Nghiên cứu Công nghệ gia công trên máy CNC

Nghiên cứu chế tạo cam mẫu trên máy cnc

Nghiên cứu chế tạo cam mẫu trên máy cnc
... u n s CNC ñ gia công biên d ng cam m u cho tr c cam phân ph i khí máy Đ i tư ng, ph m vi n i dung nghiên c u 3.1 Đ i tư ng nghiên c u Biên d ng cam n p, cam th i cam bơm nhiên li u tr c cam phân ... ng cam m u c a ba cam -24T chương trình gia công trên, ta ti n hành gia công cam m u máy ti n CNC Turn 250, máy phay CNC tr c Concept Mill 155, ñư c th c hi n sau 3.4.3.1 Gia công máy ti n CNC ... xác c a máy công c CNC 3.2.4.1 Tính v n c a máy công c CNC 3.2.4.2 Đ xác c a máy CNC 3.3 Qui trình gia công ch t o cam m u 3.3.1 B n v ch t o c a tr c cam m u 3.3.2.Trình t gia công tr c cam m...
 • 26
 • 338
 • 0

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu chế tạo cam mẫu trên máy cnc docx

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu chế tạo cam mẫu trên máy cnc docx
... ng cam m u c a ba cam -24T chương trình gia công trên, ta ti n hành gia công cam m u máy ti n CNC Turn 250, máy phay CNC tr c Concept Mill 155, ñư c th c hi n sau 3.4.3.1 Gia công máy ti n CNC ... xác c a máy công c CNC 3.2.4.1 Tính v n c a máy công c CNC 3.2.4.2 Đ xác c a máy CNC 3.3 Qui trình gia công ch t o cam m u 3.3.1 B n v ch t o c a tr c cam m u 3.3.2.Trình t gia công tr c cam m ... u n s CNC ñ gia công biên d ng cam m u cho tr c cam phân ph i khí máy Đ i tư ng, ph m vi n i dung nghiên c u 3.1 Đ i tư ng nghiên c u Biên d ng cam n p, cam th i cam bơm nhiên li u tr c cam phân...
 • 26
 • 264
 • 0

Nghiên cứu Công nghệ gia công trên máy CNC

Nghiên cứu Công nghệ gia công trên máy CNC
... và nghiên cứu Để góp phần vịêc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ gia công máy công cụ CNC nớc ta đề tài Nghiên cứu Công nghệ gia công máy CNC cần thiết, định đến hiệu ... vệ tinh thay đổi Chế tạo máy nhiều trục Gia công đồng thời nhiều dao Điều khiển máy CNC máy tính 21 Tập hợp máy CNC thành nhón điều khiển chúng máy tính Tập hợp máy CNC thành hệ thống FMS 1.3.1.1 ... vòng/ phút trung tâm gia công Tốc độ dịch chuyển nhanh bàn máy dụng cụ máy CNC đạt 15ữ19m/phút Các máy CNC trung tâm gia công có khả ănng thay dao tự động chuyển bớc gia công lợng mòn dao vợt...
 • 30
 • 233
 • 0

Nghiên cứu xây dựng chương trình mô phỏng gia công trên máy CNC 3 trục bridgeport VMC 2216 XV

Nghiên cứu xây dựng chương trình mô phỏng gia công trên máy CNC 3 trục bridgeport VMC 2216 XV
... dựng hình bàn Y 33 2.4 .3 Xây dựng hình bàn Z .34 2.4.4 Xây dựng hình trục .35 2.4.5 Xây dựng hình bệ máy 36 2.4.6 Xây dựng hình đế máy 37 2.4.7 ... xung đột thật máy CNC thật gãy dao hỏng máy 1.2.2 Nhiện vụ đề tài Nhiệm vụ đề tài nghiên cứu xây dựng chương trình gia công máy CNC trục Bridgeport VMC 2216 XV 22 1.2 .3 Những công việc cần ... WinUnisoft,…có khả gia công máy công cụ CNC Bước gia công ảo giúp kỹ sư thử chương trình gia công trước cho gia công thật nhằm phát lỗi có chương trình gia công và tối ưu hóa chương trình NC Nhằm...
 • 106
 • 454
 • 2

Tài liệu Công nghệ gia công trên máy CNC (Phần 1) pdf

Tài liệu Công nghệ gia công trên máy CNC (Phần 1) pdf
... tỉìng mạy, täø chỉïc sn xút v qun l cháút lỉåüng sn pháøm MẠY TÊNH TRUNG TÁM CNC CNC CNC CNC Mạy CNC Mạy CNC Mạy CNC n Hçnh 1-1: Mä hçnh âiãưu khiãøn DNC Hiãûn nay, lénh vỉûc sn xút tỉû âäüng ... mảnh hån vãư kh nàng lỉu trỉỵ v xỉí l Tỉì cạc mạy CNC riãng l (CNC Machines - Tools) cho âãún sỉû phạt triãøn cao hån l cạc trung tám gia cängCNC (CNC Engineering - Centre) cọ cạc äø chỉïa dao lãn ... chỉïc láûp trçnh gia cäng CNC Âãø láûp âỉåüc mäüt chỉång trçnh gia cäng cáưn phi dỉûa trãn cạc cå såí sau : ⊇ Bn v chi tiãút gia cäng : Thãø hiãûn âỉåüc hçnh dảng cạc bãư màût cáưn gia cäng (nhỉ...
 • 48
 • 304
 • 2

Tài liệu Công nghệ gia công trên máy CNC (Phần 2) docx

Tài liệu Công nghệ gia công trên máy CNC (Phần 2) docx
... cho gia cäng tinh W (ca cáu lãûnh sau) l lỉåüng dỉ âãø lải theo phỉång Z cho gia cäng tinh • Khi gia cäng tinh: Dảng cáu lãûnh: N_ G70 P_ Q_ nghéa ca cạc âëa chè gii thêch åí chu trçnh gia cäng ... thỉåïc âỉåìng kênh låïn v kêch thỉåïc pháưn gia cäng theo trủc Z nh hån lỉåüng dỉ gia cäng theo trủc X nhàòm mủc âêch tàng nàng sút gia cäng ∂ Khi gia cäng thä: Dảng cáu lãûnh: N_ G72 W_ R_ N_ ... v Z âãø lải cho gia cäng tinh Trong hçnh v l U2 v W2 R l säú bỉåïc càõt thä P, Q l säú block âáưu tiãn v cúi cng ca chu trçnh gia cäng F l lỉåüng chảy dao gia cäng thä P • Khi gia cäng tinh: Dảng...
 • 6
 • 349
 • 5

Tài liệu Công nghệ gia công trên máy CNC (Phần 3) pptx

Tài liệu Công nghệ gia công trên máy CNC (Phần 3) pptx
... Lỉåüng dỉ âãø lải cho gia cäng tinh theo phỉång X Nãúu L khäng âỉåüc láûp trçnh thç lỉåüng dỉ chỉìa lải cho gia cäng tinh bàòng (khäng gia cäng tinh) Hçnh 5-11: Chu trçnh gia cäng theo biãn dảng ... bàõt âáưu bỉåïc gia cäng tiãúp theo (våïi G01) a Gii thêch så âäư gia cäng khoan (B>0) Dëch chuøn nhanh mi khoan (G00) âãún vë trê bàõt âáưu vo chu trçnh gia cäng cạch bãư màût gia cäng mäüt khong ... càõt ny H: Lỉåüng chảy dao gia cäng tinh Khi khäng cọ gia cäng tinh thç H=0 hồûc H khäng âỉåüc láûp trçnh Hçnh 5-16: Chu trçnh gia cäng våïi G81 62 5.3.8 Chu trçnh gia cäng àn dao ngang theo...
 • 15
 • 209
 • 2

Tài liệu Công nghệ gia công trên máy CNC (Phần 4) pptx

Tài liệu Công nghệ gia công trên máy CNC (Phần 4) pptx
... trçnh gia cäng C: L säú block ca bỉåïc gia cäng bạn tinh ca chỉång trçnh gia cäng F: L säú block ca bỉåïc gia cäng tinh ca chỉång trçnh gia cäng S: L säú block âáưu tiãn nåi bàõt âáưu gia cäng ... giạ trë bàòng 0, thç CNC s hiãøn thë läùi Hçnh 5-33: Sỉû phủ thüc vo cạc tham säú gia cäng 5.4.6 Chu trçnh gia cäng tụi hçnh trủ G88 (CIRCULAR POCKET) Chu trçnh ny thỉûc hiãûn gia cäng tụi hçnh ... cúi cng nåi kãút thục gia cäng biãn dảng theo chu trçnh 79 Hçnh 5-35: Chu trçnh gia cäng tụi cọ âo 5.5 Mäüt säú chỉång trçnh gia cäng hãû thäúng âiãưu khiãøn FAGOR 5.5.1 Gia cäng chi tiãút trãn...
 • 24
 • 226
 • 2

Tài liệu Công nghệ gia công trên máy CNC (Phần 6) doc

Tài liệu Công nghệ gia công trên máy CNC (Phần 6) doc
... N12 ( P0012) âãø gia cäng läù #2} N11 Y90 { Khäng thỉûc hiãûn} N12 Y135 { Gia cäng läù #2} N13 Y180 { Gia cäng läù #3} N14 Y225 { Gia cäng läù #4} 128 {Nhy vo block N17 (P0017), gia cäng läù #5} ... phạp gia cäng Cạc chi tiãút ny phi giäúng cå bn vãư chu k gia cäng, vê dủ gia cäng cạc läù âỉåüc phán bäú trãn vng trn våïi cạc gọc phán bäú khạc hồûc l säú läù khạc trãn cạc toả âäü khạc hay gia ... trçnh tham säú Vê dủ 1: Cho chi tiãút gia cäng hçnh v R50 450 450 ← → ↑ R50 ← 450 → P ↓ ± ° ± P 450 ↓ a) ° b) Hçnh 7-4: Bn v chi tiãút gia cäng Chỉång trçnh gia cäng âäúi våïi chi tiãút kiãøu b...
 • 13
 • 255
 • 1

Công nghệ gia công trên máy CNC -GS Châu Mạnh Lực

Công nghệ gia công trên máy CNC -GS Châu Mạnh Lực
... tỉìng mạy, täø chỉïc sn xút v qun l cháút lỉåüng sn pháøm MẠY TÊNH TRUNG TÁM CNC CNC CNC CNC Mạy CNC Mạy CNC Mạy CNC n Hçnh 1-1: Mä hçnh âiãưu khiãøn DNC Hiãûn nay, lénh vỉûc sn xút tỉû âäüng ... mảnh hån vãư kh nàng lỉu trỉỵ v xỉí l Tỉì cạc mạy CNC riãng l (CNC Machines - Tools) cho âãún sỉû phạt triãøn cao hån l cạc trung tám gia cängCNC (CNC Engineering - Centre) cọ cạc äø chỉïa dao lãn ... chỉïc láûp trçnh gia cäng CNC Âãø láûp âỉåüc mäüt chỉång trçnh gia cäng cáưn phi dỉûa trãn cạc cå såí sau : ⊇ Bn v chi tiãút gia cäng : Thãø hiãûn âỉåüc hçnh dảng cạc bãư màût cáưn gia cäng (nhỉ...
 • 136
 • 304
 • 2

Giáo trình: Máy CNCcông nghệ gia công trên máy CNC docx

Giáo trình: Máy CNC và công nghệ gia công trên máy CNC docx
... như: - Máy phay CNC - Máy tiện CNC - Máy gia công tia lửa điện CNC dùng điện cực nhúng - Máy gia công tia lửa điện CNC dùng dây cắt - Máy khoan CNC - Máy mài CNC - Máy gia công dùng tia laser CNC ... - http://www.simpopdf.com May CNC & Công Nghệ Gia Công Trên Máy CNC 2.2 Cấu trúc hệ thống máy CNC: Hệ thống máy CNC gồm phần chính: Hình 2.1 - Chương trình gia công( part program) - Thiết bò đọc ... Version - http://www.simpopdf.com May CNC & Công Nghệ Gia Công Trên Máy CNC Hình 2.9 Máy đo toạ độ CNC ( CNC Coordinate Measuring machine) Hình 2.10 Máy gia công tia lửa điện EDM Wire Cut 17 Simpo...
 • 185
 • 384
 • 3

Công nghệ gia công trên máy CNC pdf

Công nghệ gia công trên máy CNC pdf
... tỉìng mạy, täø chỉïc sn xút v qun l cháút lỉåüng sn pháøm MẠY TÊNH TRUNG TÁM CNC CNC CNC CNC Mạy CNC Mạy CNC Mạy CNC n Hçnh 1-1: Mä hçnh âiãưu khiãøn DNC Hiãûn nay, lénh vỉûc sn xút tỉû âäüng ... mảnh hån vãư kh nàng lỉu trỉỵ v xỉí l Tỉì cạc mạy CNC riãng l (CNC Machines - Tools) cho âãún sỉû phạt triãøn cao hån l cạc trung tám gia cängCNC (CNC Engineering - Centre) cọ cạc äø chỉïa dao lãn ... chỉïc láûp trçnh gia cäng CNC Âãø láûp âỉåüc mäüt chỉång trçnh gia cäng cáưn phi dỉûa trãn cạc cå såí sau : ⊇ Bn v chi tiãút gia cäng : Thãø hiãûn âỉåüc hçnh dảng cạc bãư màût cáưn gia cäng (nhỉ...
 • 137
 • 191
 • 4

Máy CNCcông nghệ gia công trên máy CNC - Chương 2 pot

Máy CNC và công nghệ gia công trên máy CNC - Chương 2 pot
... như: - Máy phay CNC - Máy tiện CNC - Máy gia công tia lửa điện CNC dùng điện cực nhúng - Máy gia công tia lửa điện CNC dùng dây cắt - Máy khoan CNC - Máy mài CNC - Máy gia công dùng tia laser CNC ... laser CNC - Máy gia công tia nước CNC - Máy hàn CNC - Máy đo tọa độ CNC (CMM: Coordinate Measuring Machine)… 13 May CNC & Công Nghệ Gia Công Trên Máy CNC Hình 2. 2 Máy Phay CNC đứng (CNC Vertical ... May CNC & Công Nghệ Gia Công Trên Máy CNC 2. 2 Cấu trúc hệ thống máy CNC: Hệ thống máy CNC gồm phần chính: Hình 2. 1 - Chương trình gia công( part program) - Thiết bò đọc chương trình (...
 • 28
 • 258
 • 1

Máy CNCcông nghệ gia công trên máy CNC - Chương 1 ppsx

Máy CNC và công nghệ gia công trên máy CNC - Chương 1 ppsx
... May CNC & Công Nghệ Gia Công Trên Máy CNC Hình 1. 7 Multiple workstation Cell Hình.8 FMS với hệ thống lưu, xuất kho tự động AS/RS May CNC & Công Nghệ Gia Công Trên Máy CNC Hình 1. 9 FMS hãng sản ... PLC ta có nhập chương trình dao diện trực tiếp từ máy cục (local) máy chủ bò ngưng máy CNC hoạt động bình thường Đây ưu điểm DNC II so với DNC May CNC & Công Nghệ Gia Công Trên Máy CNC ... 5/ Máy công cụ (Machine tool) 6/ Hệ thống phản hồi (Feedback system) May CNC & Công Nghệ Gia Công Trên Máy CNC Hình 1. 4 Cấu trúc máy CNC 1. 4/ DNC II (Distributed NC) Để việc quản lý liệu giửa CNC...
 • 9
 • 219
 • 0

Cong nghe gia cong tren may CNC potx

Cong nghe gia cong tren may CNC potx
... CNC: Máy CNC có máy tính để thiết lập phần mềm để điều khiển chức dịch chuyển máy Các chương trình gia công đọc lúc lưu trữ vào nhớ Khi gia công máy tính đưa lệnh điều khiển máy Máy cộng cụ CNC ... đục lỗ, băng từ, đĩa mềm 1.2.2 Hệ điều khiển CNC: (Computerized Numerical Control) Hệ điều khiển CNC có tham gia máy vi tính Các nhà chế tạo máy CNC cài đặt vào máy tính chương trình điều khiển ... hoạt động hệ điều khiển CNC Hệ điều khiển DNC có đặc điểm sau: - Nhiều máy công cụ CNC nối với máy tính trung tâm qua đường dẫn liệu Mỗi máy công cụ có hệ điều khiển CNC mà tính toán có nhiệm...
 • 76
 • 215
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình máy cnc và công nghệ gia công trên máy cncquy trình công nghệ gia công trên máy cnccông nghệ gia công trên máy cnc châu mạnh lựcde tainghien cuu gia cong tren may cncquy trình công nghệ chủng loại và tính công nghệ của chi tiết gia công trên máy cnccông nghệ cad cam và khả năng ứng dụng trong thiết kế gia công trên máy cnclập trình gia công trên máy cncgia công trên máy cnc với proengineer wildfirebài tập lớn gia công trên máy cncquy trình gia công trên máy cnccn gia công trên máy cncgiáo trình gia công trên máy cnctrình tự gia công trên máy cncgiáo án gia công trên máy cncnhững khái niệm cơ bản về chương trình nc và lập trình gia công trên máy cncTính toán lượng tử 123456Tuần 7-8. Luyện tập về từ nhiều nghĩaTuần 7-8. Luyện tập về từ nhiều nghĩaTuần 7. Từ nhiều nghĩaTuần 7. Từ nhiều nghĩaBài 11. Lâm nghiệp và thuỷ sảnHóa học đại cương 11113Bồi dưỡng Nông nghiệp :PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG NÔNG THÔN BỀN VỮNGChương II. Bài 4. Trau chuốt hình vẽChuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện đắk hà, tỉnh kon tum (tt)Bài 6. Học gõ mười ngónGiáo án tổng hợpLòng thành tri ânđề kiểm tra giữa kỳ 1 môn tiếng anh lớp 3 năm học 2017-2018Đề KT Toán 5 giữa HKI 2017-2018Bài tập cuối tuần 7 lớp 4ON TAP TIENG ANH LOP 4Bài tập về dấu hiệu chia hếtKT 45 p . tiet 18. chuan KTKNkiểm tra giữa kỳ 1 lop3 hay và chuẩn