí hiđro (ở đktc) Kim loại kiềm (Cho Li = 7, Na = 23, K = 39, Rb = 85) A Na B K C Rb D Li Câu 37: Công thức chung oxit kim loại thu c phân nhóm nhóm II...
 • 3
 • 37
 • 0

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 1 potx

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 1 potx
... thụ h/toàn 3,36 lit khí H2S đktc vào 200 ml dd NaOH 1, 25M thu dd X Cho X t/d dd CuCl2 dư , tính k/lượng kết tủa thu : A 12 ,25g B 9,6g C 14 ,4g D 18 ,6g C34 P/ư dùng đ/chể H2S phòng TN: A Zn + HCl ... không xác định D không đổi màu Câu 24 Chất sau có khả biểu tính khử : H2S (1) ; NH3 (2); CO2 (3); SO2(4); CH4 (5) A B 1, 2,4 C 1, 2,4,5 D 4,5 Câu 25 Điện phân 250ml dd CuSO4 với điện cực trơ, catot bắt ... y < x C x = y D x < 2y Câu 30 Hoà tan 5 ,1 g oxit kim loại hoá trị III cần dùng 54,75g dd HCl 20% Công thức oxit : A Fe2O3 B Cr2O3 C Al2O3 D Pb2O3 Câu 31 Cho khí CO dư qua hh gồm Al2O3 ; MgO ;...
 • 2
 • 195
 • 1

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 5 ppsx

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 5 ppsx
... là: A p-Cl-C6H4-CH2-Cl B m-Cl-C6H4-CH2-Cl C C6H5-CHCl2 D o- Cl-C6H4-CH2-Cl C29 Chẫt mạch thẳng no chưa nhóm -OH nhóm -COOH mg X t/d Na dư thu 1,68 lit H2 đktc Đốt cháy m g X cần 5, 05 lit O2 ... xác định C 25 Xác định chất X sơ đồ sau: C6H12O6  X  CH3COOH A C2H5OH B CH3CHO C CH3COONa D CH3-CH2CH2-CH3 C26 Cho chất : HO-CH2-CH2-OH.; CH3-CH2-OH; CH3COOH; HOCH2-CH(OH)-CH2-OH Số chất t/d ... 0, 15 mol a> Thành phần % theo khối lượng FeS, FeS2 : A 42,3 ; 57 ,7 B 50 ; 50 C 40,6; 59 ,4 D 30; 70 E kq # b> Thể tích dd NaOh 2M tối thi u hấp thụ hết SO2 sinh : A 150 ml B 300ml C 450 ml D 250 ml...
 • 3
 • 193
 • 1

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 4 pps

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 4 pps
... Axit nà sau mạnh nhất? A C6H5COOH B p-NO2-C6H4-COOH C p-CH3-C6H4COOH D p-HO-C6H4-COOH C26 Phản ứng NH3 với HCl có khói trắng tạo thành Chất : A HCl B N2 C NH4Cl D NH3 C27 Trong nguyên tử só e ... Etilen C Tinh bột D Xenlulozơ C32 Gốc gọi gốc Benzyl : A C6 H 5- B C6H5-CH 2- C C6H5-CH= D o-CH3-C6H 4- C33 Dung dịch HI t/d với chất sau : A dd NaOH B dd Na2CO3 C dd H2SO4đặc D C 34 Chất hữu sau ... H2N-CH2-COOH B H2N-CH2CH2-COOH C CH3-CH(NH2)COOH D kq khác C22 Có thể thu khí O2 nhiệt phân chất nao? A NaHCO3 B (NH4)2SO4 C CaCO3 D KMnO4 C23 Brom hoá p- nitrophenol thu sản phẩm sau : A o-...
 • 3
 • 213
 • 1

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 3 doc

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 3 doc
... phân biệt chất : CH2= CH-CH2OH CH3CHO dùng thuốc thử su đây: A dd nước brôm B dd thuốc tím C dd AgNO3/NH3 D A,B,C C31 Khi đốt loại gluxit thu khối lượng H2O CO2 theo tỉ lệ 33 : 88 Công thức gluxit ... thu số sản phẩm đòng phân là: A B C D E C29 Hãy xếp chất sau theo tính axit giảm dần : HOOC-COOH(a) ; HOOCCH2-COOH(b) ; HOOC-CH2-CH2-COOH(c) A a > b > c B.b>a>c C c > b > a D a >c>b C30 Để ... Thụ tối thi u 500ml dd KOH 3M Kim loại kiềm là: A Li B Na C K D Rb E Cs C19 Khi nhúng từ từ muôI đồng đựng bột Mg cháy sáng vào cốc nước tượng xảy ra: A Bột Mg tắt B Bột Mg tắt dần C Bột Mg tiếp...
 • 3
 • 194
 • 0

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 2 doc

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 2 doc
... A 0% B 12, 11% C 35,53% D 40,00% E kq khác Câu 23 Cho chất: (1) C2H5OH (2) C2H5ONO2 (3) CH3NO2 (4) (C2H5O)2SO2 (5) (C2H5)2O Chất este : A 1,3 ,4 B 1 ,2, 4 C 2, 3,4 D 3,4,5 E Chỉ có Câu 24 Những ... chất hữu A cần 3,92lit O2 đktc, thu nước CO2 có tỉ lệ số mol 1: A tác dụng với KOH tạo chất hữư Công thức phân tử A : A C3H6O2 B C2H4O2 C C4H8O2 D C3H4O2 E kq khác Câu 22 Trong thi n nhiên axit ... 80% tinh bột với hiệu suát 37,5 % (tấn) : A 92 B.9 ,2 C 1,704 D 17.04 E số khác Câu 28 Phân biệt Xenlulôzơ va Tinh bột nhờ phản ứng: A với H2SO4 B với kiềm C với dd I2 D A,B,C E A,B Câu 29 PVC điều...
 • 3
 • 212
 • 0

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 14 potx

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 14 potx
... k/lượng Hạt nhân M có số n nhiều số p Hạt nhân X có số n Số p Tổng số p MX2 58.Tìm AX, AM A 56 32 B 32 56 C 32 40 D kq khác C21 A B nguyên tố nhóm chu kì liên tiếp bảng HTTH Tổng số hạt p n/tử A B ... tắc bát tử không: A p/tử Nitơ thoả mãn B Chỉ N2 thoả mãn C Chỉ NO thoả mãn D p/tử ko thoả mãn C23 Số mol electron cần dùng để khử 1,5 mol Al3+ thành Al là: A 0,5 mol B 1,5 mol C 3,0 mol D 4,5 mol ... đổi áp suất B thay đổi nhiệt độ C cho thêm O2 D cho chất xúc tác C27 Khí ôxi có lẫn nước Chất sau tốt để tách nước khỏi khí ôxi : A Al2O3 B H2SO4 đặc C Nước vôi D dd NaOH C28 Dẫn 2,24 lít hỗn hợp...
 • 3
 • 229
 • 0

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 13 doc

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 13 doc
... X là: A HO-CH2-CH=O B CH3COOH C CH3-O-CH=O D Dáp án khác C15 Đun nóng glixerol với axit hữu đơn chức Xth hh este có este có công thức phân tử C6H8O6 Công Thức cấu tạo X là: A CH2=CH-COOH B CH3COOH ... 0,15mol N2O 0,1 mol NO Giá trị m là: A 13, 5g B 1,35g C 0,81g D 8,1g C23 Để p/biệt chất : hồ tinh bột, dd glucôzơ, dd KI đựng ba lọ nhãn, ta dùng thuốc thử là: A O3 B O2 C Dung dịch iốt D Dung ... Trong trình điện phân dd CuSO4 (các điện cực trơ), anôt xảy phản ứng: A ôxi hoá ion SO4 2- B khử ion SO4 2- C khử phân tử H2O D ôxi hoá phân tử H2O C31 Chất sau khí không gây ăn mòn kim loại : A...
 • 3
 • 197
 • 0

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 12 potx

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 12 potx
... CM (Ca2+)=0,01M; CM( Cl-)=0,03M; CM(HCO3)=0,02M Kết : A Đúng B Sai C Không x/đ thi u CTPT D Không x/đ thi u V C19 Một chất lỏng ko màu có khả hoá đỏ thị thông dụng, t/d số k/loại g/phóng H2, t/d ... amoniclorua, anilin C nitro benzen, phenyl amoniclorua, anilin D benzen, nitrobenzen, phenyl amoniclorua C12 Để c/ m NaHCO3 lưỡng tính phải cho t/d với: A HCl, CaCl2 B HCl, NaOH C Ca(OH)2, NaOH D HCl, NaHSO4 ... Ko quan tâm đến A, B, C C22 Khí sau nguyên nhân gây bệnh máu đen: A SO2 B CO2 C Cl2 D H2S C23 Hệ số nhiệt độ tốc độ p/ư Khi tăng nhiệt độ từ 200C lên 800C tốc độ p/ư tăng: A 18 lần B 27 lần C 516...
 • 3
 • 182
 • 0

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 11 doc

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 11 doc
... Hợp chất sau monosaccarit : A CH2OH-(CHOH)4-CHO B CH2OH-(CHOH)4-CH2OH C CH2OH(CHOH)4-COOCH3 D CH2OH-(CHOH)4-COOH' C20 Để p/biệt chất lỏng : toluen, C2H5OH, C6H5-NH2 dd : C6H5 ONa, NaAlO2, Na2CO3 ... tốc độ p/ư tăng 12000 lần Hệ số nhiệt độ tốc độ p/ư là: A 4,35 B 2,12 C 4,13 D 2,54 E.kq# C27 Trong ion sau , ion có ssố e nhau: (1) NO 3-; (2) SO4 2-; (3) CO3 2-; (4) Br-; (5) NH4+ A 1, B 2, C 3, ... (7) Ca(NO2)2   P/ư ôxihoa-khử : A 1,2,4,7 B 2,3,4,7 C 2,4,5,7 D 1,3,5,7 C14 Cho 200 ml dd X ( NH4+; Cl-; Mg2+; SO4 2-) t/d với dd NaOH dư thu 4,48 lít khí đktc 11, 6g kết tủa Cho 200 ml dd X...
 • 3
 • 150
 • 0

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 10 docx

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 10 docx
... thu 4,48 lít hh Y ( NO2, NO) Biết dY/H2 = 21.( MX < 100 ) > X là: A CH3CHO B C2H3CHO C C3H5CHO D OHC-CHO C19 Phân biệt propanol-1; propanol-2 dùng hoá chất : A Na, CuO B CuO, Ag2O/NH3 C CuO, H2 ... Ca(ClO)2 C35 Trong số dd có CM sau, dd có độ dẫn điện nhỏ nhất: A NaCl B CH3COONa C CH3COOH D H2SO4 C36 Có dd Glixerin; rượu etylic; phenol; axit axetic; natri axetat Số thuốc thử dùng phân biệt ... Al B Cu(OH)2 C AgNO3/NH3 D CuO C24 Các chất (1) C2H5CHO; (2) C2H3CHO; (3) CH3COCH3; (4) CH2=CHCH2-OH Những chất t/d H2 dư (Ni, t0) cho sản Phẩm : A 1, 2, 3, B 1, 2, C ,3 ,4 D 1, , C25 Hoà tan 2,43g...
 • 3
 • 124
 • 0

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 9 pps

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 9 pps
... C2H2 D btađien -1 ,3 C16 Một hh ankan ankin đem đốt cháy h/toàn thu CO2 H2O tỉ lệ : Cho biết kết luận : A nankan > nnakin B nnakan = nankin C nankan < nnakin D ko xác định mối quan hệ số mol C17 ... < nnakin D ko xác định mối quan hệ số mol C17 Cho chất : etilen(1); propen(2); buten-1(3); isobutilen(4); 2, 3- imetyl buten(5) Những chất t/d HBr cho sản phẩm Duy nhất: A Cả B 1,2,4,5 C 1,3,5 ... tỉ lệ : Công thức đơn giản X : A CH2 B CH2O C C2H4O D C3H6O C 19 Đốt cháy h/toàn só mol hiđrocacbon X, Y thu lượng CO2 nhau, tỉ lệ số mol H2O CO2 X , Y tương ứng 1,5 : 0,5 Công thức Y : A C2H2...
 • 3
 • 142
 • 0

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 8 pptx

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 8 pptx
... 0,1mol  -aminoaxxit X( X mạch thẳng) t/d vừa đủ 0,2 mol NaOH thu 17,7g muối Nếu cho 2,66g X t/d HCl ( vừa đủ) Cho 3,39g muối Y Vậy X : A HOOC-CH(NH2)-COOH B HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH C HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH ... chưa có khí thoát dd sau điện phân chứa : A Na+, Cl- B Na+, SO4 2-, Cl- C Na+, SO4 2-, Cu2+ D Na+, SO4 2-, Cu2+, Cl- C31 Nhúng Zn(1), Cu(2), hợp kim Zn-Cu(3), cốc chứa HCl (nồng độ nhau) Tốc độ thoát ... có mgam rắn ko tan Giá trị m là: A 3,2g B 4,8g C 4 ,8  m  3,2 D 4 ,8 > m > 3,2 C24 Cho 200 ml dd Al2(SO4)3 t/d với dd NaOH 1M ta nhận thấy dùng 180 ml NaOH hay dùng 340 ml dd NaOH thu khối Lượng...
 • 3
 • 126
 • 0

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 7 ppt

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 7 ppt
... tím ẩm : A CH3-CH(NH2)-COOH B H2N-CH2-COONa C H2N-CH2CH(NH2)COOH D ClH3N-CH2-CH2-COOH C24 Cho chất : Glyxin(1); axit glutamic(2); HOOC-CH2-CH2-CH(NH3Cl)COOH(3); H2N-CH2-CH(NH2)-COOH(4) Biết ... D a = 2b C21 Xác định số đồng phân aminoaxit có công thức phân tử C4H9O2N A B C D C22 Dạng tồn chủ yếu glyxin là: A H2N-CH2-COOH B H3N+-CH2-COOC H3N-CH2-COOH D H2N-CH2COO- C23 Trường hợp sau làm ... A H2N-CH2-COOC2H5 B H2N-CH(CH3)-COOC2H5 C H2N-CH2-CH2COOC2H5 D H2N-C(CH3)2COOC2H5 C10 Đun nóng axit glutamic với hhCH3OH, C2H5OH, thu tối đa este: A B C D C11 X có công thức C4H8O2 Đun 7, 04g...
 • 3
 • 136
 • 0

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 6 pps

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 6 pps
... Bài 16 Ion M3+ có cấu hình electron phân lớp 3d5 Vậy nguyên tử M có cấu hình : A …3p63d64s2 B …3p64s23d8 C …3s23p63d8 D …3p63d54s24p1 39 2 6 Bài 17 Cấu hình nguyên tố ... benzen 16, 8g hợp chất nitro X Đốt h/toàn X thu 0,1 mol N2 X có công thức : A C6H5NO2 B C6H4(NO2)2 C C6H3(NO3)3 D C6H2(NO2)4 Bài 36 Khi cho đồng phân C3H5COOH t/d với đông phân C3H7OH số este ... Hoá 6, 7g hh A gồm CH3COOH; CH3COOC2H5; HCOOCH3 thu 2,24 lit đktc Đốt cháy hêt 6, 7g hh thu Số gam nước là: A 5g B 4,5g C 4g D 3,5g Bài 34 Với anken CnH2n số liên kết xichma (  ) : A 3n-2 B 3n-...
 • 3
 • 113
 • 0

Xem thêm