Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên chu văn an lần 3

21 788 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2015, 17:02

1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ BA NĂM 2014 Môn: Hoá học Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 04 Mã đề thi 486 Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1, Be =9, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35,5; K = 39, Ca = 40, Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65, Br = 80, Ag = 108, Ba = 137, He = 4, Li = 7, Cr = 52, Rb = 85 * Học sinh không sử dụng bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học Câu 1: Phát biểu không là: A Metyl-, đimetyl-, trimetyl- etylamin chất khí điều kiện thường B Tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ poliamit C Dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc D Tất peptit có phản ứng màu với Cu(OH)2/OH- Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 1,28 gam Cu vào dung dịch chứa 0,12 mol HNO3 thu dung dịch X hỗn hợp khí Y gồm NO NO2 Cho X tác dụng hoàn toàn với 105 ml dung dịch KOH 1M, sau lọc bỏ kết tủa dung dịch Y1 Cô cạn Y1 chất rắn Z Nung Z đến khối lượng không đổi, thu 8,78 gam chất rắn Tỷ khối khí Y so với He A B 10 C 9,5 D Câu 3: Sacarozơ, mantozơ glucozơ có chung tính chất A bị thuỷ phân B tác dụng với Cu(OH)2 C tham gia phản ứng tráng bạc D tham gia phản ứng với H2 (Ni, t ) Câu 4: Số đồng phân ancol hợp chất bền ứng với công thức C3H8Ox A B C D Câu 5: Cho dãy chất: NH4Cl, Na2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3 Số chất dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa A B C D Câu 6: Dung dịch sau làm phenolphtalein đổi hồng? 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com A metylamin anilin B alanin C glyxin D Câu 7: Nung nóng 23,3 gam hỗn hợp gồm Al Cr2O3 (trong điều kiện không khí) đến phản ứng xảy hoàn toàn thu hỗn hợp chất rắn X Chất rắn X phản ứng vừa đủ với 300 ml dung dịch KOH 1M (loãng) Nếu hòa tan hết X dung dịch HCl cần vừa đủ dung dịch chứa a mol HCl Giá trị a A 1,3 B 1,5 C 0,9 D 0,5 Câu 8: Cho dung dịch X chứa 0,1 mol Al3+, 0,2 mol Mg2+, 0,2 mol NO3-, x mol Cl-, y mol Cu2+ Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu 86,1 gam kết tủa Nếu cho 850 ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X khối lượng kết tủa thu A 26,4 gam B 25,3 gam C 21,05 gam D 20,4 gam Câu 9: Nhiệt phân 50,5 gam KNO3 với hiệu suất 60%, lượng oxi thu tác dụng vừa đủ với m gam photpho Giá trị lớn m A 10,33 B 12,4 C 3,72 D 6,20 Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp X gồm CH3COOH, CH2=CHCOOH, (COOH)2 thu gam H2O V lít khí CO2 (ở đktc) Nếu cho 22,2 gam hỗn hợp X tác dụng hết với dung dịch NaHCO3 dư, thấy thoát 8,96 lít CO2 (ở đktc) Giá trị V A 17,92 B 11,20 C 15,68 D 22,40 Câu 11: Thực thí nghiệm sau: (a) Cho đồng kim loại vào dung dịch HNO3 đặc, nguội (b) Cho PbS vào dung dịch H2SO4 loãng (c) Đun nhẹ dung dịch NaHCO3 (d) Cho mẩu nhôm vào dung dịch Ba(OH)2 (e) Cho dung dịch H2SO4 đặc tác dụng với muối NaNO3 (rắn), đun nóng (f) Cho Si tác dụng với dung dịch KOH loãng Số thí nghiệm tạo chất khí A B C D Câu 12: Cho cặp chất sau: (1) C6H5OH dung dịch Na2CO3; (2) dung dịch HCl NaClO; (3) O3 dung dịch KI; (4) I2 hồ tinh bột; (5) H2S dung dịch ZnCl2 Những cặp chất xảy phản ứng hóa học 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com A (3), (4), (5) C (1), (2), (3) B (2), (3), (4) D (1), (2), (3), (4) Câu 13: Cho 17,70 gam hỗn hợp muối cacbonat sunfat kim loại X thuộc nhóm IA bảng tuần hoàn, tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch BaCl2 1M Kim loại loại X A Li B Na C K D Rb Câu 14: Cho từ từ đến hết giọt dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 thu V lít khí Mặt khác, cho từ từ đến hết dung dịch chứa b mol Na2CO3 vào dung dịch chứa a mol HCl thu 2V lít khí (các khí đo điều kiện) Mối quan hệ a b A b = a B b = 0,75a C b = 1,5a D b = 2a Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo X chứa tristearin, tripanmitin, axit stearic axit panmitic Sau phản ứng thu 13,44 lít CO2 (đktc) 10,44 gam nước Xà phòng hoá m gam X (hiệu suất 90%) thu m gam glixerol Giá trị m A 0,828 B 2,484 C 1,656 D 0,920 Câu 16: Nung m gam loại quặng canxit chứa a% khối lượng tạp chất trơ, sau thời gian thu 0,78m gam chất rắn, hiệu suất phản ứng nhiệt phân 80% Giá trị a A 37,5 B 67,5 C 32,5 D 62,5 Câu 17: Cho vật liệu polime sau: bông, tơ tằm, thủy tinh hữu cơ, nhựa PVC, tơ axetat, tơ visco, xenlulozơ len Số lượng polime thiên nhiên A B C D Câu 18: Hợp chất thơm X có công thức phân tử C7H8O2 Khi cho a mol X tác dụng với Na dư thu 22,4a lít H2 (đktc) Mặt khác a mol X tác dụng vừa đủ với a lít dung dịch KOH 1M Số chất X thỏa mãn A B C D Câu 19: Dãy kim loại sau điều chế công nghiệp phương pháp điện phân nóng chảy muối clorua oxit tương ứng A K, Mg, Ag B Mg, Fe, Pb C Na, Ca, Al D Na, Al, Cu 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com Câu 20: Cho chất: Ca(HCO3)2, HCOONH4, Al(OH)3, Al, (NH4)2CO3, MgCl2, Cr2O3 Số chất vừa tác dụng với dung dịch NaOH loãng vừa tác dụng với dung dịch HCl A B C D Câu 21: Phát biểu sau ? A Hỗn hợp tecmit (dùng để hàn gắn đường ray) gồm bột Fe Al2O3 B Thành phần quặng boxit Al2O3.2H2O − 2− C Nước cứng nước chứa nhiều ion HCO3 , SO , Cl − D Các kim loại kiềm thổ kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện Câu 22: Cho 0,2 mol hợp chất X có công thức ClH3N-CH2-COOC2H5 tác dụng với dung dịch chứa 0,45 mol NaOH, sau kết thúc phản ứng, cô cạn dung dịch thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 19,4 B 31,1 C 15,55 D 33,1 Câu 23: Một lít khí hiđro giàu đơteri ( H ) điều kiện tiêu chuẩn có khối lượng 0,10 gam Cho hiđro có hai đồng vị 1H 2H Phần trăm khối lượng nguyên tử 1H loại khí hiđro A 88,00% B 21,43% C 78,57% D 12,00% Câu 24: Tiến hành lên men m gam glucozơ thành C2H5OH với hiệu suất 75% Toàn lượng CO2 sinh đem hấp thụ hết vào lít dung dịch NaOH 2M (d = 1,05 g/ml), thu dung dịch chứa hỗn hợp muối có tổng nồng độ 12,276% Giá trị m A 150 B 90 C 180 D 120 Câu 25: Cho cân sau bình riêng biệt: H2 (k, không màu) + I2 (k, tím) 2HI (k, không màu) (1) 2NO2 (k, nâu đỏ) N2O4 (k, không màu) (2) Nếu làm giảm thể tích bình chứa hệ trên, so với ban đầu màu A hệ (1) hệ (2) đậm lên B hệ (1) không thay đổi; hệ (2) nhạt C hệ (1) hệ (2) nhạt D hệ (1) đậm lên; hệ (2) nhạt 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com Câu 26: Cho 0,05 mol hỗn hợp hai este đơn chức X Y tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu hỗn hợp chất hữu Z Đốt cháy hoàn toàn Z thu 0,12 mol CO2 0,03 mol Na2CO3 Làm bay hỗn hợp Z thu m gam chất rắn Giá trị m A 2,34 B 4,56 C 5,64 D 3,48 Câu 27: Cho 10,2 gam hiđrocacbon X có công thức phân tử C8H6 tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, sau phản ứng thu 42,3 gam kết tủa Số nguyên tử hiđro X tham gia phản ứng A B C D Câu 28: Cho sơ đồ chuyển hóa sau Glucozơ → C2H6O → C2H4 → C2H6O2 → C2H4O (mạch hở) → C2H4O2 Có chất sơ đồ phản ứng có khả phản ứng với Cu(OH)2 điều kiện thích hợp? A B C D Câu 29: Cho 150 gam dung dịch anđehit X có nồng độ a% tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng nhẹ) Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 432 gam bạc dung dịch Y Thêm lượng dư dung dịch HCl vào dung dịch Y thấy có khí thoát Giá trị a A 20 B 30 C 10 D 40 Câu 30: Cho phát biểu sau: (a) Chất béo trieste glixerol axit béo (b) Chất béo nhẹ nước, không tan nước tan nhiều dung môi hữu (c) Phản ứng thủy phân chất béo môi trường kiềm gọi phản ứng xà phòng hóa (d) Các este điều chế từ axit cacboxylic ancol (e) Tristearin, triolein có công thức là: (C17H35COO)3C3H5, (C17H33COO)3C3H5 Số phát biểu A B C D Câu 31: Thứ tự giảm dần nhiệt độ sôi chất: (1) ancol propylic; (2) metylfomiat; (3) axit axetic A (1)> (3)> (2) B (1) > (2) >(3) C (2)> (1)> (3) D (3)>(1)>(2) 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com Câu 32: Cho dãy gồm phân tử ion: N2, FeSO4, F2, FeBr3, KClO3, Zn2+, HI Tổng số phân tử ion dãy vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử A B C D Câu 33: Một loại phân lân có thành phần Ca(H2PO4)2.2CaSO4 10,00% tạp chất không chứa photpho Hàm lượng dinh dưỡng loại phân lân A 36,42% B 28,40% C 25,26% D 31,00% Câu 34: Lần lượt cho dung dịch FeCl3, O2, dung dịch FeSO4, SO2, dung dịch K2Cr2O7/H2SO4, dung dịch AgNO3, dung dịch NaCl, dung dịch HNO3 tác dụng với dung dịch H2S Số thí nghiệm xảy phản ứng A B C D Câu 35: Cho 0,1 mol X có công thức phân tử C3H12O3N2 tác dụng với 240 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, sau phản ứng thu chất khí Y có mùi khai dung dịch Z Cô cạn Z m gam chất rắn Giá trị m A 1,6 B 10,6 C 18,6 D 12,2 Câu 36: Nung 20,8 gam hỗn hợp gồm Cu, Mg Al oxi thời gian thu 21,52 gam chất rắn X Hòa tan X V ml dung dịch HCl 0,5M vừa đủ thu 0,672 lít khí H2 (ở đktc) Giá trị V A 300 B 200 C 400 D 150 Câu 37: Trong chất: etilen, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, cumen isopren số chất có khả tham gia phản ứng trùng hợp A B C D Câu 38: Ở trạng thái bản, nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt electron phân lớp p 11 Nguyên tử nguyên tố Y có tổng số hạt proton, notron electron 10 Điều khẳng định sau sai? A Hợp chất X Y hợp chất ion B Trong tự nhiên nguyên tố Y tồn dạng đơn chất hợp chất C Công thức phân tử hợp chất tạo thành X Y XY D X có bán kính nguyên tử nhỏ so với nguyên tố chu kì với Câu 39: Chất sau đồng phân hình học A 2,3-điclobut-2-en B but-2-en C pent-2-en isobutilen D 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com Câu 40: Hòa tan hoàn toàn 2,0 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Fe, Zn vào dung dịch HCl, sau phản ứng thu 1,12 lít khí (đktc) Mặt khác, cho 2,0 gam X tác dụng hết với clo dư thu 5,763 gam hỗn hợp muối Phần trăm khối lượng Fe X A 22,4% B 19,2% C 16,8% D 14,0% Câu 41: Nhận xét sau sai? A FeO có tính khử oxi hóa B Gang hợp kim Fe C, có từ 2-5% khối lượng C C Quặng hematit đỏ có thành phần Fe2O3 D Đồng thau hợp kim đồng thiếc Câu 42: Cho chất sau: H3PO4, HF, C2H5OH, HClO2, Ba(OH)2, HClO3, CH3COOH, BaSO4, FeCl3, Na2CO3, HI Trong chất trên, số chất điện li mạnh A B C D Câu 43: Hỗn hợp X gồm ancol etylic hai hiđrocacbon thuộc dãy đồng đẳng Hóa m gam X thu thể tích với thể tích 0,96 gam oxi điều kiện Mặt khác đốt cháy m gam X cần vừa đủ 0,3 mol O2, sau phản ứng thu 0,195 mol CO2 Phần trăm số mol C2H5OH hỗn hợp hợp A 60% B 50% C 70% D 25% Câu 44: Cho V lít anđehit mạch hở X tác dụng vừa đủ với 3V lít H2, sau phản ứng thu m gam chất hữu Y Cho m gam Y tác dụng hết với lượng dư Na thu V lít H2 (các khí đo điều kiện) Kết luận sau không A Đốt cháy hoàn toàn a mol Y thu b mol CO2 c mol H2O, có a = c - b B Y hòa tan Cu(OH)2 (trong môi trường kiềm) nhiệt độ thường cho dung dịch xanh lam C X anđehit không no D Khi cho mol X tham gia phản ứng tráng bạc hoàn toàn thu mol Ag Câu 45: Đốt cháy hỗn hợp gồm 1,92 gam Mg 4,48 gam Fe với hỗn hợp khí X gồm clo oxi, sau phản ứng thu hỗn hợp Y gồm oxit muối clorua (không khí dư) Hòa tan Y lượng vừa đủ 120 ml dung dịch HCl 2M, thu dung dịch Z Cho dung dịch Z tác dụng hoàn toàn với lượng dư AgNO3, thu 56,69 gam kết tủa Phần trăm thể tích clo hỗn hợp X 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com A 76,70% 53,85% B 56,36% C 51,72% D Câu 46: Cho bốn dung dịch: Br2, Ca(OH)2, BaCl2, KMnO4 Số dung dịch làm thuốc thử để phân biệt hai chất khí SO2 C2H4 A B C D Câu 47: Hiđrocacbon mạch hở có công thức tổng quát CnH2n+2-2a, (trong a số liên kết π) có số liên kết σ A n-a B 3n-1+a C 3n+1-2a D 2n+1+a Câu 48: Cho chất sau: KHCO3, NaClO, CH3OH, Mg, Cu(OH)2, dung dịch Br2, CaCO3, C2H2 Số chất phản ứng axit axetic A B C D Câu 49: Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam amin X đơn chức lượng vừa đủ không khí (O2 chiếm 20% thể tích, lại N2) Dẫn sản phẩm khí qua bình đựng nước vôi dư thu 24 gam kết tủa có 41,664 lít (đktc) chất khí thoát X tác dụng với HNO2 tạo khí N2 X A đimetylamin B anilin C metylamin D etylamin Câu 50: Hỗn hợp X gồm CuO, Fe, FeO, Fe 3O4, Fe2O3 tác dụng hết với 300 ml dung dịch H2SO4 1M HNO3 1M Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch Y 2,24 lít NO (đktc) Thể tích dung dịch NaOH 1M tối thiểu cần cho vào dung dịch Y để thu lượng kết tủa lớn A 800 ml B 400 ml C 600 ml D 900 ml - PHẦN ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Chọn đáp án D A Metyl-, đimetyl-, trimetyl- etylamin chất khí điều kiện thường Đúng.Theo SGK lớp 12 B Tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ poliamit Đúng.Theo SGK lớp 12 dong trung ngung HOOC − [ CH ] − COOH + H N − [ CH ] − NH  → nilon − 6,6 C Dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc Đúng.Vì saccarozo nhóm CHO D Tất peptit có phản ứng màu với Cu(OH)2/OH- 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com Sai.các peptit có từ liên kết peptit trở lên có phản ứng màu với Cu(OH)2/OH- →Chọn D Câu 2: Chọn đáp án C Với kiểu thi tự luận phải biện luận xem 8,78 chất gì? Nhưng với thi trắc nghiệm làm không chấp nhận thời gian ta giả sử trường xảy với xác suất cao nhât: BTNT.K    → a + b = 0,105 KOH : a KOH : 0, 005  n KOH = 0,105 → 8,78  →  BTKL → → 56a + 85b = 8,78 KNO : 0,1   KNO : b    NO : c c + d = 0, 02 BTNT.nito  → n ↑N = 0,12 − 0,1 = 0, 02 →  →  BTE → 3c + d = 2n Cu = 0, 04  NO2 : d     NO : 0, 01 → → M Y = 38 → C  NO2 : 0, 01 →ChọnC Câu 3: Chọn đáp án B A bị thuỷ phân B tác dụng với Cu(OH)2 C tham gia phản ứng tráng bạc D tham gia phản ứng với H2 (Ni, t0) ứng Sai Glu không bị thủy phân Đúng.Theo SGK lớp 12 Sai.Saccarozo Sai.Saccarozo không phản →Chọn B Câu 4: Chọn đáp án A ancol bền ancol nhóm OH đính vào bon có liên kết π nhiều nhóm OH đính vào bon C − C(OH) − C Với x = : C − C − C − OH Với x =2 : C − C ( OH ) − C − OH HO − C − C − C − OH →Chọn A Với x = 3: HO − C − C(OH) − C − OH Câu 5: Chọn đáp án B Na2SO4, Ba + + SO 24 − → BaSO MgCl2, Mg2 + + 2OH − → Mg ( OH ) ↓ 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com Fe + + 2OH − → Fe ( OH ) ↓ FeCl2, AlCl3 Al + + 3OH − → Al ( OH ) ↓ Al ( OH ) + OH − → AlO 2− + 2H 2O →Chọn B Câu 6: Chọn đáp án A Chú ý: Phenolphtalein có tính chất chuyển thành hồng gặp môi trường bazo,không có biểu với axit.Với đáp án có A thỏa mãn →Chọn A Câu 7: Chọn đáp án A Chú ý : Cr không tan kiềm loãng BTNT.K n KOH = 0,3   → n KAlO2 = 0,3 → n Al = 0,3  Al O3 : 0,1  AlCl : 0,3 BTNT.Clo  Al : 0,3  BTNT.Oxi BTNT → 23,3   → X  Al : 0,1  →  → a = 1,3 CrCl : 0,2 Cr2O3 : 0,1  Cr : 0,2  →Chọn A Câu 8: Chọn đáp án D n ↓ = n AgCl = 0,6 → x = 0,6 BTDT  → 0,1.3 + 0,2.2 + 2y = 0,2 + 0,6 → y = 0,05 Dễ thấy Al(OH3 bị tan phần n OH Cu(OH)2 : 0,05  = 0,85 → m ↓ = 20,4  Mg(OH)2 : 0,2 Al(OH) : 0, 05  →Chọn D Câu 9: Chọn đáp án D n KNO3 = 0,5 t KNO  → KNO + 0,5O → n O2 = 0,25.0,6 = 0,15 BTNT.oxi → n P = 0,2 → m P = 6,2 m lớn oxit P2 O3  →Chọn D Câu 10: Chọn đáp án C 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com BTKL n CO2 = n COOH = 0, → n Otrong X = 0,8  → 22,2 = ∑ m(C,H,O) BTNT.C → m C = 22,2 − 0,5.2 − 0,8.16 = 8, → n C = n CO2 = 0,7 → C →Chọn C Câu 11: Chọn đáp án A (a) Cho đồng kim loại vào dung dịch HNO3 đặc, nguội 3Cu + 8HNO3 → 3Cu ( NO ) + 2NO + 4H 2O (b) Cho PbS vào dung dịch H2SO4 loãng Không xảy phản ứng.Nhớ CuS PbS không tan axit loãng (c) Đun nhẹ dung dịch NaHCO3 t 2NaHCO3  → Na 2CO3 + CO ↑ + H O (d) Cho mẩu nhôm vào dung dịch Ba(OH)2 Al + OH − + H 2O → AlO 2− + H ↑ (e) Cho dung dịch H2SO4 đặc tác dụng với muối NaNO3 (rắn), đun nóng t NaNO3 + H SO  → NaHSO + HNO ↑ (f) Cho Si tác dụng với dung dịch KOH loãng Si + 2KOH + H 2O → K 2SiO + 2H ↑ →Chọn A Câu 12: Chọn đáp án C (1) C6H5OH dung dịch Na2CO3; C H 5OH + Na 2CO3 → C H ONa + NaHCO3 (2) dung dịch HCl NaClO; HCl + NaClO → NaCl + HClO (3) O3 dung dịch KI; KI + O3 + H 2O → I + KOH + O2 (4) I2 hồ tinh bột; Hiện tượng màu tượng vật lý (5) H2S dung dịch ZnCl2 →Chọn C Không xảy phản ứng Câu 13: Chọn đáp án B n Ba2+ = 0,15 → n ↓ = 0,15 → ∑ n(CO 32 − ,SO 24 − ) = 0,15 17,7 → M = 29 0,15 17,7 → M = 11 Nếu hỗn hợp có muối sunfat : 2M + 96 = 0,15 Nếu hỗn hợp có muối cacbonat: 2M + 60 = 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com Do 1 este (theo thứ tự giảm dần liên kết Hidro) →Chọn D Câu 32: Chọn đáp án C Chât vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử chất có số OXH vừa tăng vừa giảm N2, FeSO4, FeBr3, KClO3, HI Chú ý : Với FeBr3 số OXH sắt giảm Brom tăng →Chọn C Câu 33: Chọn đáp án C Độ dinh dưỡng phân lân đánh giá qua hàm lượng P2O5 Giả sử có 100 gam phân lân Ca ( H PO ) 2CaSO : 90 gam → n = 0,1779 → n P = 0,3558 100gam   tap chat : 10 gam → n P2 O5 = 0,1779 → %P2O5 = 25,26 → C →Chọn C Câu 34: Chọn đáp án C FeCl3, O2, SO2, dung dịch K2Cr2O7/H2SO4, dung dịch AgNO3, dung dịch HNO3 Các phản ứng xảy (đk thích hợp): 2Fe3 + + H S → 2Fe + + S ↓ +2H + 2H S + O → 2S + 2H 2O SO2 + H S → 3S ↓ +2 H 2O K 2Cr2O7 + H 2S + 9H 2SO → K 2SO + Cr2 ( SO ) + 16H 2O 2Ag + + H S → Ag 2S ↓ +2H + H S + 8HNO3 → H 2SO + 8NO + 4H 2O →Chọn C Câu 35: Chọn đáp án D 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com C 3H12 O3 N : ( CH 3NH ) CO + 2NaOH → 2CH 3NH + Na 2CO + H 2O  Na CO : 0,1 → m = 12,2   NaOH : 0, 04 →Chọn A Câu 36: Chọn đáp án A Bài toán ta sử dụng bảo toàn nguyên tố hidro.Các bạn ý áp dụng BTNT ta trả lời câu hỏi Nó đâu rồi? Như ta hỏi H HCl đâu? Tất nhiên biến thành H2 H2O BTKL  → m O = 21,52 − 20,8 = 0,72 → n O = n H2 O = 0,045 n H2 = 0,03 → ∑ n H = 0,15 → V = 0,3 → A →Chọn A Câu 37: Chọn đáp án A Các chất có vòng không bền có liên kết đôi có khả trùng hợp Các chất thỏa mãn : etilen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, isopren →Chọn A Câu 38: Chọn đáp án B X : 1s2 2s2 2p 3s2 3p → Clo Y : Li A Hợp chất X Y hợp chất ion LiCl B Trong tự nhiên nguyên tố Y tồn dạng đơn chất hợp chất Sai.Y kim loại mạnh nên tồn dạng hợp chất C Công thức phân tử hợp chất tạo thành X Y XY Đúng D X có bán kính nguyên tử nhỏ so với nguyên tố chu kì với Đúng →Chọn B Câu 39: Chọn đáp án D Để có đồng phân hình học chất phải có CTCT dạng C ( R3 ) R = C ( R ) R1 R1 phải khác R2 R3 phải R4 Các gốc hai Cac bon khác giống →Chọn D Câu 40: Chọn đáp án C 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com Chú ý : Sự khác biệt số OXH Fe hai thí nghiệm +2 +3 Do có n e − n e = n Fe n H2 = 0, 05 → n1e = 0,1 n Cl = 5,763 − = 0,106 = n 2e 35,5 → n 2e − n1e = n Fe = 0, 006 → %Fe = 16,8% →Chọn C Câu 41: Chọn đáp án D A FeO có tính khử oxi hóa Đúng số OXH sắt +2 lên +3 xuống B Gang hợp kim Fe C, có từ 2-5% khối lượng C Đúng.Theo SGK lớp 12 C Quặng hematit đỏ có thành phần Fe2O3 Đúng.Theo SGK lớp 12 D Đồng thau hợp kim đồng thiếc Đồng thau hợp kim Cu Zn →Chọn D Câu 42: Chọn đáp án C Trong chất trên, số chất điện li mạnh là: HClO2 Ba(OH)2, HClO3, FeCl3, Na2CO3, HI →Chọn C Câu 43: Chọn đáp án B Ta có : n X = n O2 = 0, 03 Nếu số mol CO2 lớn số mol H2O → n Otrong(CO2 ;H2 O) ≤ 0,195.3 = 0.585 < 0,6 (Vô lý ) nên TH loại Do số mol H2O phải lớn số mol CO2 Giả sử hai hidrocacbon no mạch hở Ta có : n X = n H2 O − n CO2 → 0, 03 = n H2 O − 0,195 → n H2 O = 0,225 → n Otrong X = n ancol = 0,195.2 + 0,225 − 0,3.2 = 0, 015 → B →Chọn B Câu 44: Chọn đáp án B Từ đề ta suy X có tổng cộng liên kết π có nhóm CHO 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com A Đốt cháy hoàn toàn a mol Y thu b mol CO2 c mol H2O, có a = c - b Đúng Y ancol no chức B Y hòa tan Cu(OH)2 (trong môi trường kiềm) nhiệt độ thường cho dung dịch xanh lam Sai.Vì nhiều trường hợp nhóm OH Y không kề C X anđehit không no Đúng.Theo nhận định bên D Khi cho mol X tham gia phản ứng tráng bạc hoàn toàn thu mol Ag Đúng.Theo nhận định bên →Chọn B Câu 45: Chọn đáp án D  nMg = 0,08 BTNT ( Fe , Mg )  Mg → Mg ( NO3 )  → → ∑ NO3− = ∑ Ag = 0,4   nFe = 0,08  Fe → Fe ( NO3 )  AgCl : a a + b = 0,4 a = 0,38 → 56,69  → →  Ag : b 143,5a + 108b = 56,69 b = 0,02  nHCl = 0,24 → nO = 0,12 → nO2 = 0,06 → ∑ nCl − = 0,38 → nCl2 = 0,07 →Chọn D Câu 46: Chọn đáp án B Br2 Không thể phân biệt bị màu KMnO4 thỏa mãn C2H4 có kết tủa : 3CH = CH + 2KMnO + 4H 2O → 3CH ( OH ) − CH ( OH ) + 2MnO ↓ +2KOH SO2 + KMnO4 + H 2O → K SO4 + MnSO4 + H SO4 Ca(OH)2 thỏa mãn SO2 cho kết tủa : SO2 + Ca ( OH ) → CaSO3 + H O Dung dịch Br2 nước không nhận biết khí nhiên CCl4 lại nhận biết được.Câu đề mập mờ →ChọnB Câu 47: Chọn đáp án C Cứ có n Cac bon có (n-1) liên kết σ Số liên kết σ H tạo số nguyên tử H Do số liên kết σ : n-1 +2n +2 – 2a =3n +1 – 2a →Chọn C 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com Câu 48: Chọn đáp án B CH 3COOH + KHCO → CH 3COOK + CO + H 2O CH 3COOH + NaClO → CH 3COONa + HClO CH 3COOH + CH 3OH € CH 3COOCH + H 2O 2CH 3COOH + Mg → ( CH 3COO ) Mg + H 2CH3COOH + Cu ( OH ) → ( CH 3COO ) Cu + 2H 2O 2CH 3COOH + CaCO → ( CH 3COO ) Ca + CO + H 2O CH 3COOH + CH ≡ CH → CH = CHOOCCH →ChọnB Câu 49: Chọn đáp án D Câu không nên dại mà làm mẫu mực.Ta suy luận từ đáp án ! Vì X tác dụng với HNO2 tạo khí N2 nên loại A B BTNT.Cacbon n ↓ = n CaCO3 = 0,24  → n C = 0,24 5,4 = 45 → D 0,12 →ChọnD thu dap an  → Câu 50: Chọn đáp án A Câu nhìn qua có khó thực lại đơn giản  n SO24− = 0,3  Ta có :  n NO3− = 0,3   n NO = 0,1 Do phản ứng hòa tan X xảy dung dịch có n = 0,3   SO24−  BTNT.nito  → n NO− = 0,3 − 0,1 = 0,2    Na SO : 0,3 BTNT.Na → → n Na = 0,8 → A Khi cho NaOH vào :   NaNO3 : 0,2 →Chọn A 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com XEM THÊM NHIỀU ĐỀ THI TẠI WEBSITE http://dethithpt.com [...]... ứng xà phòng hóa Đúng.Theo SGK lớp 12 (d) Các este đều được điều chế từ axit cacboxylic và ancol Sai.Với CH3COOC6H5 thì điều chế từ phenol và ( CH 3CO ) 2 O (e) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H35COO)3C3H5, 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết tại website http://dethithpt.com (C17H33COO)3C3H5 Đúng.Theo SGK lớp 12 →Chọn A Câu 31 : Chọn đáp án D Để so sánh nhiệt độ sôi người ta... H 2 S + 8HNO3 → H 2SO 4 + 8NO 2 + 4H 2O →Chọn C Câu 35 : Chọn đáp án D 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết tại website http://dethithpt.com C 3H12 O3 N 2 : ( CH 3NH 3 ) 2 CO 3 + 2NaOH → 2CH 3NH 3 + Na 2CO 3 + H 2O  Na CO : 0,1 → m = 12,2  2 3  NaOH : 0, 04 →Chọn A Câu 36 : Chọn đáp án A Bài toán này ta sẽ sử dụng bảo toàn nguyên tố hidro.Các bạn chú ý khi áp dụng BTNT ta hãy trả lời câu hỏi Nó... sẽ có ngay : n X = n H2 O − n CO2 → 0, 03 = n H2 O − 0,195 → n H2 O = 0,225 → n Otrong X = n ancol = 0,195.2 + 0,225 − 0 ,3. 2 = 0, 015 → B →Chọn B Câu 44: Chọn đáp án B Từ đề bài ta suy ra X có tổng cộng 3 liên kết π và có 2 nhóm CHO 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết tại website http://dethithpt.com A Đốt cháy hoàn toàn a mol Y thu được b mol CO2 và c mol H2O, luôn có a = c - b Đúng vì Y là ancol... và Y là XY Đúng D X có bán kính nguyên tử nhỏ nhất so với các nguyên tố trong cùng chu kì với nó Đúng →Chọn B Câu 39 : Chọn đáp án D Để có đồng phân hình học các chất phải có CTCT dạng C ( R3 ) R 4 = C ( R 2 ) R1 R1 phải khác R2 và R3 phải R4 Các gốc ở hai Cac bon khác có thể giống nhau →Chọn D Câu 40: Chọn đáp án C 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết tại website http://dethithpt.com Chú ý : Sự... Nếu hỗn hợp chỉ có muối sunfat : 2M + 96 = 0,15 Nếu hỗn hợp chỉ có muối cacbonat: 2M + 60 = 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết tại website http://dethithpt.com Do đó 1 ... (1) ancol propylic; (2) metylfomiat; (3) axit axetic A (1)> (3) > (2) B (1) > (2) > (3) C (2)> (1)> (3) D (3) >(1)>(2) 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com Câu 32 :... =3n +1 – 2a →Chọn C 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com Câu 48: Chọn đáp án B CH 3COOH + KHCO → CH 3COOK + CO + H 2O CH 3COOH + NaClO → CH 3COONa + HClO CH 3COOH...1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com A metylamin anilin B alanin C glyxin D Câu 7: Nung nóng 23, 3 gam hỗn hợp gồm Al Cr2O3 (trong điều kiện không
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên chu văn an lần 3 , Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên chu văn an lần 3 , Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên chu văn an lần 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay