DE THI THU DHCD THPT THU DUC LAN 2 2014

DE THI THU DHCD THPT THU DUC LAN 2 2014

DE THI THU DHCD THPT THU DUC LAN 2 2014
... 63,88 lít Ⓓ 5,75 lít Câu 29 : Cho phản ứng sau: (1) 2SO2(k) + O2(k) → 2SO3(k) (2) N2(k) + 3H2(k) → 2NH3(k) (3) CO2 (k) + H2 (k) → CO (k) + H2O (k) (4) 2HI (k) → H2 (k) + I2(k) Khi thay đổi áp suất, ... Z Câu 47: Cho sơ đồ phản ứng: Cr2O3   hợp chất crom X, Y, Z Ⓐ Na2CrO4, Na2Cr2O7, CrCl2 Ⓒ NaCrO2, Na2Cr2O7, CrCl3 Ⓑ Na2Cr2O7, Na2CrO4, CrCl3 Ⓓ Na2CrO4, Na2Cr2O7, CrCl3 Câu 48: Nếu vật làm hợp ... Phản ứng hóa học sau sai? Ⓐ 4Cr(OH )2 + O2 + H2O → 4Cr(OH)3 Ⓒ 2CrO3 + 2NH3 → Cr2O3 + N2 + H2O Ⓑ Cr(OH )2 + 2NaOH → Na2CrO2 + 2H2O Ⓓ Cr(OH)3 + 3HCl → CrCl3 + 3H2O Câu 58: Hỗn hợp X gồm amin no, đơn...
 • 6
 • 45
 • 0

đáp án đề thi thử DH lần 2-2008- THPT Đức Thọ - Hà Tĩnh

đáp án đề thi thử DH lần 2-2008- THPT Đức Thọ - Hà Tĩnh
... 1988 2005: Tăng 18,2 lần, xuât tăng gần 31,3 lần, nhập tăng 13,3 lần - Do xuất tăng nhanh nhập nên cấu xuất nhập dần đến cân đối (năm 1992 cán cân xuất nhập + 40 triệu rúp - đô la) Tuy nhiên nớc ... mẽ đến trình chuyến dịch cấu kinh tế đất nớc địa phơng - Đô thị có ảnh hởng lớn đến phát triển kinh tế xã hội ĐT trung tâm CT-KT-VH- KHKT - Đô thị thị trờng có sức mua lớn, nơi tập trung đông ... kinh tế Trung du miền núi Bắc Bộ - Khái quát diện tích, dân số, vị trí địa lí - Bao gồm: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình Tây Bắc Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên,...
 • 4
 • 228
 • 0

đề thi thử Hóa lần 2 năm 2011 trường THPT Mỹ Đức A

đề thi thử Hóa lần 2 năm 2011 trường THPT Mỹ Đức A
... MnO2  D Al2S3 + 6H2O 2Al(OH)3 + 3H2S  MnCl4 + 2H2O Trang 2/ 6 - Mã đề thi 1 32 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Câu 27 : Hoà tan ... D C 32 A C 33 B B 34 A 10 A 35 B 11 D 36 B 12 D 37 D 13 D 38 D 14 A 39 D 15 A 40 A 16 D 41 A 17 B 42 C 18 C 43 B 19 C 44 D 20 C 45 B 21 D 46 C 22 B 47 B 23 B 48 A 24 A 49 A 25 D 50 A Trang 5/6 ... 2, 4, C 4, 5, 2, 3, 1, D 1, 2, 3, 4, 5, Câu 15: Dãy gồm chất có tính lưỡng tính? A H2O, Zn(OH )2, CH3COONH4, H2NCH2COOH, NaHCO3 B Al, NaHCO3, NaAlO2, ZnO, Be(OH )2 C AlCl3, H2O, NaHCO3, Zn(OH )2, ...
 • 6
 • 61
 • 0

Đề thi Thử ĐH lần 2 THPT Phan Châu Trinh

Đề thi Thử ĐH lần 2 THPT Phan Châu Trinh
... 1:A 2: D 3:A 4:A 5:A 6:A 7:D 8:A 9:A 10:D Trang: / Mã đề 315 11:A 21 :A 31:A 41:A 12: A 22 :A 32: D 42: D 13:A 23 :A 33:A 43:D 14:A 24 :A 34:A 44:D 15:A 25 :A 35:A 45:A 16:D 26 :A 36:A 46:D 17:A 27 :D ... mLi=7,0144u; 1u=931MeV/c2=1,66.10 -27 kg Động hạt sinh A 8,70485MeV B 7,80485MeV C 9,60485MeV D 0,90000MeV 56 23 5 Câu 39: Năng lượng liên kết hạt nhân H, He, 26 Fe 92 U 2, 22MeV, 2, 83MeV, 492MeV 1786MeV Hạt ... 2 = B λ1 = ; 2 = 5E1 2E1 4E1 E1 36.h.c 4.h.c 3.h.c 9.h.c C λ1 = ; 2 = D λ1 = ; 2 = 5E1 E1 4E1 2E1 Câu 14: Một âm có mức cường độ âm 40dB So với cường độ âm chuẩn cường độ âm A 10000 lần...
 • 6
 • 386
 • 4

Đề thi thử ĐH lần 2 trường THPT Tĩnh Gia 1 - Có đáp án

Đề thi thử ĐH lần 2 trường THPT Tĩnh Gia 1 - Có đáp án
... o0o Đáp án đề 407 (1C)(2C)(3D)(4A)(5A)(6A)(7A)(8D)(9A) (10 C) (11 D) (12 D) (13 A) (14 B) (15 D) (16 B) (17 D) (18 B) (19 C) (20 C) ( 21 A) (22 D) (23 A) (24 B) (25 A) (26 D) (27 A) (28 A) (29 D)(30B) Mã đề 407 - Trang6/6 (31A)(32A)(33C)(34D)(35C)(36A)(37A)(38B)(39A)(40A) ... nặng m2 vào lò xo dao động với chu kỳ T2 = 1, 6(s) Khi gắn đồng thời nặng (m1 + m2) dao động với chu kỳ: A T = T1 + T2= 2, 8(s) B T = T 12 + T 22 = 2( s) C T = T 12 + T 22 = 4(s) D T = 1 + = T1 T2 1, 45(s) ... điện A i = 4 .10 cos (2. 10 ) (A) B i = 4 .10 cos (2. 10 t ) (A) C i = 4 .10 cos (10 t ) (A) D i = 4 .10 cos (2. 10 t ) (A) Mã đề 407 - Trang3/6 Cõu 31: Cho mạch xoay chiều R,L,C không phân nhánh, R = 50...
 • 7
 • 1,199
 • 5

De thi thu ĐH lân 2.2009.(THPT Ninh Giang) cực "hot"

De thi thu ĐH lân 2.2009.(THPT Ninh Giang) cực
... HI, H2S D HI, SO2 Câu 14: Thu phân 4,3 gam este X đơn chức, mạch hở môi trường axit đến phản ứng hoàn toàn Lấy sản phẩm thu cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu 21,6 gam Ag Công thức ... ancol đơn chức có số mol thành andehit cần vừa đủ 8,0 gam CuO Cho toàn andehit thu tác dụng với dung dịch AgNO dư /NH3 thu 32,4 gam Ag kết tủa Tên gọi ancol là: A Metanol Propan-1-ol B Metanol ... gam X thu 4,48 lít CO 2, 7,2 gam H2O 2,24 lít khí N2 Nếu cho 0,1 mol chất X tác dụng với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH đun nóng thu chất khí làm xanh giấy quy ẩm dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y thu...
 • 5
 • 259
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 2 NĂM 2012 2013 Trường THPT Trần Phú Môn: SINH HỌC

ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 2 NĂM 2012 2013 Trường THPT Trần Phú Môn: SINH HỌC
... thụ phấn, thu F2 gồm 89 hoa đỏ 69 hoa trắng không xảy đột biến, tính theo lí thuyết tỉ lệ phân li kiểu gen F2 là: A :2 : 2: 2: 2 :1 :1 : :1 B 1: :1 :2 :4 :2 :1 :1 :1 C : : : : : :1 :2 :1 D : : :1 ... 0 ,25 aa Cho biết cá thể có kiểu gen aa khả sinh sản Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen thu F2 là: A 7/10AA : 2/ 10Aa : 1/10aa B 15/18 AA : 1/9 Aa : 1/18 aa C 9 /25 AA : 12/ 25 Aa : 4 /25 aa D 21 /40 ... suất sinh thái bậc dinh dưỡng D Sử dụng nhiều nhiên liệu hoá thạch nhấn chìm dần vùng đất thấp ven biển - HẾT -ĐÁP ÁN 1B 11B 21 A 31C 41D 51A 2A 12D 22 B 32C 42D 52A...
 • 9
 • 461
 • 4

ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 2 NĂM 2012 - 2013 Môn: SINH HỌC Trường THPT Trần Phú pptx

ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 2 NĂM 2012 - 2013 Môn: SINH HỌC Trường THPT Trần Phú pptx
... 1 ,2, 5,6 -Hết - 1C 2C 3C 4A 5C 6C Đáp án đề thi thử đại học lần năm 20 12 trường Trần Phú Môn Sinh học 7B 13C 19B 25 C 31D 37B 43A 49D 8B 14C 20 C 26 D 32D 38D 44C 50C 9B 15C 21 B 27 B 33B 39B ... tính theo lý thuyết tỷ lệ phân ly kiểu gen F A 4 :2: 2 :2: 1 :2: 2:1:1 B 1: 2: 1: 2: 2:1 :2: 2:1 C 4 :2: 2 :2: 2:1:1:1:1 D 3:3:1:1 :2: 2:1:1 :2 Câu 14: Vào kỳ đầu phân bào giảm phân I, trao đổi đoạn hai crômatit ... 1, 2, B 1, C 1, 2, 3, D 1, 2, Câu 13: Cho thân cao tự thụ phấn, đời F1 có tỷ lệ 56 ,25 % cao: 43,75% thấp Biết không xảy đột biến, tính theo lý thuyết tỷ lệ phân ly kiểu gen F A 4 :2: 2 :2: 1 :2: 2:1:1...
 • 6
 • 240
 • 0

Trường THPT Trần Phú - ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 2 NĂM 2012 - 2013 Môn: SINH HỌC docx

Trường THPT Trần Phú - ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 2 NĂM 2012 - 2013 Môn: SINH HỌC docx
... 1 ,2, 5,6 -Hết - 1C 2C 3C 4A 5C 6C Đáp án đề thi thử đại học lần năm 20 12 trường Trần Phú Môn Sinh học 7B 13C 19B 25 C 31D 37B 43A 49D 8B 14C 20 C 26 D 32D 38D 44C 50C 9B 15C 21 B 27 B 33B 39B ... tính theo lý thuyết tỷ lệ phân ly kiểu gen F1 A 4 :2: 2 :2: 1 :2: 2:1:1 B 1: 2: 1: 2: 2:1 :2: 2:1 C 4 :2: 2 :2: 2:1:1:1:1 D 3:3:1:1 :2: 2:1:1 :2 Câu 14: Vào kỳ đầu phân bào giảm phân I, trao đổi đoạn hai crômatit ... 1, 2, B 1, C 1, 2, 3, D 1, 2, Câu 13: Cho thân cao tự thụ phấn, đời F1 có tỷ lệ 56 ,25 % cao: 43,75% thấp Biết không xảy đột biến, tính theo lý thuyết tỷ lệ phân ly kiểu gen F1 A 4 :2: 2 :2: 1 :2: 2:1:1...
 • 5
 • 333
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 2-2010 TRƯỜNG THPT LỤC NAM(CÓ ĐAP ÁN)

ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 2-2010 TRƯỜNG THPT LỤC NAM(CÓ ĐAP ÁN)
... π D − π 013: Muốn giảm tần số dao động riêng mạch LC xuống lần A tăng điện dung tụ điện lên 16 lần B tăng điện dung tụ điện lên lần C giảm độ tự cảm cuộn dây xuống nửa D giảm độ tự cảm cuộn ... sóng điện từ u r u r A Các véctơ E B phương biến thi n chu kỳ u r u r B Các véctơ E B biến thi n tần số pha C Là sóng ngang D Lan truyền môi trường kể chân không 015: Một cuộn cảm L mắc với tụ ... truyền B phương truyền sóng tốc độ truyền sóng môi trường sóng truyền C phương dao động nguồn sóng tần số sóng D tần số sóng tốc độ sóng môi trường sóng truyền 047: Thí nghiệm Y-âng giao thoa...
 • 6
 • 149
 • 0

Đề thi thử hóa lần 2 trường THPT Đông Đa ppt

Đề thi thử hóa lần 2 trường THPT Đông Đa ppt
... hình electron dư i ñây vi t ñúng: A) 26 Fe2+ : 1s22s22p63s23p63d44s2 B) 26 Fe : 1s22s22p63s23p64s23d6 2+ 2 6 C) 26 Fe : 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d D) 26 Fe3+ : 1s22s22p63s23p63d5 37 Cho t t dung d ch ch a ... khan Công th c phân t c a Y là: B) C4H10N2O2 C) C6H14N2O2 D) C5H10N2O2 A) C5H12N2O2 26 Cho ph n ng: FexOy + 2yHI → xFeI2 + (y-x) I2 + y H2O (*) ph n ng * không ph i ph n ng oxihoa kh n u: A) ... MÔN HÓA – THPT ð NG ðA D) 21 C) 35 C) 49 C) http://ebook.here.vn – Thư vi n ð thi tr c nghi m C) 22 D) 36 D) 50 D) A) 23 B) 37 C) 51 D) 10 D) 24 C) 38 B) 52 A) 11 D) 25 A) 39 C) 53 B) 12 A) 26 ...
 • 5
 • 199
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 2 THPT TRUNG GIÃ

ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 2 THPT TRUNG GIÃ
... nờn I l trung im ca A1B 36 33 15 *) Gi H l hỡnh chiu ca A lờn d1 Tỡm c H ; ; ữ 29 29 29 0,5 0 ,25 0 ,25 0 ,25 43 95 28 A i xng vi A qua H nờn A ; ; ữ 29 29 29 65 21 43 ; I l trung im ... a) + a ( a 1) 2a + 10 ữ a Giao im vi tim cn ngang y = l B ( 2a 1 ;2 ) 0 .25 Giao hai tim cn I(1; 2) 0 .25 12 1 IA = ; IB = ( a 1) S IAB = IA AB = 24 = 12 ( dvdt ) a 2 0 .25 Giao im vi tim ... J , (P) ) = IVa 0 ,25 0 .25 R2 r2 = + 2. 0 2. (2) + D = D = + D = + KL : Cú mt phng : (P1): x + y z + = v (P2) : x + y z = nờn ta cú : 0 .25 x4 z = x + iy ( x, y R ), z2 + z = x y + x...
 • 5
 • 415
 • 1

Đề thi thử DH lần 2 Trường THPT Nam Duyên Hà

Đề thi thử DH lần 2 Trường THPT Nam Duyên Hà
... 91,62nm B 380nm C 1750nm D 1 02, 77nm Trang 4/5 - Mã đề thi 567 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 468 ... p + Li → X + He Toả lượng 17,3 MeV Hỏi lượng toả sau thu 0 ,25 mol He bao nhiêu: A 1,4.1 024 MeV B 1,3.1 024 MeV C 2, 8.1 023 MeV D 2, 6.1 024 MeV Câu 35: Chiếu chùm ánh sáng có 0, 3µ m vào hợp kim nhôm ... Mã đề thi 567 Câu 37: Để đo chu kì bán rã chất phóng xạ, người ta cho máy đếm xung bắt đầu đếm từ t0 = Đến thời điểm t1 = 6h , máy đếm đươc n1 xung, đến thời điểm t2 = 2t1 , máy đếm n2 = 1, 125 n1...
 • 5
 • 403
 • 2

Đề thi thử Đh lần 2 trương THPT Bỉm Sơn TH

Đề thi thử Đh lần 2 trương THPT Bỉm Sơn TH
... & ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT BỈM SƠN KỲ THI TH ĐẠI HỌC LẦN NĂM 20 11 MÔN: TOÁN; KHỐI: A (Th i gian làm 180’ không kể th i gian phát đề) I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC TH SINH (7 điểm) Câu I (2 điểm) ... có nghiêm 0 ,25 SỞ GD & ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT BỈM SƠN Câu I (2 iểm) KỲ THI TH ĐẠI HỌC LẦN NĂM 20 11 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TOÁN; KHỐI: B+D (Th i gian làm 180’ không kể th i gian phát đề) Nội dung ... 0 ,25 (a 3− 12 + 22 32 + 12 = + b2 > ) 3a − b a + b2 32 + 12  a = b ⇔ a + b = 3a − b ⇔ 22 a − 15ab + 2b = ⇔  a = b  11  a = b , chọn a= 1, b = ta đường th ng AC: x + 2y + = (loại AC//AB) 2...
 • 12
 • 189
 • 0

Xem thêm