BA Chart 1039 Hải đồ anh.

Bảo vệ tài liệu giấy tránh những hư hại do ánh sáng gây ra potx

Bảo vệ tài liệu giấy tránh những hư hại do ánh sáng gây ra potx
... Các thư viện quan lưu trữ cần phải tránh ánh sáng tự nhiên Ánh sáng mặt trời có tỷ lệ tia cực tím cao Ánh sáng ban ngày sáng có cường độ mạnh nên gây hại nhiều so với hầu hết dạng ánh sáng ... sáng có bước sóng dài gây hại cho giấy vật liệu khác Tia hồng ngoại tạo lượng làm tăng nhiệt độ vật thể điều làm gia tăng tốc độ phản ứng hoá học gây hại sẵn có giấy So sánh Tia cực tím ánh sáng ... tác hại ảnh ng ánh sáng mang tính tích luỹ đảo ngược Bản chất ánh sáng Ánh sáng dạng lượng điện từ gọi xạ Những xạ biết đến khoa học nguyên tử bước sóng ngắn nhiều so với quang phổ ánh sáng; ...
 • 23
 • 324
 • 0

Báo cáo kết quả điều tra khảo sát thực địa về tình hình xói bồi dọc sông hạ du Đồng Nai - Sài Gòn, mức độ thiệt hại và ảnh hưởng

Báo cáo kết quả điều tra khảo sát thực địa về tình hình xói bồi dọc sông hạ du Đồng Nai - Sài Gòn, mức độ thiệt hại và ảnh hưởng
... C¸t L¸i, chiỊu réng t¹i ng· ba s«ng §ång Tranh - C¸t L¸i kho¶ng 800m Bê h÷u s«ng §ång Tranh: §o¹n bê h÷u s«ng §ång Tranh tõ ng· ba s«ng Mòi Nai - s«ng §ång Tranh biĨn dµi kho¶ng 8,5km thc x· Lý ... mµ ®· ®−ỵc c«ng nhËn lµ khu rõng sinh qun cđa thÕ giíi Bờ tả sông Đồng Tranh: Bê t¶ s«ng §ång Tranh ®o¹n tõ ng· ba s«ng Mòi Nai- §ång Tranh thc x· DÇn X©y ®Õn cưa s«ng thc x· Long Hßa, hun CÇn Giê ... -1 3m, c¸ch bê h÷u kho¶ng 15m, cã kÝch th−íc tõ 2 0-3 0m, Chuyªn ®Ị 2: b¸o c¸o hiƯn tr¹ng h¹ du hƯ thèng s«ng ®ång nai - sµi gßn Phßng nghiªn cøu ®éng lùc s«ng, ven biĨn & c«ng tr×nh b¶o vƯ bê -...
 • 86
 • 1,014
 • 4

Điều tra khảo sát thực địa về tình hình xói bồi dọc sông hạ du Đồng Nai - Sài Gòn , mức độ thiệt hại và ảnh hưởng

Điều tra khảo sát thực địa về tình hình xói bồi dọc sông hạ du Đồng Nai - Sài Gòn , mức độ thiệt hại và ảnh hưởng
... §ång Nai ch¶y qua khu vùc s¹t lë hiƯn cã ®é s©u - 10m, giíi h¹n cho phÐp chØ lµ -6 ,5 m ( -7 m) §ªm 11/6/2005 trªn s«ng §ång Nai t¹i khu vùc BÕn Thđy, thc Êp ¤ng H−êng, x· ThiƯn T©n, hun VÜnh Cưu, ... L¹c An, H T©n Uyªn, B×nh D−¬ng H×nh 16:Bê lë ®o¹n UBND x∙ L¹c An, B×nh D−¬ng H×nh18: Bê s¹t lë t¹i Êp B×nh Chung, x∙ T©n An, VÜnh Cưu, §ång Nai b) Khu vùc x· B×nh Lỵi, hun VÜnh Cưu, §ång Nai: ... -1 3m, c¸ch bê h÷u kho¶ng 15m, cã kÝch th−íc tõ 2 0-3 0m, Chuyªn ®Ị 2: b¸o c¸o hiƯn tr¹ng h¹ du hƯ thèng s«ng ®ång nai - sµi gßn Phßng nghiªn cøu ®éng lùc s«ng, ven biĨn & c«ng tr×nh b¶o vƯ bê -...
 • 86
 • 460
 • 5

Một số kiểm định về mức độ ảnh hưởng của giới tính và năm thứ đến sự hài lòng về các dịch vụ công

Một số kiểm định về mức độ ảnh hưởng của giới tính và năm thứ đến sự hài lòng về các dịch vụ công
... bẩn Mức độ hài lòng sinh viên đạt 44,7% II Một số kiểm định mức độ ảnh hưởng giới tính năm thứ đến hài lòng dịch vụ công 2.1 Kiểm định mức độ ảnh hưởng giới tính đến mức độ sử dụng, hài lòng ... cung cấp Kiểm định ảnh hưởng cua giới tính tới mức độ hài lòng DVC Cặp giả thuyết kiểm định: H0 giớ tính không ảnh hưởng tới mức độ hài lòng với DVC H1 giới tính ảnh hưởng tới mức độ hài lòng với ... H0: giới tính không ảnh hưởng tói mức độ hài lòng sinh viên với DVC 2.2 Kiểm định mức độ ảnh hưởng năm thứ đến mức độ sử dụng , mức độ hài lòng tới DVC Đối với sinh viên khác mức độ sử dụng dịch...
 • 15
 • 235
 • 1

Bước đầu đánh giá mức độ ảnh hưởng của đô thị hoá đến khu vực nông nghiệp, nông thôn huyện cẩm giàng tỉnh hải dương

Bước đầu đánh giá mức độ ảnh hưởng của đô thị hoá đến khu vực nông nghiệp, nông thôn huyện cẩm giàng tỉnh hải dương
... cho khu v c ny l th tr n Lai Cỏch Khu v c II - khu v c ven hay c n ủụ th , ủ i di n cho khu v c ny ch n xó C m i n Khu v c III - khu v c nụng nghi p nụng thụn (thu n nụng), ủ i di n cho khu v ... thnh cỏc khu cụng nghi p Ch nm (2001-2006) huy n C m Ging ủó xõy d ng m i khu cụng nghi p l n l khu cụng nghi p i An v i di n tớch 640,82 ha; khu cụng nghi p Tõn Tr ng v i di n tớch 200 v khu cụng ... t i khu v c nụng nghi p, nụng thụn quỏ trỡnh phỏt tri n kinh t theo h ng ủụ th hoỏ i t ng nghiờn c u l cỏc h nụng dõn ch u s tỏc ủ ng c a quỏ trỡnh ủụ th hoỏ huy n C m Ging Khu v c I - khu v...
 • 121
 • 495
 • 0

Nghiên cứu đặt điểm của hai dòng bố mẹ, tỷ lệ dòng bố mẹ và phun ga3 trong sản xuất hạt f1, tổ hợp bắc ưu 51

Nghiên cứu đặt điểm của hai dòng bố mẹ, tỷ lệ dòng bố mẹ và phun ga3 trong sản xuất hạt f1, tổ hợp bắc ưu 51
... A1:150g GA3, lần thứ sử dụng 20g GA3, lần thứ hai sử dụng = 37 = 110g GA3, lần thứ ba sử dụng 20g GA3 + A2: 180g GA3, lần thứ sử dụng 30g GA3, lần thứ hai sử dụng 120g GA3, lần thứ ba sử dụng 30g GA3 ... 5% + L ợng n ớc dùng để hoà GA3 phun: 700 lít + Cách phun: lần thứ phun bố mẹ; lần thứ hai phun cho bố = 35 = mẹ phun lại cho bố lần nữa; lần thứ ba phun bố mẹ, sau phun lại cho bố lần Chỉ tiêu ... nhắc lại, không phun GA3 làm đối chứng, diện tích ô 20 m2 b/ Cách phun thuốc GA3 Sơ đồ bố trí: Dụng l ợng GA3 Thời kỳ phun GA3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 A1 A2 A3 B3 - Liều l ợng GA3 phun thành lần...
 • 88
 • 389
 • 0

Đo lường mức độ ảnh hƣởng của sự hài lòng đến lòng trung thành của nhân viên trong doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài

Đo lường mức độ ảnh hƣởng của sự hài lòng đến lòng trung thành của nhân viên trong doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài
... tác động đến hài lòng lòng trung thành nhân viên tổ chức DN vốn đầu nƣớc Việt Nam  Đo lƣờng mức độ ảnh hƣởng hài lòng đến lòng trung thành nhân viên  So sánh khác biệt mức độ hài lòng lòng ... tác động đến hài lòng lòng trung thành nhân viên tổ chức, đo lƣờng mức độ ảnh hƣởng hài lòng đến lòng trung thành nhân viên; đồng thời xem xét mức độ ảnh hƣởng đặc điểm cá nhân đến hài lòng lòng ... nƣớc Việt Nam  Đóng góp mặt thực tiễn: - Đo lƣờng mức độ ảnh hƣởng hài lòng đến lòng trung thành nhân viên DN vốn đầu nƣớc - Sự khác biệt hài lòng công việc lòng trung thành nhân viên...
 • 161
 • 355
 • 1

Thăm ảnh hưởng của cường độ và thời gian chiếu sáng đến sinh trưởng, khả năng cố định nitơ của hai chủng vi khuẩn lam nostoc calcicola, cylindropermum licheniforme luận văn tốt nghiệp đại học

Thăm dò ảnh hưởng của cường độ và thời gian chiếu sáng đến sinh trưởng, khả năng cố định nitơ của hai chủng vi khuẩn lam nostoc calcicola, cylindropermum licheniforme luận văn tốt nghiệp đại học
... cờng độ chiếu sáng thời gian chiếu sáng lên khả cố định nitơ chủng vi khuẩn lam 31 3.2.1 ảnh hởng cờng độ chiếu sáng 700lux lên khả cố định nitơ chủng vi khuẩn lam 31 3.2. 2ảnh ... cờng độ chiếu sáng 1200lux lên khả cố định nitơ chủng vi khuẩn lam 33 3.2. 3ảnh hởng cờng độ chiếu sáng 1500lux lên khả cố định nitơ chủng vi khuẩn lam 35 3.2. 4ảnh hởng cờng độ chiếu ... 3.1. 3ảnh hởng cờng độ chiếu sáng 1500lux lên sinh trởng vi khuẩn lam 24 3.1. 4ảnh hởng cờng độ chiếu sáng 2000 - 5000lux (ánh sáng tự nhiên) lên sinh trởng vi khuẩn lam 26 3.2 ảnh...
 • 51
 • 280
 • 0

Kiến thức thái độ thực hành của mẹ và nguyên nhân ảnh hưởng đến chăm sóc rốn cho trẻ sơ sinh tại huyện Cần Giờ - Tp. HCM

Kiến thức thái độ thực hành của bà mẹ và nguyên nhân ảnh hưởng đến chăm sóc rốn cho trẻ sơ sinh tại huyện Cần Giờ - Tp. HCM
... kiến thức, thái độ, thực hành chăm sóc rốn trẻ sinh người mẹ 3.1.2.1 Kiến thức chăm sóc rốn trẻ sinh người mẹ Bảng 3.34: Kiến thức người mẹ chăm sóc rốn trẻ sinh (n=265) Điểm kiến thức ... 20,6 3-3 5,75 69,89 30,19 Kiến thức chiếm tỷ lệ 30,19%, tỷ lệ KT CSRTSS = 0,30 3.1.2.2 Thái độ chăm sóc rốn trẻ sinh người mẹ Bảng 3.35: Thái độ người mẹ chăm sóc rốn trẻ sinh (n=265) Điểm thái ... quan đến kiến thức, thái độ thực hành chăm sóc rốn trẻ mẹ: kết nghiên cứu dòch tễ học Huyện Cần Giờ, TP HCM , Y học Thành phố HCM, tập 12, phụ số 1, tr 7-1 6 Chuyên đề Nhi khoa; (2007) Y học thực...
 • 27
 • 580
 • 2

Nghiên cứu thang đo chất lượng dịch vụ siêu thị, mức độ ảnh hưởng của nó đến sự hài lòng của khách hàng

Nghiên cứu thang đo chất lượng dịch vụ siêu thị, mức độ ảnh hưởng của nó đến sự hài lòng của khách hàng
... sắm khách hàng tốt .II Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu chung Nghiên cứu thang đo chất lượng dịch vụ siêu thị, mức độ ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng .2 Mục tiêu cụ thể Các thành phần thang đo chất ... nhận chất lượng Qua kết mô hình nghiên cứu cho thấy thang đo chất lượng dịch vụ siêu thị hài lòng siêu thị khách hàng bị ảnh hưởng sau: khách hàng cảm nhận chất lượng dịch vụ siêu thị gồm phục vụ ... tầng dịch vụ siêu thị Dịch vụ động viên khách hàng Chất lượng dịch vụ siêu thị Hài lòng siêu thị Giá cảm nhận VIIICác thang đo Mô hình nghiên cứu Từ nghiên cứu ta rút thang đo cụ thể sử dụng để đo...
 • 48
 • 921
 • 2

điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường tới sự páht triển của

điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường tới sự páht triển của
... nguyên Môi trờng Biển, 246 Đà Nẵng; TP Hải Phòng Đề tài: Điều tra, nghiên cứu tảo độc, tảo gây hại số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác hại chúng ... nguyên Môi trờng Biển, 246 Đà Nẵng; TP Hải Phòng Đề tài: Điều tra, nghiên cứu tảo độc, tảo gây hại số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác hại chúng ... nguyên Môi trờng Biển, 246 Đà Nẵng; TP Hải Phòng Đề tài: Điều tra, nghiên cứu tảo độc, tảo gây hại số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác hại chúng...
 • 60
 • 467
 • 0

điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường tới sự phát triển của

điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường tới sự phát triển của
... nguyên Môi trờng Biển, 246 Đà Nẵng; TP Hải Phòng Đề tài: Điều tra, nghiên cứu tảo độc, tảo gây hại số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác hại chúng ... nguyên Môi trờng Biển, 246 Đà Nẵng; TP Hải Phòng Đề tài: Điều tra, nghiên cứu tảo độc, tảo gây hại số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác hại chúng ... nguyên Môi trờng Biển, 246 Đà Nẵng; TP Hải Phòng Đề tài: Điều tra, nghiên cứu tảo độc, tảo gây hại số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác hại chúng...
 • 46
 • 547
 • 1

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường tới sự páht triển của

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra  ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường tới sự páht triển của
... nguyên Môi trờng Biển, 246 Đà Nẵng; TP Hải Phòng Đề tài: Điều tra, nghiên cứu tảo độc, tảo gây hại số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác hại chúng ... nguyên Môi trờng Biển, 246 Đà Nẵng; TP Hải Phòng Đề tài: Điều tra, nghiên cứu tảo độc, tảo gây hại số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác hại chúng ... nguyên Môi trờng Biển, 246 Đà Nẵng; TP Hải Phòng Đề tài: Điều tra, nghiên cứu tảo độc, tảo gây hại số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác hại chúng...
 • 60
 • 456
 • 1

Ứng dụng ảnh viễn thám để đánh giá thiệt hại do lũ áp dụng điển hình tại tỉnh Quảng Nam

Ứng dụng ảnh viễn thám để đánh giá thiệt hại do lũ áp dụng điển hình tại tỉnh Quảng Nam
... viễn thám có khả áp dụng nhiều lĩnh vực khác nhau: SVTH: NGUYỄN THỊ THẢO TRANG Bước đầu ứng dụng ảnh viễn thám để xây dựng đồ trạng ngập lụt – áp dụng điển hình tỉnh Quảng Nam Viễn thám ứng dụng ... đầu ứng dụng ảnh viễn thám để xây dựng đồ trạng ngập lụt – áp dụng điển hình tỉnh Quảng Nam Hình 1.12: Nhiệt độ bề mặt nước biển phân tích từ ảnh NOAA Nhu cầu ứng dụng công nghệ viễn thám để quản ... Thống kê thiệt hại gây địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2010 102 SVTH: NGUYỄN THỊ THẢO TRANG Bước đầu ứng dụng ảnh viễn thám để xây dựng đồ trạng ngập lụt – áp dụng điển hình tỉnh Quảng Nam MỞ ĐẦU...
 • 134
 • 627
 • 0

Chuyên đề 2: BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KHẢO SÁT THỰC ĐỊA VỀ TÌNH HÌNH XÓI BỒI DỌC SÔNG HẠ DU ĐỒNG NAI - SÀI GÒN, MỨC ĐỘ THIỆT HẠI VÀ ẢNH HƯỞNG pptx

Chuyên đề 2: BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KHẢO SÁT THỰC ĐỊA VỀ TÌNH HÌNH XÓI BỒI DỌC SÔNG HẠ DU ĐỒNG NAI - SÀI GÒN, MỨC ĐỘ THIỆT HẠI VÀ ẢNH HƯỞNG pptx
... bê ®∙ ®−ỵc x©y dùng ë h¹ du s«ng §ång Nai - Sµi Gßn VI KÕt ln vµ kiÕn nghÞ 69 70 73 73 73 74 74 75 76 83 Chuyªn ®Ị 2: b¸o c¸o hiƯn tr¹ng h¹ du hƯ thèng s«ng ®ång nai - sµi gßn Phßng nghiªn cøu ... -1 3m, c¸ch bê h÷u kho¶ng 15m, cã kÝch th−íc tõ 2 0-3 0m, Chuyªn ®Ị 2: b¸o c¸o hiƯn tr¹ng h¹ du hƯ thèng s«ng ®ång nai - sµi gßn Phßng nghiªn cøu ®éng lùc s«ng, ven biĨn & c«ng tr×nh b¶o vƯ bê - ... C¸t L¸i, chiỊu réng t¹i ng· ba s«ng §ång Tranh - C¸t L¸i kho¶ng 800m Bê h÷u s«ng §ång Tranh: §o¹n bê h÷u s«ng §ång Tranh tõ ng· ba s«ng Mòi Nai - s«ng §ång Tranh biĨn dµi kho¶ng 8,5km thc x· Lý...
 • 86
 • 398
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: người đàn bà thứ hai ngọc anhđo lường mức độ ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ y tế đến sự hài lòng của bệnh nhân nội trú tại bệnh viện đại học y dượcphan tich hinh anh nguoi dan ba lang chai qua do hay neu suy nghi ve nan bao hanh gia dinhtrinh bay duoc su anh huong cua cac nhan to thuc an nhiet do anh sang va cac chat doc hai den sinh truong va phat trien cua dong vathình ảnh nguoi bà trong tac pham do len nguyễn duyảnh hưởng của yếu tố ngoại cảnh nhiệt độ ẩm độ ánh sáng tới sự biến động số lượng của các loài dịch hạide xuat cac giai phap phong tranh han che thiet hai do lu lut gay ra tren luu vuc song batranh han che thiet hai do lu lut gay ra tren luu vuc song basố tiền viết bằng chữ hai mươi tư triệu không trăm năm mươi bảy ngàn đồngviết bằng chữ hai mươi tư triệu không trăm năm mươi bảy ngàn đồngviết bằng chữ hai triệu ba trăm chín mươi hai ngàn bốn trăm bảy mươi lăm đồngthiệt hại kinh tế do ảnh hưởng đến sức khỏethiệt hại kinh tế do ảnh hưởng đến hoa màuthiệt hại kinh tế do ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng và các dạng vật liệuvới phạm vi đề tài này phương pháp tính điểm trung bình được dùng để đánh giá mức độ ảnh hưởng mức độ quan trọng và mức độ hài lòng của người tiêu dùng rau sạchDiscourse analysisGiáo trình cơ họcTin học ứng dụng trong hóa họcNghiên cứu kỹ thuật nhận dạng ảnh lá cây dược liệu sử dụng mạng nơ ronMột số vấn đề sắp xếp lập kế hoạch gia công tối ưu trên mô hình máy đơnGiải bài Máy thu thanh SGK Công nghệ 12Bài giảng nhập môn cơ học lương tử và vật lý nguyên tửGiáo trình hợp chất thiên nhiên dùng cho sinh viên ngành đại học sư phạm hóa họcThực trạng hoạt động kinh doanh và tình hình thực hiện lợi nhuận tại công ty cổ phần xây lắp dầu khí hà nộixử lý nước thải thủy sản bằng bùn hoạt tính hiếu khí mô hình bể hiếu khí SBRKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng minh sángHoàn thiện chính sách tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng và đầu tư hàm yênThiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng sản xuất công nghiệpMAI THƯƠNG địa lý DU LỊCHPhương pháp nghiên cứu khoa học vật lýMAI THƯƠNG TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNHQuality and performance excellence 8th edition evans test bankQuantitative analysis for management 11th edition render test bankQuantitative analysis for management 12th edition render test bankQuantitative methods for business 13th edition anderson test bank