NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH, XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC TRONG MỘT SỐ DỊCH CHIẾT CỦA LÁ VÀ HẠT CÂY CHÙM NGÂY

NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC TRONG MỘT SỐ DỊCH CHIẾT CÂY BÒNG BONG

NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC TRONG MỘT SỐ DỊCH CHIẾT LÁ CÂY BÒNG BONG
... ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHOA HÓA NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC TRONG MỘT SỐ DỊCH CHIẾT LÁ CÂY BÒNG BONG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN HÓA HỌC CHUYÊN ... thành phần hóa học dịch chiết Dichloromethane .35 3.2.3 Xác định thành phần hóa học dịch chiết Ethyl acetate 37 3.2.4 Xác định thành phần hóa học dịch chiết Methanol 39 KẾT LUẬN VÀ ... liệu nghiên cứu loại Mục tiêu nghiên cứu - Xây dựng qui trình chiết tách thành phần hóa học bòng bong - Định danh thành phần hóa học dịch chiết từ bòng bong - Góp thêm thông tin, tư liệu khoa học...
 • 56
 • 360
 • 1

NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC TRONG MỘT SỐ DỊCH CHIẾT CỦA TẦM GỬI ĐẠI CÁN NAM BỘ KÝ SINH TRÊN CÂY MÍT Ở ĐIỆN BÀN – QUẢNG NAM

NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC TRONG MỘT SỐ DỊCH CHIẾT CỦA TẦM GỬI ĐẠI CÁN NAM BỘ KÝ SINH TRÊN CÂY MÍT Ở ĐIỆN BÀN – QUẢNG NAM
... tài: Nghiên cứu chiết tách xác định thành phần hóa học số dịch chiết Tầm gửi Đại cán Nam Bộ sinh Mít Điện Bàn Quảng Nam Mục tiêu nghiên cứu Xây dựng quy trình chiết tách hợp chất hóa học ... ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KHOA HÓA * * * Tên đề tài: NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC TRONG MỘT SỐ DỊCH CHIẾT CỦA TẦM GỬI ĐẠI CÁN NAM BỘ KÝ SINH TRÊN ... chất hóa học từ Tầm gửi Đại cán Nam Bộ sinh Mít Xác định thành phần hóa học dịch chiết thân Tầm gửi Đại cán Nam Bộ sinh Mít, từ làm tiền đề cho việc nghiên cứu hoạt tính sinh học tiến tới...
 • 71
 • 303
 • 1

Nghiên cứu xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết của dầu rái ở đại lộc quảng nam

Nghiên cứu xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết của dầu rái ở đại lộc  quảng nam
... Đông Nam Á Chúng thành ph n quan tr ng c a 1.3.1.2 Phân lo i khoa h c 1.3.1.3 Phân b 1.3.2 Đ c tính th c v t 1.3.3 Tình hình nghiên c u thành ph n hóa h c c a d u rái nư c 1.3.4 Khai thác d u rái ... Nghiên c u xác ñ nh thành c a thiên nhiên nên thu n l i cho s phát tri n c a nhi u loài th c ph n hoá h c m t s d ch chi t c a d u rái v t Trong loài th c v t ñó, có nhi u lo i mang l i cho Nam ... ñ hình 3.3 d u rái cho th y vi c s d ng d u rái làm dư c li u s an toàn, không nh hư ng ñ n s c kho ngư i 3.2 K T QU NGHIÊN C U THÀNH PH N HÓA H C C AM TS D CH CHI T Cân 50g d u rái cho vào b...
 • 13
 • 474
 • 0

Nghiên cứu xác định thành phần hoá học trong một số dịch chiết của dầu rái ở Đại Lộc-Quảng Nam

Nghiên cứu xác định thành phần hoá học trong một số dịch chiết của dầu rái ở Đại Lộc-Quảng Nam
... Mục đích nghiên cứu Xác định thành phần hoá học số dịch chiết dầu rái nhằm làm sáng tỏ công dụng sống Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu + Đối tượng nghiên cứu: Dầu rái lấy từ dầu rái huyện Đại Lộc ... nghiên cứu thành phần, tính chất hóa học chưa quan tâm Do đó, với mong muốn tìm hiểu thành phần dầu rái để góp phần tìm công dụng xin chọn đề tài Nghiên cứu xác định thành phần hoá học số dịch chiết ... có dầu rái nhỏ 3.2 Kết nghiên cứu thành phần hóa học số dịch chiết Cân 50g dầu rái cho vào chiết soxhlet, chiết với 160ml etylaxetat nhiệt độ 85oC dung môi phía có màu nhạt thu dịch chiết dầu rái...
 • 50
 • 584
 • 1

Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần hóa học trong quả mù u quảng nam

Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần hóa học trong quả mù u quảng nam
... ti u nghiên c u 1.4 Phương pháp nghiên c u h p ch t thiên nhiên - Nghiên c u chi t tách d u u t qu u 1.5 Chi t tách h p ch t hoá h c h t u - Xác ñ nh thành ph n hóa h c c a d u u 1.5.1 ... U ch y s c kí khí ghép kh i ph GC-MS d ch chi t thu ñư c ñ xác ñ nh hàm lư ng c u t d ch chi t 2.1 Nguyên li u Qu u chín, thu m u t i huy n Núi Thành, t nh Qu ng Nam Cách l y m u: L y qu ... c a d u u 3.7.1 Xác ñ nh t kh i 3.5.3 Trích ly d u u b ng quy trình chi t t i u K t qu xác ñ nh t tr ng c a d u mu u ñư c trình bày b ng K t qu hàm lư ng d u thu ñư c chi t theo quy trình...
 • 13
 • 1,567
 • 11

nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần hóa học trong dịch chiết ngải cứu ở quận cẩm lệ, thành phố đà nẵng

nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần hóa học trong dịch chiết lá ngải cứu ở quận cẩm lệ, thành phố đà nẵng
... cứu chiết tách, xác định thành phần hóa học dịch chiết ngải cứu quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng Mục tiêu nghiên cứu - Xây dựng qui trình chiết hợp chất hóa học ngải cứu - Xác định thành phần ... hoá học ngải cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu - ngải cứu quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng  Phạm vi nghiên cứu - ngải cứu - Chiết, xác định thành phần hoá học dịch chiết ... lệ rắn - lỏng tối ưu để chiết chất từ ngải cứu là: 20 g bột ngải cứu/ 200ml C2H5OH 960 3.4 Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần hóa học dịch chiết ngải cứu với dung môi C2H5OH 960 3.4.1 Tiến...
 • 50
 • 3,200
 • 13

Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần hóa học của dịch chiết vỏ quả bứa khô hòa vang, đà nẵng

Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần hóa học của dịch chiết vỏ quả bứa khô hòa vang, đà nẵng
... hiệu quả, khoa học Với lý trên, chọn đề tài Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần hóa học dịch chiết vỏ bứa khô Hòa Vang, Đà Nẵng Mục tiêu nghiên cứu - Xác định thành phần hóa học dịch chiết ... THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÁC DỊCH CHIẾT BẰNG GC – MS 3.3.1 Thành phần hóa học dịch chiết hexane Kết phân tích định danh thành phần hóa học vỏ bứa khô dịch chiết hexane thể bảng 3.8 Bảng 3.8 Thành phần hóa ... 0.11÷1.57% 3.3.3 Thành phần hóa học dịch chiết dichloromethane Kết phân tích định danh thành phần hóa học vỏ bứa khô dịch chiết dichloromethane thể bảng 3.10 Bảng 3.10 Thành phần hóa học dịch chiết dichloromethane...
 • 26
 • 732
 • 4

Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần hóa học tinh dầu dịch chiết từ trầu không

Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần hóa học tinh dầu và dịch chiết từ lá trầu không
... m t s h p ch t hóa h c t tinh d u d ch chi t tr u - Xác ñ nh thành ph n hóa h c, công th c c u t o c a m t s h p ch t tinh d u d ch chi t - So sánh ch s thành ph n hóa h c c a tinh d u, d ch ... lư ng tinh d u, xác ñ nh ch s hóa lý c a tinh d u [8] * Đ nh lư ng tinh d u: theo phương pháp dư c ñi n Vi t Nam * Các ch s v t lý, hóa h c c a tinh d u tr u non, tr u già 2.3.3.4 Xác ñ nh thành ... xác ñ nh thành ph n hóa h c, c u trúc c a h p ch t ñó r t chưa h th ng V i mong mu n tìm hi u v tr u nh m làm sáng t công d ng c a nó, ch n ñ tài Nghiên c u chi t tách, xác ñ nh thành ph n hóa...
 • 26
 • 3,135
 • 29

nghiên cứu chiết tách xác định thành phần hóa học trong hạt tiêu đen (piper nigrum l.) ở huyện đăk đoa, tỉnh gia lai

nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong hạt tiêu đen (piper nigrum l.) ở huyện đăk đoa, tỉnh gia lai
... xác định thành phần hóa học hạt tiêu đen (Piper nigrum L.) huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai nhằm xây dựng qui trình chiết tách, từ xác định thành phần hợp chất hạt tiêu đen để đóng góp phần nhỏ việc ... tượng: Hạt tiêu đen huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu quy trình chiết tách, xác định thành phần cấu trúc số hợp chất hạt tiêu đen Ph ng pháp nghiên cứu 4.1 Nghiên cứu ... khoa học Mục tiêu đề tài - Nghiên cứu quy trình chiết tách hợp chất hóa học hạt tiêu đen - Xác định thành phần hóa học, công thức cấu tạo hợp chất có hạt tiêu đen Đ i t ng, phạm vi nghiên cứu...
 • 53
 • 2,047
 • 12

nghiên cứu chiết tách xác định thành phần hóa học trong rễ cau chìm

nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong rễ cau chìm
... định thành phần hóa học rễ cau chìm giúp góp phần cung cấp thêm thông tin rễ cau Mục tiêu nghiên cứu - Xây dựng quy trình chiết tách số hợp chất hữu rễ cau chìm - Xác định thành phần hóa học, công ... chát Rễ cau có hai loại: Rễ rễ chìm Rễ cau to rễ cau chìm, có màu vàng nâu tùy theo mùa, rễ cau chìm cứng, nhỏ, dài, có màu đen Hình 1.4 Rễ cau chìm Hình 1.3 Rễ cau Ngày nay, có nhiều loại cau ... ngâm rễ cau chìm 29 Bảng 3.6 Mật độ quang dịch chiết rễ cau chìm 31 Bảng 3.7 Mật độ quang dịch chiết rễ cau chìm 33 Bảng 3.8 Mật độ quang dịch chiết rễ cau chìm 34 Bảng 3.9 TPHH rễ cau chìm 38...
 • 52
 • 500
 • 0

nghiên cứu chiết tách xác định thành phần hóa học trong rễ cây dừa cạn hoa hồng tại huyện phú lộc, tỉnh thừa thiên huế

nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong rễ cây dừa cạn hoa hồng tại huyện phú lộc, tỉnh thừa thiên huế
... Thừa Thiên Huế MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu trình chiết tách hợp chất từ rễ dừa cạn hoa hồng - Xác định thành phần hóa học, công thức cấu tạo số chất có rễ dừa cạn hoa hồng -3- ĐỐI TƢỢNG VÀ ... số loại dừa cạn khác Hình 1.6 Dừa cạn hoa tím Hình 1.8 Dừa cạn hoa trắng Hình 1.10 Dừa cạn hoa hồngcánh rộng Hình 1.7 Rễ dừa cạn hoa hồng nhạt Hình 1.9 Dừa cạn hoa hồng Hình 1.11 Dừa cạn hoa trắng ... trình chiết xuất cung cấp kiến thức tổng hợp để từ nâng cao hiệu sử dụng dừa cạn nên em chọn đề tài: Nghiên cứu chiết tách xác định thành phần hóa học rễ dừa cạn hoa hồng huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa...
 • 42
 • 1,678
 • 6

nghiên cứu chiết tách xác định thành phần hóa học trong rễ của cây dừa cạn hoa trắng

nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong rễ của cây dừa cạn hoa trắng
... rõ thành phần hóa học dừa cạn hoa trắng. Với lý trên, thực đề tài Nghiên cứu chiết tách xác định thành phần hóa học rễ dừa cạn hoa trắng Mục đích nghiên cứu - Xây dựng quy trình chiết tách xác ... dịch chiết rễ dừa cạn hoa trắng Kết định danh số thành phần hóa học rễ dừa cạn hoa trắng thể bảng 3.8 45 Bảng 3.8 Một số thành phần hóa học dịch chiết rễ dừa cạn hoa trắng STT lƣợng lƣu Định ... Quyền – Đà Nẵng để xác định thành phần hóa học Hình 3.10.Bộ chiết soxhlet Hình 3.11.Dịch chiết rễ dừa cạn trongCHCl3 44 Kết xác định thành phần hóa học dịch chiết rễ dừa cạn hoa trắng phương pháp...
 • 51
 • 2,578
 • 6

nghiên cứu chiết tách xác định thành phần hóa học trong dịch chiết cây muống biển

nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong dịch chiết lá cây muống biển
... dung mụi khỏc Dung mụi Mu dch chit ỏnh giỏ cm quan n-hexan Mu vng nht Trong sut Ete du Mu vng v a Trong sut CH3Cl Mu vng m Trong sut Metanol Mu xanh ỳa m Cn 960 Mu xanh ỳa Nht H2O Mu nõu c Nhn ... hay acit arachidonic Tớnh chng viờm ca cao ether tng ng vi aspirin nhng hụng mnh bng indomethacin Trong chit xut du thụ ca Ipomoea pes caprae cú bn hp cht c xỏc nh l cú tỏc dng c ch tng hp prostaglandin ... mt nhng cõy r ng ngp mn c la chn n nghiờn cu v cht chng oxy húa polyphenol b6 Chng kt tiu cu Trong mt nghiờn cu, Ipomoea pescaprae cú cỏc hot cht cú th lm tỏc nhõn c ch tiu cu ca ngi ADP Tiờu...
 • 56
 • 433
 • 2

báo cáo khoa học ' nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần hóa học của hợp chất tanin từ chè xanh khảo sát tính chất ức chế ăn mòn kim loại của nó'

báo cáo khoa học ' nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần hóa học của hợp chất tanin từ lá chè xanh và khảo sát tính chất ức chế ăn mòn kim loại của nó'
... trúc – Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam 2.4 Nghiên cứu tính chất ức chế ăn mòn kim loại tanin Tính chất ức chế ăn mòn kim loại tanin nghiên cứu phương pháp đo đường cong phân cực potentiodynamic ... CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 1(36).2010 dược học [5] Vì vậy, việc nghiên cứu chiết tách tanin từ chè ứng dụng tanin làm chất ức chế xanh, thân thiện môi trường chống ăn mòn kim ... liệu Định lượng tanin thu dịch chiết phương pháp Lowenthal: oxi hoá khử chất oxi hoá KMnO với chất thị inđigocacmin [5] 2.3 Xác định thành phần hóa học cấu trúc hợp chất tanin Thành phần hóa học...
 • 6
 • 636
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: đề cương luận văn thạc sĩ hóa hữu cơluận văn thạc sĩ hóa hữu cơsử dụng phương pháp grap và lược đồ tư duy trong bài luyện tập phần hóa vô cơ lớp 11 nâng cao thpt nhằm nâng cao năng lực nhận thức của học sinh luận văn thạc sỹ hóa họcsử dụng phương pháp grap với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin để thiết kế bài giảng hóa học lớp 11 luận văn thạc sỹ hóa họcluận văn thạc sỹ quản lý côngluận văn thac sỹ hóa họcluận văn thạc sỹ hóa họcluận văn nghiên cứu xác định hàm lượng zn cd pb cu trong các mô của ngao dầu ở vùng biển đồ sơn hải phòng luận văn thạc sỹ hóa họcluận văn thạc sỹ hóa phân tích ngô thị trangnghiên cứu khả năng hấp phụ ion pb2 lên vật liệu chế tạo từ vỏ đậu tương luận văn thạc sỹ hóa họcluận văn thạc sỹ hoàn thiện công tác quản trị nhân lực trong công ty xây dựngluận văn nghiên cứu thành phần nguyên tố vi lượng cu zn mo mn v trong đất trồng vải thiều thanh hà hải dương luận văn thạc sỹ hóa họcluận văn thạc sỹ kỹ thuật ngành tự động hóa thiết kế bộ điều khiển mờ trượt điều khiển tốc độ động cơtrịnh văn khuê 2012 nâng cao chất lượng dịch vụ điện sinh hoạt tại công ty điện lực thanh hóa luận văn thạc sỹ kinh tế đh kinh tế huếluan van thac sy cong nghe hoa hocNghiên cứu thiết kế hệ thống GPS quan trắc liên tục cầu hệ dâytìm hiểu về hệ thống bôi trơnĐiều kiện và thực trạng phát triển các ngành công nghiệp ở trung quốckết cấu xe corolla atis 1 8 (năm 2008)GIBBERELLIN và ỨNG DỤNGgiáo trình tài chính doanh nghiệp full chươngBC KẾT QUẢ ATGTTuyến nước bọt tụy gantúi mậtE 10phân tích quá trình thay đổi và phát triển của th true vegBÀI TẬP SACCAROZƠ, TINH BỘT, XENLULOZƠBỘ ĐỀ TNKQ LỊCH SỬ 9 (TỰ LÀM THEO 8773 VÀ HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT)nhà nhịp lớn – nhà không gianchuyên đề nhà nhịp lớn – nhà không gianbáo cáo thực tập tại công ty cổ phần xi măng hà tiênbáo cáo thực tập tại công ty TNHH SX TM NAM BÌNHTuần 10. Chữ hoa: HTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimlớp 3- bài 1 những chữ cái đáng yêu - Đan MạchLỚP 3 BÀI 3 MẶT NẠ CON THÚ- ĐM - SINH HOẠT CHUYÊN MÔN