ÔN tập sắt 12CB

ÔN tập sắt 12CB

ÔN tập sắt 12CB
... gam clo tác dụng vừa đủ kim loại sắt tạo 32,5 gam FeCl 3? A 21,3 gam B 14,2 gam C 13,2 gam D 23,1 gam Câu 46: Phân hủy Fe(OH)3 nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu chất rắn là: A FeO B ... Hai chất X, Y A HCl, NaOH B HCl, Al(OH)3 C NaCl, Cu(OH)2 D Cl2, NaOH Câu 50: Hợp chất sắt (II) sunfat có công thức là: A FeSO4 B Fe(OH)3 C Fe2O3 D Fe2(SO4)3 Câu 51: Chất có tính oxi hoá tính khử ... số kim loại tác dụng với dung dịch HCl dung dịch H2SO4 loãng là: A 10 B C D Câu 37: Hợp chất sau sắt vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử? A FeO B Fe2O3 C Fe(OH)3 D Fe(NO3)3 Câu 38: Câu sau đúng?A.Ag...
 • 2
 • 181
 • 0

Tiet on tap Hk1-12Cb

Tiet on tap Hk1-12Cb
... understanding II Language focus: - Pronunciation - Grammar and vocabulary - Reported speech - Relative clauses - Tenses - Conditional sentences - Clauses of concession and reason III Teaching aids: - Sheets ... be done He can this exercise > This exercise can be done by him - T asks Ss to retell the form - Form : must/ can + be + V-ed/pII To be + V-ed/pII Conditional sentences: a The first conditional ... clause doesnt change We only change personal pronouns, possessive adjectives, possessive pronouns If the reporting verb is the past tense ( e.g said, told) + Tenses move one tense back Present...
 • 8
 • 236
 • 0

2 ĐỀ ÔN TẬP HKI 12CB

2 ĐỀ ÔN TẬP HKI 12CB
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/603/184604//10_DE_ON_TAP_TA 12_ HKI _20 1 020 11.doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 239
 • 0

ôn tập sắt

ôn tập sắt
... B) Fe C) Không có kim loại D) Mg 44) Ngâm sắt vào dung dòch Cu(NO3)2 ,hiện tượng xảy A) Cu có màu nâu đỏ bám sắt màu xanh dung dòch nhạt dần B) Cu có màu nâu đỏ bám sắt dung dòch từ không màu chuyển ... Không xác đònh D) NaHCO3 Na2CO3 32) Cho khí CO2 vào dung dòch KOH dư thu muối: A) K2CO3 B) KHCO3 C) KHCO3 K2CO3 D) Không xác đònh 33) Cho khí CO2 dư vào dung dòch KOH thu muối: A) K2CO3 B) Không ... ngâm kín chúng dầu hỏa :1.Dầu hỏa dung môi không hòa tan kim loại kiềm.2.Cách li kim loại kiềm với không khí.3.Dầu hỏa hiđrocacbon no.4.Dầu hỏa không tác dụng với kim loại kiềm.Những câu giải...
 • 10
 • 46
 • 0

On tap HK1 -12CB

On tap HK1 -12CB
... mω A : Vật qua vò trí cân 2    EtM = kA : Vật biên  Thế động vật biến thiên tuấn hồn với II CON LẮC ĐƠN Phương trình li độ góc: Phương trình li độ dài: α =α cos(ω +ϕ) t f ′ =2 f T′ = T ω′ = ...  π 2 Hai dao động vuông pha ∆ϕ = (2 k + 1) : A = A1 + A2  Hai dao động có độ lệch pha ∆ϕ = const : A1 − A2 ≤ A ≤ A1 + A2  DAO ĐỘNG TỰ DO DAO ĐỘNG DUY TRÌ Lực tác dụng Biên độ A Chu kì T (hoặc...
 • 5
 • 69
 • 0

ĐC ÔN TẬP HKI-12CB

ĐC ÔN TẬP HKI-12CB
... 14,784 lít CO2 (đktc) Xác định công thức phấn tử este A C4H8O2 B C6H12O2 C C5H10O2 D C7H14O2 22/ Oxi hóa hoàn toàn 1,224(g) este thu 2,64(g) CO2 1,08 (g) H2O Công thức phấn tử este là: A C5H10O2 ... (g) ancol Công thức cấu tạo este là: A C3H7COOC2H5 B C2H5COOC2H5 C CH3COOC2H5 D HCOOC2H5 28/ Để thủy phân hết 9,25g este đơn chức cần dùng 50ml dung dịch NaOH 2,5M Tạo 10,25g muối Công thức cấu ... Xác định công thức cấu tạo este: A C3H7COOC2H5 B CH3COOC2H5 C CH3COOCH3 D HCOOC2H5 30/ Xà phòng hóa hoàn toàn 2,64 (g) este no, đơn chức, mạch hở cần dùng hết 300 ml dung dịch NaOH 0,1M Công thức...
 • 5
 • 94
 • 0

Tài liệu Ôn tập SẮT - CROM - ĐỒNG docx

Tài liệu Ôn tập SẮT - CROM - ĐỒNG docx
... ? A Sắt tan dung dịch CuSO4 C Sắt tan dung dịch FeCl2 B Sắt tan dung dịch FeCl3 D Đồng tan dung dịch FeCl3 Câu 77: Khử hồn tồn 0,3 mol oxit sắt FexOy Al thu 0,4 mol Al2O3 Cơng thức oxit sắt A ... X tác dụng với dung dịch H2SO4 lỗng lấy khí thu để khử oxit kim loại Y X Y A đồng sắt B sắt đồng C đồng bạc D bạc đồng Câu 98: Hồ tan 9,14g hợp kim Cu, Mg Al dung dịch HCl dư thu khí X 2,54g ... + H2O Đây phản ứng A oxi hố - khử, chất oxi hố chất khử chất khác B oxi hố - khử nội phân tử C tự oxi hố - khử D trao đổi Câu 52: Dung dịch khơng hồ tan kim loại đồng? A Dung dịch FeCl3 B Dung...
 • 8
 • 288
 • 2

Tài liệu Ôn tập sắt - đồng pdf

Tài liệu Ôn tập sắt - đồng pdf
... D Không có oxit phù hợp Câu 49:Đốt cháy hoàn toàn 16,8 gam Fe khí O2 cần vừa đủ 4,48 lít O2 (đktc) tạo thành ôxit sắt Công thức phân tử oxit công thức sau đây? A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D Không xác ... Fe3O4 D không xác định Câu 53: Khử hoàn toàn 11,6 gam oxit sắt CO nhiệt độ cao Sản phẩm khí dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư, tạo 20 gam kết tủa Công thức oxit sắt A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D không xác ... 3:2 Câu 51: X oxit sắt Biết 16 gam X tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch HCl 2M X A FeO B.Fe2O3 C Fe3O4 D không xác định Câu 52: Một oxit sắt oxi chiếm 30% khối lượng Công thức oxit A FeO...
 • 8
 • 202
 • 0

Ôn tập12CB HKI

Ôn tập lý 12CB HKI
... biểu sau không đúng? A/ Công thức W= kA cho thấy vật có li độ cực đại B/ Công thức W = m v max cho thấy động vật qua vị trí cân m ω A cho thấy không thay đổi theo thời gian 1 D/ Công thức Wt ... ngang dao động điều hoà, tốc độ vật không vật chuyển động qua A/ vị trí cân B/ vị trí mà lực đàn hồi lò xo không C/ vị trí có li độ cực đại D/ vị trí mà lò xo không bị biến dạng Câu 46: Trong dao ... Điều kiện để lắc đơn dao động điều hoà A/ lắc dao động không ma sát B/ khối lượng lắc không lớn C/ khối lượng lắc đủ nhỏ D/ góc lệch nhỏ không ma sát Câu 97: Con lắc đơn dao động điều hoà với chu...
 • 16
 • 196
 • 0

Tài liệu ôn tập Sinh 12CB

Tài liệu ôn tập Sinh 12CB
... Diễn thứ sinh loại diễn xảy môi trường: A có quần xã sinh vật sống C chưa có sinh vật sinh sống B có sinh vật sinh sống D có sinh vật tiên phong sống 18: Hệ sinh thái gì? A Tập hợp quần xã sinh vật ... hợp quần xã sinh vật môi trường vô sinh quần xã B Tập hợp quần thể sinh vật môi trường vô sinh C Tập hợp sinh vật với môi trường sống sinh vật D Tập hợp quần thể sinh vật với môi trường sống chúng ... trình cacbon sinh A liên quan tới yếu tố vô sinh hệ sinh thái C trình tái sinh phần vật chất hệ sinh thái B gắn liền với toàn vật chất hệ sinh thái D trình tái sinh phần lượng hệ sinh thái 10.Tổ...
 • 13
 • 86
 • 0

ON TAP LI 12CB CHUONG 6

ON TAP LI 12CB CHUONG 6
... 0 ,65 06 µ m B λH α = 0 ,65 61 µ m C λH α = 0 ,65 66 µ m D λH α =0 ,65 01 µ m Câu 52 Trong quang phổ hidro bước sóng vạch quang phổ sau : Vạch thứ dãy Laiman λ = 0,121 568 μm Vạch Hα dãy Banme λα =0 ,65 6279μm ... 0 ,65 06 µ m B λHα = 0 ,65 61 µ m C λH α = 0 ,65 66 µ m D λH α =0 ,65 01 µ m Câu 82 Trong quang phổ hidro bước sóng vạch quang phổ sau : Vạch thứ dãy Laiman λ = 0,121 568 μm Vạch Hα dãy Banme λα =0 ,65 6279μm ... Biết : h = 6, 625.10-34 J.s; e = –1 ,6. 10-19 C hiệu điện Anốt Catốt ống A 6, 21.104 V B 6, 625.104V C 4,21.104V D 8,2.104V Câu 16 Hiệu điện hai anôt catôt ống Cu-lit-giơ 200 kV Động electron đến Anôt...
 • 12
 • 84
 • 0

ON TAP LI 12CB CHUONG 7

ON TAP LI 12CB CHUONG 7
... proton 141 nơtron B 86 proton 136 nơtron C 89 proton 1 37 nơtron D 86 proton 222 nơtron 23 Câu Cho phản ứng hạt nhân : 11 Na + p → α + Ne , hạt nhân Ne có : A proton 10 nơtron B 10 proton 20 nơtron ... nhân 27 Co nói là: A 70 ,5 MeV B 70 ,4 MeV C 48,9 MeV D 54,4 MeV Câu Tính lượng li n kết riêng hạt α (là hạt nhân He ).Biết mα = 4, 001u ; m p = 1, 0 073 u ; mn = 1, 0087u A 70 ,988 MeV B 7, 0988 ... proton 20 nơtron C 11 proton 10 nơtron D 10 proton 10 nơtron 37 37 Câu Cho phản ứng hạt nhân : 17 Cl + X → n + 18 Ar , hạt nhân X là: A êlectrôn B nơtrôn C prôtôn D pôzitrôn 27 Câu Cho phản ứng hạt...
 • 8
 • 89
 • 0

Tổng hợp các đề thi american literature và hướng dẫn ôn tập sát với đáp án nhất

Tổng hợp các đề thi american literature và hướng dẫn ôn tập sát với đáp án nhất
... không may, trông nhỏ giống tay em bé bàn tay bị thương khiến ông ta chơi kiếm Mặc dầu ông ta không tin vào máy ông điều trị ông đến bệnh viện cách đặn Chắc chắn rằng, ông đến bệnh viện ông ... chức đám cưới cho con, ông đuổi cổ tất niên muốn hẹn hò với cô "Ông đuổi cổ tất niên không số họ xứng với Emily." cha cô mất, cô phụ thuộc vào ông ta Cô không để xác ông chôn cô nói cha cô chưa ... đến đời đáng thương Cô Emily Grierson, thành viên cuối gia đình quyền lực quý tộc Jefferson Trong câu chuyện, có nhiều vấn đề đề cập, khía cạnh mà hấp dẫn bảo bọc đáng cha cô dẫn đời cô vào bế...
 • 21
 • 2,646
 • 9

ôn tập sắt, crom và hợp chất

ôn tập sắt, crom và hợp chất
... dịch bazơ vào muối cromat màu vàng tạo thành đicromat có màu da cam B Khi thêm dung dịch axit vào muối cromat màu vàng tạo thành đicromat có màu da cam C Khi thêm dung dịch axit vào muối cromat ... tạo thành đicromat có màu vàng D Khi thêm dung dịch bazơ vào muối cromat màu da cam tạo thành đicromat có màu vàng Câu 20: : Thêm 0,02 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,01 mol CrCl2 để không khí đến ... đầu 4,8 gam Công thức oxit sắt A Fe3O4 B FeO2 C Fe2O3 D FeO Câu 28: Khi đốt Fe với bột lưu huỳnh điều kiện oxi thu chất X Hãy cho biết công thức X A FeS B FeS2 C Fe2S3 D Cả hỗn hợp chất Câu 29:...
 • 2
 • 98
 • 0

12A3 ôn tập sắt

12A3 ôn tập sắt
... Hg, Na, Ca B Fe, Cu, Sn D Al, Fe, Cu C©u 25 : Cho kim loại: Ni, Fe, Mg, Ag,Cu, Zn; số kim loại không tác dụng với ddịch Fe(NO3)2 là: A C B D C©u 26 : Hemoglobin chất hồng cầu có máu người hầu hết ... hemoglobin có chứa nguyên tố kim loại : A Đồng C Tất đếu sai B Kẽm D Magie C©u 27 : Trường hợp không xảy phản ứng là: A Cu + (dd) HNO3 C Cu + (dd) ZnSO4 B Zn + (dd) HCl D Fe + (dd) CuSO4 Câu 28: ... ta làm sau : A Ngâm đồng vào dung dịch B Cho AgNO3 vào dung dịch C Ngâm kẽm vào dung dịch D Ngâm sắt vào dung dịch Câu 38: Câu sau đúng?A.Ag tan dd FeCl3 B.Cu tan dd FeCl2 C.Cu tan dung dịch FeCl3...
 • 2
 • 141
 • 0

Xem thêm