Hóa chuyên bảo lộc lần 2

Hóa chuyên bảo lộc lần 2

Hóa  chuyên bảo lộc  lần 2
... giá trị sau đây? A 110,50 B 151, 72 C 75,86 D 154, 12 Câu 22 : Nước cứng nước có chứa nhiều ion sau ? A Mg2+; Ca2+ B Cu2+ ; K+ C Fe 2+ ; Na+ D Fe2+; K+ Câu 23 : Cho 20 0 ml dung dịch Ba(OH) 0,1M vào ... Sục H2S vào dung dịch FeCl2 Số thí nghiệm tạo thành kết tủa sau phản ứng là:A B C D Câu 31: Phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử? A CaO + CO2 → CaCO3 B 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O ... hợp khí B gồm N 2O H2 Khí B có tỷ khối so với H2 11,5 m gần giá trị nhất? A 24 0 B 25 5 C 1 32 D 25 2 Câu 35:Khi sục từ từ đến dư CO vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol NaOH b mol Ca(OH) 2, kết thí nghiệm...
 • 4
 • 5
 • 0

Đề thi thử đại học môn hóa chuyên nguyễn huệ lần 2 2013 có lời giải

Đề thi thử đại học môn hóa chuyên nguyễn huệ lần 2 2013 có lời giải
... 97,14% B 24 ,35% C 12, 17% D 48,71% Câu 59: Cho dung dịch Fe(NO3 )2 tác dụng với dung dịch: Na2S; H2S; H2SO4 (loãng); H2SO4 (đặc); CH3NH2; AlCl3; AgNO3; Na2CO3; Br2 Số trường hợp xảy phản ứng hóa học ... nhau: (1) Pb(NO3) +H2S (2) Zn(NO3 )2 + Na2S (4) FeS2 + HCl (5) AlCl3 + NH3 (6) NaAlO2 +AlCl3 (3) H2S + SO2 (7) FeS + HCl (8) Na2SiO3 + HCl (9)NaHCO3 + Ba(OH)2dư (10)NaHSO4 + BaCl2 Số lượng phản ứng ... lại 22 ,4 gam chất rắn không tan Thành phần % khối lượng tạp chất loại quặng nêu là: A 8% B 25 % C 5,6% D 12% Câu 24 : Cho chất sau: Cu, FeS2, Na2SO3, Al4C3, K2S, S, NaCl, Cu2O, KBr, Fe3O4, Fe(OH )2, ...
 • 5
 • 1,140
 • 72

Đề và đáp án thi thử đại học môn hóa Chuyên Nguyễn Huệ lần 2 pdf

Đề và đáp án thi thử đại học môn hóa Chuyên Nguyễn Huệ lần 2 pdf
... khí màu vàng lục X, Y, Z A Cr2O3, K2CrO4, K2Cr2O7 B CrO, K2CrO4, K2Cr2O7 C CrO, K2Cr2O7, K2CrO4 D CrO3, K2Cr2O7, K2CrO4 Câu 56: Hòa tan 1,0 gam quặng crom axit, oxi hóa Cr 3+ thành Cr2O 72- Sau ... brom 0 ,2 M Sau phản ứng thể tích khí lại 24 0 cm3 Công thức phân tử hidrocacbon là: A C2H2 C3H8 B CH4 C4H6 C C2H6 C3H6 D C2H6 C3H4 - HẾT -ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA ĐỀ 1 32 209 357 ... B D D B A B B A A A A C B D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 D D C C D...
 • 7
 • 290
 • 1

đề thi thử môn hoá chuyên bến tre lần 2 năm 2013

đề thi thử môn hoá chuyên bến tre lần 2 năm 2013
... g; 20 ,3 g D 6,0 g; 21 ,3 g Câu 24 : Cho phản ứng sau : 3NO2+H2O → 2HNO3+NO (1) 2NO2+2NaOH → NaNO3+NaNO2+H2O (2) 4NO2+O2+2H2O → 4HNO3 (3) 2NO2+4Cu → N2+4CuO (4) → H2SO4+NO → N2+2SO2 NO2+H2O+SO2 (5) ... FeCl2+Cl2  2FeCl3 (1) 2FeCl3+2HI  2FeCl2+I2+2HCl (2) → → Fe+I2  FeI2 (3) 2KMnO4+16HCl  2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O (4) → → Dãy xếp xếp theo thứ tự tính oxi hoá giảm dần? A MnO4–>Cl2>I2>Fe2+>Fe3+ ... 3CH3NH2 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3CH3NH3Cl B C2H5NH2 + HNO2 → C2H5OH + N2 + H2O C 3NH2 CH2COOH + AlCl3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH3Cl CH2COOH Trang 3/7 - Mã đề thi 1 32 D 2CH3NH2 + H2SO4 → (CH3NH3)2SO4 Câu 28 :...
 • 7
 • 482
 • 2

TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẢO LỘC đề thi thử lần 2 môn hóa

TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẢO LỘC đề thi thử lần 2 môn hóa
... giá trị sau đây? A 110,50 B 151, 72 C 75,86 D 154, 12 Câu 22 : Nước cứng nước có chứa nhiều ion sau ? A Mg2+; Ca2+ B Cu2+ ; K+ C Fe 2+ ; Na+ D Fe2+; K+ Câu 23 : Cho 20 0 ml dung dịch Ba(OH) 0,1M vào ... Sục H2S vào dung dịch FeCl2 Số thí nghiệm tạo thành kết tủa sau phản ứng là:A B C D Câu 31: Phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử? A CaO + CO2 → CaCO3 B 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O ... hợp khí B gồm N 2O H2 Khí B có tỷ khối so với H2 11,5 m gần giá trị nhất? A 24 0 B 25 5 C 1 32 D 25 2 Câu 35:Khi sục từ từ đến dư CO vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol NaOH b mol Ca(OH) 2, kết thí nghiệm...
 • 4
 • 1,306
 • 7

Đề thi thử đại học môn hóa năm 2010 - 2011 lần 2 THPT Chuyên Lê Quý Đôn pps

Đề thi thử đại học môn hóa năm 2010 - 2011 lần 2 THPT Chuyên Lê Quý Đôn pps
... 30,8 2, 24 C 20 ,8 4,48 D 35,6 2, 24 Câu 24 : Cho sơ đồ: C6H6 → X → Y → Z → m-HO-C6H4-NH2 Các chất X, Y, Z tương ứng là: A C6H5Cl, m-Cl-C6H4-NO2, m-HO-C6H4-NO2 B C6H5NO2, m-Cl-C6H4-NO2, m-HO-C6H4-NO2 ... m-HO-C6H4-NO2 D C6H5NO2, C6H5NH2, m-HO-C6H4-NO2 Câu 25 : Cho hợp chất thơm Cl-C6H4-CH2-Cl tác dụng với dung dịch KOH (loãng , dư , t0) sản phẩm thu : A KO-C6H4-CH2 -OH B HO-C6H4-CH 2- OH C HO-C6H4-CH2-Cl ... D V = 11 ,2( 2x + 2y)lít 8A 18A 28 B 38A 48C 9D 19B 29 C 39B 49D 10C 20 D 30A 40C 50B ĐÁP ÁN THI THỬ MÔN HÓA ĐỢT TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ 123 1B 2A 3C 4B 5A 6B 7D 8C 9B 10D 11A 12A 13B 14B...
 • 6
 • 223
 • 1

Đề thi thử đại học môn Hóa học trường chuyên TuyênQuang 2011 lần 2 có đáp án

Đề thi thử đại học môn Hóa học trường chuyên TuyênQuang 2011 lần 2 có đáp án
... ancol etylic 3, 62 gam hỗn hợp muối mạch cacbon thẳng Công thức phân tử este là? A C4H8O2 C5H10O2 B C4H6O2 C5H10O2 C C5H8O2 C4H8O2 D C3H6O2 C4H8O2 Câu 24 : Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 H2SO4 loãng dư ... lít B 23 , 52 lít C 8,96 lít D 6, 72 lít Câu 49: Sục V lít CO2 (đktc) vào dung dịch hỗn hợp chứa x mol NaOH y mol Ba(OH )2 Để kết tủa thu cực đại giá trị V A V = 22 ,4.y B V = 22 ,4.(x+y) x C 22 ,4.y ... thu 1,76 gam CO2; 1 ,26 gam H2O V lít N2 (đktc) Giả thi t không khí gồm N2 O2 oxi chiếm 20 % thể tích không khí Công thức phân tử X giá trị V là: A X C2H5NH2; V = 6,944 lít B X C3H7NH2; V = 6,944...
 • 4
 • 101
 • 0

đề thi thử đại học môn hóa có đáp án trường chuyên bắc ninh lần 2

đề thi thử đại học môn hóa có đáp án trường chuyên bắc ninh lần 2
... α-etylpropionic D axit 2- metylbutiric - - HẾT 4/4 - Mã đề thi 123 MÃ ĐỀ THI: 123 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ĐA B B B D D ... (có 60% xenlulozơ) cần để sản xuất cao su buna A 22 , 321 B 29 ,7 62 C 34,800 D 37 ,20 2 Câu 28 : Cặp chất X Y sau thoả mãn X không phân cực Y nhiệt độ sôi cao ? A SO2 C2H5OH B CO2 C2H5OH C SO2 H2O ... (dư) thu 2, 24 lít H2 (ở đktc) Vậy phần trăm khối lượng Fe hỗn hợp X A 41,18% B 17,65% C 82, 35% D 58, 82% Câu 22 : Nên dùng chất sau để làm khô khí SO2 (có lẫn nước) ? A H2SO4(đặc); CaO B H2SO4(đặc);...
 • 5
 • 419
 • 1

đề thi thử hóa học chuyên bảo lộc có đáp án

đề thi thử hóa học chuyên bảo lộc có đáp án
... phần C Chỉ Ba K tan D X tan hết CaF2 , SnF2 , tác dụng bảo vệ lớp men Ca5 ( PO4 ) OH thành Ca5 ( PO4 ) F Điều ý nghĩa Câu 49: Kem đánh chứa lượng muối flo, thay phần hợp chất men quan ... bắt đầu khí sinh hết V ml Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị V A 160 B 280 C 120 D 80 Câu 24: Cho phương trình hóa học: Fe 3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NaOb + H2O : Sau cân phương trình hóa học với ... 19: Hiđrat hóa hỗn hợp etilen propilen tỉ lệ mol 1:3 mặt axit H 2SO4 loãng thu hỗn hợp ancol X Lấy m gam hỗn hợp ancol X cho tác dụng hết với Na thấy bay 448 ml khí (đktc) Oxi hóa m gam...
 • 4
 • 837
 • 4

ĐỀ THI THỬ hóa học QUÓC GIA lần 2 - CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG

ĐỀ THI THỬ hóa học QUÓC GIA lần 2 - CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG
... phần nhau: - Phần một: phản ứng hết với Na dư, thu 2, 24 lít khí H2 (đktc) - Phần hai: đem đốt cháy hoàn toàn 0,775 mol khí O2 (dư), thu tổng số mol chất khí 1 ,22 5 mol Giá trị m A 21 ,2 B 10,6 C ... 0, 525 mol H2O Na2CO3 Số công thức cấu tạo X A B 10 C D Câu 50: Dẫn hỗn hợp khí gồm CO2, O2, SO2, HCl, N2 qua dung dịch Ca(OH )2 dư Khí khỏi dung dịch Ca(OH )2 dẫn tiếp vào dung dịch H2SO4 đặc, thu ... thu hỗn hợp khí X Biết phản ứng trình hấp thụ xảy hoàn toàn Hỗn hợp khí X gồm A N2 CO2 B N2 SO2 C CO2 SO2 D O2 N2 HẾT ...
 • 6
 • 231
 • 1

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên bắc giang lần 2

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên bắc giang lần 2
... D Al 1000 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết http://dethithpt.com Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn 24 gam hỗn hợp X gồm C2H5OH, CH3COOH CH3COOC2H5 thu 22 ,4 lít CO2 (đktc) 21 ,6 gam H2O Phần trăm ... + 2NO3 → 3Cu + 2NO + 4H 2O Lắp hệ số vào phương trình gốc ta : 1000 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết http://dethithpt.com 3Cu + 2KNO3 + 8KHSO4 → 3CuSO4 + 5K2SO4 + 2NO + 4H2O →Chọn A Câu 25 : ... H2 O nên ta : 1000 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết http://dethithpt.com n ancol = n H2 O − n CO2 = 1 ,2 − = 0 ,2 → %ancol = 0 ,2. 46 = 38,33% 24 →Chọn A Câu 35: Chọn đáp án A 2+ Cu : a Cu...
 • 21
 • 381
 • 0

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên KHTN HN lần 2

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên KHTN HN lần 2
... B Ta : CO2 : 0,9 H 2O : 0,87 X LK Pi → n CO2 −nH 2O = 2nx 1000 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com →nx=0,015→mglixerol = 0,015.0,9. 92= 1 ,24 2 →Chọn B Câu 23 Chọn ... SO 2 :1  →Chọn D Câu 11 Chọn đáp án C Chú ý : Không tồn chất FeI3 →Chọn C Câu 12 Chọn đáp án B Ta : n CO2 = nH 2O =0 ,25 →(CH2O)n+ nO2 → n CO2 + nH2O 1000 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết ... Glu :147 → 17, 28 = (145 + 23 .2) a + (74 + 23 ) a Ta :  Gty : 75 1000 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com → a=0,06 → m=0,06 (147 + 75 – 18)= 12, 24 →Chọn A Các bạn...
 • 21
 • 301
 • 0

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên KHTN huế lần 2

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên KHTN huế lần 2
... 1000 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com Câu 12: Cho cấu hình electron sau: 1s22s22p2 1s22s22p63s13p2 1s22s22p63s13p23d1 1s22s22p63s13p33d4 1s22s12p4 1s22s22p63s23p43d1 ... 12: Chọn đáp án D 1s22s22p2.(Cấu hình Cacbon – Chuẩn) 1s22s22p63s13p2 Sai – 1s22s22p63s23p1 1s22s22p63s13p23d1 (Sai chưa 3s2) 1s22s22p63s13p33d4 (Sai chưa 3s2) 1s22s12p4 (Sai chưa 2s2) ... 2Fe3+ + 2I- → 2Fe2+ + I2 → Fe > I 1000 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com Fe + I2 → Fe2+ + 2I- Br2 + 2I- → 2Br- + I2 2+ → I > Fe (Loại B,C) → Br2 > I (Loại A) Câu 21 :...
 • 18
 • 394
 • 0

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên nguyễn huệ lần 2

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên nguyễn huệ lần 2
... 1000 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com 7,1  −  n e = n Cl − = 35,5 = 0 ,2   → V = 0, 04 .22 ,4 = B 4a + 6b = 0 ,2  O :a a = 0, 02    A  → →  O3 : b  32a ... thu 43 ,2 gam Ag 13,8 gam muối amoni axit hữu Công thức Y giá trị m là: A HOOC-CH2-COOH 19,6 B HOCO-COOH 27 ,2 1000 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com C HOCO-CH2-COOH ... CH − CH − CH − OOCH 2 2  → Chọn D Câu 27 : Chọn đáp án D Câu 28 : Chọn đáp án A → Chọn 6,37 − 0,06. 52 = 65 0,05 1000 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com Bu tan →...
 • 20
 • 594
 • 0

Xem thêm