TIỂU LUẬN QUAN điểm độc lập tự CHỦ SÁNG tạo của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM ý NGHĨA LỊCH sử và HIỆN THỰC

TIỂU LUẬN QUAN điểm độc lập tự CHỦ SÁNG tạo của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM ý NGHĨA LỊCH sử HIỆN THỰC

TIỂU LUẬN  QUAN điểm độc lập tự CHỦ SÁNG tạo của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM  ý NGHĨA LỊCH sử và HIỆN THỰC
... nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, sáng tạo hoạch định đường lối Trong công đổi giai đoạn tiếp theo, tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, sáng tạo Đảng phát huy cao ... tự lực cánh sinh mà ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ, không xứng đáng hưởng độc lập .2 Đảng ta, suốt trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, quán triệt, vận dụng sáng tạo quan điểm độc lập, tự chủ, sáng ... trình lãnh đạo, đạo cách mạng Chính nhờ tính độc lập, tự chủ, sáng tạo Đảng mà cách mạng Việt Nam từ thắng lợi đến thắng lợi khác Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần...
 • 18
 • 157
 • 1

tưởng độc lập tự chủ sáng tạo của đảng cộng sản việt nam trong đường lối cách mạng miền nam (1954 1964)

Tư tưởng độc lập tự chủ sáng tạo của đảng cộng sản việt nam trong đường lối cách mạng miền nam (1954 1964)
... tiết - Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn tưởng độc lập tự chủ sáng tạo - Chương 2: tưởng độc lập tự chủ sáng tạo Đảng đường lối cách mạng miền Nam 1954 - 1964 Đỗ Thị Thanh Tuyến K37 – CN ... lập tự chủ, tự lực cường, sáng tạo Chủ tịch Hồ Chí Minh tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) tiếp nhận trở thành sợi đỏ xuyên suốt đường lối cách mạng Việt Nam, dẫn dắt cách mạng Việt Nam ... nghị nhiệm vụ cách mạng Việt Nam đường lối cách mạng miền Nam Việt Nam Về cách mạng miền Nam, Hội nghị phân tích kỹ tính chất xã hội, đối ng cách mạng, lực lượng cách mạng miền Nam Theo đó,...
 • 75
 • 1,211
 • 2

TIỂU LUẬN TRIẾT bài học PHÁT HUY TINH THẦN độc lập, tự CHỦ, SÁNG tạo của ĐẢNG TA TRONG đổi mới hội NHẬP KINH tế QUỐC tế

TIỂU LUẬN TRIẾT  bài học PHÁT HUY TINH THẦN độc lập, tự CHỦ, SÁNG tạo của ĐẢNG TA TRONG đổi mới và hội NHẬP KINH tế QUỐC tế
... kinh tế, quân sự, vừa hợp tác, vừa đấu tranh để phát triển xu chủ yếu quan hệ quốc tế Tính tất yếu: phát huy độc lập, tự chủ, sáng tạo trình hội nhập quốc tế Bài học giữ vững phát huy tinh thần ... nên nhanh chóng vào sống Phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo đảng trình hội nhập kinh tế quốc tế Nghị Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) "Về số vấn ... hợp tác quốc tế nhiều mặt nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền, bình đẳng có lợi Trong phát triển khoa học nghệ thuật quân Việt Nam nay, học phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo có ý...
 • 28
 • 91
 • 0

TIỂU LUẬN độc lập, tự CHỦ, SÁNG tạo của ĐẢNG TRONG VIỆC HÌNH THÀNH DUY mới về CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAM

TIỂU LUẬN  độc lập, tự CHỦ, SÁNG tạo của ĐẢNG TRONG VIỆC HÌNH THÀNH tư DUY mới về CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAM
... lên chủ nghĩa hội tình Đây nét sáng tạo độc đáo, phản ánh độc lập, tự chủ, sáng tạo lĩnh vững vàng Đảng, xây dựng chủ nghĩa hội nửa nước điều chưa có lý luận tiền lệ giới Xây dựng chủ nghĩa ... lên chủ nghĩa hội 2.2 Công đổi với việc hình thành Đảng chủ nghĩa hội đường lên chủ nghĩa hội Việt Nam Từ cuối năm 70 đầu năm 80 kỷ XX; đặc biệt, từ đầu năm 80, chủ nghĩa hội giới ... độ lên chủ nghĩa hội để Đại hội XI thông qua Kết luận Quan niệm chủ nghĩa hội đường tiến lên chủ nghĩa hội Việtnam sản phẩm sáng tạo vĩ đại, thành tựu lý luận to lớn Đảng ta sở tuyệt...
 • 22
 • 177
 • 0

tiểu luận đường lối xây dựng hệ thống đối ngoại của đảng cộng sản việt nam trong thời kỳ đổi mới

tiểu luận đường lối xây dựng hệ thống đối ngoại của đảng cộng sản việt nam trong thời kỳ đổi mới
... khu vực thương lượng để giải Đường lối xây dựng hệ thống đối ngoại Đảng cộng sản Việt Nam thời kỳ đổi vấn đề Đông Nam Á, thiết lập quan hệ tồn hòa bình, xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hòa bình, ... sở dẫn đến xác định sách đối ngoại theo đường lối đổi + Trình bày giai đoạn phát triển đường lối đối ngoại đổi mới, mới, sáng tạo Đảng việc hoạch định sách đối ngoại đổi + Thông qua việc phân ... nghiên cứu “ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ SAU NĂM 1986 ĐẾN NAY” Mục đích nhiệm vụ đề tài: • Mục đích: Thông qua trình xác định sách đối ngoại theo đường lối đổi toàn...
 • 24
 • 7,122
 • 38

BÁO CÁO THỰC TẬP-SỰ CHỦ ĐỘNG, NHẠY BÉN, SÁNG TẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH LÃNH ĐẠO ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 – 1945) (phần I)

BÁO CÁO THỰC TẬP-SỰ CHỦ ĐỘNG, NHẠY BÉN, SÁNG TẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH LÃNH ĐẠO ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 – 1945) (phần I)
... thành Đảng trị, tư tưởng, thể lĩnh tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo Đảng, chuẩn bị điều kiện tiến lên giành thắng lợi lớn sau Còn tiếp SỰ CHỦ ĐỘNG, NHẠY BÉN, SÁNG TẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH LÃNH ĐẠO ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 1945) (Phần 2) Ngày 1/9/1939, phatxit Đức công Ba-Lan, sau tuyên chiến với Anh Pháp, chiến tranh giới thứ hai bùng ... quần chúng, với sở, lãnh đạo quần chúng đấu tranh giành quyền lợi thiết thực hàng ngày bước đưa quần chúng tiến lên đấu tranh cho yêu cầu trị cao Chương trình hành động Đảng Cộng sản Đông Dương nêu...
 • 14
 • 349
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP-SỰ CHỦ ĐỘNG, NHẠY BÉN, SÁNG TẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH LÃNH ĐẠO ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 – 1945)

BÁO CÁO THỰC TẬP-SỰ CHỦ ĐỘNG, NHẠY BÉN, SÁNG TẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH LÃNH ĐẠO ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 – 1945)
... thành Đảng trị, tư tưởng, thể lĩnh tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo Đảng, chuẩn bị điều kiện tiến lên giành thắng lợi lớn sau Còn tiếp SỰ CHỦ ĐỘNG, NHẠY BÉN, SÁNG TẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH LÃNH ĐẠO ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 1945) (Phần 2) Ngày 1/9/1939, phatxit Đức công Ba-Lan, sau tuyên chiến với Anh Pháp, chiến tranh giới thứ hai bùng ... quần chúng, với sở, lãnh đạo quần chúng đấu tranh giành quyền lợi thiết thực hàng ngày bước đưa quần chúng tiến lên đấu tranh cho yêu cầu trị cao Chương trình hành động Đảng Cộng sản Đông Dương nêu...
 • 13
 • 534
 • 0

TIỂU LUẬN NHÌN NHẬN đấu TRANH với một số QUAN điểm THÙ ĐỊCH, SAI TRÁI NHẰM CHỐNG PHÁ ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM HIỆN NAY

TIỂU LUẬN  NHÌN NHẬN và đấu TRANH với một số QUAN điểm THÙ ĐỊCH, SAI TRÁI NHẰM CHỐNG PHÁ ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM HIỆN NAY
... mà Đảng Cộng sản Việt Nam lại lấy thứ làm kim nam cho hành động” Thực chất quan điểm nhằm xuyên tạc, phủ nhận tảng tư tưởng Đảng tới phủ nhận vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cách mạng Việt ... tưởng, vào lãnh đạo Đảng, hoang mang dao động, giảm sút ý chí chiến đấu, chí số người sa ngã, tham gia vào việc truyền bá, phát tán tài liệu có quan điểm thù địch, sai trái chống đối Đảng, chống ... phim ảnh, diễn đàn trị quốc tế… quan điểm sai trái len lỏi vào tư tưởng phận không nhỏ cán bộ, đảng viên Đảng quần chúng nhân dân Sự xâm nhập quan điểm thù địch, sai trái làm cho nguy “tự diễn biến”...
 • 7
 • 267
 • 4

tiểu luận cao học lịch sửluận công tác tưởngnhững giá trị khoa học của tuyên ngôn đảng cộng sản sự vận dụng của đảng cộng sản việt nam vào hoàn cảnh nước ta hiện nay

tiểu luận cao học lịch sử lý luận công tác tư tưởngnhững giá trị khoa học của tuyên ngôn đảng cộng sản và sự vận dụng của đảng cộng sản việt nam vào hoàn cảnh nước ta hiện nay
... nội dụng kết luận Trong nội dụng gồm có chương: Chương I Giá trị khoa học tác phẩm tuyên ngôn Đảng cộng sản Chương II Sự vận dụng giá trị khoa học tác phẩm Tuyên ngôn Đảng cộng sản vào hoàn cảnh ... học tuyên ngôn Đảng cộng sản vận dụng Đảng cộng sản Việt Nam vào hoàn cảnh nước ta nay làm đề tài tiểu luận học phần Lịch sử luận công tác tưởng” Trong khuôn khổ tiểu luận, việc tìm tòi ... II SỰ VẬN DỤNG NHỮNG GIÁ TRỊ KHOA HỌC CỦA TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VÀO HOÀN CẢNH CÁCH MẠNG NƯỚC TA HIỆN NAY Dưới ánh sáng Tuyên ngôn Đảng Cộng sản, cách mạng vô sản cách mạng giải...
 • 32
 • 424
 • 0

Quan điểm của đảng cộng sản việt nam về phát triển kinh tế hiện nay

Quan điểm của đảng cộng sản việt nam về phát triển kinh tế hiện nay
... tế; phát triển kinh tế tri thức Gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm ổn định kinh tế ... tầm vóc quy mô quan điểm Đảng ta phát triển Kinh tế - Xã hội Từ quan điểm trên, xin chọn đề tài:” Quan điểm Đảng Cộng Sản Việt Nam phát triển kinh tế nay. ” làm đề tài cho tiểu luận Trong trình ... tiêu phát triển kinh tế- xã hội bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ thời kỳ chiến lược tới II Quan điểm phát triển Phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững, phát triển...
 • 28
 • 291
 • 2

Sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đối với quốc hội trong việc thực hiện chức năng lập pháp pptx

Sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đối với quốc hội trong việc thực hiện chức năng lập pháp pptx
... Sự lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Quốc hội có đặc điểm khác với nhiều quốc gia giới Đảng Cộng sản Việt Nam lực lượng lãnh đạo Quốc hội, Quốc hội Việt Nam sáng tạo Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức ... ĐẠO QUỐC HỘI TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG LẬP PHÁP 2.1 Thực trạng nội dung lãnh đạo Đảng Quốc hội việc thực chức lập pháp 2.1.1 Yếu tố tác động đến lãnh đạo Đảng Quốc hội việc thực chức lập pháp ... biểu Quốc hội; tổ chức tốt kỳ họp Quốc hội 1.3 Yêu cầu nội dung lãnh đạo Đảng Quốc hội việc thực chức lập pháp 1.3.1 Yêu cầu Bởi mục đích cuối Đảng việc lãnh đạo Quốc hội thực chức lập pháp cho Quốc...
 • 121
 • 778
 • 1

duy biện chứng của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác thanh niên

Tư duy biện chứng của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác thanh niên
... TƢ DUY BIỆN CHỨNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN .10 1.1 Khái niệm tƣ biện chứng công tác niên 10 1.1.1 biện chứng chủ nghĩa vật mác xít 10 1.1.2 biện chứng ... BẢN TRONG TƢ DUY BIỆN CHỨNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA 57 2.1 Một số nội dung tƣ biện chứng Đảng Cộng sản Việt Nam công tác niên 57 2.1.1 ... CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƢ DUY BIỆN CHỨNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN 1.1 Khái niệm tƣ biện chứng công tác niên 1.1.1 biện chứng chủ nghĩa vật mácxít * Trong lịch sử triết...
 • 128
 • 315
 • 0

Đổi mới duy kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1986 đến nay

Đổi mới tư duy kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1986 đến nay
... Chƣơng KHÁI LUẬN CHUNG VỀ ĐỔI MỚI TƢ DUY KINH TẾ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 11 1.1 Đổi kinh tế 11 1.2 Tính tất yếu đổi kinh tế Đảng Cộng sản Việt Nam 23 1.2.1 ... TỤC ĐỔI MỚI TƢ DUY KINH TẾ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Từ phân tích chung chương 1, thấy vấn đề đổi kinh tế Đảng ta hoàn toàn có nguồn gốc sâu xa từ thực tiễn đất nước Hơn nữa, Đảng ta kinh ... hội: nông dân, công nhân, địa chủ, sản, tiểu sản ; theo thành phần dân tộc, Kinh, Thái, Mường, Tày, Êđê, Bana ; theo thành phần quốc gia 16 dân tộc, Việt...
 • 110
 • 440
 • 0

chiến lược đại đoàn két dân dộc dưới ngọn cờ lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam 1945 1946

chiến lược đại đoàn két dân dộc dưới ngọn cờ lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam 1945 1946
... đề đại đoàn kết nhƣng chƣa có nghiên cứu vấn đề Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết giai đoạn 1945 - 1946 Với mục đích làm rõ chiến lƣợc đại đoàn kết Đảng giai đoạn 1945 ... K34B GDCD TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ ************** TRẦN THỊ LAN CHIẾN LƢỢC ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC DƢỚI NGỌN CỜ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (1945 - 1946) KHÓA LUẬN ... Chƣơng 1: Cơ sở hình thành chiến lƣợc đại đoàn kết Đảng cách mạng Việt Nam Chƣơng 2: Quá trình thực chiến lƣợc đại đoàn kết dân tộc Đảng Cộng sản Việt Nam (1945 - 1946) GVHD: Lê Trung Nghĩa SVTH:...
 • 57
 • 86
 • 0

Đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân của đảng cộng sản việt nam

Đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân của đảng cộng sản việt nam
... mạng Việt Nam cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Cách mạng cách mạng dân chủ sản lối cách mạng xã hội chủ nghĩa mà thứ cách mạng dân chủ sản lối tiến triển thành cách mạng xã hội chủ nghĩa” ... hội chủ nghĩa” - Triển vọng cách mạng: cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam định đưa Việt Nam tiến tới chủ nghĩa xã hội” - Con đường lên chủ nghĩa xã hội: “Đó đường đấu tranh lâu dài, đại ... mục tiêu Đảng: “Người lãnh đạo cách mạng giai cấp công nhân Đảng Lao động Việt Nam Đảng giai cấp công nhân nhân dân lao động Việt Nam Mục đích Đảng phát triển chế độ dân chủ nhân dân, tiến...
 • 40
 • 153
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bản lĩnh độc lập tự chủ sáng tạo của đảngcâu 5 phân tích quan điểm hồ chí minh về quy luật ra đời và bản chất giai cấp công nhân của đảng cộng sản việt nam ý nghĩa của những quan điểm trên đối với cách mạng việt nam hiện nayphân tích quan điểm hồ chí minh trong việc xây dựng đảng cộng sản việt nam trong sạchtrình bày những chủ trương biện pháp của đảng cộng sản việt nam trong việc xây dựng và bảo vệ chính quyền non trẻ sau cách mạng tháng tám năm 1945tư duy độc lập tự chủ sáng tạotinh thần độc lập tự chủ sáng tạođộc lập tự chủ sáng tạophân tích quan điểm của hcm về sự ra đời của đảng cộng sản việt nam từ đó làm rõ sáng tạo của hcm trong quá trình thành lập đảng cộng sản việt namtieu luan quan diem cua dang cong san viet nam ve xay dung nen van hoa viet nam dam da ban sac dan tocchủ nghĩa mác lênin tư tưởng hồ chí minh và quan điểm của đảng cộng sản việt nam bàn về địa vị của người phụ nữ trong xây dựng gia đìnhphân tích quan điểm hồ chí minh về mục tiêu và động lực của đảng cộng sản việt namnhung giai doan phat trien quan diem cua dang cong san viet nam ve con duong di len chu nghia xa hoitư tưởng hồ chí minh và quan điểm của đảng cộng sản việt nam về thanh niên và công tác phát triển đảng trong thanh niêntiểu luận đường lối cách mạnh của đảng cộng sản việt namquan điểm đối ngoại của đảng cộng sản việt namSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 48. QuảBài 43. Rễ câyBài 41. Thân câyBảng nhân 6Bảng nhân 6Bảng nhân 6Tuần 5. Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai là gì?Tuần 8. Nghe-viết: Bàn tay dịu dàngBài 22. p-ph, nhBài 17. u, ưBài 15. t, th