Phản ứng ở gốc hiđrocacbon (đề 2)

30 câu Phản ứng gốc hiđrocacbon có lời giải chi tiết (đề 2)

30 câu Phản ứng ở gốc hiđrocacbon có lời giải chi tiết (đề 2)
... CCl4 khối lượng brom phản ứng tối đa là: A 80 gam B 32 gam C 40 gam D 64 gam LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A X andehit nên công thức tổng quát là: Ta sơ đồ phản ứng Quá trình không làm ... G số C phân tử B Chỉ X E hiđrocacbon C Các chất X, Y, Z, E, F, G phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3 D Các chất X, Y, Z, E, F, G nhóm chức –CHO phân tử Bài Axit CH2=CH-COOH không phản ứng ... chất phản ứng hoàn toàn với lượng dư H2 (Ni, to) tạo sản phẩm (1), (2), (4) → Chọn B Câu 5: Đáp án B Các chất CH2=CH-CH2OH,CH3COOC2H5 liên kết đôi phân tử CH2=CH-CHO liên kết đôi phân tử Câu...
 • 14
 • 792
 • 0

30 câu Phản ứng gốc hiđrocacbon, có lời giải chi tiết (đề 1)

30 câu Phản ứng ở gốc hiđrocacbon, có lời giải chi tiết (đề 1)
... nhóm -COOH nên tính axit - nối đôi phân tử nên phản ứng cộng hợp, phản ứng trùng hợp - nhóm -CHO nên không tham gia phản ứng tráng gương → Chọn C Câu 5: Đáp án C 2CH2=CH-COOH + Na2CO3 ... mol giảm số mol H2 phản ứng = 0,4 - 0,25 = 0,15 → nH2 lại B : 0,3 - 0,15 = 0,15 Đáp án C Câu 15: Đáp án A Câu 16: Đáp án B Áp dụng bảo toàn khối lượng có: số mol H2 phản ứng tối đa với andehit ... C Câu 28: Đáp án C Số chất khả làm màu dung dịch nước brom stiren, phenol, phenylaxetilen, anilin, axit oleic, axetanđehit, glucozơ Câu 29: Đáp án B A sai phản ứng C sai phản ứng D sai phản...
 • 15
 • 1,021
 • 0

40 câu Phản ứng của nhóm COOH (đề 2) có lời giải chi tiết

40 câu Phản ứng của nhóm COOH (đề 2) có lời giải chi tiết
... gồm HCOOH HOOC -COOH → Chọn B Câu 16: Đáp án D Z nhóm C2H5- nhóm đẩy e làm cho H nhóm -COOH Z phân cực nên tính axit bé X nhóm C6H5- gắn với -COOH, nhóm hút e mạnh tạo hiệu ứng liên hợp vòng ... gia phản ứng cộng hợp Br2/CCl4 Đáp án D sai CH3-CO-CHO (X) không tham gia phản ứng cộng hợp Br2/CCl4 Câu 23: Đáp án B Câu 24: Đáp án D Câu 25: Đáp án C A Ag không phản ứng B MgCO3 D Na2SO4 ... Biết axit khối lượng phân tử nhỏ số mol gấp lần số mol axit khối lượng phân tử lớn Công thức phẩn tử X Y là: A CH 3COOH C2H 5COOH B HCOOH CH 3COOH C CH 3COOH C3H 7COOH D HCOOH C2H 5COOH Bài...
 • 18
 • 577
 • 2

TIỂU LUẬN -Phản ứng ngưng tụ và thế H anpha gốc hidrocacbon của hợp chất cacbonyl

TIỂU LUẬN -Phản ứng ngưng tụ và thế H anpha ở gốc hidrocacbon của hợp chất cacbonyl
... H+ + H+ C 6H5 C 6H5 CH C CH3 OH C 6H5 C 6H5 CH OH + C 6H C δ- CH2 chaäm OH C 6H5 CH OH _H+ CH2 + H+ OH (enol) OH (ii) C C 6H5 CH OH CH2 C C 6H5 OH CH2 C C 6H5 O 19 Phản ứng ANĐOL H A CROTON H A anđehit, ... xeton định tính chất h a h c h p chất Nhóm cacbonyl có tính chất không no phân cực trở thành trung tâm công tác nhân nucleophin ảnh h ởng lớn đến gốc hidrocacbon Các phản ứng chủ yếu xảy hai vị trí: ... theo chế E1cb (cb: cacbanion) C 6H5 -CH-CH2−C−C 6H5 + HOOH - O Tạo enol enol bị tách nước C 6H5 -CH-CH2−C−C 6H5 OH O C 6H5 -CH-CH=C−C 6H5 + OH2 OH 03/22/15 C 6H5 -CH-CH−C−C 6H5 + H2 O OH O C 6H5 -CH=CH−C−C 6H5 ...
 • 32
 • 877
 • 2

30 câu kèm lời giải PP giải bài tập về phản ứng cộng hidrocacbon đề 2

30 câu kèm lời giải PP giải bài tập về phản ứng cộng hidrocacbon  đề 2
... H2 ta thấy H2 phản ứng hết Gọi số mol C2H2 phản ứng 2x → C4H4 x mol → hhX có (1 - 2x) mol C2H2 x mol C4H4 → nH 2phản ứng = 2( 1 - 2x) + 2x = (2 - 2x) mol Ta có x nC2H2 + x nC4H4 = x nH2 + x nBr2 ... dY/H2 = 14 ,25 MY = 28 ,5 → hhY có CTC C2H4,5 o Ni.t → C2H4,5 C2H2 + 1 ,25 H2  nC2 H = nC2 H 4,5 = 0,3375 = 0,15mol + 1, 25 • C2H4,5 + 0,75Br2 → C2H4,5Br1,5 0,15 - 0,1 125 → mBr2 = 0,1 125 x ... = 12% 0, = = 8% %VC2 H = → %VC3H Câu 25 : Đáp án C Vì H = 60% → nH 2phản ứng = 0, 02 x 60% = 0,0 12 mol Ta có: nhh sau phản ứng = nhh ban đầu - nH 2phản ứng = 0, 02 + 0,01 + 0,015 + 0, 02 - 0,0 12 =...
 • 15
 • 6,242
 • 19

16 thi online PP giải bài tập về phản ứng cộng hidrocacbon đề 2

16 thi online  PP giải bài tập về phản ứng cộng hidrocacbon  đề 2
... phản ứng kết thúc thấy có 0,14 mol Br2 phản ứng Phần trăm thể tích H2, A, B X tương ứng là: A 44, 12 %; 26 ,47 %; 29 ,41 % B 44, 12 %; 29 ,41 %; 26 ,47 % C 44, 12 %; 18,63 %; 37 ,25 % D 44, 12 %; 37 ,25 ... khối lượng Brom tham gia phản ứng A 24 gam B gam (không phản ứng C gam D 16 gam Câu 29 [8 024 8]hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 15 gồm C2H2,C2H6,C3H4,H2 chứa bình có dung tích2 ,24 lít(đktc) Cho bột ... - Đáp án 1.B 11.B 21 .B 31.B 2. D 12. B 22 .C 32. A 3.C 13.C 23 .A 33.D 4.C 14.A 24 .B 34.A 5.D 15.B 25 .B 35.A 6.B 16. B 26 .A 36.A 7.A 17.D 27 .A 37.C 8.A 18.A 28 .D 9.D 19.D 29 .B 10.C 20 .A 30.B ...
 • 4
 • 224
 • 0

Chuyên đề giải toán phản ứng đốt cháy hiđrocacbon BD HSG lớp 9

Chuyên đề giải toán phản ứng đốt cháy hiđrocacbon BD HSG lớp 9
... 20x 295 ,2 = 59, 04 (g) 100 59, 04 = 1,476 mol 40 = T (2) S mol CO2 tham gia phn ng vi NaOH l 0,2n n NaOH = 0,4n (mol) m NaOH = 0,4n x 40 = 16n (g) Theo ta cú phng trỡnh: 59, 04 16n 34 09, 56 ... Qung ụng Bi ging BD i tuyn HSG Huyn - Vựng Bc Nm hc: 2012 2013 - n Ba( HCO3) n BaCO = = 5,18 = 0, 02mol 2 59 1 ,97 = 0, 01mol 197 PTP: CO2 + Ba(OH)2 ... theo t l lng: 4 ,9 Xỏc nh CTPT ca A, bit t hi ca A i vi He l 19, 5 Hng dn mCO mH O = 4 ,9 nCO nH O = 4 ,9. 18 88, 2 = = 44.1 44 n n C H = 1 Cụng thc dn gin nht l: (CH)n MA = 19, 5 = 78 13n =...
 • 17
 • 1,024
 • 4

Chuyên đề phản ứng ô xi hóa khử

Chuyên đề phản ứng ô xi hóa khử
... 0986.616.225 (T.Long) Email: Vanlongtdm@gmail.com CHUYÊN ĐỀ 2: PƯ OXI HÓA-KHỬ Bài giảng đăng tải Website: www.hoahoc.edu.vn O3  O2 + O → S ph n ng oxi hóa kh là: A B C D CÂU 13 (ðH B 2010): Cho dung ... Vanlongtdm@gmail.com CHUYÊN ĐỀ 2: PƯ OXI HÓA-KHỬ Bài giảng đăng tải Website: www.hoahoc.edu.vn (e) 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 Trong ph n ng trên, s ph n ng mà ion H+ đóng vai trò ch t oxi hóa A B C ... ng ch ng t C6H5-CHO A v a th hi n tính oxi hóa, v a th hi n tính kh B ch th hi n tính oxi hóa C ch th hi n tính kh D khơng th hi n tính kh tính oxi hóa CÂU 23 (Cð 2013): Cho phương trình ph...
 • 7
 • 147
 • 1

BÁO cáo chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học phản ứng ô xi hoá khử

BÁO cáo chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học phản ứng ô xi hoá khử
... thuyết phản ứng oxi hoá- khử - Đưa số ví dụ minh hoạ, ví dụ tuyển chọn thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn hoá học, tập chuẩn bị, đề thi số tỉnh Việt Nam Đây số kinh nghiệm việc bồi dưỡng học sinh giỏi ... 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O II CÁC LOẠI PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ QUAN TRỌNG Phản ứng oxi hóa - khử chất khử chất oxi hóa đóng thêm vai trò chất tạo môi trường Ví dụ 1: KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 ... hay phương pháp bán phản ứng: Ví dụ: Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO↑ + H2O Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng (chỉ cần viết đầy đủ cặp oxi hóa -khử) Bước 2: Tính số oxi hóa nguyên tố có số oxi hóa thay đổi Bước...
 • 30
 • 382
 • 1

Phản ứng xúc tác dị thể 2

Phản ứng xúc tác dị thể 2
... Cơ chế phản ứng xúc tác thể mô hình Phảûn ứng oxy hóa – khửû Phản ứng axit - bazơ Trần Mai Phương – ĐHBK.HCM Cơ chế phản ứng xúc tác thể Mô hình 1: Phản ứng oxy hóa - khử: Đặc ... ĐHBK.HCM Cơ chế phản ứng xúc tác thể Mô hình Phản ứng xúc tác oxi hóa - khử Thuyet trường phoi tử Thuyết trương phối tư Cac Các ion co cấu hình d10 (như Hg +2 Cd +2, có cau Hg +2, Cd +2 Cu2+, Ag+, Pt) ... Phương – ĐHBK.HCM Cơ chế phản ứng xúc tác thể Mô hình Phản ứng xúc tác oxi hóa - khử Thuyet trường phoi tử Thuyết trương phối tư Cơ chế cụ thể phản ứng oxy hóa xúc tác khác khác nhau, song...
 • 16
 • 777
 • 8

Ma trận đề kiểm tra phần văn học trung đại (đề 2)

Ma trận đề kiểm tra phần văn học trung đại (đề 2)
... Câu : Nhận xét thể rõ cách dụng binh tài giỏi Quang Trung ? A Tổ chức hành quân thần tốc ginh thng li B Sẵp xếp quân tiền , tả , hậu , trung hợp lí C Giữ đợc bí mật tuyệt đối D vừa hành quân ... tả ngời cứu Lục Vân Tiên II Phần tự luận Câu 1: Kết thúc Chuyện ngời gấi Nam Xơng cảnh Vũ Nơng trở kiệu hoa, đứng dòng nói lời tạ từ Trơng Sinh mẵi Hãy viết đoạn văn ngắn diễn tả cảm xúc , suy ... cảm xúc , suy nghĩ em kết thúc Câu : Dựa vào đoạn trích Mã giám Sinh mua Kiều, em xây dựng thành văn tự ...
 • 2
 • 2,426
 • 19

Tài liệu Cảm ứng động vật ( tiết 2) docx

Tài liệu Cảm ứng ở động vật ( tiết 2) docx
... 2 động vật có tổ chức thần kinh c Cảm ứng động vật có hệ thần kinh dạng ống Quan sát số hình ảnh hệ thần kinh dạng ống động vật c Cảm ứng động vật có hệ thần kinh dạng ... thức cảm ứng động vật có liên quan đến tiến hoá hệ thần kinh từ lớp động vật bậc thấp đến lớp động vật bậc cao? Hệ thần kinh có tập trung dần: Cha có hệ thần kinh động vật nguyên sinh Cảm ứng ... thụ cảm v quan phản ứng * Chức năng: Hệ thần kinh vận động: Quan sát tranh v nghiên cứu nội dung SGK cho biết: Điều khiển hoạt động vân thần hệ vận động( Các hoạt Chức hệ kinh vận động v động...
 • 20
 • 283
 • 1

Đề thi kết thúc học phần môn toán tài chính đề 2

Đề thi kết thúc học phần môn toán tài chính  đề 2
... a 21 77,57 c 28 89,36 b 28 20, 12 d 22 77, 32 * Ngân hàng X quản lý TKVL ông Y thời kỳ 1/4 đến 30/4 Có nghiệp vụ phát sinh sau (Đvt: 1000đ): Ngày phát sinh Nợ Có 1/6 100.000 5/6 80.000 19/6 10.000 25 /6 ... 25 /6 20 .000 Ngày tính lãi cho nghiệp vụ lần lợt a 2/ 6; 4/6; 18/6 26 /6 b 1/6; 7/6; 21 /6 23 /6 c 2/ 6; 5/6; 19/6; 25 /6 d Không phơng án Số ngày tính lãi theo phơng pháp trực tiếp lần lợt là: a 30; 28 ; ... 71.078 .21 7 (ng) b 70.991.100 ng d 70.950.000 (ng) S tin cú c sau ln gi th l: a 81. 420 .085 (ng) c 80. 420 .000 (ng) b 79 .24 0.500 (ng) d 80.434.400 (ng) Ngi ú cn gi bao nhiờu ln thu c s tin l 20 ,5...
 • 4
 • 426
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: tốcđộ phản ứng ở 200cnếu lượng axit h2so4 trong phản ứng ở câu trên dùng dư 20 thì nồng độ mol lit của dd h2so4 làcâu 16 0 3 mol hỗn hợp gồm propin và 1 ankin x phản ứng vừa đủ với 0 2 mol agno3 trong amoniac trong các chất sau đây chất nào có thể là x để phù hợp với điều kiện trên a axetilen b butin 1 c butin 2phan ung o diaphản ứng ở nhóm chứccơ chế phản ứng thế gốcphản ứng đốt cháy hidrocacbonphần mềm chống phân mảnh ổ cứng tốt nhất 2014chống phân mảnh ổ cứng tốt nhất 2012phương pháp giải bài tập về phản ứng cộng của hiđrocacbonphan ung chay cua hidrocacbonbai tap ve phan ung cong trong hidrocacbondạng bài tập phản ứng cộng của hidrocacbonnghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và giá trị của procalcitonin protein c phản ứng ở bệnh nhân viêm phổi thở máysử dụng phương pháp giải các bài tập về phản ứng oxi hóa khử để rèn luyện kỹ năng giải toán hóa học cho học sinh trung học phổ thôngThrombophilie testing | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnSang loc trat khop hangPOSTOPERATIVE CONGENITAL ESOPHAGEAL ATRESIA COMPLICATIONSTắm trẻ 2014 | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnTREATMENT IN BRADYCARDIAUltrasound guided TAP blockThông tư 07 dành cho Điều dưỡng | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnVitamin D for the management of asthmahttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anM0ZndDVRc1lIbDQhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anUWJPTDJIR29MUFkhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anWGYyckhSOTEtRmMupload files KimLien KT%20hut%20dam%20kin.pdfQui trình chăm sóc Hậu môn nhân tạo1.LLM 2017.10.17 73542be NQHDQT ngay 13102017 ve thoai mot phan von tai LILAMA 451.pdf1.SJ1 2017.10.17 fc925be SJ1 Thay doi giay dang ky kinh doanh Signed.pdf01.Giay dang ky su dung dich vu T06.20171. Thong tu 100 2004 TT BTC3. Thong tu 72 2006 TT BTC6. Quyet dinh 87 2007 QD BTC21. Thong tu 74 2011 TT BTC