Đổi mới tư duy kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1986 đến nay

110 638 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2015, 09:27

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ****** ĐOÀN THỊ THU HƯƠNG ĐỔI MỚI TƯ DUY KINH TẾ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Triết học Hà Nội - 2012 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ****** ĐOÀN THỊ THU HƯƠNG ĐỔI MỚI TƯ DUY KINH TẾ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Triết học Mã số : 60.22.80 Hà Nội - 2012 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CNTB: Chủ nghĩa tư bản CNXH: Chủ nghĩa xã hội CNH, HĐH: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa CSVN: Cộng sản Việt Nam LLSX: Lực lượng sản xuất QHSX: Quan hệ sản xuất TBCN: Tư bản chủ nghĩa XHCN: Xã hội chủ nghĩa 1 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 2 NỘI DUNG 11 Chƣơng 1. KHÁI LUẬN CHUNG VỀ ĐỔI MỚI TƢ DUY KINH TẾ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 11 1.1. Đổi mới tƣ duy kinh tế 11 1.2. Tính tất yếu đổi mới tƣ duy kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam 23 1.2.1. Điều kiện khách quan 23 1.2.2. Nhân tố chủ quan 29 1.3. Cơ sở lý luận và thực tiễn của đổi mới tƣ duy kinh tế ở Việt Nam 33 1.3.1. Cơ sở lý luận 33 1.3.2. Cơ sở thực tiễn 38 Chƣơng 2. NỘI DUNG ĐỔI MỚI TƢ DUY KINH TẾ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI TƢ DUY KINH TẾ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 44 2.1. Đổi mới tƣ duy về kết cấu thành phần và chủ thể kinh tế 46 2.2. Đổi mới tƣ duy về cơ chế quản lý kinh tế 60 2.3. Đổi mới tƣ duy về công nghiệp hóa, hiện đại hóa 67 2.4. Đổi mới tƣ duy về quan hệ kinh tế quốc tế 75 2.5. Một số giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục đổi mới tƣ duy kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam 85 KẾT LUẬN 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 2 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài CNXH ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ là một tổn thất to lớn cho phong trào cách mạng XHCN trên thế giới, tuy nhiên đó chỉ là bước lùi tạm thời trong sự phát triển của hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu là CNXH. Chiến tranh lạnh kết thúc, các nước Mỹ và Tây Âu đã chiến thắng nhưng họ cũng phải gánh chịu không ít hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại. Vì vậy, họ phải gấp rút phát triển kinh tế và trang bị sức mạnh quân sự cho mình ngày càng hoàn bị hơn. Nhưng sự phát triển đó cũng chính là mối đe doạ lớn với các nước XHCN còn lại, âm mưu diễn biến hoà bình đang được các nước này đẩy mạnh trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt là kinh tế, chính trị… Chính tình hình đó đã làm nảy sinh tư tưởng hoang mang ở một số nhà lãnh đạo, nhà nghiên cứu. Họ bắt đầu nghi ngờ về tính khả thi của con đường đi lên CNXH, họ đòi xét lại CNXH. Nhiều tư tưởng mang khuynh hướng cải lương đã xuất hiện và không ít người hoang tưởng rằng đi theo con đường TBCN sẽ mang lại một tương lai sán lạn hơn là đi theo CNXH. Điều này đặt nước ta trước những yêu cầu và thách thức lớn trong sự kiên định chọn lựa mục tiêu và định hướng xây dựng CNXH. Việt Nam đã áp dụng một cách máy móc mô hình xây dựng CNXH của Liên Xô (cũ) trong những năm 1960, 1970 và nửa đầu những năm 1980 của thế kỷ XX. Đường lối đó đã gây ra khủng hoảng trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội (đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế). Những biểu hiện cụ thể của sự khủng hoảng này thể hiện ở sự tụt hậu về kinh tế, nghèo nàn về sản phẩm tiêu dùng, lạc hậu về khoa học kỹ thuật và công nghệ, quan liêu 3 trong tổ chức hành chính… Thực tế đó đã làm một bộ phận quần chúng nhân dân giảm dần và đánh mất lòng tin vào chế độ XHCN. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, nhưng có một nguyên nhân rất quan trọng nằm ngay trong tư duy (đặc biệt là tư duy về kinh tế), nhận thức chưa đúng, chưa đủ về những khó khăn, phức tạp trên con đường đi lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN. Thực tế đó yêu cầu phải đổi mới tư duy trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là phải đổi mới tư duy về kinh tế. Đây là vấn đề rất được quan tâm trong sự lãnh đạo của Đảng ta và là vấn đề cấp bách, có ý nghĩa chiến lược đối với sự tồn tại và phát triển của mô hình XHCN hiện thực ở nước ta. Nghị quyết lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá V nêu ra “bài học bao trùm” để giải quyết những vấn đề nóng bỏng khi đó là phải dứt khoát xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, thực hiện đúng chế độ tập trung dân chủ, hạch toán kinh tế và kinh doanh XHCN thì mới đẩy mạnh được sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp là một yêu cầu cấp bách, là một khâu đột phá có tính quyết định để chuyển hẳn nền kinh tế sang hạch toán, kinh doanh XHCN trên cơ sở kế hoạch hoá, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động và tính chủ động sáng tạo của các cấp, các ngành và cơ sở. Song điều có ý nghĩa quan trọng là làm như thế nào và bắt đầu từ đâu để từng bước xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp? Trước hết, cần phải có sự chuyển biến trong ý thức, tư tưởng về tư duy kinh tế, cách làm mới trước hết đòi hỏi phải có cách tư duy mới, suy nghĩ mới, không bao giờ tư duy kinh tế cũ lại có thể vạch ra được những phương thức hoạt động kinh tế mới. Ý nghĩa lớn nhất của Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng (khoá V) là ở chỗ đã đánh dấu một bước ngoặt trong quản lý kinh tế, xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, chuyển sang hạch toán kinh 4 doanh XHCN. Đó là bước chuyển có tính chất cách mạng trong tư duy kinh tế. Qua hơn 25 năm đổi mới, chúng ta thấy được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Thực tiễn phát triển đất nước và những bài học kinh nghiệm được tổng kết qua chặng đường hơn 25 năm qua cho thấy đường lối đổi mới của Đảng CSVN trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là hoàn toàn đúng đắn và sáng tạo, chứng tỏ con đường đi lên CNXH của cách mạng nước ta là phù hợp với hoàn cảnh thực tế Việt Nam. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI của Đảng CSVN (12/1986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện trên tất cả các mặt, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó lấy đổi mới kinh tế là trọng tâm. Để đổi mới toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội, trước hết phải đổi mới tư duy, đặc biệt tư duy về kinh tế. Thực tiễn xã hội đã khách quan hoá vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của lý luận và tư duy lý luận đối với sự phát triển của đất nước và dân tộc. Công cuộc đổi mới ở Việt Nam khác so với ở các nước Đông Âu và Liên Xô. Ở Việt Nam nhu cầu đổi mới các chính sách là xuất phát từ chính lĩnh vực kinh tế, chứ không phải là hệ quả của những biến động chính trị. Sự chuyển từ thời kỳ chiến tranh sang hoà bình đã làm bùng nổ các nhu cầu về đời sống, từ đó làm nảy sinh yêu cầu tháo gỡ các cản trở về quản lý kinh tế và sau đó dẫn tới những thay đổi trong quan niệm về sự vận hành của nền kinh tế. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) nhấn mạnh: “Đối với nước ta, đổi mới đang là yêu cầu bức thiết của sự nghiệp cách mạng, là vấn đề có ý nghĩa sống còn…Vì vậy, phải đổi mới - trước hết là đổi mới tư duy" [28, 132-133]. Đại hội Đảng toàn quốc lần VI (1986) đã đánh dấu bước ngoặt trong quá trình đổi mới tư duy kinh tế của Đảng về con đường đi lên CNXH ở nước ta. 5 Nghiên cứu việc đổi mới tư duy về xây dựng kinh tế của Đảng sẽ giúp chúng ta thấy được ý nghĩa của tư duy kinh tế trong nhận thức và trong hoạt động thực tiễn, giúp tư tưởng của chúng ta kiên định trước âm mưu của các thế lực thù địch chống phá con đường đi lên CNXH mà Đảng và nhân dân ta đã chọn lựa. Đổi mới tư duy của Đảng là yêu cầu cấp bách đối với sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời là vấn đề cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa chiến lược đối với cách mạng nước ta. Sự coi trọng và cổ vũ đổi mới tư duy của Đảng ta đã tạo động lực tư tưởng và tinh thần to lớn thức đẩy sự hoạt động của các cơ quan nghiên cứu và đội ngũ nghiên cứu lý luận của Đảng. Sau nhiều thập kỷ thực tiễn phong phú và phức tạp của công cuộc đổi mới ở Việt Nam, việc nghiên cứu, tổng kết quá trình đổi mới tư duy kinh tế của Đảng có ý nghĩa quan trọng giúp nhận định những thành công và bất cập, từ đó định vị những định hướng tiếp tục đổi mới tư duy kinh tế của Đảng trong thời gian tới, nhằm góp phần đẩy nhanh và nâng cao hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng và đẩy mạnh quá trình xây dựng một Việt Nam dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh… Cho đến nay, chưa từng có công trình khoa học trong nước nào đề cập toàn diện và trực tiếp về vấn đề nóng và phức tạp này. Do đó, tôi chọn “Đổi mới tư duy kinh tế của Đảng CSVN từ năm 1986 đến nay” làm đề tài luận văn của mình. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (12/1986), với tinh thần nhìn thẳng sự thật, nói đúng sự thật, Đảng ta đã tiến hành đổi mới toàn diện trên tất cả các mặt, tất cả các lĩnh vực (đặc biệt là kinh tế), đã có nhiều tác giả và tập thể tác giả, nhiều công trình nghiên cứu, nhiều bài viết liên quan đến vấn đề này. Có thể điểm qua một số công trình nghiên cứu sau: 6 Cuốn sách Đổi mới phong cách tư duy của tác giả Phạm Như Cương [12], có nội dung chia ra làm 3 phần: phần 1 bàn về vấn đề đổi mới phong cách tư duy; phần 2 bàn đến vấn đề đổi mới nhận thức về CNXH; phần 3 đề cập tới đổi mới tư duy trong một số lĩnh vực cụ thể. Tuy nhiên, cuốn sách còn bàn về đổi mới tư duy trên các lĩnh vực một cách chung chung chứ chưa nghiên cứu sâu vào một lĩnh vực nhất định nào đó (đặc biệt là lĩnh vực kinh tế - lĩnh vực đóng vai trò quyết định trong sự phát triển đất nước). Tác giả Nguyển Duy Quý cũng có một số cuốn sách như Những vấn đề lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam [53] và nhiều bài viết tạp chí liên quan tới đổi mới tư duy như trên tạp chí Triết học Đổi mới tư duy trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước [54], Thời đại ngày nay vẫn là thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH [55]. Những cuốn sách và bài báo này đã giúp chúng ta nhận thức đúng và rõ ràng hơn về nội dung, tính chất của thời đại hiện nay vẫn là thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH và điều này đã làm cơ sở quan trọng để chúng ta hoạch định đúng đắn đường lối và sách lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, đặc biệt trong vấn đề đổi mới kinh tế của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Cuốn sách Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng từ 1986 đến nay của nhóm tác giả Tô Huy Rứa và Hoàng Chí Bảo, Trần Khắc Việt, Lê Ngọc Tòng [56] chủ biên đã phân tích những tác động của tình hình thế giới và trong nước tới công cuộc đổi mới đất nước, làm rõ thời cơ, thách thức và những đặc điểm chủ yếu của đổi mới ở Việt Nam. Ngoài ra, cuốn sách đã đề cập một cách hệ thống vai trò của lý luận và tư duy lý luận đối với công cuộc đổi mới, phân tích tư duy lý luận của Đảng về CNXH và xây dựng CNXH ở Việt Nam trước và sau thời kỳ đổi mới. Đặc biệt, cuốn sách này cũng đã nêu lên được vấn đề đổi mới tư duy lý luận của Đảng ta trên 7 các lĩnh vực trọng yếu của đời sống xã hội (trong đó có lĩnh vực kinh tế), nhưng trong cuốn sách này các tác giả chủ yếu chú ý đặt nghiên cứu mang tính lý luận chính trị lên hàng đầu trong các hoạt động văn hoá tư tưởng của Đảng ta. Các tác giả nhấn mạnh quan điểm: xây dựng và phát triển lý luận (trong đó đặc biệt là về kinh tế và chính trị) là một quá trình vừa cấp bách, vừa lâu dài và đầy những khó khăn, phức tạp. Ngoài ra, dựa trên những luận điểm kinh tế của các nhà kinh điển Mác – Lênin và thực tiễn cách mạng của mỗi thời kỳ, cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề đổi mới, vấn đề kinh tế và tư duy kinh tế như: Phạm Ngọc Quang, Nguyễn Viết Thông (2000) với Góp phần tìm hiểu sự phát triển tư duy lãnh đạo của Đảng ta trong công cuộc đổi mới trên các lĩnh vực chủ yếu [52]. Các tác giả đã tập trung làm rõ các bước, các giai đoạn phát triển tư duy lãnh đạo hoạt động kinh tế của Đảng sau gần 15 năm đổi mới. Nguyễn Khánh (1999), Đổi mới - bước phát triển tất yếu đi lên CNXH ở Việt Nam [34]. Bằng những tư liệu thực tế từ tình trạng nền kinh tế nước ta những năm trước đổi mới, thường được diễn tả bằng thuật ngữ “khủng hoảng” tác giả đã luận chứng khá toàn diện cho tính tất yếu của việc đổi mới ở nước ta những năm giữa thập niên 80 của thế kỷ trước, nhất là đổi mới tư duy về kinh tế. Ngoài ra còn phải kể đến các bài tạp chí của các tác giả như Mai Trung Hậu (1988), Sự lạc hậu về nhận thức lý luận - Nguyên nhân và biện pháp khắc phục [29], Phạm Xuân Ngọc (2003), Nhận thức mới của Đảng ta về con đường đi lên CNXH [49]… Hoặc các cuốn sách như Đào Duy Tùng (1987), Bàn về đổi mới tư duy [61], và Quá trình hình thành con đường đi lên CNXH ở nước ta [62], Nguyễn Phú Trọng (2001), Về định hướng XHCN và con đường đi lên CNXH ở nước ta [57], Vũ Viết Mỹ [...]... dung đổi mới tư duy kinh tế của Đảng CSVN từ sau năm 1986 + Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quá trình đổi mới tư duy kinh tế ở nước ta hiện nay 4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tư ng: Sự đổi mới tư duy kinh tế của Đảng CSVN - Phạm vi: Nghiên cứu các quan điểm đổi mới (nhất là đổi mới tư duy về kinh tế) trong văn kiện các Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng từ năm 1986. .. (thường để nói đến lối tư duy, nếp tư duy) Còn có thể phân loại tư duy theo những căn cứ phức tạp hơn, theo đó có thể chia thành các loại hình tư duy khác nhau nữa, như theo thành phần hay chủ thể xã hội: Tư duy nông dân, tư duy công nhân, tư duy địa chủ, tư duy tư sản, tư duy tiểu tư sản ; theo thành phần dân tộc, như tư duy Kinh, tư duy Thái, tư duy Mường, tư duy Tày, tư duy Êđê, tư duy Bana ; theo thành... như tư duy Việt Nam, tư duy Trung Hoa, tư duy ấn Độ, tư duy Nga, tư duy Pháp Ngoài ra người ta thường phân loại tư duy theo hình thái ý thức xã hội như tư duy triết học, tư duy khoa học, tư duy nghệ thuật, tư duy đạo đức, tư duy pháp luật, tư duy tôn giáo Đáng chú ý nhất ở đây và phù hợp với nội dung nghiên cứu của luận văn là phân loại tư duy theo lĩnh vực hoạt động, như tư duy chính trị, tư duy kinh. .. đoạn hiện nay 8 3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu - Mục đích: Luận văn phân tích nội dung của sự đổi mới tư duy kinh tế của Đảng CSVN từ 1986 đến nay nhằm tìm ra tính quy luật của quá trình này, từ đó đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục thúc đẩy hơn nữa sự nghiệp đổi mới tư duy kinh tế ở nước ta hiện nay - Nhiệm vụ: + Trình bày một số vấn đề lý luận chung về đổi mới tư duy kinh tế của Đảng CSVN... đổi mới tư duy ở nước ta, chúng tôi còn nhắc đến các loại hình tư duy chia thành thành các cặp như: Tư duy cũ - Tư duy mới; Tư duy bao cấp (kế hoạch tập trung) - Tư duy thị trường (tự do cạnh tranh); Tư duy tập thể (của nhiều người, chẳng hạn tập thể lãnh đạo) - Tư duy cá thể (cá nhân một người, một đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam) ; Tư duy XHCN - Tư duy TBCN (thường để nói đến. .. nhất là sự đổi mới tư duy về xây dựng kinh tế của Đảng ta còn ít được đề cập Mặt khác, thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội của Việt Nam luôn vận động, biến đổi và phát triển, làm nảy sinh nhiều vấn đề mới cần tiếp tục nghiên cứu Chính vì vậy, đề tài muốn tiếp cận và làm rõ hơn quá trình đổi mới tư duy kinh tế của Đảng ta, góp phần làm phong phú hơn kho tàng lý luận và thực tiễn về kinh tế trong giai... tư duy nào tạo ra? Nếu trả lời một cách chung nhất thì cơ chế ấy đã dựa trên cơ sở tư duy kinh tế thiếu tính khách quan, khoa học, nghĩa là lối tư duy không xuất phát đầy đủ từ những quy luật kinh tế và những điều kiện khách quan của sản xuất, từ tính mục đích và nguyên tắc của quản lý Đó là chủ nghĩa duy ý chí trong quản lý kinh tế Suy đến cùng, kiểu tư duy kinh tế ấy không tính đến hiệu quả kinh tế. .. triển công nghệ là đầu tư trực tiếp cho sản xuất Chính những thành tựu to lớn của cách mạng khoa học và công nghệ dẫn tới sự ra đời một nền kinh tế mới: nền kinh tế tri thức Nền kinh tế này đã tác động làm thay đổi cơ cấu kinh tế thế giới, nó không những tạo ra bước phát triển vượt bậc của LLSX mà còn tác động đến QHSX, đến tư duy (nhất là tư duy kinh tế) Trong điều kiện kinh tế tri thức được triển... đối tư ng, trong đó tư duy biện chứng phản ánh đối tư ng trong vô vàn các mối liên hệ của nó với các đối tư ng khác, trong sự vận động, biến đổi của nó ); Tư duy lý luận (khoa học) - Tư duy kinh nghiệm thông thường (đó là căn cứ vào trình độ phản ánh về đối tư ng); Tư duy khách quan - Tư duy chủ quan (các thuật ngữ của Hêghen và sau này được K Popper dùng lại để chỉ quá trình tư duy và sản phẩm của. .. thứ 6 của Ban chấp hành trung ương Đảng khoá V ngày 3/7/1984, cố tổng bí thư Lê Duẩn đã khẳng định: “Nếu không nhận rõ những vấn đề có tính quy luật chung, không quán triệt những tư tưởng cơ bản của đường lối, thì sẽ không thể có những quyết định đúng về quản lý kinh tế Do đó, cần đổi mới tư duy kinh tế, có đổi mới tư duy kinh tế thì mới đổi mới được hoạt động kinh tế, bởi vì con người chúng ta trước . KHÁI LUẬN CHUNG VỀ ĐỔI MỚI TƢ DUY KINH TẾ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 11 1.1. Đổi mới tƣ duy kinh tế 11 1.2. Tính tất yếu đổi mới tƣ duy kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam 23 1.2.1. Điều. tư duy tư sản, tư duy tiểu tư sản ; theo thành phần dân tộc, như tư duy Kinh, tư duy Thái, tư duy Mường, tư duy Tày, tư duy Êđê, tư duy Bana ; theo thành phần quốc gia 17 dân tộc, như tư. trình đổi mới tư duy kinh tế của Đảng về con đường đi lên CNXH ở nước ta. 5 Nghiên cứu việc đổi mới tư duy về xây dựng kinh tế của Đảng sẽ giúp chúng ta thấy được ý nghĩa của tư duy kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Đổi mới tư duy kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1986 đến nay, Đổi mới tư duy kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1986 đến nay, Đổi mới tư duy kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1986 đến nay, Chương 1 KHÁI LUẬN CHUNG VỀ ĐỔI MỚI TƯ DUY KINH TẾ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, Chương 2 NỘI DUNG ĐỔI MỚI TƯ DUY KINH TẾ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI TƯ DUY KINH TẾ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay