Lịch sử lớp 12 qua ô chữ phần 1

Lịch sử lớp 12 qua ô chữ phần 2

Lịch sử lớp 12 qua ô chữ phần 2
... Chien tranh Ignh Nam 20 01 ' Kinhte ngang: TayAu Ke hogch Macsan Chinhtri NATO Dong Au MT Doi ngogi Phi thuc dan hoa ••I.','" 126 127 CHLf 7B: TAY AU TlT NAM 1973 D ^ N NAM 20 00 Hang ngang: Hinh ... D £ N NAM 1 925 LjCH Siif VIET NAM TlT NAM 1919 DEN NAM ZOOO p Chumgi VIET NAM rH NAM 1919 DEN NAM 1930 BAI 12: PHONG TRAO DAN TQC DAN CHU TCT NAM 1919 DEN NAM 1 925 VIET NAM cirO 12A D I A N T ... Ignh MT 128 CHLf 7C: U £ N Hang ngang: MINH CHAU Au - EU Hinh nin: Cd cdc quoc gia EU Hiep U6c Roma Hoi dong chau Au EEC EURO EC Viet Nam 27 nude TCrkhoa: EU ic;.' • - f e v i v - '" ' 129 B A...
 • 56
 • 138
 • 0

Lịch sử lớp 12 qua ô chữ

Lịch sử lớp 12 qua ô chữ
... trd B^c quan Trung Hoa Dan qudc dong, tCr vTtuyen vao Nam thi^c dan Phap nup di/di bong quan Anh quay trd lai nUdc ta Day la to chiJc phan dong cung Viet Qudc tien vao phfa Bac nude ta vdi quan ... chc quan tien ecng ndi day hdng nhanh chdng ket thuc chien tranh nhung quan Phap da that bgi va rut khci nPi day 19 thang 12 nam 1947 T9i cpn deo thudc Dudng se 4, 30 th^ng 10 nSm 1947, quan ... che vdi MT nhyng dong thdi c6 gang da dang hda, da giy quan he vdi IVITnhUng dong thdi tang cydng quan he ddi ngogi vdi cac phuong hda quan he ngoai giao nydc dang phat trien A - Phi - MT Latinh,...
 • 100
 • 523
 • 0

Lịch sử Việt Nam qua ô chữ

Lịch sử Việt Nam qua ô chữ
... quan (965-968), sau t r o n chay sang C h i e m T h a n h Tvf khoa: Dai tUdng dau tien cua Quan doi nhan dan Viet Nam, chi buy Doi Viet Nam tuyen truyen giai phong quan m6i lap 22 thang 12 nam ... NhQng quan ho Tich Quang, Nham Dien, To Dinh lam chCrc quan Kinh nUcic ta thdi Tien Ly, nkm ben ciia song To Lich < Nhan vat n i i anh c6 chong la T h i Sach " Dam - ndi nghia quan Trieu Quang ... long song Bach Dang danh tan quan Nam Han, ket thiic hdn mot nghin nam Bac thuoc F Nxidc Nam Viet cua chau Trieu Da sau bi trieu 6Bacthuoc3 ' dai Trung Quoc thau tom nam 111 trtfdc CN G Hanh dong...
 • 99
 • 215
 • 0

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả bài học lịch sử lớp 12 (chương trình chuẩn) trường trung học phổ thông dân tộc miền núi, tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ lịch sử

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả bài học lịch sử lớp 12 (chương trình chuẩn) ở trường trung học phổ thông  dân tộc miền núi, tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ lịch sử
... đề nâng cao hiệu học lịch sử lớp 12 (chương trình chuẩn) trường THPH- DTNT miền núi Nghệ An luận thực tiễn Chương Một số biện pháp nâng cao hiệu học lịch sử lớp 12 (chương trình chuẩn) trường ... dạy học môn lịch sử trường Trung học phổ thông- dân tộc Nội Trú (THPT-DTNT) Tôi chọn đề tài: Một số biện pháp nâng cao hiệu học lịch sử lớp 12 11 (chương trình chuẩn) trường THPT - DTNT miền núi ,tỉnh ... nâng cao hiệu học lịch sử phải góp phần đổi phương pháp dạy học lịch sử 78 2.3 Một số biện pháp sư phạm nâng cao hiệu học lịch sử lớp 12 (chương trình chuẩn) trường THPT - DTNT miền núi Nghệ An...
 • 149
 • 759
 • 1

skkn một vài biện pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy môn lịch sử lớp 12 trường thpt

skkn một vài biện pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy môn lịch sử lớp 12 ở trường thpt
... 10 Một vài biện pháp nâng cao hiệu giảng dạy môn lịch sử lớp 12 trường THPT Chương II “MỘT VÀI BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 TRƯỜNG THPT Để việc nâng cao hiệu giảng ... II “ Một vài biện pháp nâng cao hiệu giảng dạy môn Lịch sử lớp 12 trường Trung học phổ thông” Biện pháp sử dụng di sản dạy học trường phổ thông môn Lịch sử .Trang 10 Biện pháp sử dụng ... mở rộng ý tưởng, hệ thống hóa chủ Trường THPT Kiệm Tân Trang 24 Một vài biện pháp nâng cao hiệu giảng dạy môn lịch sử lớp 12 trường THPT đề hay mạch kiến thức,… nâng cao chất lượng giảng dạy môn. Vậy...
 • 43
 • 357
 • 3

SỬ DỤNG THƠ vàn ( CHỦ yếu là THƠ) TRONG dạy học LỊCH sử NHẰM KHẮC sâu KIẾN THỨC CHO học SINH áp DỤNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH LỊCH sử lớp 12 THPT (PHẦN LỊCH sử VIỆT NAM GIAI đoạn 1919 1975)

SỬ DỤNG THƠ vàn ( CHỦ yếu là THƠ) TRONG dạy học LỊCH sử NHẰM KHẮC sâu KIẾN THỨC CHO học SINH áp DỤNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH LỊCH sử lớp 12 THPT (PHẦN LỊCH sử VIỆT NAM GIAI đoạn 1919 1975)
... Đề tài: SỬ DỤNG THƠ VÀN ( CHỦ YẾU LÀ THƠ) TRONG DẠY HỌC LỊCH sử NHẰM KHẮC SÂU KIẾN THỨC CHO HỌC SINH ÁP DỤNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH LỊCH sử LỚP 12 THPT (PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1919- 1975) ... KHOA HỌC Trường THPT Lê Quý Đôn Đề tài: SỬ DỤNG THƠ VÀN ( CHỦ YẾU LÀ THƠ) TRONG DẠY HỌC LỊCH sử NHẨM KHẮC SÂU KIẾN THỨC CHO HỌC SINH ÁP DỤNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH 14 LỊCH sử LỚP 12 THPT (PHẦN LỊCH SỬ ... DỤNG THƠ VĂN( CHỦ YẾU LÀ THỢ) TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ NHẰM KHẮC SAU KIẾN THỨC CHO HỌC SINH ÁP DỤNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH LỊCH sử LỚP 12 THPT (PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1919- 1975) Họ tên tác giả:...
 • 18
 • 106
 • 0

DẠY CHUYÊN SÂU MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 thuộc giới hạn một số chuyên đề phần lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến 2000, trong năm học 2009 - 2010.

DẠY CHUYÊN SÂU MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 thuộc giới hạn một số chuyên đề phần lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến 2000, trong năm học 2009 - 2010.
... gia phần lịch sử giới (từ 1945 đến 2000) - Ngay nhận lớp tiến hành bước nhằm nắm phương pháp học tập em Lập kế hoạch cho việc nâng cao chất lượng học tập lớp chuyên sử năm học 2009 - 2010 - Thống ... tiến hành giải vấn đề: Điều tra bản: - Năm học 200 9- 2010 phân công giảng dạy môn lịch sử cho lớp chuyên sử 12 theo chương trình nâng cao + chuyên sâu tham gia dạy bồi dưỡng học sinh giỏi đội tuyển ... giáo dục Kế hoạch năm học 200 9- 2010 trường THPT chuyên Bến Tre Kế hoạch năm học 200 9- 2010 tổ S - Địa- Thể dục Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 200 9- 2010 trường THPT chuyên Bến Tre 18...
 • 21
 • 2,927
 • 3

ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012- 2013 Môn Lịch sử lớp 12 Nâng cao TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012- 2013 Môn Lịch sử lớp 12 Nâng cao TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
... Nam (0,25 i m) 6.- Gắn liền nghiệp gi i phóng dân tộc Việt Nam v i đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít phe Đồng minh gi i (0,25 i m) Cõu (3.5 im) Ti n i Cỏch mng thỏng Tỏm din nhanh chúng, ớt ... trì chủ trơng gi i vấn đề dân tộc khuôn khổ nớc, thành lập nớc mặt trận riêng: Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh), Ai Lao độc lập đồng minh Cao Miên độc lập đồng minh Việt Minh mặt trận đoàn ... quan + Chiến thắng Liên Xô quân Đồng minh nh thất b i liên tiếp phe phát xít, cổ vũ nhân dân ta đấu tranh, ch i th i giành độc lập (0,25) - B i học kinh nghiệm + Sự vận dụng sáng tạo, linh động...
 • 4
 • 266
 • 1

Thiết kế bài giảng phần lịch sử việt nam từ 1930 đến 1945 (lịch sử lớp 12) theo hướng lấy người học làm trung tâm

Thiết kế bài giảng phần lịch sử việt nam từ 1930 đến 1945 (lịch sử lớp 12) theo hướng lấy người học làm trung tâm
... " Lịch sử Việt Nam từ 1930 đến 1945 " theo hớng " lấy ngời học làm trung tâm " 2.1 Cơ sở lý luận phơng pháp dạy học "lấy ngời học làm trung tâm" để thiết kế giảng phần lịch sử Việt Nam từ 1930 ... dạy học "lấy học sinh làm trung tâm" để từ góp phần cải tiến phơng pháp dạy học lịch sử, đáp ứng yêu cầu thực tiễn - Thiết kế giảng phần lịch sử Việt Nam 1930- 1945 theo hớng "lấy học sinh làm trung ... dạy học Nhận thức rõ tầm quan trọng nó, thực thiết kế giảng phần "lịch sử Việt Nam từ 1930 đến 1945" theo hớng "lấy học sinh làm trung tâm" Cấu trúc giảng theo hớng "lấy học sinh làm trung tâm" ...
 • 117
 • 1,114
 • 1

Hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa trong dạy học lịch sử lớp 12 các trường THPT miền núi tỉnh nghệ an (chương trình chuẩn) luận văn thạc sĩ lịch sử

Hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa trong dạy học lịch sử lớp 12 ở các trường THPT miền núi tỉnh nghệ an (chương trình chuẩn) luận văn thạc sĩ lịch sử
... duc i vi hc sinh Cỏc s kin, hin tng lch s trỡnh by sỏch giỏo khoa xut phỏt t quan im s hc Mỏc - Lờnin, quan im ca ng vỡ vy cú vai trũ quan trng giỏo dc th gii quan khoa hc, nhõn sinh quan cỏch mng ... giỏo khoa mụn lch s (vai trũ ý ngha ca sỏch giỏo khoa lch s, cu trỳc ca sỏch giỏo khoa ) lp 12 THPT (chng trỡnh chun) - iu tra thc trng s dng sỏch giỏo khoa dy hc Lch s ca giỏo viờn v hc sinh núi ... ging m khụng th cho hc sinh trc quan sinh ng nhng s kin xy Bờn cnh ú, lch s mang tớnh khụng lp li v khụng gian v thi gian Mi s kin, hin tng lch s ch xy mt khụng gian v thi gian nht nh, ch xy mt...
 • 128
 • 1,021
 • 5

Ôn thi học sinh giỏi lịch sử lớp 12 phần LSVN

Ôn thi học sinh giỏi lịch sử lớp 12 phần LSVN
... để giữ gìn độc lập ấy” Đề cương ôn thi lớp 12 phần lịch sử Việt Nam Trường THPT Gia Nghĩa Phan Trường Quân ĐT: 0905415022 Ý nghĩa lịch sử -TNĐL văn kiện lịch sử có giá trị tư tưởng ý nghĩa thực ... tiến công chiến lược đông Xuân 1953-1954 1.Âm mưu địch: -Cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương Pháp bước sang năm thứ 8, gây cho pháp nhiều thi t hại nặng nề Đề cương ôn thi lớp 12 phần lịch sử Việt ... cho thắng lợi CMT8 sau -Để lại nhiều học kinh nghiệm: +Thành lập liên minh công-nông +Dùng bạo lực CM quần chúng giành quyền Đề cương ôn thi lớp 12 phần lịch sử Việt Nam Trường THPT Gia Nghĩa +Thành...
 • 32
 • 420
 • 8

SKKN: Giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh qua một số bài học lịch sử lớp 12

SKKN: Giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh qua một số bài học lịch sử lớp 12
... dạy lịch sử thành tiết kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh III.2 Giáo dục tưởng đạo đức Hồ Chí Minh số học lịch sử lớp 12 giai đoạn 1919-1945: Đối với việc giáo dục tưởng đạo đức Hồ Chí Minh ... học Hồ Chí Minh để giáo dục tưởng Người học sinh NGUYỄN THỊ CHIẾN - TRƯỜNG THPT LỘC THANH- BẢO LỘC – LÂM ĐỒNG GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH QUA MỘT SỐ BÀI HỌC LỊCH SỬ LỚP 12 Giáo dục ... dạy học truyền thống, giáo viên dạy lịch sử cần phải lồng ghép giáo dục tưởng đạo đức Hồ Chí Minh tiết dạy để học sinh thấm nhuần tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, học tập làm theo giương đạo đức...
 • 17
 • 876
 • 5

giáo án lịch sử lớp 12 phần lịch sử thế giới

giáo án lịch sử lớp 12 phần lịch sử thế giới
... HỌC Bản đồ giới III.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định lớp: Bài cũ: Giới thiệu Sau 14 tiết học em đề cập đến nhiều vấn đề lịch sử giới học sinh nắm kiện lịch sử học hôm tổng kết lịch sử giới đại ... lịch sử giới đại Tiến trình lên lớp Phương pháp Kiến thức - H: Phần lịch sử giới đại I Phân kì lịch sử giới (1945 -2000) học qua nhiều chương, - 1945-1991: Thế giới chiến tranh lạnh đề cập đến ... LX sụp đổ 4.5.2 012 V Putin lên làm tổng thống nhiệm kỳ ( năm) GIÁO ÁN LS 12 CƠ BẢN Kiến thức với lịch sử phong trào cộng sản - công nhân quốc tế Hệ thống XHCN giới không Trật tự giới hai cực kết...
 • 43
 • 780
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm lịch sử sơ đồ hóa kiến thức lịch sử một số bài lịch sử lớp 12

sáng kiến kinh nghiệm lịch sử sơ đồ hóa kiến thức lịch sử ở một số bài lịch sử lớp 12
... tịch Hội đồng 16 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG GIA HỘI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM BỘ MÔN LỊCH SỬ SƠ ĐỒ HOÁ KIẾN THỨC LỊCH SỬ MỘT SỐ BÀI LỊCH SỬ LỚP 12 Người ... phát biểu ý kiến riêng Một số giải pháp thực tế việc hệ thống kiến thức đồ dạy học lịch sử lớp 12: Chương trình lịch sử lớp 12 gồm phần: Lịch sử giới đại từ năm 1945 đến năm 2000 Lịch sử việt ... trực quan việc đồ kiến thức lịch sử, trước hết, giáo viên cần xác định trọng tâm mục, tiết dạy Trên sở tiến hành đồ hóa kiến thức phù hợp Tuy nhiên, việc tiến hành đồ hóa kiến thức vấn đề,...
 • 18
 • 471
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: những phần giảm tải môn lịch sử lớp 12tai lieu on luyen lich su lop 12 phan 1954 1975mục tiêu nội dung cơ bản của phần lịch sử việt nam giai đoạn 1945 1954 lịch sử lớp 12 chƣơng trình chuẩnlịch sử lớp 12đề thi lịch sử lớp 12đề thi lịch sử lớp 12 học kì 1 lịch sử việt namđề thi học kì 2 môn lịch sử lớp 12đề thi lịch sử lớp 12 sự hình thành trật tự thế giới mớiđề thi lịch sử lớp 12 lịch sử việt namđề thi lịch sử lớp 12 các nước châu áde cuong on tap lich su lop 12tài liệu ôn thi môn lịch sử lớp 12môn lịch sử lớp 12đề cương ôn thi môn lịch sử lớp 12thư viện đề thi môn lịch sử lớp 12PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học