12A1 ôn thi đề 2

12A1 ôn thi đề 2

12A1 ôn thi đề 2
... Cu(NO3 )2 x, y, z, có mối quan hệ sau để thu muối? y + 2z 3y + 2z 3y 3y + 2z y + 2z ≤x< ...
 • 2
 • 149
 • 0

Đề ôn thi HK 2 K7

Đề ôn thi HK 2 K7
... 18) She the beef into thin strips a/ made b/ heated c/ stried 19) The simple past of “ Stir fry” is a/ stired fry b/ stir fried c/ stired fried 20 ) Adverb of adjective “hard” is ... hard Choose the suitable word to fill in the blank : (2. 5Ms) medicine - aksed - spinach - sick - went Ba (1) to the doctor because he was (2) The doctor (3) Ba some questions Ba said he ... (5) to make him feel better III Rewrite (2. 5Ms) 1) I am one meter sixty centimeters high ( Đặt câu hỏi với “HOW”) 2) I am not a doctor They are not doctors ( Viết...
 • 5
 • 226
 • 0

Đề Ôn Thi -ĐH-2

Đề Ôn Thi -ĐH-2
... 12- 15’ - tuần 14, 15 Đáp án : (Đề ) :1/A 2/B /A 4/C 5/D 6/D 7/B 8/C 9/C 10/A Đáp án : ( Đề ) : 1/B 2/D 3/B 4/D 5/C 6/A 7/C 8/A 9/D 10/C Đáp án : (Đề ) : Đáp án : (Đề ) : Kiểm tra học kì I ; HỒ ... – NÂNG CAO : 26 Đề 1: Đáp án 1/b 2/A 3/d 4/C 5/B 6/A 7/A 8/B 9/D 10/B Đề : Đáp án 1/b 2/B 3/d 4/A 5/D 6/C 7/B 8/A 9/B 10/D Đề : Đáp án 1/A 2/C 3/d 4/A 5/A 6/C 7/B 8/C 9/D 10/A Đề : Đáp án 1/A ... : ( Đề ) : 1/A 2/B 3/D 4/B 5/A 6/D 7/B 8/C 9/C 10/A Kiểm tra 45’ ; HỐ ĐẠI CƯƠNG – Bài - tuần 11 GV : Dương Bích Lệ - Ngày đề :7/11/07 -ĐỀ :...
 • 36
 • 183
 • 0

8 ĐỀ ÔN THI TNPT 2 -NTQ

8 ĐỀ ÔN THI TNPT 2 -NTQ
... the river A if the ice will be thick enough B unless the ice is thick enough C if the ice is thick enough D when the ice will be thick enough 28 Please call if you're going to arrive ... athletes 43 Approximately how many years ago did these games originate? A 776 years B 2, 277 years C 2, 581 years D 2, 781 years 44 Which of the following contests was NOT mentioned? A discus throwing ... interesting D interests - interested 27 Cigarette smoking can a loss of appetite A cure B release C cause D treat 28 In this case, I think _nothing A it better to say B it be better...
 • 29
 • 296
 • 1

Bai tap hinh hoc lop 11 on thi ki 2 ( trich de thi nam 08)

Bai tap hinh hoc lop 11 on thi ki 2 ( trich de thi nam 08)
... ( ABC ) SA = a Chứng minh mp(SBC) vuông góc với mp(SAC) Tính góc SB mp(ABC) Tính góc mp(ABC) mp(SBC) Gọi I trung điểm AB Tính khoảng cách từ I đến mp(SBC) Bài 10 Cho hình chóp S.ABC có mặt (SAB), ... SA ⊥ ( ABCD ) ,SA = a 1.Tính góc ( SAC ) ( SAD ) Tính khoãng cách hai đường thẳng SB AD Gọi ( α ) mặt phẳng chứa AB vuông góc với ( SCD) Hãy xác định mp ( α ) Bài 17 cạnh SC Mặt phẳng ( α ) ... rằng:BD ⊥ mp (SAC); CD ⊥ SD b) Tính góc hợp cạnh bên SB mặt phẳng đáy Bài 12 Cho hình tứ diện ABCD, biết tam giác BCD vuông C AB ⊥ ( BCD ) Chứng minh rằng: · a) BCA góc hai mp (BCD) (ACD) Mp(BCA) vuông...
 • 2
 • 2,676
 • 65

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HK 2 – KHỐI 11 Năm học 2011 – 2012 ppt

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HK 2 – KHỐI 11 Năm học 2011 – 2012 ppt
... Way 1 12 113 114 115 116 Good luck! ĐÁP ÁN ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HK KHỐI 11 Năm học 20 11 20 12 Các vấn đề cần nắm vững: Từ vựng: Từ vựng liên quan đến chủ đề học chương trình kỳ Ngữ pháp: - Mệnh đề ... Games? at The person sits next to me is someone I have never met sitting 1 12 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 Viết lại câu gợi ý, giữ nguyên nghĩa câu: It was my grandfather who taught ... have never met 117 118 119 120 121 122 123 Viết lại câu gợi ý, giữ nguyên nghĩa câu: My grandfather taught me how to collect books It was my… I bought the new dictionary from this bookshop It...
 • 4
 • 382
 • 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HK 2 -HÓA 12

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HK 2 -HÓA 12
... A Fe(NO3 )2, NO2, H2O B Fe(NO3)3, N2, H2O C Fe(NO3)3, NO, H2O D Fe(NO3)3, NO2, H2O Câu 19- Các chất sau không pứ với axit (HNO , H2SO4 ) đặc, nguội A Fe Cu B Al Ag C Fe Al D Na Fe Câu 20 - Hiện ... 6, 72 lít D 2, 24 lít Câu 23 - Cho 5,6 gam sắt tác dụng 400 ml dung dòch HCl 1M, phản ứng hoàn toàn thu V lít H2 (đktc) Giá trò V là: A 2, 24 lít B 3,36 lít C 4,48 lít D 2, 24 lít 4,48 lít Câu 24 - ... Fe(OH )2 cần V ml dung dịch HCl 2M Giá trị V là: A 30 ml B 22 ,5 ml C 7,5 ml D 15 ml Câu 25 - Cho 26 ,2 (g) hỗn hợp Al2O3 ,Fe2O3 tác dụng hoàn toàn với dung dòch NaOH dư thu 16 gam chất rắn, số gam Al2O3...
 • 4
 • 223
 • 0

Giúp em ôn thi2 toán 6(đề 01+ đề 02)

Giúp em ôn thi kì 2 toán 6(đề 01+ đề 02)
... GIẢI ĐỀ THI KÌ II- ĐỀ SỐ 02 MÔN TOÁN – LỚP Thời gian: 90 phút ĐIỂM Bài : (3điểm) Tính + − 2  5 + 20 11  − ÷.1  24 16  13 75% - 1  1 + 0,5 : - − ÷ 12   Bài : (2 iểm) Tìm x biết : − 12 = ... (0,5 điểm) Cho biểu thức : Chứng tỏ : A= 1 1 + + + + 21 22 23 24 40 < A ...
 • 2
 • 177
 • 0

bộ đề ôn thi2 mới nhất

bộ đề ôn thi kì 2 mới nhất
... đối xứng B qua A 2) Tìm MAX , MIN hàm số f ( x ) = 2) Cho số phức z = + i Tính z + (z )2 Bộ đề thi thử HK2 − TOÁN 12 _ II 1) Cho (S): x2+y2+z2–2x–4y–6z = , điểm M(1; 1; 1), N (2; -1; 5) a/ Tìm ... hạn (C 2) , tiệm cận ngang đường thẳng x = 3, x = 4 Bộ đề thi thử HK2 − TOÁN 12 _ Câu 1) Tính: a) π x x I = ∫ (1 + sin ) cos dx b) ∫ x2 2+ x3 dx 2) Tìm GTLN giá trị nhỏ hàm số y = x2.ex [−3 ;2] Câu ... song song với AB Bộ đề thi thử HK2 − TOÁN 12 _ b/ Tính thể tích khối tứ diện ABCD, suy độ dài đường cao tứ diện vẽ từ đỉnh D 2) Tính giá trị biểu thức P = (1 − i )2 + (1 + i )2 Đề số A Phần chung...
 • 8
 • 254
 • 0

Giúp em ôn thi kì 2- Đề 02+bài giải đề 01

Giúp em ôn thi kì 2- Đề 02+bài giải đề 01
... ∆ABC tam giác nhọn -HẾT Lưu ý: Lời giải đề 01 mang tính chất tham khảo, em đối chiếu lại với lời giải để rút kinh nghiệm Tham khảo tập giải đề 02 Bài giải cập nhật sau Ba san ... biểu thức P Q có giá trị Bài 2: (1,5 điểm) Giải bất phương trình biễu diễn tập nghiệm bất phương trình trục số: x − x −1 9x − + ≥ 10 Bài 3: (2,5 điểm) Giải toán sau cách lập phương trình: Một khu ... ADE AE · = Tam giác AEC vuông E, EAC = 600 (gt) nên AE = AC hay 2 ∆ADE ∆ABC ⇒ AC 2 S ADE  AE    = ÷ =  ÷ = ⇒ S ABC = 4S ADE (đpcm) S ABC  AC    HẾT ĐỀ SỐ 02 Bài 1: (1,5 điểm) Cho...
 • 2
 • 164
 • 0

Đề ôn thi HK II- Ôn TN2010-đề 2

Đề ôn thi HK II- Ôn TN2010-đề 2
... (5) FeCl3; (6) HNO3 đđ, nguội A 1 ,2, 3,4,5,6 B 1 ,2, 4,5,6 C 1 ,2, 4,5 D 1,3,4,5 2+ 2+ Câu 36 Cation M có cấu hình elctrron 3p M ion sau đây? A Fe2+ B Cu2+ C Mg2+ D Ca2+ Câu 37 Để điều chế kim loại ... Mg(NO3 )2 A, B là: A CuSO4, Cu(NO3 )2 B Na2SO4, KNO3 C H2SO4, HNO3 D CuSO4, Ba(NO3 )2 Câu 31 Khi cho kali kim loại đến dư vào dd FeSO4 , ta thu sản phẩm là: A KOH; K2SO4 Fe B KSO4 ,KOH, Fe(OH )2 H2 C ... Al2O3 nhiệt độ cao; C Điện phân Al2O3 trạng thái nóng chảy D Tất Câu 23 Để phân biệt dd: (NH4)2SO4 , Al2(SO4)3 , Fe2(SO4)3 ta dùng dd sau đây? A BaCl2 ; B KOH ; C AgNO3 ; D HNO3 3+ 3+ Câu 24 ...
 • 2
 • 172
 • 0

Đề cương ôn thi HK 2 Khối 10 (kungfu)

Đề cương ôn thi HK 2 Khối 10 (kungfu)
... a Từ FeS2, NaCl, H2O, O2, chất xúc tác có đu,û điều chế chất sau: NaOH, Fe 2O3, HCl, SO2, nước gia-ven, FeCl3, Na2SO3, H2SO4 b Có chất: Fe, Cu, FeO, Na2CO3, C, BaSO3, BaSO4, CuO, ... TỐN SO2 / H2S + DD KIỀM: Câu 12: Cho 896 ml khí SO2 vào dd NaOH dư Sau phản ứng thu gam muối? Câu 13: Cho 0.896 lít khí SO2 (đktc) vào 25 ml dd NaOH 2M sau phản ứng thu dung dịch X Tìm khối lượng ... chất rắn thu cần dùng 29 ,4 gam dd H2SO4 20 % sau phản ứng thu dd A a Tìm khối lượng nhơm ban đầu khối lượng muối dd A b Để phản ứng vừa đủ với dd A cần lít dung dịch BaCl2 2M? Câu 6: Cho 7,38 gam...
 • 2
 • 164
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bộ đề ôn thi toán 2đề ôn thi toán 2013chuyên đề ôn thi toán 2015đề cương ôn thi thuế 2014đề cương ôn thi triết 2de cuong on thi triet 2chuyên đề ôn thi lý 2015de cuong on thi hk 2 mon ngu vanđề thi thử hóa 12 ôn thi dh 2015de cuong ly thuyet va bai tap on thi thpt 2015de cuong on thi hk 2 anh 6 thi diemde on thi hk 2 anh van 6 moibộ đề ôn thi ptth 2015đề ôn thi thpt 2016 sinhôn thi kỳ 2 toán 2Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học