Các quy luật DT ôn TN có trắc nghiệm và câu hỏi tự luận sinh học 12 nguyễn thu thủy

Giúp học sinh năng lực trung bình giải nhanh các bài tập trắc nghiệm phần Di truyền quần thể Sinh học 12

Giúp học sinh có năng lực trung bình giải nhanh các bài tập trắc nghiệm phần Di truyền quần thể Sinh học 12
... “GIÚP HỌC SINH CÓ HỌC LỰC TRUNG BÌNH GIẢI NHANH CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHẦN DI TRUYỀN QUẦN THỂ - SINH HỌC 12 để giúp em trường dễ dàng làm câu tập trắc nghiệm phần Di truyền quần thể III Giải ... cho học sinh khó mà học sinh điểm phần thi + Làm để học sinh kỹ giải tập di truyền quần thể, trừ học sinh khả tự học tự nghiên cứu đa số học sinh phải nhờ thầy cô giáo kỹ Đặc biệt học ... gen quần thể tính tỉ lệ số cá thể kiểu gen tổng số cá thể quần thể Giả sử quần thể cấu trúc di truyền hệ P xAA + yAa + zaa = 1, cấu trúc di truyền quần thể hệ Fn xác định: - Nếu quần thể...
 • 24
 • 2,376
 • 6

các dạng bài tập nghiệp vụ ngân hàng( đầy đủ cả trắc nghiệm bài tập tự luận)

các dạng bài tập nghiệp vụ ngân hàng( có đầy đủ cả trắc nghiệm và bài tập tự luận)
... thi công - Các nguồn khác doanh nghiệp dùng để trả nợ ngân hàng hàng năm: 50,7 triệu đồng - Ngân hàng công ty thoả thuận kỳ hạn trả nợ tháng Bài tập 2: Một doanh nghiệp dự kiến vay ngân hàng để ... doanh Hãy xác định mức cho vay ngân hàng dự án? III/ Dạng tập nghiệp vụ chiết khấu Bài tập 7: Ngày 20/11/2006 Phòng tín dụng Gidobank nhận hồ sơ xin chiết khấu chứng từ giá Công ty CP Bánh mứt ... USD - Doanh nghiệp khách hàng tín nhiệm với ngân hàng nội dung chứng từ đảm bảo tốt - Ngân hàng thực chiết khấu ngày 10/04/N Bài tập Ngày 13/6/N, doanh nghiệp Lê Linh gửi đến ngân hàng chứng...
 • 9
 • 2,883
 • 74

Đề thi trắc nghiệm lựa chọn, đúng sai giải thích câu hỏi tự luận bằng tiếng anh thị trường tài chính các định chế (có đáp án)

Đề thi trắc nghiệm lựa chọn, đúng sai giải thích và câu hỏi tự luận bằng tiếng anh thị trường tài chính và các định chế (có đáp án)
... businesses C) depreciated; consumers D) depreciated; businesses Answer: A 20) Money is defined as A) anything that is generally accepted in payment for goods and services or in the repayment of debt B) ... middlemen, borrowing funds from those who have saved and lending these funds to others B) produce nothing of value and are therefore a drain on society’s resources C) help promote a more efficient ... of the above E) only (A) and (C) of the above Answer: C 1.2 True/False 1.3 Essay 1) Money is anything accepted by anyone as payment for services or goods Answer: FALSE 2) Interest rates are determined...
 • 4
 • 307
 • 11

Bài tập trắc nghiệm câu hỏi ôn tập Hóa Sinh 1 Ngành Y, Dược

Bài tập trắc nghiệm và câu hỏi ôn tập Hóa Sinh 1 Ngành Y, Dược
... tới gam? A 10 -13 B 10 -17 C 10 -19 D 10 - 21 E 10 -23 ĐIỀN VÀO CHỖ TRÓNG TRONG CÁC CÂU SAU CHO HOÀN THIÊN Câu 20: Dị hóa đồng hóa phạm trù mặt……?… ……? … trình chuyển hóa chất Câu 21: Dị hóa trình……?… ... cứu ……? a 11 a c 12 a 3.a 13 b b 14 a 5.a 15 a a 16 a b 17 e b 18 e b 19 b 10 b 11 Đáp án phần điền khuyết:: Câu 20: Mâu thuẩn – thống Câu 21: Phân giải – sản phẩm Câu 22: Năng lượng Câu 23: Nhiệt ... số bệnh mà trước ta không chữa E Mọi bệnh tật trị thuốc từ sinh phẩu sản xuất công nghệ sinh học c c b b d b c a e 10 b 11 d 12 c 13 b 14 c 15 d 16 b 17 d 18 d 19 b 20 e 21 a 22 c 23 e 24 e 25...
 • 82
 • 6,224
 • 21

TRẮC NGHIỆM câu hỏi LUẬT HÀNH CHÍNH

TRẮC NGHIỆM và câu hỏi LUẬT HÀNH CHÍNH
... nguồn luật hành hay không ? Tại ? Các nghị đảng văn quan nhà Nhà nướcban hành, không chứa quy định pháp luật hành Các văn nguồn văn luật hành sở, để nhà nước hoá thành quy phạm pháp luật hành ... Đảng nguồn luật hành Câu 23: quan hệ pháp luật có tham gia quan hành nhà nước quan hệ pháp luật hành Khẳng định sai: Câu 24: Tất văn quan nhà nước có thâm quyền ban hành văn quản lý hành nhà nước ... đồng Câu 35: Người nước Việt Nam hưởng quy chế pháp lý hành cách thống Đúng Câu 36: áp dụng quy phạm pháp luật hành thực không hành động Đúng Câu 37: Mọi nghị định phủ ban hành nguồn luật hành...
 • 16
 • 438
 • 1

TRẮC NGHIỆM CÂU HỎI LUẬT HÀNH CHÍNH (KÈM LỜI GIẢI)

TRẮC NGHIỆM VÀ CÂU HỎI LUẬT HÀNH CHÍNH (KÈM LỜI GIẢI)
... phủ ban hành nguồn luật hành Sai: Vì nguồn luật hành văn chứa đựng quy phạm pháp luật hành chính, nên nghị định Chính phủ ban hành với tư cách văn quy phạm pháp luật hành nguồn Luật hành Câu 38: ... vi phạm hành chính, người chưa thi hành định xử phạt vi phạm hành thi hành Sai Không phải hết thời hiệu thi hành người chưa thi hành thi hành Theo khoản Điều 74 Luật xử lí vi phạm hành chính, ... Nhà nước ban hành, không chứa quy định pháp luật hành Các văn nguồn văn luật hành sở, để nhà nước hoá thành quy phạm pháp luật hành Câu 23: Mọi quan hệ pháp luật có tham gia quan hành nhà nước...
 • 27
 • 227
 • 1

câu hỏi tự luận triết học đáp án

câu hỏi tự luận triết học có đáp án
... biïån chûáng vêåt Phûúng phấp biïån chûáng vêåt àưëi lêåp vúái phûúng phấp siïu hònh Phûúng phấp biïån chûáng vâ siïu hònh xët hiïån rêët súám, tûâ thúâi cưí àẩi Phûúng phấp biïån chûáng lâ phûúng ... Con àûúâng biïån chûáng ca quấ trònh nhêån thûác chên l, nhêån thûác hiïån thûåc khấch quan 69 CÊU 24 : Quan àiïím ca ch nghơa vêåt biïån chûáng vïì mưëi quan hïå biïån chûáng giûäa l lån vâ ... chûáng giûäa têët nhiïn vâ ngêỵu nhiïn, nghơa phûúng phấp lån ca vêën àïì àố 65 http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN CÊU 22: Mưëi quan hïå biïån chûáng...
 • 107
 • 1,304
 • 3

trắc nghiệm bài tập thực hành tin học 12

trắc nghiệm và bài tập thực hành tin học 12
... 1D 11C 2D 12D 3C 13D 4C 14D 5A 15D 6C 16A 7C 17D 8C 18B 9D 10C Sưu tầm P 48 Trắc nghiệm Bài tập thực hành Tin học 12 II BÀI TẬP THỰC HÀNH BÀI 1: Cho ... Sưu tầm P 12 Trắc nghiệm Bài tập thực hành Tin học 12 BÀI 4: CẤU TRÚC BẢNG Câu 1: Thành phần sở Access là: A Table B Field C Record D Field name ... lọc danh sách học sinh hai tổ lớp 12A1, ta chọn lọc theo mẫu, trường “Tổ” ta gõ vào: Sưu tầm P 22 Trắc nghiệm Bài tập thực hành Tin học 12 A or B Không...
 • 53
 • 2,841
 • 14

Các câu hỏi tự luận hóa học lớp 11 Học kỳ 1

Các câu hỏi tự luận hóa học lớp 11 Học kỳ 1
... hòa H 2S 0 ,1 M , biết H2S có K1 = 10 – ; K2 = 1, 3 .10 13 d) Tính pH dung dịch H3PO4 0 ,1 M Biết H3PO4 có K1 = 8 .10 -3, K2 = 6 .10 -8 , K3= 4 .10 -13 NITƠ-PHOTPHO Bài 1/ - Từ 68 NH3 sản xuất 16 0 HNO3 63% ... [Ba2+] = 5 .10 -4 Tính pH dd Câu 16 /- Tính nồng độ mol/l ion có trong: 1/ Dung dịch Ba(OH)2 0,02M 2/ 1, 5 lít dd có 5,58 g NaCl 11 , 1 g CaCl2 3/ Dung dịch HNO 310 %( D =1, 054 g/mol) Câu 17 /- Cho 50ml ... 6,9 .10 -4 Câu 13 : Trộn 50 ml dung dịch NaCl 0,1M với 15 0 ml dung dịch CaCl 0,2M Tính nồng độ mol/lít ion Cl- dung dịch sau trộn Câu 15 : Cần gam NaOH để pha chế 500,0 ml dung dịch có pH = 11 , 0 Câu...
 • 8
 • 617
 • 2

Trắc nghiệm bài tập thực hành tin học 12

Trắc nghiệm và bài tập thực hành tin học 12
... 1D 2D 11C 12D 3C 13D 4C 14D 5A 15D 6C 16A 7C 17D 8C 18B 9D 10C Sưu tầm P 29 Trắc nghiệm Bài tập thực hành Tin học 12 II BÀI TẬP THỰC HÀNH BÀI 1: Cho ... dùng đăng nhập vào hệ thống lần Sưu tầm P 28 Trắc nghiệm Bài tập thực hành Tin học 12 Câu 12: Để nhận dạng người dùng đăng nhập vào CSDL, mật người ... định hành động cho biểu mẫu ĐÁP ÁN: 1B 11C 2C 12D 3A 13B 4B 14A 5A 15C 6B 16D 7D 17D 8A 9D 10A Sưu tầm P 16 Trắc nghiệm Bài tập thực hành Tin học 12...
 • 33
 • 3,118
 • 2

Câu hỏi đạng nhận định đúng sai Câu hỏi tự luận Luật kinh doanh

Câu hỏi đạng nhận định đúng sai và Câu hỏi tự luận Luật kinh doanh
... hình thức Hộ kinh doanh Phân tích đặc điểm pháp lý hộ kinh doanh Phân biệt hộ kinh doanh doanh nghiệp tư nhân 10 Vận dụng quy định pháp luật để lập hồ sơ đăng kí kinh doanh hộ kinh doanh 21 Chương ... đầu tư doanh nghiệp Hộ kinh doanh kinh doanh địa điểm Hộ kinh doanh quyền góp vốn vào công ty TNHH Tất hộ kinh doanh phải đặt đăng ký tên riêng với quan nhà nước có thẩm quyền Hộ kinh doanh phải ... chung Luật kinh doanh chủ thể kinh doanh Câu Sự khác giải thể doanh nghiệp giải thể hợp tác xã? Câu Thủ tục thành lập doanh nghiệp: Hồ sơ, quan có thẩm quyền đăng ký kinh doanh, thời hạn? Câu 16...
 • 32
 • 235
 • 3

Xem thêm