Chuyen PTNK DHQGTPHCM 2 2014

Chuyen PTNK DHQGTPHCM 2 2014

Chuyen PTNK DHQGTPHCM 2 2014
... C B B B B A C D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A C B C C D C B B D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C D A C A A D C D A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D A C A B B A D B C 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... HO-CH2-CHO CH2=CH-CH2-OH B CH3COOH CH2=CH-CH2-OH C HCOOCH3 CH3-CO-CH3 D HO-CH2-CHO CH3-CH2-CHO Câu 27 Cho phản ứng sau: AgNO3 + Fe(NO3 )2 → Ag + Fe(NO3)3 Cu + Fe(NO3)3 → Cu(NO3 )2 + Fe(NO3 )2 Fe ... Cu(NO3 )2 + Fe(NO3 )2 Fe + Cu(NO3 )2 → Fe(NO3 )2 + Cu Dãy xếp theo chiều tăng dần tính khử là: A Fe2+, Cu, Ag, Fe B Fe2+,Ag, Cu, Fe 2+ C Ag, Cu, Fe , Fe D Ag, Fe2+, Cu, Fe Câu 28 Phát biểu sau sai? A Tính...
 • 6
 • 14
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG CHUYÊN VINH LẦN 2 2014

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG CHUYÊN VINH LẦN 2 2014
... dung dch FeCl3 Mi quan h gia a, b, c l A 2a c < 2a + 2b B 2b < c 2a + b C 2a c 2a + 2b D 2b c < 2a + 2b Cõu 40: Cho cõn bng: 2SO2 (k) + O2 (k) 2SO3 (k) ; H < Nhn xột no sau õy l sai ? ... Cho 29 ,5 gam hn hp hai mui sunfit v cacbonat ca mt kim loi kim tỏc dng vi 122 ,5 gam dung dch H2SO4 20 % thu c dung dch X ch cha mt cht tan nht Nng phn trm ca cht tan dung dch X l A 18 ,20 % B 25 , 72% ... N-metyletanamin Cõu 23 : Cho 25 ,24 gam hn hp X cha Al, Zn, Mg, Fe phn ng va vi 787,5 gam dung dch HNO 20 % thu c dung dch cha m gam mui v 0 ,2 mol hn hp khớ Y (gm N2O v N2) cú t so vi H2 l 18 Giỏ tr...
 • 4
 • 51
 • 0

Chuyen ben tre 2 2014

Chuyen ben tre 2 2014
... FeI2+2FeI3 + 4H2O t ...
 • 6
 • 26
 • 0

Chuyen lam son 2 2014

Chuyen lam son 2 2014
... A 29 , 82 B 21 ,34 C 27 ,63 D 26 ,28 Câu 45: Cho phản ứng sau : 4HCl + MnO2 -> MnCl2 + Cl2 + 2H2O 2HCl + Fe -> FeCl2 + H2 14HCl + K2Cr2O7 -> 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O 6HCl + 2Al -> 2AlCl3 + 3H2 ... 2CO2(k) D 2CO(k) + O2(k) B 2H2(k) + O2(k) D 2H2O(k) C 2SO3(k) D 2SO2(k) + O2(k) D 2NO(k) D N2(k) + O2(k) Câu 22 : Người ta điều chế cao su Buna từ gỗ theo sơ đồ sau: Xenlulozơ glucozơ C2H5OH Buta-1,3-đien ... (c)2AlCl3 + 3Na2CO3 + 6H2O -> 2Al(OH)3 + 3CO2 + 6NaCl (d) KHSO4 + KHCO3 -> K2SO4 + H2O + CO2 (e)BaCO3 + 2HNO3 -> Ba(NO3 )2 + H2O + CO2 Số phản ứng có phương trình ion rút gọn CO + 2H+ ® H2O + CO2...
 • 7
 • 11
 • 0

đề thi môn sinh chuyên lương thế vinh đn thi thử lần 2 (2014)

đề thi môn sinh chuyên lương thế vinh đn thi thử lần 2 (2014)
... FB.com/ThiThuDaiHoc www.DeThiThuDaiHoc.com Ðáp án : D D 15 B 22 A 29 B 36 B 43 D 50 D 57 A D C 16 C 23 A 30 B 37 C 44 C 51 A 58 D A 10 B 17 B 24 B 31 D 38 A 45 D 52 A 59 D B 11 D 18 B 25 A 32 A ... gen tổng số hoa đỏ , tròn quần thể A 62, 25% B 16% C 59 ,26 % D 27 % Câu 48: Quan hệ đối kháng loài gồm 1.cạnh tranh 2. sinh 3.ức chế cảm nhiễm 4 .sinh vật ăn sinh vật khác Hãy xếp theo trật tự quan ... cao (21 0cm) với thấp F1 Lai F1 với có kiểu gen AabbDd thu F2 Tỷ lệ F2 có chiều cao 170cm A 12/ 64 B 5/16 C 15/64 D 15/ 32 FB.com/ThiThuDaiHoc www.DeThiThuDaiHoc.com II.PHẦN RIÊNG (10 câu) Thí sinh...
 • 7
 • 519
 • 2

đề thi mônlý chuyên lương thế vinh đn thi thử lần 2 (2014)

đề thi mônlý chuyên lương thế vinh đn thi thử lần 2 (2014)
... 23 20 Câu 22 : Cho phản ứng hạt nhân sau 11 N a 1 H 2 H e 10 Ne Biết: mNa  22 ,983734u, mH  1,00 727 6u, mHe  4,001506u, mNe  19,986950u Phản ứng A Thu lượng E = 23 ,8 MeV B Tỏa lượng E = 23 ,8 ... M cách nguồn âm 25 m A 2, 5 mW/m2 B 0 ,25 mW/m2 C 0,13 mW/m2 D 1,3 mW/m2 Câu 42: Đặt điện áp ổn định u = U 2 cosωt vào hai đầu đoạn mạch RLC với R biến trở Khi R có giá trị R1 R2 công suất tiêu ... khối lượng m1 = 100g m2 vào hai lò xo giống hệt Khi kích thích chúng dao động điều hòa với chu kì là: T1 = 0,5s; T2 = 1s Giá trị m2 A m2 = 25 g B m2 = 20 0g C m2 = 400 g D m2 = 100g Câu 50: Một...
 • 8
 • 307
 • 0

đề thi thử đại học môn sinh học 2014 chuyên nguyễn khuyến 2

đề thi thử đại học môn sinh học 2014 chuyên nguyễn khuyến 2
... trường vô sinh (sinh cảnh) thành phần hữu sinh (quần xã sinh vật) B Trong hệ sinh thái tự nhiên, lên bậc dinh dưỡng cao lượng tăng C Hệ sinh thái tự nhiên hệ thống sinh học không ổn định D Hệ sinh ... Đỗ Thành Triết Biên Soạn 12C1 – 20 13 – 20 14 A (2) , (3), (4), (6) B (1), (3), (4), (5), (6) C (1), (2) , (3), (4), (5) D (2) , (3), (4), (5), (6) Câu 23 Xét mối quan hệ sinh thái sau đây: Một số ... hồng ? A 81 128 B 81 25 6 C 27 25 6 D 27 128 Câu 50 Ba locus 1 ,2, 3 có số alen 3,4,5 Locus nằm NST X alen Y Locus nằm NST Y alen X Số kiểu tối đa gen có quần thể A 78 B 138 C 60 D 720 ...
 • 6
 • 723
 • 13

đề thi thử đại học môn sinh học 2014 chuyên yên thành 2 lần 4

đề thi thử đại học môn sinh học 2014 chuyên yên thành 2 lần 4
... Lai khác loài Câu 22 : Cà chua có NST 2n = 24 Có loại thể đột biến tế bào có cặp nhiễm sắc thể mang nhiễm sắc thể cặp nhiễm sắc thể khác có nhiễm sắc thể? A 120 B 720 C 660 D 1 32 Câu23: Cho hoa lai ... lai AaBb DH Dh x Aabb cho đời có tỉ lệ dh dH kiểu hình trội bốn tính trạng A 41 ,44 % B 20 , 72% C 10,36% D 55 ,25 % Câu 21 : Để phát gen xấu loại bỏ chúng khỏi quần thể, người ta dùng phương pháp sau ... C 41 /49 D 4/ 9 Câu15: Các tế bào tất loài sinh vật sử dụng chung loại mã di truyền, dùng 20 loại axit amin để cấu tạo nên prôtêin Đây chứng chứng tỏ A gen loài sinh vật khác giống nhau.B loài sinh...
 • 4
 • 377
 • 4

Đề Thi Thử THPT Chuyên NĐC Lần 2 Năm 2014 Môn Toán Khối A

Đề Thi Thử THPT Chuyên NĐC Lần 2 Năm 2014 Môn Toán Khối A
... C2nn +1 ) + (C2nn++1 + C2nn+ +21 + + C22n+1) = 2( 220 -1) (1) n + Mtkhỏctacú C20n +1 = C 22 n+1 =1 nờn 2n n+1 21 (1) C2 n +1 + C2 n +1 + C22n +1 + + C2 n +1 + C2 n+1 =2 2 n+1 = 21 n =10 0 .25 ... x2 ửn bitrng: ỗ ữ 9b ốx ứ (1im) n C2 n +1 + C2 n +1 + C2 n +1 + + C2 n+1 = 22 0 -1 -1 +1 Theotớnhchtca Ck tacú: C2 n +1 = C22nn+1 C22n +1 = C22nn+1 C2nn +1 =C2nn+1 n 1 n Doú: (C2 n+1 + C22n ... ổ a 0a J ổ a a ỗ ữ ỗ ữ 2 uur uuu uuur r ộ AI ,CJ ự AC ỷ d ( AI , CJ)= uur uuu r ộ AI ,CJ ự ỷ uur uuu r ỷ d ( AI , CJ)= 2 ố z 0 .25 S a a - ữ 4 ứ ố a a = 2 1 1a 11 Vi ộ AI , CJ ự = ổ a 2 ...
 • 6
 • 383
 • 2

Đề thi thử Vật lí lần 2 - 2014 - Chuyên Sư phạm

Đề thi thử Vật lí lần 2 - 2014 - Chuyên Sư phạm
... biểu thức l l T = 2 T = 2 2 A B  qE   qE  2 g + g − ÷ ÷  m   m  THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM _THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2( 2014) _Môn Vật Trang 6/7 - đề thi 121 l l T = 2 C D qE qE ... nm; 720 nm T = 2 - HẾT - ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC Lần năm 20 14 (ngày 20-2 0 14) 10 A B D A B C A A D B 11 B 21 C 31 B 41 D 12 C 22 A 32 A 42 B 13 A 23 D 33 D 43 D 14 C 24 A 34 A 44 A 15 B 25 ... 1=8cos(4πt- THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM _THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2( 2014) _Môn Vật Trang 4/7 - đề thi 121 C L R Câu 39: Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ Người ta đo điện áp A B hiệu dụng UAM=16V; UMN =20 V;...
 • 7
 • 76
 • 0

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên văn lần 2 năm học 2013-2014 THPT Vĩnh Phúc

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên văn lần 2 năm học 2013-2014 THPT Vĩnh Phúc
... SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC —————— (Hướng dẫn chấm có 04 trang) KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 20 13 20 14 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: NGỮ VĂN Dành cho học sinh thi vào lớp chuyên Ngữ văn ——————————— ... thơ đoạn trích Lặng lẽ Sa Pa HDC Văn HS2 TS10 CVP năm học 20 13 -20 14 a Chất thơ thi n nhiên 1,0đ - Cảnh đẹp Sa Pa đẹp cách kì lạ, quyến rũ khiến người ta ngỡ ngàng lần bắt gặp Sa Pa bắt đầu với rặng ... chất thơ Bên cạnh vẻ đẹp thi n nhiên người, có chi tiết thơ, có ngôn ngữ văn xuôi trau chuốt, nhịp điệu nhẹ nhàng khơi gợi nhiều xúc cảm HDC Văn HS2 TS10 CVP năm học 20 13 -20 14 cho người đọc - Chất...
 • 5
 • 250
 • 0

Đề thi thử lần 2 - 2014 - Môn Tiếng anh - Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị

Đề thi thử lần 2 - 2014 - Môn Tiếng anh - Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị
... retreating slowly for years Larsen-A suddenly disintegrated in 1995 In only 35 days in early 20 02, Larsen-B collapsed into icebergs This ice loss is likely a result of the 2. 5℃ temperature increase in ... 19th century " Code 9 12 Sea-level rise must be expressed as a range of values that are under constant reassessment The 20 01 IPCC forecast for global mean sea-level rise this century, given regional ... one-third to one-half of the existing mountain glacier mass could disappear over the next hundred years" Also, "there is conclusive evidence for a worldwide recession of mountain glaciers This...
 • 8
 • 288
 • 1

Xem thêm