DE THI THU DAI HOC LAN THU BA NAM 2014 mon hoa hoc

DE THI THU DAI HOC LAN THU BA NAM 2014 mon hoa hoc

DE THI THU DAI HOC LAN THU BA NAM 2014 mon hoa hoc
... bốn dung dịch: Br2, Ca(OH)2, BaCl2, KMnO4 Số dung dịch làm thu c thử để phân biệt hai chất khí SO2 C2H4 http://dehoa.net – Thư viện đề thi hóa học Trang 4/7 - Mã đề thi 486 A B C D Câu 47: Hiđrocacbon ... nóng, sau phản ứng thu chất khí Y có mùi khai dung dịch Z Cô cạn Z m gam chất rắn Giá trị m A 1,6 B 10,6 C 18,6 D 12,2 http://dehoa.net – Thư viện đề thi hóa học Trang 3/7 - Mã đề thi 486 Câu 36: ... nguyên tử 1H loại khí hiđro A 88,00% B 21,43% C 78,57% D 12,00% http://dehoa.net – Thư viện đề thi hóa học Trang 2/7 - Mã đề thi 486 Câu 24: Tiến hành lên men m gam glucozơ thành C 2H5OH với hiệu...
 • 7
 • 19
 • 0

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên quốc học huế lần 1

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên quốc học huế lần 1
... 0 ,1( 0,75 + 0 ,15 + 0,6) = 0 ,15  BaSO : 0,03 OH : 0 ,1 → +  2+ H : 0,05 Ba : 0,05 SO − : 0,03  → Chọn B Câu 21 Chọn đáp án D 10 00 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com ... Cho cân sau: 10 00 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com (1) H ( k ) + I ( k ) → HI ( k ) (2) HI (k ) → 1/ H ( k ) + 1/ I ( k ) Ở nhiệt độ xác định KC cân (1) bằng 64 KC ... yếu oxi hóa yếu → Chọn C Câu 14 Chọn đáp án A Vì nhóm OH kề Câu 15 Chọn đáp án A 10 00 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com (a) (b) (g) (h) (i) → Chọn A Câu 16 Chọn...
 • 16
 • 329
 • 0

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên trần đại nghĩa lần 1

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên trần đại nghĩa lần 1
... b = 18 ,755   NH NO3 : 0, 01 →Chọn C Câu 2.Chọn đáp án B 0 ,19 − 0, 01. 3 − 0, 01. 8 = 0, 01 BTNT.Nito  → n = 0, 095.2 + 0, 01. 2 + 0, 01 + 0, 01. 2 = 0,24 10 00 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết ... (1) Các halogen (F, Cl, Br, I) số oxi hóa từ 1 ến +7 (2) Flo chất tính oxi hóa (3) F2đẩy Cl2ra khỏi dung dịch muối NaCl 10 00 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com ... tử X, Y A .16 B .15 C .14 D .17 Câu 15 .Cho phát biểu: (1) Phản ứng thủy phân este môi trường axitlà phản ứng thuận nghịch 10 00 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com (2)...
 • 26
 • 209
 • 0

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên AMSTERDAM HN lần 1

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên AMSTERDAM HN lần 1
... (10 ) SiO2 + 2C → Si + 2CO →Chọn B Câu 13 Chọn đáp án B Câu 14 Chọn đáp án C Gọi % H1 X X + 2 (10 0 – X) = 10 0,8 → X = 99,2 % 10 00 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết http://dethithpt.com 1, 5 1 ... 15 ,7275 > 10 ,485 →Chọn D Câu Chọn đáp án C 10 00 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết http://dethithpt.com Chú ý : R(OH)2 + 2O → R(CHO)2 + H2O  M = 36 0 ,14 ⇒ nhỗn hợp khí = = 0, 21  nO = 0 ,14 ... B.4 C.3 D.5 Câu 41 :Có dung dịch hỗn hợp : 10 00 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết http://dethithpt.com (1) NaHCO3+Na2CO3 (2) NaHCO3 + Na2SO4 (3) Na2CO3+Na2SO4 Chỉ dùng thêm cặp hóa chất số cặp...
 • 17
 • 774
 • 2

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên bắc giang lần 1

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên bắc giang lần 1
... Giá trị V A 1, 344 B 1, 120 C 1, 564 D 2,240 Câu 18 : Chất sau thể tính oxi hóa tham gia phản ứng? 10 00 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết http://dethithpt.com A F2 B AgBr C H2O D Cl2 Câu 19 : Phát ... Câu 17 : Chọn đáp án A Chú ý : m X = 3, = ∑ m(C,H,O) →Chọn C 10 00 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết http://dethithpt.com  n ↓ = n CaCO3 = n CO2 = 0 ,11  n CO = 0 ,11 →   ∆m ↓= 4,72 = 11 ... nên ta xem hỗn hợp khí NO N2O Fe : 0 ,1  BTE 14 ,4  Mg : 0 ,1  → ∑ n e = 0 ,1. 3 + 0 ,1. (2 + 2) = 0,7 Cu : 0 ,1 10 00 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết http://dethithpt.com CDLBT  → 58,8...
 • 23
 • 311
 • 0

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên bắc giang lần 2

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên bắc giang lần 2
... D Al 1000 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết http://dethithpt.com Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn 24 gam hỗn hợp X gồm C2H5OH, CH3COOH CH3COOC2H5 thu 22 ,4 lít CO2 (đktc) 21 ,6 gam H2O Phần trăm ... + 2NO3 → 3Cu + 2NO + 4H 2O Lắp hệ số vào phương trình gốc ta : 1000 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết http://dethithpt.com 3Cu + 2KNO3 + 8KHSO4 → 3CuSO4 + 5K2SO4 + 2NO + 4H2O →Chọn A Câu 25 : ... H2 O nên ta : 1000 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết http://dethithpt.com n ancol = n H2 O − n CO2 = 1 ,2 − = 0 ,2 → %ancol = 0 ,2. 46 = 38,33% 24 →Chọn A Câu 35: Chọn đáp án A 2+ Cu : a Cu...
 • 21
 • 435
 • 0

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên bắc giang lần 3

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên bắc giang lần 3
... NH3 thu số mol Ag A 0,08 mol 3, 52 B 0,08 mol 3, 64 1000 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết http://dethithpt.com C 0,08 mol 3, 25 D 0,08 mol 4 ,36 Câu 33 : Cho dung dịch CH3COOH 1M Tiến hành thí nghiệm ... C3H5(OH )3 + Cu(OH)2 → (5) C6H5NH3Cl + AgNO3 → CH3COONa → (7) CH3COOH + C6H5OH → Dãy gồm phản ứng xảy (6) CO2 + H2O + (8) C6H5OH + HCHO → 1000 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết http://dethithpt.com ... CH3CH(OH)-COOCH3 C CH3COOCH2CH2OH D HCOOCH2CH2CHO Câu 46: Cho phản ứng sau: Sục O3 vào dung dịch KI 1000 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết http://dethithpt.com Cho Fe(OH )3 tác dụng với HNO3...
 • 28
 • 606
 • 0

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên bắc giang lần 4

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên bắc giang lần 4
... CCl4, SO42-, PO43-, P4, SO3, NH3, NH4+ , phõn t v ion no cú cu trỳc t din: A CCl4, P4, SO3, NH3 B CCl4, SO42-, PO43-, P4, SO3, NH3, C CCl4, P4, NH4+ D CCl4, SO42-, PO43-, P4, NH4+, NH3 NH4+ Cõu ... ú) Sau phn ng thu c 13 ,44 lớt CO2 (ktc) v 10 ,44 gam nc X phũng hoỏ m gam X (H=90%) thỡ thu c lng glixerol l: 1000 thi mụn Húa cú li gii chi tit http://dethithpt.com A 2 ,48 4 gam B 1,656 gam C 0,92 ... : Giỏ tr ca V l A 806 ,4 B 6 04, 8 C 40 3,2 D 645 ,12 Cõu 41 : Trong cỏc cht hoc hn hp sau: (a) Ca(H2PO4)2; (b) KHCO3 (c) KHSO4 (d) CH3COONH4 (e) NaHS (f) KNO3, Al (g) Al2(SO4)3 (h) K2Cr2O7 (i) Phốn...
 • 27
 • 294
 • 1

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên bắc ninh lần 3

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên bắc ninh lần 3
... 1, 93 ampe thời gian 1000 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com 20.000s Tính bề dày lớp mạ diện tích vật dm2; tỉ trọng Ni 8,9 g/cm3 A 0,066cm B 0, 033 cm C 0,066mm D 0, 033 mm ... trùng ngưng trùng hợp 1000 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com A chất B chất C chất D chất Câu 28: A hỗn hợp muối Cu(NO3)2, Fe(NO3 )3, Mg(NO3)2 O chi m 55,68% khối lượng ... Các ancol C2H5OH, CH3CH2CH2OH, CH3CH2CH2CH2OH tan vô hạn nước 1000 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com D Cho HNO3 đặc dư vào dung dịch phenol thấy kết tủa màu vàng...
 • 19
 • 421
 • 0

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên biên hòa, hà giang lần 1

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên biên hòa, hà giang lần 1
... dịch 10 00 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com Ba(OH)2 lấy dư thu 200,94 gam kết tủa khối lượng dd bazơ giảm y gam Giá trị tương ứng x,y là: A .1, 11 125, 61 B .1, 43 14 0,22 ... 17 8,5 + 1. 56 + 1, 5.40 = m + 2 ,1. 18 → m = 256,7    17 8,5 − 14 9,7 H O : = 1, 6  18 Câu 2: Chọn đáp án C (A) trùng hợp (B) trùng hợp (D) sợi bán tổng hợp 10 00 đề thi môn Hóa lời giải chi ... 34: Chọn đáp án D 10 00 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com  C H10O : a  X : C H10 O → 0,23Q  1, 02 = 4a + 5b a = 0 ,13 CO2 : 1, 02 → →  C H10 O2 : b →  a...
 • 15
 • 382
 • 0

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên chu văn an lần 1

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên chu văn an lần 1
... nhóm – NH2 MY = 18 3,5 → MX = 18 3,5 – 36,5 = 14 7 Thử vào với Z ta →Chọn A Câu 35 Đáp án A ` 10 00 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com Cho a = 1  SO2 :  CO2 ... rượu thơm →Chọn A Câu 11 Đáp án D 10 00 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com Thử FeS : % = 56 = 63, 64% 56 + 32 →Chọn D Câu 12 Đáp án D nH2 = 2nCO2 → – COOH – OH → Đáp ... xảy nhanh, không hoàn toàn không theo hướng định (g) Hợp chất C9H12BrCl vòng benzen phân tử Số phát biểu 10 00 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com A D B C Câu 31: ...
 • 21
 • 335
 • 0

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên chu văn an lần 3

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên chu văn an lần 3
... (1) ancol propylic; (2) metylfomiat; (3) axit axetic A (1)> (3) > (2) B (1) > (2) > (3) C (2)> (1)> (3) D (3) >(1)>(2) 1000 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com Câu 32 : ... =3n +1 – 2a →Chọn C 1000 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com Câu 48: Chọn đáp án B CH 3COOH + KHCO → CH 3COOK + CO + H 2O CH 3COOH + NaClO → CH 3COONa + HClO CH 3COOH ... 1000 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com A metylamin anilin B alanin C glyxin D Câu 7: Nung nóng 23, 3 gam hỗn hợp gồm Al Cr2O3 (trong điều kiện không...
 • 21
 • 496
 • 0

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên ĐHQG HCM lần 1

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên ĐHQG HCM lần 1
... thận dung dịch Y thu m gam chất rắn khan.Giá trị m 10 00 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com A 12 ,3 B 11 ,85 C 10 ,4 D 11 ,4 Câu 47 Hòa tan hoàn toàn 30 gam hỗn hợp X gồm ... Chọn đáp án B 10 00 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com Ta : n NaOH = 1, 08 → m = 1, 08 ( 17 + 76 + 44 + 15 ) = 82,08 →Chọn B Câu Chọn đáp án B Ta : n Otrong X ... với benzen (g).Đúng.Theo SGK lớp 11 →Chọn A XEM THÊM NHIỀU ĐỀ THI TẠI WEBSITE http://dethithpt.com 10 00 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com ...
 • 24
 • 397
 • 2

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên hùng vương, phú thọ lần 1

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên hùng vương, phú thọ lần 1
... + 4b = 1, 15.2 n este = 13 ,2 = 0 ,15 88 →H= Câu 16 Chọn đáp án D Theo SGK lớp 11 Câu 17 Chọn đáp án A 0 ,15 = 75% 0,2 →Chọn C 10 00 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com ... SGK lớp 11 chất thỏa mãn : CH2=CH-CH2Cl , CH3-CH2=CH-CH2Cl →ChọnA 10 00 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com Câu 12 Chọn đáp án A Chú ý : H3PO4 điện ly theo nấc 1. Do muối ... : a Ta :   NO2 : b a + b = 0,685 → 30a + 46b = 31, 35 a = 0, 01 → b = 0,675 10 00 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com  FeS : x   Fe3O : y FeS − 15 e →...
 • 21
 • 1,581
 • 2

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên hùng vương, phú thọ lần 2

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên hùng vương, phú thọ lần 2
... 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O (b) Na2S + 2HCl → 2NaCl +H2S (c) Fe + H2SO4→ FeSO4 + H2 (d)10 FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → K2SO4 + 2MnSO4 + 5Fe2(SO4)3+ 8H2O (e) Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 (g) 3Cu ... dịch Ba(OH )2, H2S, nước brom Sai.Vì Ba(OH )2 D H2S, O2, nước brom Sai.Vì H2S thể tính khử : SO2 + H S → 3S ↓ +2 H 2O →Chọn A Câu 8: Chọn đáp án D 1000 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website ... H − CH3 + 2Br2 → HO − C H − CH (Br )2 + 2HBr 1000 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com C H NH + 3Br2 → ( Br ) C H NH ↓ +3HBr C H 5OH + 3Br2 → ( Br ) C H 2OH ↓ +3HBr...
 • 23
 • 873
 • 0

Xem thêm