Sinh tong hop aa

Sử dụng năng lượng trong sinh tổng hợp ở vi sinh vật

Sử dụng năng lượng trong sinh tổng hợp ở vi sinh vật
... sinh tổng hợp đòi hỏi nhiều lượng Điều dễ nhận thấy ta xem xét lực sinh tổng hợp tế bào E coli sinh trưởng nhanh (bảng 18.1) Mặc dù hầu hết ATP dành cho sinh tổng hợp dùng cho tổng hợp protein, ... 18.22 Sinh Monophosphatee tổng hợp adenosine monophosoahte Guanosine 18.7.2 Sinh tổng hợp pyrimidine Sinh tổng hợp pyrimidine mở đầu với acid aspartic cacbamoyl-phosphate (một phân tử cao tổng hợp ... thêm nguyên liệu lượng cho vi c tổng hợp gen, enzyme amino acid bổ sung Rõ ràng, vi c sử dụng vài monome nối với liên kết cộng hoá trị khiến cho vi c tổng hợp cao phân tử trở thành trình có hiệu...
 • 37
 • 738
 • 2

Sinh tổng hợp protein - Điều hòa sinh tổng hợp protein

Sinh tổng hợp protein - Điều hòa sinh tổng hợp protein
... đổi GTP gọi EF-Ts Sau EF-Tu-GDP phóng thích khỏi ribosome, EF-Ts gắn vào EF-Tu chỗ GDP Sau GTP đến gắn vào phức hợp EF-Tu-EF-Ts Phức hợp sau tách thành EF-Ts tự EF-Tu-GTP 4.3 Giai đoạn kết thúc ... kiện diễn hình 2.7 - Điều kiện không cảm ứng (không có lactose) Gen điều hòa operon thường xuyên tổng hợp protein ức chế (repressor protein) mức thấp, có promoter hiệu Sự tổng hợp protein bị tác ... sản phẩm protein chúng tổng hợp đáp lại với nhân tố môi trường, thường điều khiển hay nhiều protein điều hòa Trình tự DNA bên operon, nơi mà protein ức chế gắn vào, gọi operator (điểm điều hành)...
 • 14
 • 5,424
 • 18

Sinh tổng hợp axit amin

Sinh tổng hợp axit amin
... thuyết tổng hợp aa , có aa tổng hợp đường đặc trưng acid glutamic alanin tổng hợp đường amine hóa , asparagine glutamine tổng hợp đường amide hóa Các đường sinh tổng hợp amino acids a amine ... bên Dưới đây, xét phần sinh tổng hợp acid amin là: tổng hợp khung carbon đường chuyển hóa nitơ Các cách sinh tổng hợp amino acid: Axit amin cấu tạo ba thành phần: nhóm amin (-NH2), hai nhóm cacboxyl ... tính chất axit amin HVTH: Hoàng Anh Tố Mai Lớp: Sinh học thực nghiệm 2011 Tiểu luận Hóa học protein 2.1 Sinh tổng hợp từ thể sống 2.1.1 Tổng hợp khung cacbon Khung carbon dùng để tổng hợp amino acid...
 • 17
 • 2,475
 • 14

Nghiên cứu phân lập tuyển chọn và tạo chủng giống bằng kỹ thuật di truyền để sinh tổng hợp enzym β-galactosidaza có hiệu suất cao

Nghiên cứu phân lập tuyển chọn và tạo chủng giống bằng kỹ thuật di truyền để sinh tổng hợp enzym β-galactosidaza có hiệu suất cao
... nhánh: Nghiên cứu phân lập tuyển chọn tạo chủng giống kỹ thuật di truyền để sinh tổng hợp enzym -galactosidaza hiệu suất cao KC- 04-07 Mã số đề tài : Năm Theo hợp đồng Năm 2001 Đã phân lập đợc chủng ... lập tuyển chọn tạo chủng giống kỹ thuật di truyền để sinh tổng hợp enzym galactosidaza hiệu suất cao" Nội dung đề tài tập trung giải bốn nhiệm vụ là: + Phân lập tuyển chọn chủng vi sinh vật ... Ngô Tiến Hiển Đề tài nhánh cấp nhà nớc Nghiên cứu phân lập tuyển chọn tạo chủng giống kỹ thuật di truyền để sinh tổng hợp enzym -galactosidaza hiệu suất cao Chủ nhiệm đề tài nhánh cấp nhà nớc...
 • 30
 • 440
 • 4

Nghiên cứu phân lập, tuyển chọn, sinh tổng hợp enzym colagenaza và ứng dụng trong thực phẩm

Nghiên cứu phân lập, tuyển chọn, sinh tổng hợp enzym colagenaza và ứng dụng trong thực phẩm
... "Nghiên cứu phân lập tuyển chọn sinh tổng hợp enzym Colagenaza ứng dụng thực phẩm" nội dung Báo cáo Chơng I: Tổng quan tình hình nghiên cứu Colagenase 1.1 Khái niệmvề cologenase Cologenase enzym ... vi sinh vật lựa chọn chủng an toàn Nghiên cứu quy trình tổng hợp enzym từ chủng lựa chọn: điều kiện môi trờng sinh trởng, sinh tổng hợp enzym, chất cảm ứng cho tổng hợp enzym, động thái tổng hợp ... NGH ENZYM TRONG CH BIN MT S NễNG SN THC PHM M S: KC 04-07 Ch nhim ti cp nh nc: PGS.TS Ngụ Tin Hin ti nhỏnh cp Nh nc NGHIên cứu phân lập, tuyển chọn, sinh tổng hợp enzym colagenaza ứng dụng thực...
 • 60
 • 327
 • 2

Khảo sát vài yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh tổng hợp taxol của các hệ thống tế bào

Khảo sát vài yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh tổng hợp taxol của các hệ thống tế bào
... trư ng s sinh t ng h p taxol c a mô s o d ch treo t bào 25oC - Các y u t có tác ñ ng hi u qu ñ n s sinh t ng h p taxol c a d ch treo t bào methyl jasmonate 10 mg/l phenylalanine 20 mg/l t bào Taxus ... trư ng c a mô s o d ch treo t bào x y v i Nhi t ñ thích h p cho s sinh t ng h p s gia tăng t ng h p taxol t bào Ho t taxol c a mô s o d ch treo t bào 28oC tính taxol c a mô s o cao c a d ch treo ... mg/l Kh o sát s Phương pháp ● Kh o sát y u t treo t bào nh hư ng lên s sinh t ng h p taxol Mô s o môi trư ng B5 (Gamborg c ng s , 1968) [9] b sung 2,4-D mg/l tăng trư ng ho t tính taxol c a d...
 • 11
 • 340
 • 5

Tuyển chọn nuôi cấy chủng aspergillus awamori sinh tổng hợp endo-β-1, 4-glucanase và đánh giá tính chất lý hóa của endo-β-1, 4-glucanase

Tuyển chọn nuôi cấy chủng aspergillus awamori sinh tổng hợp endo-β-1, 4-glucanase và đánh giá tính chất lý hóa của endo-β-1, 4-glucanase
... chọn, nuôi cấy chủng Aspergillus awamori sinh tổng hợp endo-β-1,4 -glucanase đánh giá tính chất hóa endo-β-1,4 glucanase” với mục tiêu: (1) Tuyển chọn chủng Aspergillus awamori sinh tổng hợp endo-β-1,4 -glucanase ... - NGUYỄN VĂN TUÂN TUYỂN CHỌN, NUÔI CẤY CHỦNG ASPERGILLUS AWAMORI SINH TỔNG HỢP ENDO-β-1,4 -GLUCANASE VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH CHẤT LÝ HÓA CỦA ENDO-β-1,4 -GLUCANASE Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm ... tổng hợp endo-β-1,4 -glucanase cao tìm môi trƣờng nuôi cấy thích hợp để tạo endo-β-1,4 -glucanase ngoại bào, (2) Tinh đƣợc endo-β-1,4 glucanase đánh giá số tính chất hóa Số hóa bới Trung tâm...
 • 97
 • 680
 • 0

Tuyển chọn, nuôi cấy chủng Aspergillus oryzae sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase và xác định tính chất lý hóa của nó

Tuyển chọn, nuôi cấy chủng Aspergillus oryzae sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase và xác định tính chất lý hóa của nó
... chọn đề tài: Tuyển chọn, nuôi cấy chủng Aspergillus oryzae sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase xác định tính chất hóa Với mục tiêu: a) Tuyển chọn chủng nấm A oryzae sinh tổng hợp endo-β1,4-glucanase ... ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN HỮU QUÂN TUYỂN CHỌN, NUÔI CẤY CHỦNG ASPERGILLUS ORYZAE SINH TỔNG HỢP ENDO-β-1,4-GLUCANASE VÀ XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT LÝ HÓA CỦA NÓ Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm Mã số: 60.42.30 ... số chủng A oryzae Song song với định tính, khả sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase từ 35 chủng A oryzae môi trƣờng khoáng MTK đƣợc định lƣợng Sau 72 nuôi cấy chủng A oryzae VTCC-F-045 có khả sinh...
 • 90
 • 642
 • 0

Khảo sát sự tác động của Auxin lên sự sinh trưởng và sinh tổng hợp Alkaloid của cây trương xuân hoa In vitro

Khảo sát sự tác động của Auxin lên sự sinh trưởng và sinh tổng hợp Alkaloid của cây trương xuân hoa In vitro
... IAA, NAA lên sinh trƣởng sinh tổng hợp alkaloid Trƣờng xuân hoa (Catharanthus roseus) in vitro nhằm kích thích khả sản xuất indol alkaloid Trường xuân hoa in vitro nhờ chất kích thích sinh trưởng ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ************************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT SỰ TÁC ĐỘNG CỦA AUXIN LÊN SỰ SINH TRƢỞNG VÀ SINH TỔNG ... lượng alkaloid đặc trưng Trường xuân hoa in vitro catharanthine, vindoline… Những kết thu được: Khả sinh trưởng Trường xuân hoa in vitro: sử dụng NAA 0,5 mg/l IAA mg/l có tác động tốt lên tăng trưởng...
 • 92
 • 455
 • 1

Khảo sát sự tác động của auxin lên sự sinh trưởng và sinh tổng hợp alkaloid của cây trường xuân hoa in vitro

Khảo sát sự tác động của auxin lên sự sinh trưởng và sinh tổng hợp alkaloid của cây trường xuân hoa in vitro
... IAA, NAA lên sinh trƣởng sinh tổng hợp alkaloid Trƣờng xuân hoa (Catharanthus roseus) in vitro nhằm kích thích khả sản xuất indol alkaloid Trường xuân hoa in vitro nhờ chất kích thích sinh trưởng ... nghiệm 1: Khảo sát khả sinh trưởng Trường xuân hoa in vitro môi trường MS có bổ sung NAA 27 3.3.3.2 Thí nghiệm 2: Khảo sát ảnh hưởng nồng độ NAA, IAA đến sinh trưởng Trường xuân hoa in vitro ... lượng alkaloid đặc trưng Trường xuân hoa in vitro catharanthine, vindoline… Những kết thu được: Khả sinh trưởng Trường xuân hoa in vitro: sử dụng NAA 0,5 mg/l IAA mg/l có tác động tốt lên tăng trưởng...
 • 92
 • 424
 • 1

Phân lập, tuyển chọn và nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh tổng hợp xenlulaza của một số chủng vi sinh vật nhằm ứng dụng xử lý phế thải ligno-xenluloza

Phân lập, tuyển chọn và nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh tổng hợp xenlulaza của một số chủng vi sinh vật nhằm ứng dụng xử lý phế thải ligno-xenluloza
... khuẩn chọn chủng V7, nấm chọn chủng N1 làm đối tợng nghiên cứu khả sinh tổng hợp enzym xenlulaza Đây chủng vi sinh vật khả sinh tổng hợp enzym xenlulaza cao 4.2 Một số yếu tố ảnh hởng đến phát ... số yếu tố ảnh hởng đến khả sinh tổng hợp enzym xenlulaza vi sinh vật 2.7.1 Vi sinh vật phân giải xenluloza Trong tự nhiên, khu hệ vi sinh vật khả phân giải xenluloza vô phong phú bao gồm vi ... yếu tố ảnh hởng đến khả sinh tổng hợp xenlulaza số chủng vi sinh vật nhằm ứng dụng xử phế thải ligno-xenluloza II Tổng quan 2.1 Sơ lợc tình hình thành phần rác thải sinh hoạt Vi t Nam 2.1.1...
 • 56
 • 1,769
 • 9

Xem thêm